UVJETI PRODAJE I ISPORUKE

Važeće od 1.3.2010. Zumtobel Licht GmbH, Austrija
1 Osnove i područje važenja

1.1 Ovi Opći uvjeti isporuke važe kao osnova za sve ugovore o isporuci robe i pružanju usluga tvrtke Zumtobel Licht GmbH, A-6850 Dornbirn (u daljnjem „prodavač“) prema svojim kupcima (u daljnjem „kupci“).

1.2 Odstupanja od ovih uvjeta stupaju na snagu samo uz pismenu suglasnost prodavača. Uvjeti kupnje ili drugi uvjeti koje je predložio kupac izričito su isključeni.

1.3. Osnova za ove Opće uvjete isporuke su odredbe ÖNORM B 2110 u verziji koja je vrijedila za davanje ponude. Odredbe ÖNORM B 2110 vrijede kao ugovorene, ako nisu izmijenjene naknadnim odredbama ili individualnim, pismenim sporazumima.

2 Ponude

2.1 Ponude prodavača su neobvezujuće. Posebice se zadržava pravo na prodaju ponuđene robe u međuvremenu.

2.2 Za svu dokumentaciju o ponudi i projektu uključujući sve pripadajuće priloge i uzorke, crteže s dimenzijama i opise vrijedi, osim toga, zadržavanje prava na industrijsko vlasništvo i autorska prava sukladno broju 13.

2.3. Ponude vrijede za razdoblje od 3 mjeseca, ako nije drukčije pismeno ugovoreno. Ponuđene cijene su bez poreza na dodanu vrijednost.

3 Zaključenje ugovora

3.1 Ugovor vrijedi kao zaključen, ako je prodavač nakon primitka narudžbe kupcu poslao pisanu potvrdu naloga ili pošiljku. Međutim, kao zaključenje ugovora ne vrijedi potvrda prodavača
koja se odnosi na primitak odnosno ulaz narudžbe.

3.2 Posebne upute kupca kao primjerice želje vezane za isporuku, termini, popusti itd. vrijede kao sporedne ideje kupca. Oni postaju sastavni dio ugovora, ako ih je prodavač priznao kao izričito obvezujuće u okviru potvrde naloga.

3.3 Nakon zaključenja ugovora kupac može izmijeniti narudžbu samo uz suglasnost prodavača i uz zadržavanje prava na naknadu štete.

3.4 Ako nakon zaključenja ugovora nastupe događaji koji više ne omogućavaju ispunjenje ugovora prema ugovorenim uvjetima uz pokrivanje troškova ili uopće prodavaču čine ispunjenje nemogućim, prodavač se slobodno može povući iz ugovora.

4 Cijene

4.1 Cijene vrijede iz skladišta prodavača uključujući vozarinu austrijska granica i ambalažu, ali isključujući osiguranje, poreze i davanja (kao primjerice PDV; WEEE – troškovi EU-direktive o električnom i elektroničkom otpadu ili carinama), montažu, instalaciju, puštanje u rad kao i ostale sporedne troškove. Takvi troškovi idu na teret kupca, a prodavač ili nadležna institucija ih dodatno zaračunava.

4.2 Ponuđene cijene temelje se na troškovima u trenutku ponude. Ako do trenutka zaključenja ugovora dođe do povećanja troškova, prodavač ima pravo odgovarajuće prilagoditi cijene.

5 Opseg isporuke

5.1 Prodavač zadržava pravo na dragovoljne izmjene u izvedbi i opremanju robe iz tehničkih razloga ili na temelju zakonskih ili službenih propisa.

6 Isporuka

6.1 Isporuka i ispunjavanje roka isporuke vrijedi načelno franko navedeno odredište (CPT). Ako se ugovore posebne klauzule poput DDU i sl., prioritetno je tumačenje prema važećim standardnim uvjetima Međunarodne trgovačke komore u Parizu (INCOTERMS).

6.2 Bez drukčijeg pismenog sporazuma, označeni rok isporuke služi samo kao indikacija kupcu i nije obvezujući.

6.3 Rok isporuke započinje najkasnije s terminima navedenim u nastavku:
(I) Datum potvrde naloga; (II) Datum izvršenja svih tehničkih, komercijalnih i ostalih pretpostavki u nadležnosti kupca; (III) Datum kada prodavač primi uplaćeni predujam ili sigurnost prije isporuke robe.

6.4 Kupac mora prikupiti institucionalne kao i potrebne dozvole trećih osoba koje su potrebne za izvedbu postrojenja.
Ako se te dozvole ne pribave pravodobno, rok isporuke se sukladno tomu produljuje.

