OPĆI UVJETI PRUŽANJA USLUGA TVRTKE ZUMTOBEL

1. Osnove i područje primjene
1.1     Ovi su Opći uvjeti osnova za sve ugovore o pružanju usluga od strane tvrtke Zumtobel Licht GmbH, A-1220 Beč (u daljnjem tekstu „Nalogoprimac“), koje tvrtka pruža svojim klijentima (u daljnjem tekstu „Nalogodavac“).

1.2     Ukoliko nije izričito drugačije ugovoreno, vrijede odredbe norme ÖNORM B 2110.
        
2. Ponude
2.1 Ponude nalogoprimca vrijede – ako nije izričito drugačije ugovoreno -  mjesec dana od izdavanja ponude.

2.2 Osim toga, za svu dokumentaciju uz ponudu i projektnu dokumentaciju zajedno sa svim pripadajućim prilozima i obrascima, slikama s dimenzijama i opisima vrijedi i pridržaj prava industrijskog vlasništva i autorskog prava u skladu s točkom 8 ovih Uvjeta.

3. Usluge nalogoprimca
3.1 Vrsta i opseg usluga koje je nalogoprimac dužan izvršiti (u daljnjem tekstu također i pod nazivom servisni radovi) podrobno su opisani u specifikaciji usluga i/ili u pojedinostima ugovora o pružanju usluga i/ili na nalogu koji čine sastavni dio ugovora o pružanju usluga odnosno ovih Uvjeta.

3.2 Servisni radovi obavljaju se radnim danom od ponedjeljka do četvrtka, od 07:30 do 16:30 sati i petkom od 07:30 do 12:00 sati. Servisni radovi koje nalogoprimac obavlja izvan ovog uobičajenog radnog vremena posebno se obračunavaju (vidi točku 4.5).

3.3 Usluge koje nisu uključene (deklarativno nabrajanje):
(1) rezervni dijelovi kao što su upravljački uređaji, svjetiljke, žarulje itd.;
(2) nadogradnje softvera, proširenja funkcija;
(3) troškovi za korištenje voda, najam hardvera i sl.
(4) uklanjanje nedostataka,
    - koji nisu uzrokovani proizvodima koje je isporučio nalogoprimac (npr. neispravni ili nedostajući električni vodovi, neispravni osigurači upravljanja i glavni osigurači, štete uzrokovane požarom, vodom ili drugim uzrocima izvan kontrole nalogoprimca);
    - uzrokovanih greškom u montaži koju nije izvršio nalogoprimac;
    - nastalih zbog pogrešne uporabe, pogrešnog korištenja ili zbog oštećivanja proizvoda koje je isporučio nalogoprimac;
    - nastalih uporabom softvera s proizvodima, a softver i/ili proizvode nije isporučio nalogoprimac;
    - uzrokovanih preinakom, popravkom ili drugim zahvatima od strane osoba koje nisu nalogodavac;
    - uzrokovanih bilo kakvim kršenjem odredbi ugovora i/ili ovih Uvjeta od strane nalogodavca.

4. Izdavanje računa i uvjeti plaćanja
4.1 „Naknada za usluge“ je iznos koji se plaća godišnje unaprijed na početku svake ugovorne godine. Zasebne usluge obračunavaju se prema trošku. Nalogodavac se obvezuje podmiriti račune u roku od 30 (trideset) dana od datuma izdavanja računa. Nalogoprimac je obvezan izvršiti uslugu tek po primitku potpunog iznosa naknade za usluge.

4.2 Ako Nalogodavac kasni s plaćanjem naknade za usluge usprkos zahtjevu i dodatnom roku od 14 dana, nalogoprimac ima pravo na otkaz u smislu točke 9.2. (3) i na potraživanje naknade štete.

4.3 Ako nalogodavac ne izvrši svoje obveze plaćanja ili ih ne izvrši na vrijeme te zbog toga dođe do kašnjenja u obavljanju usluga nalogoprimca, nalogodavac na temelju toga nema nikakva zakonska prava, a naročito nema pravo na naknadu štete.

4.4 Materijalni i putni troškovi te troškovi prijevoza kao i usluge koje nisu izričito ugovorene u okviru utvrđivanja naknade za usluge prema točki 4.1 zaračunavaju se zasebno.

4.5 Na usluge izvršene izvan uobičajenog radnog vremena,
obračunavaju se sljedeći dodaci:
-   50 % za usluge izvršene subotom
- 100 % za usluge izvršene nedjeljom i praznikom ili blagdanom.

