ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

1. Algemeenheden
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de “Dienstverlener”  NV Zumtobel Lighting NV verstaan. Onder de “Klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van de NV Zumtobel Lighting. Onder “goederen” wordt verstaan de goederen die het voorwerp en / of onderdeel uitmaken van de overeenkomst met Zumtobel Lighting NV.
1.2. Onderhavige algemene voorwaarden en hun bijlagen maken integraal deel uit van het aanbod of de overeenkomst, behoudens indien en voor zover de dienstverlener schriftelijk anders verklaart. De algemene voorwaarden vormen, samen met de overeenkomst waarin zij worden geïntegreerd, de totaliteit van wat werd overeengekomen tussen partijen. Door de ondertekening van de overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet de toepassing van de algemene voorwaarden. Voor zover de overeenkomst afwijkt van de algemene voorwaarden, primeert de overeenkomst op onderhavige algemene voorwaarden.
1.3. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dergelijke afwijkende voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de Dienstverlener aanvaard zouden zijn. In geen enkel geval kunnen de algemene voorwaarden van de Klant door de Dienstverlener als stilzwijgend aanvaard worden beschouwd. Indien de aanvaarding door de Klant van een door de Dienstverlener uitgebrachte offerte voorbehouden of wijzigingen bevat, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de Dienstverlener in haar orderbevestiging aan de klant schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen in te stemmen.
1.4. De geldigheid van de aanbiedingen wordt beperkt tot 1 maand te rekenen vanaf de datum van hun verzending. De beschrijvingen, vermogens en andere gegevens die voorkomen in catalogi, prospecten, reclame aankondigingen, prijslijsten e.d., worden slechts als inlichtingen gegeven en zijn louter indicatief. Deze gegevens zijn niet bindend behalve indien de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst. Bestellingen zijn slechts definitief na schriftelijke aanvaarding door de Dienstverlener.
1.5. Indien de Klant geen eigenaar is of niet de enige eigenaar is van de goederen die het voorwerp van de overeengekomen dienstverlening uitmaken, zal hij de Dienstverlener daarvan schriftelijk op de hoogte stellen ten laatste op het ogenblik van de bestelling.
Hij zal voorafgaand de toestemming van de eigenaars moeten hebben verkregen voor de te verlenen diensten en hij zal de schade vergoeden die de Dienstverlener
lijdt voor iedere mogelijke eis ten gevolge van het niet verkrijgen van bedoelde toestemming.
1.6. De Klant zal onmiddellijk de Dienstverlener op de hoogte brengen van iedere verandering in de huurovereenkomst, de eigendom het bezit of de uitbating van de goederen die zich zou voordoen na het in werking treden van de overeenkomst. In geval de huurovereenkomst, de eigendom het bezit of de uitbating van de goederen aan derden zou worden overgedragen, verbindt de Klant zich ertoe de toepassing van deze overeenkomst door hen te doen aanvaarden. De Klant blijft hoe dan ook steeds aansprakelijk tegenover de Dienstverlener.

2. Inhoud van de te presteren diensten
2.1. De Dienstverlener zal de dienst verlenen op de plaats die werd overeengekomen en, bij gebreke aan uitdrukkelijke overeenkomst ter zake, op de plaats waar de goederen, die het voorwerp uitmaken van de diensten, gelegen zijn of nog in de gebouwen van de Dienstverlener.
2.2. De Dienstverlener zal de diensten verlenen binnen de voor hem normale werkdagen en –uren.
2.3. Diensten buiten het bereik van de overeenkomst en op vraag van de Klant geleverd worden afzonderlijk aangerekend volgens het op dat moment geldende tarief van de Dienstverlener.

