Zásady ochrany údajov

Posledná aktualizácia: marec 2022

Kladieme mimoriadny dôraz na ochranu a bezpečnosť vašich údajov bez ohľadu na to, či ste zákazníkom alebo návštevníkom našich webových stránok. Preto sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie a zaobchádzať s vašimi údajmi dôverným spôsobom. V tejto chvíli by sme vás chceli informovať o konkrétnych osobných údajoch, ktoré sa získavajú v súvislosti s vašou návštevou tejto webovej stránky, a o účeloch, na aké sa používajú.

I. Prevádzkovateľ údajov

Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Rakúsko, FN 62309 g, ktorá je taktiež prevádzkovateľom údajov v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej označované ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ údajov nemenoval žiadnu zodpovednú osobu, keďže nie sú splnené právne požiadavky povinného menovania.

Otázky týkajúce sa ochrany údajov a použitia vašich osobných údajov však môžete zasielať na nasledujúcu e-mailovú adresu, kde ich budeme vybavovať v súlade s právnymi požiadavkami. [email protected].

II. Používané údaje/účely spracúvania/obdobie uchovávania

Kategórie údajov, ktoré používame, a účely sledované používaním týchto údajov sú opísané nižšie. Pokiaľ to bude možné, zistíte aj informácie o období uchovávania príslušných údajov.

Pri každom prístupe na stránku sa údaje o prístupe uložia do denníka, a to do denníka servera. Záznamy údajov uložené v tomto denníku obsahujú nasledujúce informácie: Dátum a čas prístupu, IP adresa, ID relácie, navštívená webová stránka, názov webovej stránky, z ktorej bola daná webová stránka navštívená, a informácie o použitom prehliadači.

Tieto denníky vyhodnocujeme len v prípade zneužitia našej webovej stránky. Vyhradzujeme si právo následne skontrolovať denníky tých používateľov, o ktorých existuje konkrétne podozrenie z používania našej webovej stránky v rozpore s právnymi predpismi a/alebo zmluvou. Vo všeobecnosti nemôžeme tieto údaje priradiť konkrétnej osobe. Ak by bolo takéto priradenie predsa len možné, budeme používať tieto údaje len v prípadoch, keď existuje príslušný právny základ (váženie záujmov v jednotlivých prípadoch).

Ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke alebo do nášho internetového obchodu, zaznamenáme hlavné údaje, ktoré poskytnete (predovšetkým vaše meno, oslovenie, telefónne a faxové číslo, e-mailovú adresu, korešpondenčný jazyk, odvetvie, oddelenie, údaje o prístupe do webového obchodu), a použijeme ich na základe príslušnej zmluvy s používateľom. Navyše vám bude priradené interné číslo zákazníka a jedna alebo viaceré kontaktné osoby v našej spoločnosti. Tieto údaje používame na účely poskytovania internetového obchodu a podpory pre vás ako zákazníka alebo zainteresovanú stranu našej spoločnosti. Pravidlom bude, že takéto údaje budú uložené šesť mesiacov po tom, ako prestane byť používaný internetový obchod (vymazanie zákazníckeho účtu).
Ak zadáte v internetovom obchode objednávku, budeme zhromažďovať na tento účel akékoľvek ďalšie doručovacie adresy a iné údaje, ktoré poskytnete a ktoré sú nevyhnutné na spracovanie objednávky. Takéto údaje uchovávame až šesť mesiacov po ukončení zákazníckeho vzťahu.

Ak sa v našom účtovnom systéme používajú taktiež hlavné osobné údaje, budú takéto údaje uchovávané do konca predpísaných období (vo všeobecnosti v Rakúsku 7 rokov) na základe zákonných povinností uchovávania, ktoré sa na nás vzťahujú.

Ak nám poskytnete v priebehu registrácie alebo neskôr súhlas, použijeme údaje, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania internetového obchodu alebo webovej stránky, ako napríklad vami navštívené webové stránky, čas strávený na jednotlivých webových stránkach a produkty, ktoré ste si prehliadli, ako aj vaše predošlé záujmy v oblasti dopytu, aby sme optimalizovali služby zákazníkom a mohli vám poskytnúť prispôsobené informácie. Tieto údaje budú uložené, pokým neodvoláte súhlas s použitím svojich údajov.

Ak ste súhlasili so zasielaním newslettera, použijeme vaše meno a e-mailovú adresu, vaše pohlavie, adresu, spoločnosť a odvetvie priemyslu, ako aj váš jazyk, na účely doručovania a prispôsobenia takéhoto newslettera. Tieto údaje sa používajú počas trvania odberu príslušného newslettera.
Ak ste jedným z našich zákazníkov, používame vaše hlavné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na účely priameho marketingu a môžeme vás pozvať na podujatia vo vašej oblasti.
Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie môžete oznámiť písomne alebo e-mailom na adresu [email protected].

III. Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov

1. Bez obmedzenia dodržiavame zákonné nariadenia o ochrane údajov.
Na uchovávanie, spracúvanie a používanie osobných údajov sa vzťahujú nariadenia Európskej únie o ochrane údajov a od nich odvodené národné právne predpisy. Právny základ spracúvania príslušných osobných údajov je uvedený vo vyššie uvedenom zozname.