5. Usklađivanje indeksa
Naknada za usluge ugovara se kao naknada s osiguranom vrijednošću. Usklađivanje se vrši po isteku 12 (dvanaest) mjeseci na temelju indeksa potrošačkih cijena (IPC) objavljenog od strane Austrijskog zavoda za statistiku (Statistik Austria).

6. Jamstvo i odgovornost
6.1 Nalogoprimac se obvezuje da će pažljivo obavljati servisne radove.

6.2 Nalogodavac je dužan možebitne manjkave usluge odmah i u pisanom obliku prijaviti nalogoprimcu. Jamstvo koje daje nalogoprimac obuhvaća isključivo radove popravaka. Ostala prava (kao što su smanjenje, storniranje kupnje) - ukoliko su pravno dopuštena - izričito se isključuju.

6.3 Nalogoprimac, uz pridržavanjej obvezujućeg prava, jamči za štete iz ovog ugovora i svoje usluge samo, ako mu se dokaže namjera ili grubi nehaj. Isključeno je jamstvo za blagi nehaj te naknada za posljedične štete, izgubljenu dobit i štete iz potraživanja trećih osoba prema nalogodavcu.

6.4 U slučaju zahvata odnosno preinaka postrojenja od strane nalogodavca ili trećih osoba, nepridržavanja možebitnih uvjeta za montažu, puštanja u rad i korištenje (kako su npr. navedeni u uputama za rad) ili u slučaju nepridržavanja zakonskih ili službenih uvjeta dozvola te u slučajevima koji su podrobnije opisani u točki 3.4, isključena je svaka obveza nalogoprimca na naknadu.

7.    Obveze nalogodavca
7.1 Nalogodavac se obvezuje da na postrojenju koje je predmet ugovora neće angažirati treće osobe za obavljanje servisnih radova ili uklanjanje grešaka, osim u slučaju da je nalogoprimac za to dobio pisanu dozvolu.

7.2 Nalogodavac je dužan za sve servisne radove na raspolaganje staviti osobu koja je stručna za postrojenje.

7.3 Nalogodavac je dužan nalogoprimcu omogućiti obavljanje servisnih radova i staviti na raspolaganje sva potrebna pomagala kao što su ljestve, skele, košara za obavljanje radova itd.

7.4 Nalogoprimcu odnosno njegovom servisnom osoblju mora biti osiguran slobodan pristup svim dijelovima postrojenja. Ako nije osiguran slobodan pristup odnosnim dijelovima postrojenja te je potrebno izvršiti radove demontaže, nalogoprimac ima pravo posebno zaračunati utrošeno vrijeme i materijal.

7.5 Nalogodavac je dužan na zahtjev nalogoprimca, privremeno ili za cjelokupno vrijeme trajanja servisnih radova, staviti izvan pogona cijelo postrojenje ili pojedinačne dijelove postrojenja.

7.6 Nalogodavac je dužan nalogoprimca odmah obavijestiti o svim bitnim okolnostima koje se odnose na postrojenje ili na servisne radove.

7.7 Nalogodavac je dužan voditi dnevnik postrojenja u kojem su dosljedno zabilježene inspekcije, održavanja, popravci itd. Svaki zahtjev za radove vezane za uklanjanje grešaka mora sadržavati i opis  greške sa što je moguće više pojedinosti te opis okolnosti u trenutku nastanka ove greške. Nalogodavac je dužan nalogoprimcu omogućiti obavljanje servisnih radova i staviti na raspolaganje sva potrebna pomagala kao što su ljestve, skele, košara za obavljanje radova itd.

7.8 Ako su nalogodavac i nalogoprimac za obavljanje servisnih radova ugovorili određeno vrijeme, a servisni se radovi ne mogu obaviti iz razloga izvan utjecaja nalogoprimca, nalogodavac je dužan nalogoprimcu nadoknaditi sve nepotrebne troškove (izdaci, troškovi dolaska i odlaska itd.) i nadoknaditi utrošeno vrijeme.

7.9 Nalogodavac je dužan osigurati rezervne dijelove (kao što su rasvjetna tijela i sl.).

7.10 Ako je kod obavljanja servisnih radova potrebno poduzeti određene sigurnosne mjere odnosno pridržavati se određenih sigurnosnih propisa, nalogodavac je dužan o tome odmah obavijestiti nalogoprimca u pisanom obliku. Nalogodavac snosi troškove možebitno potrebne odgovarajuće obuke servisnog osoblja. Osim toga, nalogoprimac ima pravo nalogodavcu zaračunati utrošeno vrijeme zajedno s izdacima i putnim troškovima.

