Zásady ochrany údajů

Ochraně a zabezpečení vašich údajů přikládáme nejvyšší důležitost, ať už jste zákazníkem, nebo návštěvníkem našeho webu. Proto se zavazujeme, že budeme chránit vaše soukromí a s vašimi údaji budeme zacházet důvěrně. Nyní bychom vás chtěli informovat o konkrétních osobních údajích, které o vás budou v souvislosti s návštěvou tohoto webu shromažďovány, a pro jaké účely budou používány.

I. Správce údajů
Tento web provozuje společnost Zumtobel Group AG se sídlem na adrese Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Rakousko, číslo obch. rejstříku: FN 62309 g, která je současně i správcem údajů ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále jen jako: „GDPR“).

Vzhledem k tomu, že nebyly splněny zákonné požadavky pro povinné jmenování, nebyl správcem údajů jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Dotazy týkající se ochrany osobních údajů a jejich použití se však budeme zabývat v souladu se zákonnými požadavky a můžete je zasílat na tuto e-mailovou adresu: [email protected]

II.    Použité údaje, účely zpracování, doba uchovávání údajů
Níže jsou popsány kategorie námi používaných údajů a účely, pro které tyto údaje získáváme. Je-li to možné, budou uvedeny také informace o době uložení příslušných údajů.

Při každém navštívení tohoto webu jsou údaje o návštěvě uloženy do souboru protokolu, do protokolu serveru. Datový záznam uložený v tomto souboru protokolu obsahuje následující informace: datum a čas návštěvy, IP adresa, ID relace, navštěvovaný web, název webu, ze kterého návštěvník přišel, a informace o používaném prohlížeči.

Tyto soubory protokolu hodnotíme pouze v případě zneužití našeho webu. U uživatelů, u nichž existuje konkrétní podezření, že náš web používali v rozporu se zákonem a/nebo smlouvou, si vyhrazujeme právo následně zkontrolovat soubory protokolu. Obecně tyto údaje nedokážeme přiřadit konkrétní osobě. Pokud je možné údaje přiřadit, používáme je pouze v případech, pro které existuje právní základ (při zvážení zájmů v jednotlivých případech).

Pokud se zaregistrujete na náš web nebo do internetového obchodu, uložíme o vás základní údaje, které poskytnete (zejména jméno, oslovení, telefonní číslo a číslo faxu, e-mailovou adresu, jazyk korespondence, údaje o oboru, oddělení a přístupu do internetového obchodu), a používat je na základě příslušné smlouvy s uživatelem.  Navíc vám bude v naší společnosti přiděleno interní zákaznické číslo a jedna nebo více kontaktních osob. Tyto údaje používáme, abychom vám, jako zákazníkovi nebo zúčastněné straně naší společnosti, mohli poskytovat internetový obchod a podporu. Tyto údaje budou zpravidla uchovávány po dobu šesti měsíců po skončení používání internetového obchodu (vymazání zákaznického účtu).
Vytvoříte-li v internetovém obchodě objednávku, budeme pro tento účel shromažďovat další vámi poskytnuté údaje, včetně dodací adresy a dalších informací nezbytných ke zpracování objednávky.  Tyto údaje uchováváme až šest měsíců po ukončení vztahu se zákazníkem.

Pokud jsou v našem účetním systému používány také základní osobní údaje nebo údaje o objednávce, budou tyto údaje uchovávány až do uplynutí stanovených lhůt na základě zákonných lhůt uchovávání, kterými se musíme řídit (v Rakousku obvykle 7 let).

Pokud jste nám při registraci nebo později poskytli odpovídající souhlas, budeme používat údaje pocházející z vašeho využívání internetového obchodu a webu, jako například, jaké weby jste navštívili, dobu strávenou na jednotlivých webech a výrobky, které jste si prohlíželi, ale i položky, o které jste se dříve zajímali, abychom mohli optimalizovat naše služby zákazníkům a poskytovat vám personalizované informace. Tyto údaje budou uloženy, dokud neodvoláte svůj souhlas s jejich použitím.

Pokud jste souhlasili se zasíláním zpravodaje, budeme k jeho doručování a personalizaci používat vaše jméno a e-mailovou adresu, pohlaví, adresu, společnost a obor, a také jazyk. Tyto údaje se používají pouze po dobu přihlášení k odběru příslušného zpravodaje.
Pokud patříte mezi naše zákazníky, budeme používat vaše základní osobní údaje na základě oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu a můžeme vás zvát na události ve vašem okolí.
Pokud jste se zpracováním osobních údajů udělili souhlas, můžete ho kdykoli odvolat. Můžete tak učinit písemně nebo e-mailem na adresu [email protected]

III.    Příjemci a kategorie příjemců osobních údajů
V souvislosti s provozem tohoto webu nebo internetového obchodu jednají jménem správce údajů tito zpracovatelé:
Poskytovatel hostingu webu: Zumtobel Group AG
Poskytovatel internetového obchodu: Zumtobel Group AG
Odkazujeme navíc na vysvětlení v části VI, která podrobně popisuje použití vašich údajů sociálními sítěmi.
Kromě konkrétně zmíněných příjemců mohou být v budoucnu v souvislosti s poskytováním tohoto webu a internetového obchodu zapojeni i další zpracovatelé (např. poskytovatelé hostingu, provozovatelé obchodů).

Přenos údajů do společností v rámci skupiny je prováděn na základě jakéhokoli souhlasu uděleného příjemcům uvedeným v souhlasu.

IV.    Obecné zásady zpracování osobních údajů
1. Bez omezení se řídíme veškerými zákonnými nařízeními o ochraně osobních údajů.
Na ukládání, zpracování a používání osobních údajů se vztahují nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů a z něho odvozené vnitrostátní zákony.  Právní základ ke zpracování příslušných osobních údajů je zřejmý z výše uvedeného výčtu.

V některých případech mohou být osobní údaje poskytnuty zpracovatelům, pokud dokážou dostatečně zaručit zákonné a bezpečné použití údajů a pokud se smluvně zavážou dodržovat zásady popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů a zákonné předpisy.

V souvislosti s restrukturalizací nebo fúzí společnosti si vyhrazujeme právo předat osobní údaje jiným společnostem, jestliže se zavážou dodržovat zde popsané zásady činnosti a jestliže sídlí buď v Evropské unii, nebo ve třetí zemi s odpovídající ochranou osobních údajů.

Pokud se aktivně rozhodnete používat funkce sociálních sítí nabízené na našem webu, mohou být vaše osobní údaje předány příslušným externím poskytovatelům dotčených sociálních sítí. Podrobné informace o této záležitosti najdete níže v části VI.

Rovněž si vyhrazujeme právo předat osobní údaje třetím stranám, pokud jsme k tomu nuceni zákonem, soudním rozhodnutím soudu s příslušnou jurisdikcí nebo podle nařízení příslušných orgánů, nebo pokud jsme nuceni tak učinit v důsledku vašeho jednání nebo opomenutí, aby byla chráněna nebo příslušnými orgány vymáhána naše práva, náš majetek nebo naše aktiva.

2. Při získávání údajů se omezujeme na to, co je nezbytné a přiměřené.
Pokud shromažďujeme osobní údaje, v každém takovém případě vám vysvětlíme, pro jaké účely tyto údaje používáme.
V jednotlivých případech shromažďujeme osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném k dosažení těchto účelů. Pokud již nejsou osobní údaje potřebné k dalšímu použití, budou vymazány.

V. Vaše práva týkající se použitých údajů
Jestli a pokud využíváme osobní údaje, které se vás týkají, máte v souvislosti s těmito údaji právo:
•    Právo na přístup k informacím (čl. 15 GDPR): Kdykoli si můžete vyžádat informace o tom, zda a jaké osobní údaje o vás používáme, pro jaký účel jsou tyto údaje zpracovávány, jaký je jejich původ, kterému příjemci byly údaje předány a jak dlouho takové údaje budeme uchovávat.
•    Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Pokud zjistíte, že osobní údaje, které se vás týkají, jsou nepřesné, můžete kdykoli požádat o jejich opravu. Pokud jsou údaje z vašeho pohledu neúplné, můžete rovněž požádat o jejich doplnění.
•    Právo na výmaz (čl. 17 GDPR): Pokud se domníváte, že použití vašich osobních údajů již není potřebné, nebo že je prováděno bez dostatečného právního základu nebo je nezákonné z dalších důvodů, můžete požádat o jejich výmaz.
•    Právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR): Pokud jsou údaje používány nezákonně, můžete kromě výmazu údajů také požadovat omezení zpracování údajů. Zejména můžete požadovat omezit zpracování údajů, pokud máte pochybnosti o přesnosti údajů nebo proti zpracování údajů vznesete námitku.
•    Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR): Pokud se jedná o osobní údaje, které jste poskytli sami a které jsou používány na základě smlouvy nebo uděleného souhlasu, můžete požadovat, aby vám takové údaje byly poskytnuty ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte rovněž právo požadovat, aby byly osobní údaje předány přímo druhému správci údajů.
•    Právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR): Pokud se domníváte, že v souvislosti s vašimi osobními údaji byla porušena vaše práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zejména se můžete obrátit na dozorový úřad v místě svého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V České republice je příslušným dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Zvlášť bychom chtěli poukázat na vaše právo vznést námitku (čl. 21 GDPR): Vyplývají-li z vaší konkrétní situace důvody, podle kterých je používání vašich osobních údajů na základě oprávněného zájmu nepřípustné, máte právo proti takovému použití údajů vznést námitku. Právo vznést námitku máte i v případě, pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány pro účely přímého marketingu.

