PRODAJNI IN DOBAVNI POGOJI

Veljajo od 01.03.2010, Zumtobel Licht GmbH, Avstrija
1 Osnovne informacije in področje veljavnosti

1.1 Splošni dobavni pogoji veljajo za vse pogodbe v zvezi z dobavo izdelkov in zagotavljanjem storitev med podjetjem Zumtobel Licht GmbH, A-6850 Dornbirn (v nadaljnjem besedilu „prodajalec“) in njegovimi kupci (v nadaljnjem besedilu „kupci“).

1.2 Odstopanja od teh pogojev so možna samo ob predhodni pisni odobritvi prodajalca. Prodajni ali drugi pogoji, predlagani s strani kupcev, veljajo samo ob predhodnem medsebojnem dogovoru strank.

1.3. Osnova teh splošnih dobavnih pogojev so predpisi standarda ÖNORM B 2110 v okviru aktualne ponudbe. Predpisi standarda ÖNORM B 2110 veljajo kot dogovorjeni, v kolikor niso spremenjeni z naslednjimi predpisi ali z individualnimi, pisnimi sporazumi.

 

2 Ponudbe

2.1 Ponudbe prodajalca so neobvezujoče. Posebej si pridržujemo pravico v primeru nadaljnje prodaje izdelkov.

2.2 Za vse ponudbe in celotno projektno dokumentacijo skupaj z vsemi pripadajočimi prilogami in vzorci, dimenzijskimi risbami in opisi upoštevajte tudi avtorske ter z njimi povezane pravice v skladu s točko 13.

2.3. V kolikor ni pisno drugače dogovorjeno, veljajo ponudbe za časovno obdobje 3 mesece. Ponujene cene so brez davka na dodano vrednost.

 

3 Sklenitev pogodbe

3.1 Po prejemu naročila je pogodba sklenjena, ko prodajalec pošlje kupcu pisno potrditev naročila oz. pošiljko. Nasprotno pa potrditev prejema oz. prejetja naročila še ne predstavlja veljavne sklenitve
pogodbe.

3.2 Posebna naročila kupca, npr. glede rokov in načinov dobave, popustov itd. veljajo kot nestandardne zahteve kupca. Sestavni del pogodbe so samo v primeru, ko jih prodajalec ob potrditvi naročila izrecno prizna kot obvezujoče.

3.3 Po sklenitvi pogodbe lahko kupec spremeni naročilo samo s potrditvijo prodajalca ter s pridržkom za povrnitev škode.

3.4 Če po sklenitvi pogodbe pride do dogodkov, ki zaradi prevelikih stroškov onemogočijo izpolnitev pogodbe ob dogovorjenih pogojih, oz. povzročijo, da prodajalec pogodbe ne more več izpolniti, ima prodajalec pravico odstopiti od pogodbe.

 

4 Cene

4.1 Vse navedene cene veljajo za skladišče prodajalca, vključno s transportom do avstrijske meje in z embalažo. V ceno ni vključeno: zavarovanje, davki in takse (npr. davek na dodano vrednost; stroški za izpolnitev zahtev evropske direktive WEEE za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo ter carinske dajatve), montaža, inštalacija, zagon ter drugi dodatni stroški. Ti stroški predstavljajo obveznost za kupca in jih prodajalec oz. pristojni organ dodatno pripiše na račun.

4.2 Osnovo za postavljene cene predstavljajo stroški v času poslane ponudbe. Če se stroški do sklenitve pogodbe povišajo, ima prodajalec pravico do ustrezne uskladitve cen.

 

5 Obseg dobave

5.1 Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v izvedbi in opremljenosti izdelkov zaradi tehničnih razlogov ali zakonskih predpisov oz. uradnih omejitev.

 

6 Dobava

6.1 Za dobavo in izpolnitev dobavnega roka velja čas odpošiljanja iz navedenega namembnega kraja (CPT). V primeru posebnih klavzul (kot je npr. DDU ipd.) imajo prednost določila trenutno aktualnih standardnih pogojev mednarodne trgovinske zbornice v Parizu (INCOTERMS).

6.2 Označen dobavni rok brez drugega pisnega sporazuma velja samo za orientacijo kupca in ni obvezujoč.

6.3 Dobavni rok začne teči od najkasnejšega izmed naslednjih datumov:
(I) datuma potrditve naročila; (II) datuma, ko kupec izpolni vse obvezne tehnične, prodajne in druge pogoje; (III) datuma, ko prodajalec prejme predplačilo, ki zapade pred dobavo naročenih izdelkov, ali ustrezno garancijo.

6.4 Kupec mora zagotoviti potrebna uradna dovoljenja tretjih oseb, potrebnih za izvedbo sistemov.
Če kupec teh dovoljenj ne pridobi pravočasno, se dobavni rok ustrezno podaljša.

6.5 Prodajalec ima pravico do delnih dobav in preddobav ter do izstavitve ustreznih računov v povezavi s temi dobavami. V primeru dogovora o odpoklicu dobave je odpoklic potrebno izvesti najkasneje v enem letu po naročilu.

6.6 Če na strani prodajalca (vključno z njegovimi pomembnimi, težko zamenljivimi dobavitelji) pride do zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti zaradi nepredvidljivih okoliščin ali okoliščin, ki niso odvisne od prodajalca (npr. zaradi vplivov višjih sil), se dobavni rok zaradi takšnih okoliščin ustrezno podaljša. Med te okoliščine prištevamo zlasti oborožene spopade, uradne posege in prepovedi, transportne in carinske zakasnitve, poškodbe med transportom, izpade v energijski oskrbi in v dobavi surovin, delovne spore ter tudi odpoved prodajalčevih pomembnih, težko zamenljivih dobaviteljev.

 

7 Naročila in storitve

7.1 Naročila in storitve se zaračunavajo v skladu s porabljenim časom delavcev in pomožnega osebja pri prodajalcu po cenah za delovne ure, ki so določene za posameznega kupca, s pribitkom dejansko nastalih izdatkov in materialnih stroškov. Naročila, ki so zavezujoča za plačilo stroškov, so: priprava ponudb za popravila, stroški ovrednotenja in izvedenskih mnenj.

7.2. Za storitve, kot npr. zagon ipd., velja kot sporazumen standard ÖNORM 2110, v kolikor ni bil pisno sklenjen drugačen sporazum.

7.3 Pri naročilih za popravilo se opravijo in zaračunajo storitve, ki so smotrne za kupca. Enako velja za storitve in druga dodatna dela, katerih smotrnost se pokaže šele med izvedbo naročila, pri čemer je za dodatne stroške, ki presegajo 15% dogovorjenega cenovnega okvira, potrebno (če je le možno) pridobiti potrditev s strani kupca.

 

8 Prevzem odgovornosti in kraj izpolnitve

8.1 Kraj dobave izdelkov je vedno tovarna oz. skladišče prodajalca. Odgovornost za izdelke po odhodu iz tovarne oz. skladišča preide takoj po prevzemu na kupca in sicer neodvisno od dogovorjenega načina dobave (npr. franko, CIF ipd.). To velja tudi v primeru, ko dobavi sledi montaža, oz. ko transport izvede ali organizira prodajalec.

8.2 V primeru poškodb na izdelkih v času transporta je dolžnost kupca, da uveljavlja reklamacijo pri prevozniku. Kupcu priporočamo, da nemudoma sestavi zapisnik o dejanskem stanju.

8.3 Za naročila in storitve (glejte točko 7) predstavlja kraj izpolnitve mesto izvajanja storitev; v primeru dvoma je to na lokaciji prodajalca. Po celotno ali delno opravljeni storitvi preide odgovornost na kupca.

 

9 Plačilo

9.1 Plačila brez odbitkov se izvedejo na plačilnem mestu prodajalca v dogovorjeni valuti (načelno v evrih) v 14 dneh po datumu računa. Drugačni plačilni pogoji oz. sporazumi veljajo samo s pridržkom ob pisni potrditvi prodajalca.

9.2 Za datum opravljenega plačila velja dan, ko prodajalec lahko razpolaga z nakazanimi sredstvi.

9.3 Možno je plačilo s čeki, vendar s pridržano pravico ter v višini dejanskega dobropisa na račun prodajalca z odbitkom obresti in stroškov. Enako velja v primeru sprejemanja menic. Vsak drugačen dogovor, zlasti dogovor o plačevanju s čeki ali menicami, ni ustrezen.

9.4 Kupec ni upravičen do zadrževanja ali obračunavanja plačil zaradi garancijskih terjatev ali nasprotnih zahtevkov.

9.5 V primeru prekoračitve roka plačila se obračunajo zamudne obresti z obrestno mero 10% prek trenutno veljavne eskontne stopnje Avstrijske narodne banke (ÖNB). V primeru zamujenega roka plačila preko 90 dni oz. v primeru sprožitve postopka zaradi plačilne nesposobnosti kupec izgubi vse eventualno priznane popuste in bonitete; plačati mora bruto vrednost faktur. Zamudne obresti se v tem primeru obračunajo od bruto zneska od dneva zapadlosti fakture.

9.6 Če kupec zamuja z dogovorjenim rokom plačila oz. z ostalimi obveznostmi iz te oz. drugih kupčij, lahko prodajalec - ne glede na posebne pravice kupca - odloži izpolnjevanje svojih obveznosti do izvedenega plačila oz. lahko prestavi rok izvedbe drugih storitev ter zahteva primerno podaljšanje dobavnega roka in vseh odprtih terjatev ter prekliče veljavnost te oz. drugih kupčij. Poleg tega lahko prodajalec zaračuna vrednost zamudnih obresti za vsako zapadlo obveznost pod vnaprej navedeno obrestno mero, v kolikor ne more utemeljiti nastalih stroškov. Prodajalec je v vseh primerih upravičen zaračunati stroške postopka, opomina, pisarniškega obratovanja ter stroške odvetnika.

9.7 Prodajalec je lastnik vseh izdelkov, ki jih je poslal kupcu, dokler niso v celoti plačani vsi računi, vključno z eventualnimi obrestmi in stroški. Prodajalec je po lastni presoji upravičen, da seznani kupca z izdelki, ki so pod tem lastninskim pridržkom do prejema celotnega plačila. Če je možno, to tudi javi in registrira na pristojnih domačih in tujih uradih. Za zavarovanje izterjatve vrednosti nakupne cene prepusti kupec prodajalcu svoje zahteve od nadaljnje prodaje izdelkov z lastninskim pridržkom – tudi v primeru nadaljnje predelave, preoblikovanja ali mešanja – in se obveže, da bo v svoje knjige oz. fakture vnesel ustrezne opombe. Na zahtevo mora kupec seznaniti prodajalca s prepuščeno terjatvijo in svojimi dolžniki, na razpolago mora dati vse potrebne podatke in dokumente za pridobitev terjatev; tretjega dolžnika pa mora obvestiti o odstopu oz. prepuščeni terjatvi. V primeru rubeža ali drugi obremenitvi izdelkov pod lastninskim pridržkom je kupec obvezan opozoriti na lastninsko pravico prodajalca in le-tega tudi nemudoma obvestiti.

 

10 Reklamacije in garancije

10.1 Reklamacije zaradi napačnih dobav ali očitnih pomanjkljivosti je potrebno predložiti v pisni obliki v 8 dneh po dobavi izdelkov. Garancijski rok za nove izdelke je običajno največ 24 mesecev po dobavi. Garancijska doba se šteje od trenutka prenosa odgovornosti (glejte točko 8).

10.2 Prodajalec zagotavlja izključno, da poslani izdelki nimajo tovarniških napak in/ali napak v materialu. Garancija ne velja za svetlobne vire, elektronske dele, ki se obrabljajo, ter rabljene izdelke. Zagotovljene so samo tiste lastnosti, ki so izrecno označene v informacijah o izdelkih. Karakteristike so zagotovljene največ do izteka garancijskega roka.
Tehnične ali formalne spremembe na izdelkih, ki so namenjene izboljšanju oz. izpolnjevanju zahtev spremenjenih zakonskih predpisov, se lahko izvajajo brez dodatnih objav prodajalca.

10.3 Če je prodajalec izdelal izdelek na osnovi konstrukcijskih podatkov, risb, vzorcev ali drugih specifikacij s strani kupca, je garancija prodajalca omejena na natančnost in skrbnost izdelave.10.4 V primeru, da kupec dokaže tovarniško napako in/ali napako v materialu, se lahko prodajalec odloči za brezplačno zamenjavo ali za odpravljanje napake.


10.4 V primeru, da kupec dokaže tovarniško napako in/ali napako v materialu, se lahko prodajalec odloči za brezplačno zamenjavo ali za odpravljanje napake.


10.5 Vsi dodatni stroški (npr. montaža in demontaža, transport, odstranjevanje, potni stroški, dvigala, konstrukcije), ki nastanejo pri odpravljanju napake, bremenijo kupca.10.6 Računi za opravljena popravila s strani kupca ali tretje osebe se priznajo samo v primeru, ko je prodajalec o stroških predhodno pisno obveščen in v pisni obliki potrdi njihov prevzem. Garancija preneha veljati takoj, ko kupec ali tretja oseba izvede na izdelku spremembe ali popravila brez pisne odobritve prodajalca.

 

11 Odstop od pogodbe

11.1 Kupec lahko odstopi od pogodbe v primeru zamude pri dobavi, ki je nastala po krivdi prodajalca in traja še po izteku ustrezno podaljšanega roka, ki ga je v pisni obliki določil kupec - v času najmanj 30 dni. Odstop kupca začne veljati samo po predhodnem obvestilu v priporočenem pismu prodajalcu.

11.2 Poleg pravice iz točke 3.4 in drugih pravic je prodajalec upravičen do odstopa od pogodbe: (I) če zaradi zahtev kupca ni možno izvesti dobave oz. začeti ali nadaljevati storitev, oz. zamude kljub določitvi primernega podaljšanega roka še vedno ni možno preprečiti; (II) če prodajalec utemeljeno posumi v plačilno sposobnost kupca in/ali le-ta kljub pozivu prodajalca ni zmožen zagotoviti takojšnjega predplačila; (III) v primeru sprožitve postopka zaradi plačilne nesposobnosti kupca. Odstop zaradi zgoraj navedenih vzrokov je možno pripoznati tudi za še nezaključen del dobave ali storitve.

11.3 Ne glede na pravice prodajalca do odškodnine - vključno s stroški postopka - se v primeru odstopa obračuna in plača v celoti ali delno opravljene storitve v skladu s pogodbo. To velja tudi, v kolikor kupec še ni prevzel pošiljke ali storitve, kot tudi za pripravljalna dela, ki jih opravi prodajalec. Za povračilo nastale škode ima prodajalec pravico zahtevati tudi vračilo že dobavljenih izdelkov.


 

12 Jamstvo

12.1 Prodajalec jamči s pridržkom lastninske pravice za škodo iz te pogodbe, svoje izdelke in storitve samo, če mu je dokazana namerna ali huda malomarnost. Izključena je odgovornost za primer manjše malomarnosti, povračilo za posredno škodo in škodo na premoženju, nedosežene prihranke, izgubljene obresti ter oškodovanje zaradi zahtevkov tretjih oseb zoper kupca.

 

12.2 Ob neupoštevanju morebitnih pogojev za montažo, zagon in uporabo (npr. pogojev, ki so predpisani v navodilih za uporabo) oz. ob kršenju zakonskih ali uradnih pogojev za odobritev so izključene vse možne odškodninske zahteve.

 

13 Zaščita blagovne znamke in avtorske pravice


13.1 Če je prodajalec izdelal izdelek na osnovi konstrukcijskih podatkov, risb, vzorcev ali drugih specifikacij s strani kupca, je kupec ob morebitni kršitvi pravic v zvezi z blagovno znamko dolžan povrniti škodo brez možnosti pritožbe. Na željo prodajalca se kupec kot stranka ali posrednik na svoje stroške pridruži ustreznemu postopku in izvaja postopek v korist prodajalca.


13.2 Ponudbe in projektna dokumentacija kot tudi izvedbena dokumentacija (npr. načrti, skice in druga tehnična dokumentacija) ostaja prav tako kot vzorci, katalogi, prospekti, slike ipd. vedno intelektualna lastnina prodajalca in je podvržena ustreznim zakonskim določbam v zvezi z razmnoževanjem, ponarejanjem, konkurenco itd. Dokumentacijo lahko prodajalec kadarkoli zahteva nazaj; ob naročilu na drugem mestu mu jo mora kupec sam vrniti.

 

14 Vračilo izdelka

14.1 Vračilo blaga je možno samo po dogovoru s pristojnim prodajnim zastopnikom, ki izda ustrezno potrdilo o vračilu. Na potrdilu o vračilu blaga mora biti označeno poimenovanje blaga ter tudi oznaka računa za dobavo oz. dobavnice.


14.2 Dogovorjeno vrnjeno blago s potrdilom o vračilu se pošlje v centralno skladišče podjetja Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Straße 30, A-6850 Dornbirn. Vsi stroški, ki so povezani z vračilom, bremenijo kupca.

14.3 Če je vrnjeno blago na seznamu izdelkov pri prodajalcu in je vrnjeno v originalni embalaži ter čas od prejema ni daljši od 90 dni, se izvede dobropis z odbitkom za stroške priprave od obračunanega neto zneska: (I) Za izdelke A podjetja Zumtobel, ki so v ceniku označeni z modro podlago, je odbitek 20%, (II) za vse ostale izdelke podjetja Zumtobel je odbitek 30%, (III) za trgovsko blago znamk „BEGA“, „Boom“, „Limburg“ in „Tre Ci Luce“ pa je odbitek 20%.

14.4 Dobropisa ni možno uveljaviti za neembalirano oz. poškodovano blago ter za posamezne dele embalažnih enot. To velja tudi za izdelke, ki niso zajeti v standardnem dobavnem programu prodajalca, kot so npr. svetlobni viri, izdelki po posebnem naročilu ali izdelki v posebnih barvah.

 

15 Vračilo palet

Prazne palete v neoporečnem stanju lahko znotraj Avstrije brez predhodnega dogovora pošljete po železnici na stroške prodajalca v centralno skladišče podjetja Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Straße 30, A-6850 Dornbirn.

 

16 Pošiljanje vzorcev

16.1 Prodajalec lahko na željo kupca pošlje brezplačno na ogled izdelke iz dobavnega programa kot vzorce za največ 4 tedne, pri čemer velja dobava kot pošiljanje vzorcev samo v primeru, ko je le-to na dobavnici in/ali računu tudi izrecno označeno. Svetlobnih virov, elektronskih delov, ki se obrabljajo, ter izdelkov po posebnem naročilu ni možno pošiljati kot vzorce.

16.2 Po dostavi izdelkov kot vzorcev je potrebno izvesti fakturiranje z dogovorjenimi standardnimi pogoji. Po pravočasnem vračilu izdelkov v originalni embalaži se za račun izstavi dobropis.

16.3 Če izdelki v predpisanem roku ne pridejo nazaj do prodajalca, veljajo za dokončno prodane. Enako velja, če se vrnjeni izdelki delno ali v celoti zamenjajo, spremenijo ali poškodujejo oz. so na njih vidne sledi montaže.

 

17 Doplačila za manjše količine

Za vsa naročila, katerih neto vrednost blaga je manjša od 250,00 evrov (brez davkov, dajatev in stroškov), se obračuna doplačilo za manjše količine v višini 25,00 evrov na pošiljko. Iz tega pravila je izvzeto pošiljanje preostalih količin oz. delnih dobav, ki so potrebne zaradi postopkov (oz. po krivdi) prodajalca.

 

18 Spletno naročanje

18.1 Za naročila kupcev v spletni trgovini prodajalca prek interneta (v nadaljevanju „sistem za spletno naročanje“) veljajo dodatno še naslednja določila:

18.2 Do sistema za spletno naročanje lahko dostopa, kdor se pri uporabi legitimira z vnosom uporabniškega imena (dodeljenega s strani prodajalca) in gesla (v nadaljevanju „podatki za prijavo“). Kupec je obvezan, da geslo spremeni takoj po prejemu in za tem v rednih časovnih intervalih ter ga zavaruje pred nepooblaščenim dostopom. Prodajalec dodeli ločene podatke za prijavo za vsako upravičeno osebo pri kupcu v ustreznem obsegu. Oseba, ki je na straneh kupca prejela od prodajalca podatke za prijavo, ne sme podatkov pod nobenimi pogoji posredovati naprej. Kupec se obvezuje, da prodajalcu v primeru sprememb takoj sporoči bistvene spremembe v upravičenosti dostopa oseb s pravico do dostopa. Kupec je odgovoren za posledice, če tega predpisa ne upoštevajo kupec ali njegovi organi, sodelavci, pomožno osebje in pooblaščenci.

18.3 Kdor se prijavi v sistem za spletno naročanje s kupčevimi podatki za prijavo, velja za prodajalca kot upravičenec za izvajanje vseh možnih pravnih poslov v sistemu za spletno naročanje v imenu kupca, neodvisno od tega, ali gre pri tej osebi dejansko za kupca ali za kupčevega upravičenca do dostopa. Za kupca so obvezujoči vsi pravni posli, ki mu jih v sistemu spletnega naročanja prodajalca omogočajo njegovi podatki za prijavo.

18.4 Pri naročilih v sistemu spletnega naročanja se pogodba lahko sklene tudi s pošiljanjem elektronskega sporočila prodajalca, v katerem se potrdi naročilo. Potrditev prejema naročila prek sistema spletnega naročanja še ne velja kot sklenitev pogodbe.

18.5 Prodajalec ne prevzema nikakršnega jamstva za brezhibno delovanje svojega sistema za spletno naročanje in izrecno izključuje odgovornost za morebitno škodo zaradi uporabe sistema za spletno naročanje in z njim povezane uporabe interneta. Izključena je tudi vsaka odgovornost in jamstvo za motnje pri dostopu, kot je npr. slaba oz. nezadostna dostopnost do spletnega sistema za naročanje ali počasen prenos informacij in razlag pri uporabi spletnega sistema za naročanje. Z uporabo sistema za spletno naročanje kupec potrjuje, da je v zadostni meri seznanjen z nevarnostmi internetnega poslovanja.

18.6 Kupec je seznanjen, da z uporabo sistema za spletno naročanje iz tujine lahko krši smernice inozemskih zakonov, npr. z uporabo postopka kodiranja, ki je uporabljen v sistemu za spletno naročanje. Prodajalec v tej zvezi zavrača vsakršno jamstvo in odgovornost.

 

19 Zaščitna klavzula

V primeru, da postanejo posamezna določila te pogodbe neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Neveljavno določilo se zamenja z veljavnim, ki se čim bolj približa postavljenemu cilju.

 

20 Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja

Pristojno sodišče je v Feldkirchu. Pogodbeno razmerje določa izključno avstrijska zakonodaja z izključitvijo navzkrižno navedenih predpisov. Izrecno izključena je uporaba komisije združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL).Kontakti

Predstavništvo Slovenija
Zumtobel Licht d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI -1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:     +386 (1) 5609 820 
Telefaks:   +386 (1) 5609 866
E-Mail: [email protected]
Glavni sedež družbe:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

 

LAND
SOCIAL MEDIA