7.11 Ako je nalogoprimac na temelju važećih sigurnosnih propisa spriječen u pružanju ugovorne usluge, ne može biti odgovoran ni iz kojeg pravnog naslova, a naročito nije dužan odgovarati za zakašnjelu uslugu.

8.    Prava industrijskog vlasništva i autorska prava
Dokumentacija uz ponudu i projektna dokumentacija te izvedbena dokumentacija, kao što su npr. planovi, skice i druga tehnička dokumentacija u svezi sa servisnim radovima, jednako kao i obrasci, katalozi, prospekti, slike i sl., uvijek ostaju u vlasništvu nalogoprimca.

9. Trajanje, otkaz
9.1 Ugovor o pružanju usluga stupa na snagu nakon supotpisivanja od strane nalogodavaca i vrijedi za vrijeme utvrđeno u ugovoru o pružanju usluga. Svaka ugovorna strana može u pisanom obliku otkazati ugovor uvijek krajem određene ugovorne godine uz pridržavanje roka za otkaz od 3 (tri) mjeseca.

9.2 Nalogoprimac ima pravo na prijevremeni raskid ugovora bez naknade štete nalogodavcu u sljedećim okolnostima:
•    ako je postrojenje odnosno sustav upravljanja rasvjetom oštećen ili je neupotrebljiv zbog nezgoda, pogrešne uporabe ili nestručnog rukovanja;
•    ako su bez suglasnosti nalogodavca na postrojenju odnosno sustavu upravljanja rasvjetom obavljani servisni radovi ili vršene preinake od strane treće osobe;
•    ako nalogodavac usprkos opomeni i dodatnom roku od 14 (četrnaest) dana ne izvrši svoje obveze plaćanja.

10. Opće odredbe
10.1 Važeći uvjeti prodaje i isporuke tvrtke Zumtobel, koji se mogu preuzeti na adresi http://www.zumtobel.com/hr-hr/uvjeti%20prodaje%20isporuke.html, čine sastavni dio ovih Uvjeta. Nalogodavac izjavljuje da je u potpunosti upoznat s njihovim sadržajem. U slučaju možebitnih kontradikcija ovih Uvjeta s odredbama uvjeta prodaje i isporuke tvrtke Zumtobel, prednost imaju odgovarajuće odredbe ovih Uvjeta.

10.2 Dodaci i izmjene ovih Uvjeta odnosno ugovora o pružanju usluga važeći su samo, ako su u pisanom obliku i potpisani od strane nalogoprimca i nalogodavca. Ovaj zahtjev za pisanim oblikom vrijedi i za odustajanje od zahtjeva za pisanim oblikom.

10.3 Ako ovim ugovorom nije izričito drugačije predviđeno, niti jedna ugovorna strana ne smije, niti u cijelosti ni djelomično, prenijeti na treću osobu prava i obveze iz ovog ugovora bez prethodne pisane suglasnosti odnosne druge ugovorne strane (pri čemu se takva suglasnost ne smije neopravdano uskratiti ili odugovlačiti).

10.4 Ako su jedna ili više odredbi ovog Ugovora nevažeće, jer su u suprotnosti s obvezujućim pravom, to ne utječe na valjanost preostalih odredaba. Ugovorne strane obvezuju se nevažeću odredbu zamijeniti važećom odredbom koja je najbliža namjeri nevažeće odredbe.

10.5 Ovaj ugovor i svi s njim povezani pravni poslovi podliježu
austrijskom pravu uz isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija). Za sve sporove iz ili u svezi s ovim ugovorom (uključujući i pitanja realizacije ugovora) stvarno je i mjesno isključivo nadležan sud za 6850 Dornbirn.

izdano: studeni 2013

Kontakt

Sjedište Hrvatska:
ZG Lighting d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6404080
E-Mail: info.hr@zumtobelgroup.com
Sjedište:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
DRŽAVA
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner za svjetlotehnička rješenja

Više uspjeha zbog profesionalnih i učinkovitih svjetlotehničkih rješenja: Tvrtka Zumtobel informira, podržava i kvalificira izabrane električare u korištenju rasvjete.
prema LLP portalu

Lighting Competence Program

Partnerski program tvrtke Zumtobel za elektroprojektante je usmjeren na povezivanje njihovih i naših kompetencija, iskorištavanje potencijala rasvjete i istovremeno olakšavanje svakodnevno projektiranje.
prema LCP portalu

Lighting Design Program

Više uspjeha zbog profesionalnih i učinkovitih svjetlotehničkih rješenja: Tvrtka Zumtobel informira, podržava i kvalificira izabrane električare u korištenju rasvjete.
prema LDP portalu
Više o programima