ZUMTOBEL SPLOŠNI POGOJI ZA SERVISIRANJE

1. Osnove in področje veljavnosti

1.1    Ti splošni pogoji veljajo kot osnova za vse pogodbe o opravljanju storitev, ki jih izvaja podjetje  Zumtobel Licht GmbH, A-1220 Dunaj (v nadaljevanju "izvajalec") za svoje  stranke (v nadaljevanju "naročnik").

1.2    V kolikor ni izrecno  drugače dogovorjeno, veljajo določila avstrijskega standarda ÖNORM B 2110.
        
2. Ponudbe

2.1 Ponudbe izvajalca  veljajo - v kolikor ni izrecno  drugače dogovorjeno - za časovno obdobje enega meseca od dneva njihove izstavitve.

2.2 Za vso dokumentacijo v zvezi svezano na ponudbo in projekte, vključno z vsemi pripadajočimi prilogami in vzorci, načrti in opisi, velja ob tem tudi pridržekje potrebno upoštevati pravice iz naslova industrijske in poslovne lastnine ininkot tudi avtorskih pravic skladno z 8. točko teh pogojev.

3. Storitve izvajalca

3.1 Podroben opis vrste in obsega storitev, ki jih mora opraviti izvajalec  (v nadaljevanju navedenih kot  servisna dela), je naveden  na posameznem listu specifikacije storitev in/ali v podrobnostih pogodb o izvajanju storitev  in/ali v naročilih, ki so integriran  sestavni del pogodbe o izvajanju storitev oz.  teh pogojev.

3.2 Servisna dela se izvajajo ob delavnikih od ponedeljka do četrtka med 07:30 in 16:30 uro ter v petek med 07:30 in 12:00 uro. Če izvajalec izvaja  servisna dela izven tega običajnega delovnega časa, se le ta obračunajo po pogojih navedenih pod točko 4.5. to obračuna posebej (glejte točko 4.5).


3.3 Storitve, ki niso vključeneintegriran sestavni del pogodbe o servisiranju(deklarativno naštevanje):
(1) nadomestni deli kot so krmilne naprave, svetilke, luči itd.;
(2) nadgradnje programske opreme, razširitev funkcij;
(3) stroški za uporabo napeljave, najemnina za strojno opremo ipd.;
(4) odpravljanje napak,
    -ki niso bile povzročene z izdelki,ki jih je dobavil izvajalec  (npr. poškodovana ali manjkajoča električna napeljava, poškodovane krmilne in glavne varovalke, škoda zaradi požara, škoda zaradi vode ali drugi vzroki, ki niso pod nadzorom izvajalca );
    -ki so bile povzročene zaradi napake v montaži, ki je ni izvedel izvajalec ;
    - ki so nastale zaradi zlorabe, napačne uporabe ali poškodovanja izdelkov, ki jih je dobavil izvajalec;
    - ki so nastale zaradi uporabe programske opreme v povezavi z izdelki in programske opreme in/ali izdelkov ni dobavil  izvajalec ;
    - ki so bile povzročene zaradi sprememb, popravil ali drugih posegov, ki jih ni izvedel izvajalec, temveč druge osebe;
    - ki so nastale zaradi kakršne koli naročnikove kršitve proti določilom pogodbe in/ali teh pogojev.

4. Izstavljanje računa in plačilni pogoji
4.1 „Plačilo storitev“ je letni znesek, ki se poravna vedno ob začetku vsakega pogodbenega leta vnaprej. Ločene storitve se zaračunajo glede na stroške.  Naročnik se zavezuje, da bo račun poravnal v roku 30 (trideset) dni od datuma izstavitve računa. Izvajalec  je dolžan storitve opraviti šele po popolnem prejemu plačila za storitve.

4.2 Če naročnik  kljub opominu in določitvi naknadnega roka 14 dni še vedno zamuja s plačilom, ima izvajalec  pravico do odpovedi v smislu točke 9.2. (3) in do uveljavljanja  odškodninskega zahtevka.

4.3 Če naročnik svojih plačilnih obveznosti ne izpolnjuje, ali jih ne izpolnjuje pravočasno ter se zato časovno zavleče opravljanje storitev s strani izvajalca, naročnik na podlagi tega  ne more uveljavljati pravnih zahtevkov, še posebej pa mu ne pripadajo nobene pravice do nadomestila.

4.4 Stroški materiala, potni stroški, stroški prevoza in storitve, ki niso bile izrecno dogovorjene v okviru določil plačila storitev skladno s točko 4.1, se zaračunajo posebejločeno.

