Rättigheter

Läs noga igenom vad som här skrivs om rättigheter. Om ni inte kan följa dessa regler måste vi utifrån laglig grund tyvärr be er att lämna vår webbplats. Samma sak gäller om ni lyder under (till exempel till följd av nationalitet, bostadsort eller uppehållsort) lagstiftning vilken förbjuder nyttjande av eller besök på denna webbplats eller delar därav.

Ägande av innehåll
Alla data, uppgifter, uppfinningar, design, koncept, idéer och övrigt innehåll på denna webbplats (nedan kallat ”ägande av innehåll”) tillhör, om annat inte uttryckligen anges, uteslutande Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (nedan kallat "Zumtobel") eller ett företag i Zumtobel-koncernen eller en till Zumtobel eller Zumtobel-koncernen licensierad tredje part. Nyttjande av innehållet är förbjudet, även för privat användning. Undantag gäller för den som privat icke yrkesmässigt tittar på webbplatsens sidor med en standardbrowser som ej är modifierad. Dessutom får för privat bruk utskrift göras på papper. Zumtobel och/eller av denne medgiven tredje part och/eller tredje part som lidit skada är i samband med brott mot dessa regler berättigad till skadeersättning samt att i domstol tillse att reglerna följs.

Ingen offert
Sidorna på denna webbplats utgör ingen offert avseende ett avtal av något slag. Bindande avtal via Internet erbjuder vi endast registrerade kunder med egen login.

Ingen rådgivning
Nyheter, information, yttranden, kurser, data eller andra uppgifter på denna webbplats ska alltid betraktas som allmän och icke bindande. De kan när som helst utan förvarning ändras och/eller tas bort. I inget fall får den information som kan hämtas här uppfattas som produktgaranti och/eller försäkran om egenskaper eller tillgänglighet.

Inget ansvar för innehållet
Allt innehåll på webbplatsen, som till exempel information, tekniska anvisningar, priser, färger osv. lämnas utan garanti. Innehållet ska alltid betraktas som osäkert och är delvis baserat på information från tredje part och det lämnas likaså utan garanti.

Ingen hemlighet
Kommunikation via de offentligt tillgängliga områdena av webbplatsen (till exempel med webbformulär) sker okodat via Internet och kan med enkla hjälpmedel läsas av tredje part. Vad som kommer från avsändaren och mottagaren kan klart fastställas. Det samma gäller e-post som skickas till Zumtobel. Vi avråder er därför på det bestämdaste att till Zumtobel eller tredje part skicka känslig information via webbplatsen eller som e-post.

Inget ansvar för tillgänglighet
Vi garanterar inte att webbplatsen eller vissa delar därav alltid är tillgängliga. Zumtobel förbehåller sig rätten att när som helst under bestämd eller obestämd tid inskränka tillgängligheten av webbplatsen och/eller att förändra eller ta bort innehåll.

Inget ansvar
Zumtobel avsäger sig allt ansvar för skador vid eller i samband med nyttjande av webbplatsen. Det samma gäller för nyttjande av anbud från tredje part via länkar på webbplatsen.

Tillämpbar lagstiftning
Om ett bindande avtal mellan er och Zumtobel träffas gäller för detta avtal uteslutande österrikiskt rätt med uteslutande av möjligheten av vidareförvisning.Kontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: [email protected]
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 40 649 20 00
E-Mail: [email protected]
LAND
SOCIAL MEDIA