6.5 Kupac ima pravo na provedbu i obračunavanje djelomičnih isporuka i predisporuka. Ako je ugovorena isporuka na poziv, roba se smatra pozvanom najkasnije godinu dana nakon narudžbe.

6.6 Ako na strani prodavača (uključujući značajne, teško nadomjestive dobavljače prodavača) nastupe nepredvidive ili okolnosti koje ne ovise o volji stranke, kao primjerice svi slučajevi više sile koji ometaju ispunjenje ugovorenog roka isporuke, on se produljuje svakako u trajanju tih okolnosti; u to se posebice ubrajaju oružani sukobi, institucionalni zahvati i zabrane, kašnjenja u transportu i carinjenju, oštećenja pri transportu, manjak energije i sirovina, radni sukobi kao i gubitak važnog, teško nadomjestivog dobavljača na strani prodavača.

7 Nalozi i usluge

7.1 Nalozi i usluge plaćaju se prema utrošku vremena zaposlenika i pomoćnog osoblja prodavača prema satnicama koje je utvrdio prodavač, plus stvarni izdaci i materijalni troškovi. Kao nalog koji podliježe plaćanju vrijede u svakom slučaju izrada ponuda za popravke, procjene troškova i vještačenja.

7.2. Za usluge kao što je puštanje u rad i sl. vrijedi kao ugovoren standard ÖNORM 2110, ako pismeno nije ugovoreno drukčije.

7.3 Kod naloga za popravke izvršavaju se i obračunavaju usluge koje je prodavač prepoznao kao svrhovite. Isto vrijedi i za usluge i dodatne poslove čija se svrhovitost pokaže tijekom provedbe naloga, pri čemu se za dodatne troškove, koji prelaze 15% ugovorenog troškovnog okvira, po mogućnosti zatraži dozvola kupca.

8 Prenošenje rizika i mjesto izvršenja

8.1 Mjesto izvršenja za isporuku robe uvijek je tvornica odnosno skladište prodavača. Uporaba i rizik prelaze s izdvajanjem ili otpremanjem isporuke iz tvornice odnosno iz skladišta na kupca, i to neovisno o određivanju cijene ugovorenim za isporuku (npr. franko, CIF, i sl.). Ovo vrijedi i onda, kada isporuka uslijedi u okviru montaže ili kada prodavač obavlja ili organizira transport.

8.2 U slučaju gubitaka i oštećenja tijekom transporta, reklamacija prema prijevozniku je u nadležnosti kupca i preporuča mu se, da odmah službeno utvrdi činjenično stanje.

8.3 Kod naloga i usluga (usp. broj 7) mjesto izvršenja je tamo, gdje se usluga izvršava; u slučaju dvojbi tvornica prodavača. Rizik za uslugu ili djelomičnu uslugu nakon izvršenja prelazi na kupca.

9 Plaćanje

9.1 Plaćanja se izvršavaju bez ikakvih odbitaka na ime prodavača u dogovorenoj valuti (načelno EUR) i u roku od 14 dana od datuma računa. Uvjeti plaćanja ili sporazumi koji odstupaju od toga vrijede samo uz zadržavanje prava na pismenu suglasnost prodavača.

9.2 Plaćanje vrijedi kao izvršeno na dan, kada prodavač može s njime raspolagati.

9.3 Čekovi se prihvaćaju samo kao sredstvo plaćanja i samo uz ograničenje i u visini stvarnog knjiženja u korist na račun prodavača, uz odbijanje kamata i troškova. Isto vrijedi i za iznimno prihvaćanje mjenica. Svaki drukčiji ugovor, posebice ugovor o prihvaćanju čekova ili mjenica umjesto plaćanja, izričito se smatra da nije zaključen.

9.4 Kupac nije ovlašten da zbog prava na jamstvo ili ostalih protuprava zaustavlja ili prebija plaćanja.

9.5 Kod prekoračenja cilja plaćanja obračunavaju se zatezne kamate s 10% na odnosnu važeću diskontu stopu Austrijske nacionalne banke. Kod kašnjenja plaćanja više od 90 dana ili u slučaju pokretanja stečajnog postupka, gube se svi eventualno dodijeljeni popusti i bonusi te se plaćaju bruto iznosi faktura. Obračun zateznih kamata vrši se u tom slučaju prema bruto iznosima od datuma dospijeća fakture.

