VŠEOBECNÉ SERVISNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
1. Základní ustanovení a oblast platnosti

1.1    Tyto Všeobecné servisní podmínky jsou základem všech smluv o poskytování služeb společností ZG Lighting Czech Republic s.r.o., se sídlem Praha 7, Jankovcova 2, PSČ 170 00, IČ: 257 00 588 (dále jen „zhotovitel“) svým zákazníkům (dále jen „zadavatel“) uzavřených dle zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

1.2     Pokud není výslovně dohodnuto jinak, platí ustanovení platných technických norem.
       
2. Nabídky

2.1 Nabídky zhotovitele platí po dobu tří měsíců od vystavení, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

2.2 Pro veškeré podklady týkající se nabídek a projektů včetně všech příslušných příloh a vzorků, vyobrazení rozměrů a popisů platí kromě toho výhrada práv k průmyslovému vlastnictví a autorských práv podle bodu 8 těchto podmínek.

3. Plnění zhotovitele

3.1 Detailní popis typu a rozsahu služeb poskytovaných zhotovitelem (dále také jako servisní práce) je uveden ve specifikačním listu dané služby a/nebo v detailech dohod o poskytování služeb a/nebo v cenové nabídce; tyto specifikace tvoří nedílnou součást dohody o poskytování služeb, příp. těchto podmínek.

3.2 Servisní práce jsou poskytovány v pracovních dnech od pondělí do čtvrtka mezi 8:00 a 17:00 hodin, dále v pátek mezi 8:00 a 14:00 hodin. Bude-li zhotovitel provádět servisní práce mimo uvedenou pracovní dobu, budou tyto servisní práce fakturovány dle bodu 4.5 těchto Všeobecných servisních podmínek.

3.3 Neobsažené služby:
(1) náhradní díly jako systémové prvky, svítidla, žárovky atd.;
(2) software a jeho funkční rozšíření;
(3) náklady na používání vedení, pronájem hardwaru apod.;
(4) odstranění vad, 
    - které nebyly způsobeny výrobky dodanými zhotovitelem (např. poškozená nebo chybějící elektrická vedení, defektní ovládací a hlavní pojistky, škody způsobené požárem, škody způsobené vodou nebo jiné příčiny, které se nacházejí mimo kontrolu zhotovitele);
    - které byly způsobeny chybnou nebo nesprávnou montáží, kterou neprováděl zhotovitel;
    - které vznikly zneužíváním, nesprávným používáním nebo poškozením výrobků dodaných zhotovitelem;
    - které vznikly používáním softwaru ve spojení s výrobky, přičemž software a/nebo výrobky nebyly dodány zhotovitelem;
    - které byly způsobeny změnou, opravou nebo ostatními zásahy jiných osob;
    - které byly způsobeny tím, že zadavatel jakkoliv porušil ustanovení smlouvy a/nebo těchto podmínek.

4. Fakturace a platební podmínky
4.1 „Cena za služby“ je roční částka splatná předem na začátku každého smluvního roku. Zvláštní plnění budou vyfakturována podle vynaložených nákladů. Zadavatel se zavazuje, že zaplatí faktury do 30 (třiceti) dní od data vystavení faktury. Zhotovitel je povinen poskytnout plnění teprve po úplném zaplacení ceny za služby. 

4.2 Pokud se dostane zadavatel se zaplacením ceny za služby navzdory výzvě a stanovení dodatečné 14denní lhůty do prodlení, je zhotovitel oprávněn vypovědět smlouvu ve smyslu bodu 9.2 (3) a uplatnit nároky na náhradu škody.

4.3 Pokud nesplní zadavatel své platební povinnosti nebo je nesplní včas, a poskytování plnění ze strany zhotovitele se tak zpozdí, nemůže z toho zadavatel odvozovat žádné právní nároky, zejména mu nenáležejí žádné nároky na náhradu.

4.4 Materiál, cestovné a náklady na přepravu, stejně jako služby, které nebyly dohodnuty výslovně v rámci stanovení ceny za poskytování služeb podle bodu 4.1, budou vyfakturovány zvlášť.