Máte-li ohledně práv týkajících se vašich osobních údajů jakékoli dotazy nebo nejasnosti, můžete se na nás kdykoli obrátit na e-mailové adrese: [email protected]

VI.    Používání osobních údajů sociálními sítěmi
Odkazy na sociální sítě
Tento web používá odkazy na různé sociální sítě. Prostřednictvím těchto odkazů můžete například sdílet obsah našeho webu se svými přáteli na sociálních sítích nebo tento obsah doporučit ostatním.
Uvádíme odkazy na provozovatele následujících sociálních sítí:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 United States
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Sledování konverze prostřednictvím služeb Facebook pixel, LinkedIn Insight Tag, Pinterest Tag a webových značek pro Twitter.
Výše uvedené služby používáme k měření a zlepšování účinnosti naší reklamy na sociálních sítích.
Proto používáme tyto pixely/značky, abychom zajistili, že se naše reklamy shodují s potenciálním zájmem uživatelů a nejsou vnímány jako obtěžující. Pixely a značky nám rovněž umožňují sledovat účinnost našich reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že zjistíme, zda uživatelé byli přesměrováni na náš web po kliknutí na reklamu.
Podle nejnovější judikatury Evropského soudního dvora je u údajů zpracovávaných výše uvedenými nástroji naše odpovědnost omezená na shromažďování a předávání těchto údajů. Subjekt údajů vůči nám může uplatňovat svá práva v tomto rozsahu.
Shromažďování a předávání těchto údajů se zakládá na vámi uděleném souhlasu, o kterém jste byli při návštěvě našeho webu výslovně informováni.
Údaje shromážděné výše uvedenými provozovateli si nemůžeme zobrazit. Můžeme je použít pouze v rámci umisťování reklam.
Dále používáme službu „vytvoření vlastního okruhu zákazníků ze seznamu“ nabízené sociálními sítěmi Facebook, Inc. a LinkedIn. V takovém případě po udělení souhlasu e-mailové adresy osob nahrajeme do sítě Facebook/LinkedIn. Nahrávání probíhá šifrovaně a slouží výlučně k určení příjemců našich reklam. Chceme zajistit, aby se reklamy zobrazovaly pouze uživatelům, kteří o naše informace a služby mají zájem.
Na další zpracování osobních údajů shromážděných příslušnými provozovateli nemáme žádný vliv. Dále nemůžeme určit, do jaké míry, kde a jak dlouho budou údaje na sociálních sítích uloženy, do jaké míry budou sociální sítě dodržovat stávající povinnosti týkající se výmazu, jaké hodnocení a odkazy budou u údajů provádět a komu sociální sítě údaje budou předávat.
Pokud jsou údaje, které nám zasíláte prostřednictvím sítě Facebook, rovněž nebo výhradně zpracovávány společností Facebook (data Insights), bude pro zpracování údajů kromě nás správcem údajů (ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)) také společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Zpracování údajů se v tomto ohledu zakládá na dohodě mezi společnými správci údajů v souladu s čl. 26 GDPR, který si můžete zobrazit zde.

Modul plug-in pro YouTube
Na náš web zařazujeme videa ze služby YouTube společnosti YouTube, LLC, se sídlem na adrese 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nad množstvím údajů shromážděných tímto způsobem (například přehráváním a prohlížením webů s vloženým videem) poskytovateli sociálních sítí nemáme žádnou kontrolu.

Podle našich informací dochází k předávání těchto údajů:
• IP adresa;
• identifikace uživatele, pokud jste k příslušné službě přihlášeni;
• dříve navštívený web (odkazující server), pokud jste klikli na odkaz;
• typ a nastavení prohlížeče;
• nainstalované moduly plug-in, například Adobe® Flash® nebo Adobe® Reader®;
• adresa URL webu, ve kterém je vložen modul plug-in sociální sítě;
• datum a čas návštěvy;
• technické specifikace operačního systému;
• informace o poloze;
• soubory cookie.