3. Prijzen en betalingen
3.1. De overeengekomen prijs is een forfaitaire prijs voor de te leveren diensten die alle kosten en uitgaven dekt verbonden aan de uitvoering van de dienstverlening evenals de winsten.
3.2. Het verlenen van de diensten buiten de normale werkdagen en -uren van Dienstverlener zal aanleiding geven tot een prijsverhoging van 50% voor prestaties buiten de normale werkuren en van 100% voor prestaties op zon- en feestdagen en collectief genomen vakantiedagen.
3.3. De verplaatsingen van en naar de plaats van de dienstverlening zijn niet in de prijs inbegrepen. De prijs hiervoor wordt bepaald aan de hand van de op dat moment bij de Dienstverlener geldende tarieven.
3.4. De BTW en alle huidige en toekomstige belastingen, taksen, heffingen, kosten en lasten  van welke aard ook, zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn steeds ten laste van de Klant.
3.5. De prijs zoals bepaald in de overeenkomst wordt jaarlijks aangepast op de verjaardag van de
De prijs zoals bepaald in de overeenkomst wordt jaarlijks aangepast op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst overeenkomstig de stijging of daling welke de Consumentenprijsindex “alle huishoudens” van het CBS vertoont op basis van 2006 = 100 (het basisjaar). De aanpassing van het overeengekomen bedrag wordt berekend door dat te vermenigvuldigen met een breukgetal. In de teller bestaat dit breukgetal uit het prijsindexcijfer dat werd gepubliceerd voor de maand waaraan de (terug)betaling van het verschuldigde geschiedt, of –bij het ontbreken daarvan- voor de laatst daaraan voorafgaande maand. In de noemer bestaat dat breukgetal uit het prijsindexcijfer dat werd gepubliceerd voor de op de dagtekening van de overeenkomst lopende maand of –bij het ontbreken daarvan- voor de het laatst daaraan voorgaande maand.
3.6. De betalingen worden gedaan in euro of in de munteenheid die werd overeengekomen, netto en zonder disconto.
3.7. De facturen van de Dienstverlener dienen betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.8. Iedere onbetaalde factuur op de vervaldatum zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met 15% per jaar en dit met een minimum van €50, als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien blijven nalatigheidsinteresten, berekend overeenkomstig artikel 3.9., verschuldigd vanaf de vervaldatum.
3.9. Laattijdige betalingen worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een jaarlijkse rente die gelijk is aan het rentetarief basisherfinanciering van de Europeese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot op het hogere halve procentpunt.
3.10. De Dienstverlener heeft het recht indien de Klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen voortspruitend uit de met de Dienstverlener gesloten overeenkomst (met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden) om haar verplichtingen op te schorten en de werken stop te zetten na 10 dagen, te rekenen vanaf een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven waaraan geen gevolg werd gegeven. De uitoefening van dit recht laat het recht om betaling van de prijs en verschuldigde intresten onveranderd. De Dienstverlener verbindt zich om de werken binnen een redelijke termijn na de betaling te hervatten onder voorbehoud van schadevergoeding door de klant vanwege de veroorzaakte verstoring in de planning van de Dienstverlener.
3.11. Ingeval van ( aanvrage van) faillissement, surséance van betaling of van liquidatie van de onderneming van de Klant, heeft de Dienstverlener het recht om de overeenkomst te ontbinden en een schadevergoeding te vorderen voor de door haar geleden schade, zonder rechtelijke tussenkomst.

4. Verplichtingen van de Klant
4.1. De klant is gehouden de goederen met zorg te gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming. De Klant is gehouden om alle instructies van de Dienstverlener nauwgezet op te volgen.
4.2. De Klant zal vrije toegang verlenen tot zijn lokalen voor de Dienstverlener en zijn personeel/ondergeschikten gedurende de openingsuren en gedurendeen gedurende alle bijkomende tussen de Klant en de Dienstverlener overeengekomen tijden.
4.3. Indien bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden bij het betreden van de lokalen waar de goederen zich bevinden, zal de Klant de Dienstverlener daarvan schriftelijk op de hoogte stellen ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Dit omvat ondermeer, maar is niet beperkt tot: Veiligheidsschoeisel en –kleding; VCA- of andere certificaten en attesten voor de medewerkers
4.4. De Klant zal op zijn kosten alle middelen voorzien welke noodzakelijk zijn voor het veilig bereiken van de goederen. Dit omvat ondermeer, maar is niet beperkt tot: ladders; hoogtewerkers; veiligheidsharnassen.
4.5. De Klant moet de werkzaamheden aan de installaties uitvoeren die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de installaties.
4.6. De Klant heeft niet het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in gebreke is gesteld bij de nakoming van zijn verplichtingen.
4.7. De Klant is tijdens de uitvoering van de overeenkomst verplicht de Dienstverlener binnen 14 kalenderdagen per aangetekend schrijven in kennis te stellen van elke wijziging van zijn rechtsvorm, of overdracht van de onderneming, alsook van de verplaatsing van de statutaire vestigingsplaats van de vennootschap.
4.8. De Klant heeft niet het recht om zijn rechten en plichten voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst over te dragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. Voor zover een schriftelijke toestemming zal worden verleend, blijft de overdrager tezamen met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk met betrekking tot uitvoering van de overeenkomst.
4.9. Indien de Klant niet voldoet aan één van de in de artikelen 4.1 t/m 4.8. opgesomde verplichtingen zal de Klant de daardoor zowel direct als indirect veroorzaakte schade vergoeden aan de dienstverlener aan de op dat ogenblik geldende tarieven Bovendien is in onderhavige situatie de Dienstverlener niet gehouden tot het leveren van diensten.