4.5 Služby, které budou poskytnuty mimo pracovní dobu budou vyúčtovány s následujícími příplatky:
- 100% příplatek za služby, které budou poskytovány ve státní svátky a dni pracovního volna a klidu

5. Úprava indexu
Cena za poskytování služeb se sjednává jako indexovaná. Úprava bude provedena po uplynutí 12 (dvanácti) měsíců na základě indexu spotřebitelských cen (VPI) zveřejněných Českým statistickým úřadem.

6. Záruka a odpovědnost
6.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět servisní práce pečlivě.

6.2 Zadavatel je povinen informovat zhotovitele bezodkladně písemně o případných vadných plněních. Záruka zhotovitele spočívá výlučně v dodatečném plnění, tj. odstranění vady např. opravou. Další nároky (například snížení ceny, vrácení ceny) se – pokud je to právně přípustné – výslovně vylučují.

6.3 S výhradou kogentního práva odpovídá zhotovitel za škody z této smlouvy a svých plnění pouze tehdy, když mu bude prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost. Odpovědnost za lehkou nedbalost, náhrada za následné škody, ušlý zisk nebo náhrada škod z nároků třetích osob vůči zadavateli se vylučují.

6.4 V případě zásahů do zařízení, příp. jeho změn ze strany zadavatele nebo třetích osob, nedodržení podmínek pro montáž, uvedení do provozu a používání (např. jak obsaženo v návodu k obsluze) nebo v případě zanedbání zákonných nebo úředních podmínek pro schválení/povolení, stejně jako v případech blíže popsaných v bodu 3.4 se každá povinnost náhrady zhotovitele vylučuje.

7.    Povinnosti zadavatele

7.1 Zadavatel se zavazuje, že nepřipustí, aby prováděly servisní práce na smluvním zařízení nebo odstraňovaly jeho vady třetí osoby, pokud k tomu zhotovitel v této souvislosti neudělí písemný souhlas.

7.2 Zadavatel je povinen poskytnout pro všechny servisní práce osobu, která dané zařízení zná, resp. se vyzná v jeho provozu, funkci atd. 

7.3 Zadavatel je povinen umožnit zhotoviteli provádění servisních prací a poskytnout všechny nutné pomůcky jako žebříky, lešení, ochranné pracovní pomůcky atd., které jsou potřebné k servisnímu zásahu.

7.4 Všechny části zařízení musejí být pro zhotovitele, příp. jeho servisní personál volně přístupné. Zhotovitel je oprávněn vyfakturovat zvlášť vynaložený čas a materiálové náklady, když nejsou dotčené části zařízení volně přístupné a je nutná demontáž.

7.5 Zadavatel je na žádost zhotovitele povinen odstavit celé zařízení nebo jednotlivé části zařízení z provozu, a to dočasně nebo po celou dobu provádění servisních prací.

7.6 Zadavatel je povinen informovat zhotovitele bezodkladně o veškerých podstatných okolnostech, které se týkají příslušného zařízení nebo servisních prací.

7.7 Zadavatel je povinen vést deník zařízení, ve kterém jsou zaznamenány veškeré inspekce, údržba, opravy atd. Každá poptávka zásahu v případě poruchy musí obsahovat také popis chyby, který bude co nejpodrobnější, stejně jako popis okolností v okamžiku vyskytnutí se chyby. Zadavatel je povinen umožnit zhotoviteli provádění servisních prací a poskytnout všechny nezbytné pomůcky jako žebříky, lešení, ochranné pracovní pomůcky atd., které jsou potřebné k servisnímu zásahu.

7.8 Pokud dohodl zadavatel se zhotovitelem k provádění servisních prací určitou dobu, je zadavatel povinen nahradit zhotoviteli veškeré marně vynaložené náklady (diety, náklady na příjezd a odjezd atd.) a zaplatit vynaložený čas, když nemohou být servisní práce provedeny z důvodu, které se nenacházejí na straně zhotovitele.

7.9 Zadavatel je povinen zajistit náhradní díly (např. osvětlovací prostředky apod.).

7.10 Pokud je nutné přijmout při provádění servisních prací určitá bezpečnostní opatření, příp. dodržet určitá bezpečnostní ustanovení, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně písemně informovat. Bude-li nutné odpovídající školení servisního personálu, nese jeho náklady zadavatel. Zhotovitel je kromě toho oprávněný vyfakturovat zadavateli zvlášť vynaložený čas včetně diet, cestovného atd.