Vložením videí YouTube získá provozovatel informace, že jste si zobrazili příslušnou stránku našeho webu. Pokud jste současně přihlášeni k některé ze sociálních sítí, může provozovatel přiřadit odpovídající jednotlivá zobrazení k vašemu účtu příslušné sociální sítě. Pokud rovněž interagujete s moduly plug-in, budou příslušné sociální síti přeneseny odpovídající informace.
I když nemáte účet ve službě YouTube, existuje možnost, že služba YouTube zjistí vaši IP adresu a případně si ji uloží. Podrobnosti o účelu a rozsahu zpracování, shromažďování a používání údajů službou YouTube a o vašich právech a možnostech nastavení najdete v zásadách ochrany osobních údajů služby YouTube na adrese:  http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy/
Kromě toho můžete technicky zabránit přenosu dat do služby YouTube. Upravte nastavení zabezpečení svého webového prohlížeče, který pro tento účel používáte. Informace o tom, jak to funguje, najdete ve webovém prohlížeči v části „Nápověda“.

VII.    Soubory cookie
Na našem webu používáme soubory cookie, abychom umožnili používání určitých funkcí webu z důvodu možnosti analyzovat způsob použití našeho webu uživateli a poskytovat určité služby třetích stran.

Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače. Většina souborů cookie, které používáme, se na konci relace prohlížeče z pevného disku počítače smaže (tzv. relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie ve vašem počítači zůstávají uložené a umožňují nám váš počítač rozpoznat během příští návštěvy (tzv. trvalé soubory cookie). Dále na našem webu používáme soubory cookie třetích stran.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme však, že v takovém případě pravděpodobně nebudete moct v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu.

Pokud nechcete, aby se naše soubory cookie ukládaly do vašeho počítače, deaktivujte ve svém prohlížeči ukládání souborů cookie pro náš web, nebo nastavte prohlížeč tak, aby se soubory cookie neukládaly do vašeho počítače obecně. Svůj prohlížeč můžete rovněž použít k odstranění souborů cookie, které již byly uloženy.

Při deaktivaci používání souborů cookie může být potřeba do vašeho počítače uložit trvalý soubor cookie. Pokud tento soubor cookie následně smažete, budete muset deaktivaci provést znovu.

Na našem webu používáme tyto kategorie souborů cookie:
I. Relační soubory cookie
Abychom vám procházení webu usnadnili, používáme takzvaný ID relace (identifikátor relace), který je přiřazen každému návštěvníkovi na začátku každého použití našeho webu. Tento ID relace využívá náš server, aby rozpoznal vaši osobu nebo váš počítač/prohlížeč jako stejného návštěvníka, i když jste mezitím mohli změnit svou IP adresu. ID relace umožňuje přiřadit několik souvisejících požadavků uživatele k jedné relaci. Námi používaný Soubor cookie s ID relace platí pouze do skončení relace. Po zavření prohlížeče se automaticky smaže.

II. Trvalé soubory cookie
a. Nástroj Google Analytics
Tento web používá nástroj Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. (dále jen „společnost Google“). Nástroj Google Analytics také používá soubory cookie, které mimo jiné umožňují analýzu způsobu, jakým web používáte. Informace generované těmito soubory cookie jsou obvykle přenášeny na server společnost Google v USA, kde se ukládají. Jménem provozovatele tohoto webu společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání tohoto webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb provozovateli webu v souvislosti s používáním webu a internetu. Tyto zprávy a služby jsou používány k neustálému zlepšování služeb nabízených na tomto webu.


Stažením a instalací modulu plug-in prohlížeče společnosti Google můžete navíc zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované těmito soubory cookie a údaje související s vaším používáním webu (včetně vaší IP adresy), a zabránit společnosti Google ve zpracování těchto údajů. Tento modul plug-in najdete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.  V závislosti na používaném prohlížeči můžete získat podobné moduly plug-in u ostatních poskytovatelů.

S ohledem na diskusi ohledně používání úplné IP adresy analytickými nástroji upozorňujeme, že tento web používá nástroj Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“, a proto jsou IP adresy zpracovávány pouze ve zkrácené podobě, aby se dala vyloučit možnost přímého přiřazení osoby. Vaši IP adresu proto společnost Google v členských státech Evropské unie nebo v dalších státech, které jsou zapojené do Dohody o Evropském hospodářském prostoru, před přenosem zkrátí. Úplná IP adresa bude přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena pouze ve výjimečných případech. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci nástroje Google Analytics není kombinována s ostatními údaji ze služby Google.

b. Salesforce Pardot
Automatizovaný marketingový systém Pardot, speciální software ke shromažďování dat o používání webu návštěvníky webu a k jejich analýze a k zasílání marketingových sdělení (zpravodajů, pozvánek na akce atd.). Při návštěvě tohoto webu systém Pardot zachycuje vaši cestu klikání a za použití pseudonymu vytváří individuální profil používání. K tomuto účelu jsou používány soubory cookie, které umožňují rozpoznat váš prohlížeč.
Vytváření pseudonymizovaných uživatelských profilů však můžete kdykoli deaktivovat nakonfigurováním internetového prohlížeče tak, aby nebyly přijímány soubory cookie domény „pardot.com“. V důsledku toho však mohou být omezeny určité funkce a použitelnost našich stránek. Abychom vám mohli poskytovat nejzajímavější nabídky nebo informace o výrobcích, můžeme v rozsahu vámi uděleného souhlasu prostřednictvím uložených souborů cookie sloučit vaše osobní údaje s údaji z pseudonymizovaného uživatelského profilu, pokud jste své osobní údaje poskytli (například při objednávání zpravodaje nebo při vyplnění formuláře). S takovým používáním svých osobních údajů, jako jsou informace o jméně a adrese, můžete kdykoli výslovně nesouhlasit zasláním e-mailu na adresu [email protected] nebo kliknutím na odkaz k odhlášení z odběru v jakémkoli zpravodaji nebo jiném marketingovém sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna.
Zpravodaje zasílané prostřednictvím systému Pardot obsahují takzvané webové signály. Jedná se o nejmenší grafické prvky, které umožňují analyzovat chování uživatele, jako jsou třeba otvírání a čtení e-mailů a klikání na odkazy. Díky tomu pro vás můžeme obsah stránek učinit relevantnějším a zajímavějším.

c. Služba Oracle
Na tomto webu používáme k přihlášení a zasílání e-mailů službu Oracle Eloqua. Servery služby Oracle Eloqua jsou umístěny v Evropské unii (Nizozemsko). Pokud již ve svém zařízení nemáte uložený soubor cookie služby Eloqa, uloží tato služba trvalý soubor cookie týkající se příslušné přihlašovací stránky. Pokud jste již používali web, který používá službu Eloqua, můžete mít tento soubor cookie již uložený. Soubor cookie služby Eloqua můžeme používat k analýze používání našeho webu vaší osobou, abychom mohli web neustále vylepšovat a případně mohli přizpůsobit informační nabídku vašim zájmům.
E-maily odesílané pomocí služby Oracle Eloqua využívají sledovací technologie. Tyto údaje primárně používáme k tomu, abychom zjistili, která témata vás zajímají, a to sledováním, zda máte otevřený náš e-mail a na jaké odkazy klikáte. Tyto informace pak používáme ke zlepšení zasílaných e-mailů a poskytovaných služeb.
Při přihlášení k odběru zpravodaje a potvrzení vašeho odběru se IP adresa uloží v době potvrzení k odběru, abychom ho mohli v případě pochybností prokázat. Při registraci k odběru navíc shromažďujeme další osobní údaje, jako je křestní jméno, příjmení a e-mailová adresa, pohlaví, adresa, společnost a obor, stejně jako jazyk. Tyto údaje používáme k personalizaci a k vyřizování zasílání našeho zpravodaje. Tyto údaje nepředáváme dalším třetím stranám. Z odběru máte možnost se kdykoli odhlásit. Stačí kliknout buď na odkaz umístěný ve spodní části každého zpravodaje, zaslat e-mail nebo se odhlásit přímo z programu zajišťujícího elektronickou poštu, pokud má v záhlaví funkci odhlášení z odběru.

d. Služba Qualtrics
K provádění průzkumů používáme služby společnosti Qualtrics, LLC, se sídlem na adrese 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA (dále jen „společnost Qualtrics“).
Pro tyto účely budou vaše údaje ukládány a zpracovány na serverech společnosti Qualtrics v EU.
III. Soubory cookie třetích stran
V rámci našeho webu jsou integrovány také služby třetích stran.  Pokud jde o tyto služby, níže uvedení poskytovatelé mohou používat osobní údaje. Za tyto poskytovatele poskytovatel tohoto webu nenese žádnou odpovědnost.

a.  Služba Mapy Google
Tento web na některých stránkách používá Mapy Google k zobrazování interaktivních map a ukázání směru. Mapy Google je služba poskytující mapy od společnosti Google Inc. se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Při používání Map Google mohou být společnosti Google v USA přenášeny údaje o používání tohoto webu, včetně vaší IP adresy a (výchozí) adresy zadané do plánování trasy.

Když otevřete stránku našeho webu, která obsahuje Mapy Google, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery společnosti Google. Obsah map přenáší společnost Google přímo do vašeho prohlížeče a integruje ho takto do webu. Nemáme proto vliv na rozsah údajů, které společnost Google tímto způsobem shromažďuje.

Podle našich aktuálních informací se jedná minimálně o následující údaje:
• datum a čas návštěvy příslušného webu;
• internetová adresa nebo adresa URL navštěvovaného webu;
• IP adresa;
• (výchozí) adresa zadaná při plánování trasy.

Na další zpracování a použití údajů společností Google nemáme žádný vliv a tudíž za něj neneseme žádnou odpovědnost.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google v rámci našeho webu shromažďovala, zpracovávala nebo používala vaše údaje, deaktivujte v nastavení svého prohlížeče JavaScript. V takovém případě si však nebudete moct zobrazit mapu.

Účel a rozsah shromažďování, dalšího zpracování a používání údajů společností Google, a také vaše související práva a možnosti nastavení ochrany vašich osobních údajů najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: http://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy/.
b. Náborová služba Haufe
Pro náš portál s pracovními nabídkami skupiny Zumtobel Group používáme soubory cookie našeho partnera, společnosti Haufe-umantis AG se sídlem na adrese Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Švýcarsko. Nařízení o ochraně osobních údajů najdete na této adrese: https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Odkazy na externí weby
Náš web obsahuje takzvané hypertextové odkazy na weby ostatních poskytovatelů. V takovém případě budete přímo přesměrováni z našeho webu na weby ostatních poskytovatelů. To mimo jiné poznáte podle změny adresy URL v zadávacím řádku prohlížeče.
Za důvěrné zacházení s vašimi údaji u těchto poskytovatelů nemůžeme převzít žádnou odpovědnost, protože nemáme žádný vliv na to, zda ostatní poskytovatelé dodržují nařízení o ochraně osobních údajů. Informace o tom, jak tito poskytovatelé nakládají s vašimi osobními údaji, najdete přímo na jejich webech.

IX.    Bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů
Abychom ochránili vaše osobní údaje, podnikli jsme speciální technická a provozní bezpečnostní opatření, která jsou pravidelně kontrolována a přizpůsobována technologickému pokroku.

Rádi bychom však upozornili, že vzhledem ke struktuře internetu je možné, že pravidla na ochranu údajů a bezpečnosti údajů nemusí být dodržována ostatními fyzickými nebo právnickými osobami, které nespadají do oblasti naší odpovědnosti.

X. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Vzhledem k tomu, že změny v zákonech nebo změny v interních procesech naší společnosti mohou vyžadovat změny v našich zásadách o ochraně osobních údajů, vyhrazujeme si právo takto učinit a žádáme vás, abyste se se zněním tohoto dokumentu pravidelně obeznámili.

Poslední aktualizace: březen 2022

Kontakt

Hlavní sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Pobočky:
Brno Business Park
Londýnské náměstí 856/2, budova B
639 00 Brno
Telefon: +420 736 520 052
Email: [email protected]

Kalusova 818/4
709 00 Ostrava
Telefon: +420 736 660 355
Email: [email protected]
Centrála Rakousko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

 

ZEMĚ
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner pro řešení osvětlení

Úspěšnější díky profesionálním a účinným řešením v oblasti osvětlení: Zumtobel poskytuje informace, podporu a kvalifikaci vybraným elektrikářům pro práci se světlem.
na portál LLP

Lighting Competence Program

Partnerský program společnosti Zumtobel pro projektanty elektrických systémů je zaměřený na spojení vašich a našich schopností, na maximální využití potenciálu osvětlení a současně zjednodušení každodenní projektantské činnosti.
na portál LCP

Lighting Design Program

Tento partnerský program společnosti Zumtobel byl vytvořený pro architekty, kteří tvoří pomocí světla a kterým poskytuje inspiraci, podporu a informace z první ruky.
na portál LDP
Další informace o programech