9.6 Ako kupac kasni s ugovorenim plaćanjem ili ostalim uslugama iz ovog ili drugih poslova, prodavač može bez obzira na svoja ostala prava odgoditi izvršenje svojih vlastitih obveza do izvršenja plaćanja ili ostalih usluga, te iskoristiti pravo na primjereno produljenje roka isporuke kao i sva otvorena potraživanja iz ovog ili drugih poslova učiniti plativim i, kao što je ranije navedeno, za te iznose od trenutka dospijeća obračunati zatezne kamate, ako prodavač ne dokaže troškove koji to nadilaze. U svakom slučaju prodavač ima pravo da obračuna predprocesne troškove, opomene, operativne troškove ureda za naplatu i troškove odvjetnika.

9.7 Prodavač zadržava vlasništvo nad cjelokupnom robom koju je isporučio do potpunog plaćanja iznosa računa, uvećano za eventualne kamate i troškove i prema vlastitoj diskreciji je ovlašten, objaviti to zadržavanje vlasništva do primitka cjelokupnog plaćanja te ga po mogućnosti prijaviti i registrirati u domaćim i inozemnim institucijama. Kupac ovime prodavaču ustupa radi sigurnosti njegove kupovne cijene svoja potraživanja od daljnje prodaje robe uz pravo na zadržavanje vlasništva - također ako je ono prerađeno, preoblikovano ili izmiješano - i obvezuje se da će u svojim knjigama ili na svojim fakturama navesti odgovarajuću napomenu. Kupac treba prodavaču na zahtjev predočiti ustupljeno potraživanje uz njegove dužnike, staviti na raspolaganje sve podatke i dokumentaciju potrebne za naplatu potraživanja te obavijestiti dužnika-treću stranu o ustupanju. Kod pljenidbe ili ostalih korištenja robe pod pridržajem prava vlasništva kupac se obvezuje uputiti na pravo vlasništva prodavača te ga bez odgađanja obavijestiti.

10 Reklamacije i jamstva

10.1 Reklamacije pogrešnih isporuka ili onih koje se tiču očiglednih nedostataka moraju se napraviti pismeno unutar 8 dana nakon isporuke robe. U ostalim slučajevima jamstveni rok za novu robu iznosi maksimalno 24 mjeseca nakon isporuke. On započinje u trenutku prijenosa uporabe i rizika (usp. broj 8).

10.2 Prodavač jamči isključivo da roba koju je isporučio nema tvorničkih i/ili pogrešaka u materijalu. Rasvjetna sredstva i elektronički potrošni dijelovi kao i rabljena roba izuzeti su iz svakog jamstva. Zajamčena svojstva su samo ona, koja su u informacijama o proizvodu izričito označna kao takva. Osiguranje vrijedi najkasnije do isteka jamstvenog roka.
Tehničke ili formalne izmjene na proizvodima koje služe poboljšanju ili podliježu izmijenjenim zakonskim propisima, prodavač može provesti bez dodatne objave.

10.3 Ako je prodavač napravio robu na temelju konstrukcijskih podataka, crteža, modela ili ostalih specifikacija kupca, jamstvo prodavača se ograničava na brižljivu izvedbu.

10.4 Nakon što kupac dokaže tvorničku i/ili pogrešku u materijalu, prodavač može po svom izboru izvršiti besplatnu zamjenu ili otkloniti nedostatak.


10.5 Svi dodatni troškovi nastali u vezi s otklanjanjem nedostataka (kao npr. za montažu i demontažu, transport, zbrinjavanje, prijevoz i vrijeme putovanja, naprave za dizanje, skele) idu na teret kupca. 10.6 Računi za popravke koje je obavio kupac ili treća strana priznaju se samo, ako su ranije pismeno predočeni prodavaču i ako je prodavač pismeno potvrdio preuzimanje troškova. U ostalim slučajevima jamstvo se ukida odmah, ako kupac ili treća strana bez pismenog odobrenja prodavača poduzme preinake ili popravke na robi.

11 Povlačenje iz ugovora

11.1 Pretpostavka za povlačenje kupca iz ugovora je kašnjenje isporuke, kojemu je uzrok grubi prekršaj prodavača i koje traje najmanje 30 dana i nakon isteka dodatnog, pismeno određenog primjerenog roka. Povlačenje kupca može stupiti na snagu i biti izjavljeno samo s preporučenim dopisom prodavaču.

11.2 Dodatno uz svoje pravo prema broju 3.4 i svoja ostala prava prodavač je ovlašten odstupiti od ugovora, (I) ako izvršenje isporuke odnosno početak ili daljnja provedba usluge nije moguća iz razloga za koje je odgovoran kupac ili ako i dalje kasni unatoč određivanju primjerenog dodatnog roka; (II) ako su prema mišljenju prodavača nastale utemeljene sumnje glede sposobnosti plaćanja kupca i / ili ako on unatoč zahtjevu prodavača ne izvrši uplatu predujma bez odgađanja; (III) ako se podnese zahtjev za pokretanje stečajnog postupka nad imovinom kupca. Povlačenje se može izjaviti i u pogledu nekog još otvorenog dijela isporuke ili usluge iz gore navedenih razloga.