4.5 Storitve, ki se izvajajo izven običajnega delovnega časa,
se obračunajo po naslednjih dodatkih:
-   50 % dodatka za storitve, ki se opravljajo ob sobotah
- 100 % dodatka za storitve, ki se opravljajo ob nedeljah in praznikih.


5. Indeksirana prilagoditev plačila
Plačilo storitve se dogovori z zavarovanjem vrednosti. Prilagoditev poteka po poteku 12 (dvanajstih) mesecev na podlagi Indeksa cen življenjskih potrebščin (ICŽP), ki ga objavi statistični urad Statistik Austria.

6. Odgovornost in jamstvo
6.1 Izvajalec  se zavezuje, da bo servisna dela izvajal skrbno.

6.2 O morebitnih pomanjkljivih storitvah mora naročnik izvajalca obvestiti nemudoma in v pisni obliki. Jamstvo, ki ga mora zagotoviti izvajalec sestavljajo  izključno  popravila. Nadaljnje zahteve (kot sta npr.zniževanje, spremembaki se nanašajo naspreminjanje ali prekinitev pogodbe) so - v kolikor je to pravno dopustno - izrecno izključene.

6.3 S pridržkom nujne pravice odgovarja izvajalec  za škodo iz te pogodbe in njegovih storitev samo, v kolikor sta mu dokazani namera ali huda malomarnost. Jamstvo za majhno malomarnost, nadomestilo posledične škode, izgubljen dobiček in za škodo iz pravic tretjih do naročnika, so izključeni.

6.4 Pri posegih oz. spremembah naprave s strani naročnika ali tretjih oseb, ki so izvedeni z  neupoštevanjem morebitnih pogojev za montažo, zagon in uporabo (kot je npr. zapisano v navodilih za uporabo) ali ob kršitvi zakonskih ali uradnih pogojev za dovoljenje ter v primerih, ki so podrobneje navedeni v točki  3.4,  je vsaka dolžnostobveznost nadomestila s strani izvajalca  izključena.

7.    Dolžnosti naročnika
7.1 Naročnik se zavezuje, da ne bodovolil nikakršne izvedbe servisnih del in odprave motenj na napravah, ki so predmet pogodbe, s strani tretjih oseb, razen če mu je prejemnik naročila za to dal pisno dovoljenje.

7.2 Za vsa servisna dela mora  naročnik zagotoviti razpoložljivost osebe, ki je seznanjena z  napravo.

7.3Naročnik mora izvajalcu omogočiti izvajanje servisnih del in zagotoviti vse potrebne pripomočke, kot so lestve, delovni odri,  delovne košare itd.

7.4 Vsi deli naprave morajo biti prosto dostopni izvajalcu  oz. njegovemu servisnemu osebju. Izvajalec  je upravičen porabljeni čas in material zaračunati posebej, če zadevni deli naprave niso prosto dostopni in je potrebna demontaža.

7.5 Naročnik je dolžan na prošnjo izvajalca  občasno ali v času celotnega trajanja servisnih del izključiti celotno napravo ali posamezne dele naprave.

7.6 Naročnik mora izvajalca  nemudoma obvestiti o vseh pomembnih okoliščinah, ki zadevajo določeno napravo ali servisna dela.

7.7 Naročnik je dolžan voditi dnevnik naprave, v katerem so dosledno vodeni vsi pregledi, vzdrževanja, popravila itd. Vsaka zahteva po posredovanju v primeru okvare mora vsebovati tudi opis napak, ki vsebujejo kar se da veliko podrobnosti ter opis okoliščin v času nastopa tekaterih je do napake prišlo. Naročnik mora izvajalcu  omogočiti izvajanje servisnih del in zagotoviti vse potrebne pripomočke, kot so lestve, delovni odri, delovne košare itd.

7.8 Če je bil med naročnikom in izvajalcem  za izvajanje servisnih del dogovorjen določen čas, mora naročnik izvajalcu nadomestiti vse dodatne izdatke (stroške, stroške prihoda in odhoda itd.) in plačati tudi porabljeni čas, če servisnih del ni bilo možno izvesti  iz razlogov, za katere izvajalec ne odgovarja.

7.9 Naročnik mora pripraviti nadomestne dele (kot so npr. svetilna sredstva ipd.).

7.10 Če je trebapotrebno med izvedbo servisnih del sprejeti določene varnostne ukrepe oz. upoštevati varnostna določila, je naročnik dolžan izvajalca  o tem nemudoma obvestiti v pisni obliki. Če je potrebno posebno izobraževanje servisnega osebja, grese le-to izvede na stroške naročnika. Izvajalec  je poleg tega upravičen naročniku posebej zaračunati porabljeni čas vključno z vsemi stroški in potnimi stroški.