7.11 Nebude-li na základě platných bezpečnostních ustanovení možné, aby zhotovitel poskytl smluvní plnění, nelze ho činit – z žádného právního titulu – odpovědným, zejména nenese odpovědnost za opožděné plnění.

8. Práva k průmyslovému vlastnictví a autorská práva
Podklady týkající se nabídek a projektů, stejně jako podklady pro provádění, např. výkresy a ostatní technické podklady v souvislosti se servisními pracemi zůstávají stejně jako vzorky, katalogy apod. majetkem zhotovitele.

9. Doba platnosti, výpověď

9.1 Smlouva o poskytování služeb vstupuje v platnost dnem podpisu zadavatele a platí po dobu stanovenou ve smlouvě o poskytování služeb. Každá strana může vypovědět smlouvu písemně ke konci smluvního roku při dodržení tříměsíční (3) výpovědní lhůty.

9.2 Zhotovitel je oprávněn zrušit smlouvu předčasně za dále uvedených okolností, aniž by byl povinen poskytnout zadavateli odškodnění:
(1) když je zařízení, příp. systém řízení osvětlení poškozený nebo nepoužitelný v důsledku nehod, zneužívání nebo neodborného nakládání;
(2) když prováděly servisní práce nebo změny na zařízení, příp. systému řízení osvětlení třetí osoby bez schválení zhotovitele;
(3) když nedostojí zadavatel navzdory upomínce a stanovení dodatečné 14denní lhůty svým platebním povinnostem.

10. Obecná ustanovení

10.1 Všeobecné obchodní podmínky společnosti ZG Lighting Czech Republic s.r.o., v platném znění, uložené na » http://www.zumtobel.cz, tvoří nedílnou součást těchto podmínek. Zadavatel prohlašuje, že jsou mu známy v celém rozsahu. V případě rozporů mezi těmito podmínkami a ustanoveními Všeobecných obchodních podmínek společnosti ZG Lighting Czech Republic s.r.o. mají přednost odpovídající ustanovení těchto podmínek.

10.2 Dodatky a změny těchto podmínek, příp. smlouvy o poskytování služeb jsou platné pouze tehdy, když mají písemnou formu a jsou podepsány zhotovitelem a zadavatelem. Tento požadavek písemné formy platí také pro upuštění od písemné formy.

10.3 Pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, nesmí žádná ze stran převádět práva a povinnosti z této smlouvy zcela či zčásti na třetí osoby, aniž by si předtím vyžádala písemný souhlas druhé strany (přičemž nemůže být takový souhlas neoprávněně zamítnut či udělen později).

10.4 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, protože se jedná o porušení kogentního práva, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. Strany nahradí neplatnou dohodu dohodou platnou, která se bude co nejvíce blížit záměru neplatného ustanovení.

10.5 Tyto Všeobecné servisní podmínky a všechny s nimi spojené právní úkony podléhají českému právu s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Pro veškeré spory vyplývajících z těchto Všeobecných servisních podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně otázek o jejich platné realizaci) se stanoví výlučná příslušnost soudu, který je věcně a místně příslušný.

V Praze dne 1.5.2014Kontakt

Hlavní sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Pobočky:
Brno Business Park
Londýnské náměstí 856/2, budova B
639 00 Brno
Telefon: +420 736 520 052
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Kalusova 818/4
709 00 Ostrava
Telefon: +420 736 660 355
Email: info.cz@zumtobelgroup.com
Centrála Rakousko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

 

ZEMĚ
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner pro řešení osvětlení

Úspěšnější díky profesionálním a účinným řešením v oblasti osvětlení: Zumtobel poskytuje informace, podporu a kvalifikaci vybraným elektrikářům pro práci se světlem.
na portál LLP

Lighting Competence Program

Partnerský program společnosti Zumtobel pro projektanty elektrických systémů je zaměřený na spojení vašich a našich schopností, na maximální využití potenciálu osvětlení a současně zjednodušení každodenní projektantské činnosti.
na portál LCP

Lighting Design Program

Tento partnerský program společnosti Zumtobel byl vytvořený pro architekty, kteří tvoří pomocí světla a kterým poskytuje inspiraci, podporu a informace z první ruky.
na portál LDP
Další informace o programech