11.3 Neovisno o pravima za naknadu štete prodavača uključujući predprocesne troškove, u slučaju povlačenja se sukladno ugovoru obračunavaju već izvršene usluge ili djelomične usluge te i plaćaju. To također vrijedi ukoliko isporuku ili uslugu kupac još nije preuzeo, kao i za pripremne radnje koje je izvršio prodavač. Prodavaču uz primjereno zaračunavanje njegove štete pripada i pravo da zahtijeva povrat već isporučenih predmeta.

12 Odgovornost

12.1 Uz zadržavanje prisilnog prava prodavač odgovara za štete iz ovog ugovora, svoju robu i usluge samo, ako mu se dokaže namjera ili grubi nemar. Isključena je odgovornost prema kupcu za lakši nemar, nadoknadu posljedične štete i oštećenja imovine, neostvarene uštede, kamate gubitke i štete iz prava trećih strana.

12.2 Kod nepridržavanja mogućih uvjeta za montažu, puštanje u rad i uporabu (kako je npr. sadržano u Uputama za uporabu) ili kod nepoštivanja zakonskih ili službenih uvjeta odobravanja, isključena je svaka naknada štete.

13 Prava industrijskog vlasništva i autorska prava

13.1 Ako prodavač neku robu izradi na temelju podataka o konstrukciji, crteža, modela ili ostalih specifikacija kupca, kupac ga u slučaju moguće povrede zaštitnih prava treba osloboditi od svake odgovornosti i štete te se po želji prodavača pridružiti odgovarajućem postupku kao stranka ili intervenient na vlastiti trošak i voditi postupak u korist prodavača.

13.2 Projektna i dokumentacija o ponudi kao i izvedbena dokumentacija, npr. planovi, skice i ostala tehnička dokumentacija ostaju jednako kao i uzorci, katalozi, prospekti, slike i slično, intelektualno vlasništvo prodavača i podliježu relevantnim zakonskim odredbama glede umnožavanja, krivotvorenja, natjecanja itd. Prodavač može u svakom trenutku zahtijevati povrat dokumentacije i ona mu se bez traženja vraća, ako je narudžba drukčije dodijeljena.

14 Uzimanje robe natrag

14.1 Povratne isporuke obrađuju se samo uz dogovor s nadležnim prodajnim uredom, koji izdaje odgovarajuću potvrdu o vraćenoj robi. Oznaka robe kao i podaci o referentnom računu odnosno otpremnici moraju biti navedeni u potvrdi o vraćenoj robi.


14.2 Dogovorena povratna isporuka s potvrdom o vraćenoj robi obavlja se u središnje skladište tvrtke Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Straße 30, A-6850 Dornbirn. Sve troškove s tim u vezi idu na teret kupca.

14.3 Pretpostavljajući da je vraćena roba popisana i originalno zapakirana u tvornici prodavača i da referentno razdoblje nije bilo prije više od 90 dana, slijedi knjiženje u korist uz odbijanje troškova obrade od obračunatoga neto iznosa, kako slijedi: (I) Za Zumtobel A-proizvode, koji su na popisu cijena obilježeni plavom bojom, odbitak iznosi 20%, (II) za sve druge Zumtobel proizvode odbitak iznosi 30%, (III) za robne asortimane, „BEGA“, „Boom“, „Limburg“ i „Tre Ci Luce“ odbitak je 20%.

14.4 Nezapakirana odn. oštećena roba kao i pojedinačni dijelovi pakiranja ne mogu se knjižiti u korist. Ovo vrijedi i za robu koja se ne nalazi u standardnom programu isporuke prodavača, kao npr. rasvjetna sredstva, proizvodnja po mjeri ili posebno lakirana roba.

15 Vraćanje paleta

Prazne palete u besprijekornom stanju mogu se na području Austrije željeznicom vratiti na teret prodavača i bez dogovora u središnje skladište tvrtke Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Straße 30, A-6850 Dornbirn.

16 Isporuke uzoraka

16.1 Ako kupac želi, prodavač može robu iz programa isporuke besplatno poslati na uvid kao uzorak na rok od maksimalno 4 tjedna, pri čemu isporuka vrijedi kao isporuka uzoraka samo, ako ju prodavač na otpremnici i/ili na fakturi izričito označio kao takvu. Rasvjetna sredstva, elektronički potrošni dijelovi i posebne izvedbe ne mogu se dobiti kao uzorak.

16.2 Kod isporuke robe kao uzorka slijedi fakturiranje prema dogovorenim standardnim uvjetima. Nakon što se roba pravodobno vrati u originalnom pakiranju, vrši se knjiženje u korist za račun.

16.3 Ako se roba ne vrati prodavaču u roku, ona vrijedi kao definitivno kupljena. Isto vrijedi i ako je vraćena roba djelomično ili potpuno izmijenjena, promijenjena ili oštećena ili su primjetni tragovi montaže.

17 Doplata za male količine

Za sve narudžbe manje od neto iznosa robe od 250,00 EUR (bez poreza, davanja i troškova) obračunava se doplata za malu količinu od 25,00 EUR po isporuci. Zaostale odnosno djelomične isporuke za koje je kriv prodavač, izuzete se iz ove regulative.

18 Online narudžbe

18.1 Za narudžbe kupca na elektronskoj platformi naručivanja prodavača putem interneta (u daljnjem „online-sustav narudžbe“) dodatno vrijede sljedeće odredbe:

18.2 Pristup online-sustavu narudžbe dobiva onaj, tko se pri korištenju legitimira unosom korisničkom imena i zaporke koje je dobio od prodavača (u daljnjem tekstu „obilježja prijave“). Kupac se obvezuje da će zaporku odmah po primitku, a potom u redovitim razmacima mijenjati i štititi od neovlaštenog pristupa. Za svaku ovlaštenu osobu kod kupca, prodavač će u razumnom opsegu dodijeliti zasebna obilježja prijave. Obilježja prijave koja je dodijelio prodavač, osobe koje su ih primile na strani kupca ni pod kojim okolnostima ne smiju prosljeđivati, a kupac se obvezuje da o bitnim promjenama osoba ovlaštenih za pristup bez odgađanja obavijesti prodavača. Kupac je odgovoran za posljedice, ako on ili njegovi organi, suradnici, pomoćno osoblje ili opunomoćenici ne budu poštovali ovu odredbu.

18.3 Tko se s obilježjima prijave kupca legitimira u online-sustavu narudžbe smatra se prema prodavaču ovlaštenim za poduzimanje svih, u online-sustavu narudžbe mogućih pravnih poslova u ime kupca, neovisno o tome, radi li se kod ove osobe stvarno o kupcu ili osobi kupca ovlaštenoj za pristup. Kupac prihvaća sve poduzete pravne poslove u online-sustavu narudžbe prodavača kao obvezujuće koji su napravljeni s njegovim obilježjima prijave.

18.4 Kod narudžbi u online-sustavu narudžbe, zaključenje ugovora može uslijediti i slanjem e-pošte prodavača, u kojoj se nalog potvrđuje. Potvrda o primitku narudžbe koju izradi online-sustav narudžbe još uvijek ne vrijedi kao zaključenje ugovora.

18.5 Prodavač ne preuzima nikakvu odgovornost za funkcioniranje svog online-sustava narudžbe bez grešaka i izričito isključuje odgovornost za štete iz uporabe svog online-sustava narudžbi, kao i s time povezane uporabe interneta. Isključena je i svaka odgovornost za smetnje u pristupu, kao npr. nedostatna ili manjkava raspoloživost online-sustava narudžbe ili pogrešan prijenos informacija i izjava pri uporabi online-sustava narudžbe. S uporabom online-sustava narudžbe kupac potvrđuje da je dovoljno upoznat o rizicima interneta.

18.6 Kupac prima k znanju da uporabom online-sustava narudžbe iz inozemstva može povrijediti pravila inozemnog prava, primjerice uporabom postupaka kodiranja koji su upotrijebljeni u online-sustavu narudžbe. Prodavač s tim u vezi odbacuje svaku odgovornost.

19 Salvatorska klauzula

Ako pojedinačne odredbe ovog ugovora postanu nevažeće, to se neće odnositi na preostale odredbe. Nevažeću odredbu treba zamijeniti važećom, koja je najbliža cilju kojemu se teži.

20 Nadležnost suda i primijenjeno pravo
Nadležni sud je Feldkirch. O ugovornom odnosu isključivo odlučuje austrijsko pravo, uz isključivanje pravila upućivanja. Izričito se isključuje primjena UNICITRAL-Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe.Kontakt

Sjedište Hrvatska:
ZG Lighting d.o.o.
Ulica Petra Hektorovića 2
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel.: +385 1 6404080
E-Mail: [email protected]
Sjedište:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
DRŽAVA
SOCIAL MEDIA