7.11 Če je izvajalec oviran pri izvedbi pogodbenih storitev zaradi veljavnih varnostnih določil, ne more biti odgovoren, zlasti ne za zamudo pri izvedbi  obveznosti - iz katerega koli pravnega naslova.

8.    Pravice iz naslova industrijske in poslovne lastnine ter avtorske pravice
Dokumentacija v zvezi s ponudbo in projekti ter dokumentacija o izvajanju kot npr. načrti, skice in druga tehnična dokumentacija v povezavi s servisnimi deli ostanejo, tako kot vzorci, katalogi, prospekti, slike ipd. vedno v lasti izvajalca.

9. Veljavnost, odpoved
9.1 Pogodba o storitvah začne veljati po sopodpisu s strani naročnika in velja za obdobje, ki je določeno v pogodbi o izvajanju storitev. Vsaka stranka lahko pogodbo pisno odpove vedno ob koncu pogodbenega leta z upoštevanjem odpovednega roka 3 (treh) mesecev.

9.2 V spodaj navedenih okoliščinah ima izvajalec pravico do predhodnega razdora  predčasneprekinitve pogodbe brez plačila odškodnine naročniku:
•    čev kolikor je naprava oz. sistem za upravljanje luči poškodovan ali neuporaben zaradi nesreč, zlorabe ali nepravilnega ravnanja;
•    čev kolikor so bila na napravi oz. sistemu za upravljanje luči izvedena servisna dela ali spremembe s strani tretjih oseb brez dovoljenja izvajalca;
•    čev kolikor je naročnik kljub opominu in določitvi naknadnega roka 14 (štirinajst) dni ne izpolni svoje dolžnosti glede plačila.

10. Splošna določila
10.1 VsakičVeljavniProdajni in dostavni pogoji podjetja Zumtobel, ki so na voljo na http://www.zumtobel.com/si-sl/prodajni%20in%20dobavni%20pogoji.html predstavljajo integriran  sestavni del teh pogojev. Naročnik izjavlja, da je z njimi v celoti seznanjen. V primeru morebitnega protislovja teh pogojev z določili Prodajnih in dostavnih pogojev podjetja Zumtobel, imajo prednost ustrezna določila teh pogojev.

10.2 Dodatki in spremembe teh pogojev oz. pogodbe o storitvah veljajo samo, če so sklenjeni v pisni obliki in jih podpišeta tako izvajalec, kot tudi naročnik. Zahteva po pisni obliki velja tudi za odstop od zahteve po pisni obliki.

10.3 Nobena  od strank ne sme pravic in dolžnosti iz te pogodbe v celoti ali delno prenesti na tretje osebe, brez predhodne pisne privolitve druge stranke (pri čemer se tovrstna privolitev ne sme neupravičeno odkloniti ali odlašati), v kolikor to ni izrecno predvideno v tej pogodbi.

10.4 V primeru, da je eno ali več določil te pogodbe neučinkovitih, ker kršijo imperativno pravo, ostane veljavnost preostalih določil nespremenjena. Stranki bosta neučinkovit dogovor nadomestili z učinkovitim, ki bo kar se da podoben namenu neučinkovitega določila.

10.5 Za to pogodbo in vse z njo povezane pravne posle veljaavstrijsko pravo ob izključitvi Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. Za vse spore iz te pogodbe ali v povezavi s to pogodbo (vključno z vprašanji o njeni veljavni sklenitvi) je izključno pristojno sodišče, ki je stvarno in krajevno pristojno za 6850 Dornbirn.

Kontakti

Predstavništvo Slovenija
Zumtobel Licht d.o.o.
Štukljeva cesta 46
SI -1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon:     +386 (1) 5609 820 
Telefaks:   +386 (1) 5609 866
E-Mail: info.si@zumtobelgroup.com
Glavni sedež družbe:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

 

DRŽAVA
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partnerji za svetlobne rešitve

Več uspeha s pomočjo profesionalnih in učinkovitih svetlobnih rešitev: Podjetje Zumtobel izbrane električarje obvešča, podpira in usposablja na področju ravnanja s svetlobo.
na portal LLP

Lighting Competence Program

Partnerski program podjetja Zumtobel za načrtovalce elektroinštalacij je naravnan tako, da povezuje vaše in naše kompetence, s čimer lahko izčrpate potenciale svetlobe, hkrati pa vam poenostavi načrtovanje v vsakdanu.
na portal LCP

Lighting Design Program

Ta partnerski program podjetja Zumtobel je bil razvit za arhitekte, ki oblikujejo s svetlobo in v ta namen tukaj dobijo navdih, podporo in informacije.
na portal LDP
Več o programih