Betalnings- och leveransvillkor

1. ANBUD, PRISER M.M.
Vid alla försäljningar gäller där ej annat avtalats leveransdagens pris, och säljaren förbehåller sig rätt till ändring av anbud, priser, rabatter, konstruktioner och mått utan föregående avisering. Har fast pris avtalats förbehåller säljaren sig rätt till att vidta sådana förändringar av priset som föranleds av ändrade växelkurser, skatter, tullar och andra offentliga avgifter. Alla priser gäller exklusive mervärdesskatt.

2. BETALNING
Betalning skall ske kontant netto inom 30 dagar från förfallodatum. Vid betalning efter förfallodagen debiteras köparen dröjsmålsränta efter en räntesats, uppgående till 8 procentenheter över riksbankens gällande diskonto. Vid diskontoförändring ändras dröjsmålsräntan med verkan från följande månadsskifte.

3. FRAKT- OCH EMBALLAGE
a) Leveranser från säljarens lager inom Sverige sker frakt- och emballagefritt köparens närmaste godsstation för order med ett nettofakturavärde av minst 5000 kronor. Med godsstation avses närmaste järnvägsstation eller bilföretags fjärrgodsstation. Leverantören förbehåller sig rätt att välja billigaste transportsätt.
b) För varje beordrad leverans understigande 5000 kronor debiteras ett fraktkostnadsbidrag om 10 % - dock lägst 200 kronor.
c) Leveranser sker emballagefritt, dock kommer köpare som ej ingår i transportföretagens pallregistreringssystem dessutom att debiteras, vid varje tidpunkt rekommenderat pris för SIS-pall.

4. TRANSPORTRISK
Allt gods transportförsäkras av säljaren.

5. RETURER
För returnering av varor gäller följande regler :
a) Endast sådana returer, vartill säljaren varit vållande, t ex genom fel expedition eller fabrikationsfel, godkännes utan extra kostnad för
köparen .
b) Annullering av order, ännu ej levererade artiklar och återköp (ej reklamation): kan endast ske av lagerlagda produkter, maximum 14 dagar efter leverans, och med returavdrag. För mer information kontakta Zumtobel. Vid returer skall köparen lämna uppgift om nummer och datum på säljarens faktura eller följesedel.

6. TEKNISKA HANDLINGAR
Ritningar och andra tekniska handlingar som part överlämnat förblir dennes egendom. Motparten får endast använda, reproducera eller delge tredje man sådan handling, om det fordras för det med handlingens överlämnande avsedda syftet.

7. SÄKERHET
Uppkommer skälig anledning antaga att köparen inte kommer att fullgöra honom åvilande betalningsskyldighet äger säljaren rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta ej utan dröjsmål, äger säljaren rätt att skriftligen häva köpet såvitt avser ej levererat gods.

8. LEVERANSTID
Leveranstiden räknas - om ej annat avtalats - från den dag, då tekniskt klarställd beställning ingått till säljaren. Leveranstiden skall anses förlängd med en motdröjsmål svarande tid därest:
a) köparen uraktlåtit erlägga stadgade likvider eller att ställa begärd säkerhet för deras fullgörande ;
b) under leveranstiden erforderliga tekniska uppgifter från köparen ej kommit säljaren tillhanda i rätt tid ;
c) köparen vägrat mottaga eller ej kunnat mottaga leverans på ursprungligen avtalad tid eller icke vidtagit sådana förarbeten eller åtgärder,
som erfordras för att säljaren å sin sida skall kunna fullgöra sina åligganden ;
d) köparen eller hans ombud begär sådan ändring i leveransen, som kan föranleda tidsutdräkt ;
e) säljaren bevisligen hindrats i leveransens fullgörande genom arbetskonflikt eller annan omständighet, såsom eldsvåda, krig, oförutsedda militärinkallelser , rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, kassation av större arbetsstycken, brist på drivkraft samt fel i leveranser från underleverantörer eller försening av sådana leveranser till följd av sådan omständighet, som avses i denna punkt, närsäljaren icke kunnat råda över, dylik annan omständighet .Om leveransen försenas av annan omständighet än som angivits i punkt e) skall köparen uppmana säljaren att leverera. Om leveransen inte skett inom en månad efter uppmaningen har köparen rätt att häva köpet.

9. ANSVARSBEGRÄNSNING
Part är skadeståndsskyldig vid skada på grund av försening eller hävning. Detta gäller oavsett om orsaken till dröjsmålet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstiden.

10. GARANTI
Garantiregel enligt ALEM 09.

11. TVIST
Tvister i anledning av avtalet får icke prövas av domstol utan skall avgöras av skiljenämnd enligtgällande lag om skiljemän; Säljaren har dock rätt att hos domstol föra talan om förfallen likvid eller del därav.Kontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 8 26 26 50
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA