A ZUMTOBEL ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI

1. Alapok és érvényességi terület
1.1    Ezek az Általános Feltételek alapul szolgálnak minden, a Zumtobel Licht GmbH, A-1220 Wien (továbbiakban:„Vállalkozó“) által elvégzendő szolgáltatásokról szóló szerződéshez.

1.2    Ha a felek nem állapodnak meg egyértelműen másképp, akkor az ÖNORM B 2110 rendelkezései érvényesek.
        
2. Ajánlatok
2.1 A Vállalkozó ajánlatai - ha a felek nem állapodnak meg egyértelműen másképp - a kiállítástól számított egy hónapig érvényesek.

2.2 Az összes ajánlati és projektdokumentáció a hozzájuk tartozó mellékletek és minták, méretezett rajzok és leírások a jelen Feltételek 8. pontja értelmében a szerzői jog hatálya alá tartoznak, azokat a szerzői jog védi.

3. A Vállalkozó szolgáltatásai
3.1 A Vállalkozó által teljesítendő szolgáltatások (továbbiakban: Szervizelési munkák) fajtájának és terjedelmének részletes leírása a mindenkori szolgáltatásleíró lapon történik és/vagy a szolgáltatási megállapodások részleteinél és/vagy a megbízásban, mely a szolgáltatási megállapodás, ill. a jelen Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

3.2 A szervizelési munkák munkanapokon hétfőtől csütörtökig 07:30 és 16:30 óra között, valamint pénteken 07:30 és 12:00 óra között kerülnek teljesítésre. Amennyiben a Vállalkozó a szervizelési munkákat a megjelölt normál munkaidőkön kívül teljesíti, akkor azok külön kerülnek kiszámlázásra (lásd a 4.5 pontot).


3. Nem tartalmazott szolgáltatások (deklaratív felsorolás):
(1) Pótalkatrészek, pl. vezérlőkészülékek, lámpák, fényforrások, stb.;
(2) Szoftverfrissítések, funkcióbővítések;
(3) A vezeték használatának, hardverbérlés és hasonlók költségei
(4) Az olyan hibák elhárítása,
    - melyeket nem a Vállalkozó által szállított termékek okoztak (pl. sérült vagy hiányzó elektromos vezetékek, meghibásodott vezérlő- és főbiztosítékok, tűzkárok, vízkárok vagy más okok, melyek a Vállalkozó ellenőrzésén kívül esnek);
    - melyeket a nem a Vállalkozó által elvégzett szerelésből eredő hibák okoztak;
    - melyek rendeltetésellenes, helytelen használatból vagy pedig a Vállalkozó által szállított termékek rongálásból eredően keletkeztek;
    - melyek a szoftvereknek a termékekkel kapcsolatban történő használatából eredően keletkeznek, és a szoftverek és/vagy a termékek nem a Vállalkozó által kerültek szállításra;
    - melyek átalakításból, javításból vagy különböző személyek egyéb beavatkozásaiból eredően keletkeztek;
    - melyek abból eredően keletkeztek, hogy a Megrendelő bárminemű módon megsértette a szerződés és/vagy a jelen Feltételek rendelkezéseit.

4. A számla kiállítása és fizetési feltételek
4.1 A „Szolgáltatási díj” évente, a mindenkori szerződési év kezdetekor előre fizetendő. A különálló teljesítések költségáron kerülnek kiszámlázásra. A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a számlákat a számla kiállításának napjától számított 30 (harminc) napon belül kiegyenlíti. A Vállalkozó csak a szolgáltatási díj teljes összegének beérkezése után köteles a szolgáltatás teljesítésére.

4.2 Ha a Megrendelő a szolgáltatási díj megfizetésével felszólítás és 14 napos utólagos határidő ellenére is késedelemben van, akkor a Vállalkozó a 9.2 (3) pont értelmében jogosult a szerződés felmondására és kártérítési igény érvényesítésére.

4.3 Ha a Megrendelő fizetési kötelezettségének nem vagy csak késve tesz eleget és ezáltal a szolgáltatásnak a Vállalkozó általi teljesítése időbeli késedelmet szenved, abból eredően a Megrendelő nem támaszthat igényt semmilyen jogra, különösen nem jogosult a Megrendelő kártérítésre.

4.4 Az az anyag, az úti- és szállítási költségek, valamint szolgáltatások, melyek kifejezetten nem a szolgáltatási díjnak a 4.1 pont szerint megállapodott összegkeretében kerültek megállapodásra, külön kerülnek kiszámlázásra.

4.5 Azon szolgáltatásokra, melyek a normál munkaidőn kívül kerülnek teljesítésre,
a következő pótdíjak kerülnek felszámításra:
-   50 % pódíj a szombati napokon teljesített szolgáltatásokra
-   100 % pódíj a vasár- és ünnepnapokon teljesített szolgáltatásokra.


5. Az index hozzáigazítása
A szolgáltatási díj értékarányosan kerül megállapodásra. A felek azt 12 (tizenkét) hónap eltelte után a Statistik Austria által közzétett fogyasztási árindex (VPI) alapján módosítják.

6. Szavatosság és felelősségvállalás
6.1 A Vállalkozó kötelezettséget vállal a szervizelési munkák gondos elvégzésére.

6.2 A Megrendelő köteles mindennemű hibás teljesítést késlekedés nélkül és írásban a Vállalkozó részére jelezni. A Vállalkozó által teljesítendő szavatosság kizárólag utólagos javítási munkákat foglal magába. Az ezen túlmenő igények (pl. csökkentés, változtatás) - amennyiben azok jogilag megengedettek - kifejezetten kizárásra kerülnek.

6.3 A kötelező jog fenntartása mellett a Vállalkozó csak akkor felel a jelen Szerződésből eredő károkért és az általa teljesített szolgáltatásokért, ha a szándékossága vagy súlyos gondatlansága bizonyításra került. A kisebb gondatlansággal kapcsolatos felelősség, a következményes károk, elmaradt haszon és harmadik személyek által a Megrendelővel szemben támasztott igényeiből eredő károk megtérítése ki van zárva.

6.4 A berendezésen a Megrendelő vagy harmadik személyek által végrehajtott beavatkozások, ill. módosítások, az összeszerelésre, üzembe helyezésre és használatra vonatkozó általános feltételek (mint ahogy azt pl. a használati utasítás tartalmazza) nem betartása, a törvényileg vagy hivatalok által megszabott engedélyezési feltételek be nem tartása esetén, valamint a 3.4 pontban részletesen leírt esetekben ki van zárva a Vállalkozó mindennemű kártérítési kötelezettsége.

7.    A Megrendelő kötelezettségei
7.1 A Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés tárgyát képező berendezésen elvégzendő szervizelési munkák vagy hibaelhárítás elvégzésével nem bíz meg harmadik személyt, kivéve ha a Vállalkozó erre vonatkozóan írásos hozzájárulását adta.

7.2 A Megrendelő köteles minden szervizelési munkához rendelkezésre bocsátani egy olyan személyt, aki ismeri a berendezést.
7.3A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére lehetővé tenni a szervizelési munkák elvégzését, és annak részére minden szükséges segédeszközt, értsd: létrákat, állványokat, munkakosarat stb. rendelkezésre bocsátani.

7.4 Az összes berendezésrészt hozzáférhetővé kell tenni a Vállalkozó, ill. annak szervizszemélyzete részére. A Vállalkozó jogosult az idő- és anyagráfordítást külön kiszámlázni, ha az érintett berendezésrészek nem hozzáférhetőek és szétszerelési munkák elvégzésére van szükség.

7.5 A Megrendelő a Vállalkozó kérésére köteles a teljes berendezést vagy egyes berendezésrészeket időszakosan vagy a szervizelési munkák teljes idejére üzemen kívül helyezni.

7.6 A Megrendelő köteles a Vállalkozót haladéktalanul értesíteni minden olyan lényeges körülményről, melyek érintik az érintett berendezést vagy a szervizelési munkákat.

7.7 A Megrendelő köteles berendezésnaplót vezetni, melyben hiánytalanul feljegyzésre kerülnek az elvégzett ellenőrzések, karbantartások, javítások stb. Minden hibaelhárítási bevetési igény esetén egy hibaleírást is be kell vezetni a naplóba, mely lehetőleg minél több részletet kell, hogy tartalmazzon, valamint ennek a hibának a fellépése időpontjában uralkodó körülményeket. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére lehetővé tenni a szervizelési munkák elvégzését, és annak részére minden szükséges segédeszközt, értsd: létrákat, állványokat, munkakosarat stb. rendelkezésre bocsátani.

7.8 Amennyiben a Megrendelő és a Vállalkozó között a szervizelési munkák elvégzése meghatározott időre került megállapodásra, akkor a Megrendelő köteles minden haszontalan ráfordítást (költséget, oda- és visszautazás költségeit stb.) a Vállalkozó részére megtéríteni és az időráfordítást megfizetni, ha a szervizelési munkákat a Vállalkozó hatáskörén kívül eső okokból kifolyólag nem lehet végrehajtani.

7.9 A Megrendelő köteles pótalkatrészeket (pl. fényforrást és hasonlókat) rendelkezésre bocsátani.

7.10 Ha a szervizelési munkák végrehajtása során szükség van bizonyos biztonsági intézkedések meghozatalára, ill. bizonyos biztonsági rendelkezések betartására, akkor a Megrendelő köteles erről haladéktalanul írásban tájékoztatást nyújtani. Amennyiben a szervizszemélyzet beiskolázása válna szükségessé, akkor annak költségeit a Megrendelő viseli. A Vállalkozó ezenkívül jogosult a Megrendelő számára az időráfordítást költségekkel és útiköltséggel együtt külön kiszámlázni.

7.11 Abban az esetben, ha a Vállalkozó az érvényes biztonsági rendelkezések miatt a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésében akadályoztatva van, akkor a Vállalkozó - bármilyen jogalapra való hivatkozással is történjen - nem tehető felelőssé, különösen nem felelős a késedelmes teljesítésért.

8.    Ipari oltalmi jogok és szerzői jogok
Az ajánlati és projektdokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentumok, pl. tervrajzok, vázlatok és egyéb, a szervizelési munkákkal összefüggő műszaki dokumentumok ugyanúgy, mint a minták, katalógusok, prospektusok, ábrák és hasonlók a Vállalkozó tulajdonában maradnak.

9. Futamidő, felmondás
9.1 A szolgáltatási szerződés azt követően lép hatályba, miután azt a Megrendelő ellenjegyezte, és a szolgáltatási szerződésben megállapodott időtartamig érvényes. A szerződést mindegyik szerződő fél a mindenkori szerződési év végén a 3 (három) hónapos felmondási határidő betartása mellett írásos formában felmondhatja.

9.2 Az alábbiakban felsorolt körülmények között a Vállalkozó jogosult a szerződést idő előtt felbontani anélkül, hogy a Megrendelőt ezért kártérítésben kellene részesíteni:
•    ha a berendezés, ill. a világításvezérlési rendszer baleset, helytelen használat vagy szakszerűtlen használat következtében károsodik vagy használhatatlanná válik;
•    ha a Vállalkozó engedélye nélkül a berendezésen, ill. a világításvezérlési rendszeren szervizelési munkák vagy módosítások kerültek végrehajtásra harmadik személyek által;
•    ha a Megrendelő felszólítás és utólagos határidő megszabása ellenére sem tesz eleget 14 (tizennégy) napon belül fizetési kötelezettségének.

10. Általános rendelkezések
10.1 A mindenkori érvényes Zumtobel „Eladási és szállítási feltételek”, melyek a http://www.zumtobel.com/hu-hu/agb.html címen tölthetőek le, ezeknek a feltételeknek az elválaszthatatlan részét képezik. A Megrendelő kijelenti, hogy azt teljes mértékben megismerte. Amennyiben ezek között a feltételek között és a Zumtobel „Eladási és szállítási feltételek” rendelkezései között bármilyen ellentmondások lépnének fel, akkor ezeknek a feltételeknek a megfelelő rendelkezései rendelkeznek magasabb prioritással.

10.2 Ezeknek a feltételeknek, ill. a szolgáltatási szerződésnek a kiegészítései és módosításai csak akkor érvényesek, ha azok írásos formában történnek, és azokat a Megrendelő és a Vállalkozó is aláírja. Az írásos forma megkövetelése vonatkozik az írásos forma követelményétől való eltérésre is.

10.3 Amennyiben az a jelen Szerződésben kifejezetten nem jelenik meg, az egyik szerződő fél sem jogosult a jelen Szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a mindenkori másik szerződő fél írásos hozzájárulása nélkül egészben vagy részben harmadik személyre átvinni (egy ilyen hozzájárulást ugyanakkor nem szabad indokolatlanul megtagadni vagy késleltetni).

10.4 Ha a jelen szerződés egy vagy több rendelkezése érvénytelenné válik, mivel az a kötelező jogba ütközik (ill. ütköznek), az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződő felek az érvénytelen megállapodást érvényessel helyettesítik, mely lehetőség szerint minél jobban megegyezik az érvénytelen rendelkezés szándékával.

10.5 Ez a Szerződés és az összes vele kapcsolatos jogi ügylet az
osztrák jog hatálya alá esik a Bécsi Konvenció (Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezmény) kizárása mellett. Minden, a jelen szerződésből eredő vagy a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvita (beleértve az annak érvényesítésével kapcsolatos kérdéseket is) esetén kizárólag a 6850 Dornbirn bíróság az illetékes (mind a vita tárgyában, mind területi illetékesség alapján).

Státusz: 2013. December

Kapcsolat

Zumtobel magyarországi leányvállalata:
ZG Lighting Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 49.
Tel: + 36 1 450 2490
Fax: + 361 350-0829
E-mail: info.hu@zumtobelgroup.com
Központ:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6851 Dornbirn
Österreich
Telefon + 43 (5572) 390-0
E-Mail info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
ORSZÁG
lightlive
SOCIAL MEDIA

Fénymegoldási partner

Nagyobb siker a professzionális és hatékony fénymegoldásoknak köszönhetően: A Zumtobel tájékoztatja, támogatja és képzi a kiválasztott elektrotechnikusokat a fénnyel való bánásmód témájában.
az LLP portálhoz

Lighting Competence Program

A Zumtobel elektromos tervezők számára készült partnerprogramja arra szolgál, hogy összekössük a tervezők és a mi kompetenciáinkat, ezáltal kihasználjuk a fény által nyújtott lehetőségeket, és egyúttal megkönnyítsük a hétköznapi tervezési munkát.
az LCP portálhoz

Lighting Design Program

Ezt a Zumtobel partnerprogramot építészek számára fejlesztettük ki, akik a fénnyel alkotnak, és ehhez a program segítségével első kézből szerezhetnek inspirációt, támogatást és információkat.
az LDP portálhoz
Bővebb információk a programokról