5. Uitvoeringstermijnen
5.1. De uitvoeringstermijnen zijn slechts gegeven als aanwijzing en een eventuele vertraging kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige schadevergoeding.
5.2. Indien een geleverde dienst betrekking heeft op een goed, wordt de dienst beschouwd als afgewerkt vanaf het ogenblik dat dit gereed is om te worden gebruikt door de Klant of om testen te ondergaan indien deze werden voorzien in de overeenkomst.
5.3. Als artikel 5.2. geen toepassing kan vinden, wordt de geleverde dienst beschouwd als afgewerkt vanaf het moment dat aan vooraf bepaalde eisen met betrekking tot de levering is voldaan.

6. Inontvangstname
6.1. De Dienstverlener zal de Klant de afwerking van de diensten mededelen. Vanaf deze mededeling zal de Klant overgaan tot controle van het werk en tot het
verrichten van alle testen die eventueel worden voorgeschreven in de overeenkomst, waarna, indien hij van mening is dat het werk goed werd uitgevoerd, hij het in ontvangst neemt.
6.2. Bij langdurige overeenkomsten, uitgebreide werkzaamheden of zich herhalende diensten, kan de Dienstverlener overgaan tot het ter inontvangsname aanbieden van de gepresteerde delen van de overeengekomen dienstverlening. Indien hierbij wordt overgegaan tot inontvangstname van dit deel, al dan niet volgens artikel 6.5. dan wordt dit deel van de geleverde diensten als afgewerkt beschouwd en vangt hiervoor de garantietermijn aan. Bovendien kan de Dienstverlener in dit geval overgaan tot facturatie van dit deel van de geleverde diensten.
6.3. Bij het ter inontvangstname aanbieden dient de Klant de geleverde diensten / goederen onmiddellijk grondig na te zien. Eventuele redenen om de inontvangstname te weigeren dienen, om geldig aanvaard te kunnen worden, binnen 5 kalenderdagen schriftelijk per aangetekende zending bij de Dienstverlener te worden gemeld onder een nauwkeurige en gemotiveerde opgave van de redenen van weigering. Ieder recht van de Klant vervalt, als deze niet binnen de hierboven bepaalde termijn en wijze zijn klachten heeft meegedeeld, evenals indien de Klant de Dienstverlener niet de mogelijkheid geeft om ter plaatse de klachten op hun gegrondheid te onderzoeken.
6.4. De Klant kan de inontvangstname niet weigeren voor kleinere gebreken die de werking van het materiaal niet beïnvloeden.
6.5. Indien de inontvangstname wordt uitgesteld zonder dat er fout is van de kant van de Dienstverlener, wordt de inontvangstname beschouwd als gedaan twee weken na de bekendmaking door de Dienstverlener van de afwerking van het werk.
6.6. Indien de Klant de geleverde dienst niet in ontvangst neemt op het ogenblik dat deze ter beschikking wordt gesteld door de Dienstverlener, is hij nochtans gehouden om de normale vervaldatum in acht te nemen van betalingen gebonden aan de levering.

7. Overdracht van risico
7.1. Het risico wordt overgedragen door de Dienstverlener aan de Klant op het ogenblik van de werkelijke of vermoede in ontvangstname zoals bedoeld in artikel 6.5. De Klant zal een voldoende verzekering afsluiten tegen alle risico's (brand, diefstal) en hij zal erover waken dat er voldoende bescherming wordt voorzien van het materiaal.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1. Tot aan de volledige betaling van alle sommen die verschuldigd zijn uit hoofde van de overeenkomst (zijnde zonder limitatief te zijn de hoofdsom, intresten, kosten van vervoer en verpakking, verschuldigde BTW en eventuele andere te betalen belastingen, schadevergoedingen,…) zal de Dienstverlener eigenaar blijven van alle goederen, bijbehoren, losse stukken of vervangstukken die werden gebruikt naar aanleiding van of voor de uitoefening van de betrokken dienst.
8.2. De Dienstverlener zal eveneens in dezelfde voorwaarden een retentierecht hebben op alle goederen en materialen die hij naar aanleiding van de uitoefening van de betrokken dienstprestatie onder zich heeft.
8.3. De Dienstverlener wordt automatisch eigenaar van alle onderdelen welke hij in het kader van de overeenkomst vervangen heeft.

9. Garantie
9.1. De garantie van de Dienstverlener is van toepassing op alle onbetwistbaar verborgen gebreken  die verschijnen bij normale werking en correct gebruik van het materiaal.
9.2. Uitgesloten van de  garantie van de Dienstverlener zijn de gebreken veroorzaakt door overmacht (zie artikel 12), door een gebrek aan onderhoud, een slechte montage of installatie door de Klant of door derden, wijzigingen en herstellingen die werden uitgevoerd door de Klant of een derde  of de gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage en meer algemeen indien zich een  omstandigheid voordoet zoals beschreven in artikel 13.
9.3. De Dienstverlener zal de goederen (behoudens in geval van de in onderhavige algemene voorwaarden bepaalde uitsluitingen, beperkingen of in geval van overmacht) terug in werking stellen, door herstel of door vervanging, op zijn kosten, wanneer dit gebrek voorkomt binnen zes maanden vanaf de datum van inontvangstname van de werken, materialen of onderdelen die door hem werden geleverd. De Klant moet de Dienstverlener schriftelijk en zonder uitstel op de hoogte brengen van ieder mogelijk gebrek.
9.4. De garantieperiode wordt verlengd met een duur die gelijk is aan de duur van de onbeschikbaarheid van de goederen vanwege van het vastgestelde gebrek, op voorwaarde dat de verantwoordelijkheid van de Dienstverlener hierdoor niet wordt verlengd gedurende meer dan een jaar, te rekenen vanaf de inontvangstname.
9.5. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener zoals bepaald in artikel 11 van onderhavige overeenkomst wordt steeds beperkt door de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden die de garantie en / of aansprakelijkheid uitsluiten dan wel beperken alsook tot alle gevallen van overmacht.

10. Onderhouds- en serviceovereenkomsten
10.1. Onderhouds- en serviceovereenkomsten tussen de Dienstverlener en de Klant worden aangegaan voor een periode die in de overeenkomst wordt vermeld.
10.2. De overeenkomst gesloten tussen partijen wordt telkens stilzwijgend verlengd voor dezelfde termijn, tenzij één van de partijen de overeenkomst uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van de initiële of reeds verlengde periode aan de andere partij heeft opgezegd per aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
10.3. Ingeval de Klant de overeenkomst opzegt of ontbindt tijdens de duur van de overeenkomst, dan dient hij een minimale forfaitaire ondeelbare schadevergoeding
aan de Dienstverlener te betalen, gelijk aan 50% van de bedragen dewelke normaal nog zouden worden gefactureerd tot het einde van de duurtijd van de overeenkomst.

11. Beperking van aansprakelijkheid
11.1. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor materiële schade en lichamelijke schade die de Klant en / of zijn personeel/ondergeschikten lijden om welke reden ook, hieronder begrepen een tekortkoming, nalatigheid, fout of zware fout van haar of haar personeel/ondergeschikten of leveranciers. De Dienstverlener sluit daarenboven alle aansprakelijkheid uit voor enige schade ingevolge verkeerd gebruik van de goederen voor de Klant en / of zijn personeel/ondergeschikten en / of derden.
11.2. De Dienstverlener is in geen geval aansprakelijk, hetzij contractueel, hetzij niet-contractueel, voor  indirecte schade, winst- of  inkomstenverliezen, gevolgschade, productieverliezen, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van tijd, verlies van goodwill, verlies van reputatie of voor enige eis die zou worden ingediend door een derde tegen de Klant, zonder hiermede limitatief te willen zijn.
11.3. Voor zover enige aansprakelijkheid toch aanvaard  zou worden, dan is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot de meest recente jaarlijkse prijs van de dienstverlening  betaald door de Klant.
11.4. De Dienstverlener is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade indien een in artikel 12 of artikel 13 beschreven situatie zich voordoet.

12. Overmacht
12.1. Overmacht zal aan de Dienstverlener het recht geven om zoveel later uitvoering te geven aan haar contractuele verplichtingen als deze overmacht duurt. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is of onmogelijk is binnen een redelijke termijn na het vooropgestelde tijdstip waarop de diensten zouden worden verleend, zullen beide partijen het recht hebben de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, zonder recht op enige schadevergoeding voor de andere partij, onverminderd het recht van de Dienstverlener op betaling van de diensten die hij reeds werkelijk presteerde.
12.2. Als overmacht voor de Dienstverlener wordt aangemerkt, iedere omstandigheid die de Dienstverlener niet heeft kunnen vermijden of verhinderen en waardoor de normale uitvoering van de met de Klant gesloten overeenkomst wordt verhinderd. Hieronder zijn onder meer, doch geenszins beperkend, begrepen: oorlog, overstroming, natuurrampen, brand, vertraging of onmogelijkheid van de levering van goederen of diensten door derden, vernielingen, beschadigingen of defecten aan de voor het verlenen van de diensten essentiële bedrijfsmiddelen van de Dienstverlener, staking, bedrijfsbezetting en lock-out, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, ziekte van personeel, ontbreken van grondstoffen,… Deze opsomming is niet beperkend en wordt enkel gegeven als voorbeeld.

13. Uitsluitingen en beperkingen
13.1. Is te allen tijde uitgesloten van de te leveren diensten en de gegeven garantie: het herstellen van de rechtstreekse en onrechtstreekse schade ten gevolge van Blikseminslag, brand, Overstroming, Oorlogen, verstoringen van de openbare orde, Vochtigheid, Statische elektriciteit, Nalatigheid van de Klant of diens personeel, Gebruik in een stoffige atmosfeer of onaangepaste omgeving zoals ondermeer te hoge temperatuur, te hoge vochtigheidsgraad, enz., Overspanning of uitvallen van het net, Beschadiging van de goederen door transport na ingebruikstelling, Wijziging, tussenkomst of herstelling aan de goederen, inclusief software, uitgevoerd door andere personen dan de Dienstverlener, Het gebruik van software of interfaces, die niet door de Dienstverlener geleverd werden, op de goederen, Abnormaal of foutief gebruik van de goederen, Normale slijtage
13.2. Tevens is uitgesloten, het leveren van diensten  indien de Klant zijn verplichtingen zoals opgesomd in de artikelen 4 of 6 niet nakomt.  

14. Overdracht van rechten en plichten
14.1. De Dienstverlener is gerechtigd haar rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst met de Klant, alsmede de eigendom van haar goederen, over te dragen aan een derde.
14.2. De Klant is niet gerechtigd zijn contractuele rechten en plichten over te dragen, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van de Dienstverlener. Zo de Klant toch zijn contractuele rechten zou overdragen zonder toestemming aan de Dienstverlener zonder toestemming, dan blijft de Klant te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk jegens de Dienstverlener voor alle verplichtingen die voortspruiten uit de overeenkomst.

15. Confidentialiteit
De Dienstverlener en de Klant verplichten zich ertoe de overeenkomst als vertrouwelijk te beschouwen en ontzeggen zich het recht de inhoud ervan aan derden mee te delen, behoudens verplichting hiertoe ingevolge een beslissing van de bevoegde rechtbank of administratieve overheid. Deze verbintenis is geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de ondertekening ervan.

 
16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de Dienstverlener partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Klant aldaar is gevestigd.
16.2. De Rechter in de statutaire vestigingsplaats van de Dienstverlener is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft de Dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de Wet bevoegde rechter.Contactgegevens

ZG Lighting Netherlands BV
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam
Tel: +31 (0)20 235 23 00
Fax: +31 (0)20 235 23 99

E-Mail: info.nl@zumtobelgroup.com
» http://www.zumtobel.nl
Hoofdzetel:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Telefon: +43 (5572) 390-0
E-Mail: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal<
Meer over de programma's