V niektorých prípadoch sa môžu poskytovať osobné údaje sprostredkovateľom, ak ponúknu dostatočnú záruku zákonného a bezpečného použitia údajov a ak sa zmluvne zaviažu dodržiavať zásady opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a zákonných nariadeniach.

Vyhradzujeme si právo prenášať osobné údaje do iných spoločností v súvislosti s reštrukturalizáciou alebo fúziami spoločnosti, ak sa taktiež zaviažu dodržiavať tu opísané zásady konania a majú sídlo buď v Európskej únii, alebo v tretej krajine s primeranou úrovňou ochrany údajov.

Ak sa aktívne rozhodnete používať funkcie sociálnych sietí, ktoré sú ponúkané na našej webovej stránke, môžu byť osobné údaje prenesené príslušným externým poskytovateľom týchto sociálnych sietí. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v článku V. nižšie.

Taktiež si vyhradzujeme právo odovzdať osobné údaje tretím stranám, ak nás k tomu donúti právny predpis, súdne rozhodnutie súdu s príslušnou právomocou alebo príkaz príslušného orgánu alebo ak sme v dôsledku konaní či opomenutí z vašej strany donútení požiadať príslušné orgány o ochranu či vynútenie svojich práv, svojho majetku alebo aktív.

2. Pri získavaní údajov sa obmedzujeme na to, čo je nevyhnutné a primerané.
Ak zhromažďujeme osobné údaje, v každom prípade vám vysvetlíme, na aké účely tieto údaje využívame.
V jednotlivých prípadoch zhromažďujeme osobné údaje výlučne v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie týchto účelov. Ak už nie je potrebné ďalej používať osobné údaje, budú vymazané.

IV. Príjemcovia a kategórie príjemcov údajov

V súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky alebo internetového obchodu konajú v mene prevádzkovateľa údajov nasledujúci sprostredkovatelia:

Webová stránka poskytovateľa hostingu: Zumtobel Group AG
Internetový obchod poskytovateľa: Zumtobel Group AG

Navyše odkazujeme na vysvetlenia v článku IX., ktorý podrobne opisuje používanie vašich údajov zo strany sociálnych sietí.
Popri výslovne uvedených príjemcoch môžu byť v budúcnosti konzultovaní v súvislosti s poskytovaním tejto webovej stránky a internetového obchodu iní sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia hostingu, obsluha obchodu).

Prenos údajov skupine spoločností sa vykonáva na základe akéhokoľvek súhlasu udeleného príjemcom uvedeným v danom súhlase.

V. Odkazy na externé webové stránky

Naša webová stránka obsahuje takzvané hypertextové odkazy na webové stránky od iných poskytovateľov. V týchto prípadoch budete priamo presmerovaný z našej webovej stránky na webové stránky iných poskytovateľov. Môžete to okrem iného rozpoznať prostredníctvom zmeny URL adresy v paneli svojho prehliadača s adresou.
Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za dôverné zaobchádzanie s vašimi údajmi zo strany takýchto poskytovateľov, keďže nemáme žiadny vplyv na to, či iní poskytovatelia dodržiavajú nariadenia o ochrane údajov. Informácie o tom, ako zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete priamo na webových stránkach týchto poskytovateľov.

VI. Bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov

Na účely ochrany vašich údajov sme podnikli zvláštne opatrenia technickej a prevádzkovej bezpečnosti, ktoré sú pravidelne revidované a prispôsobované technologickému pokroku.

Chceme však zdôrazniť, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti údajov nemusia dodržiavať iné osoby či inštitúcie, ktoré nespadajú do rozsahu našej zodpovednosti.

VII. Vaše práva v súvislosti s používanými údajmi

Ak používame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a vzhľadom na to, že ich používame, máte v súvislosti s takýmito údajmi nárok predovšetkým na nasledujúce práva:
• Právo na prístup k informáciám (čl. 15 GDPR): Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o tom, či používame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a aké, na aké účely sa dané údaje spracúvajú, kde majú dané údaje pôvod, ktorým príjemcom môžu byť dané údaje prenášané a ako dlho takéto údaje uchovávame.
• Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nepresné, môžete kedykoľvek požiadať o opravu takýchto údajov. Ak sú podľa vášho názoru údaje neúplné, môžete taktiež požiadať, aby boli dané údaje doplnené.
• Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR): Ak sa domnievate, že použitie osobných údajov už nie je nevyhnutné alebo sa vykonáva bez dostatočného právneho základu alebo je nezákonné z iných dôvodov, môžete požiadať o vymazanie týchto údajov.
• Právo na obmedzenie používania údajov (čl. 18 GDPR): Namiesto vymazania údajov môžete tiež požadovať obmedzenie používania údajov, ak sa údaje používajú nezákonne. Predovšetkým môžete takéto obmedzenie používania údajov požadovať, ak budete mať pochybnosti o presnosti údajov alebo ste podali námietku voči používaniu údajov.
• Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli a ktoré sa používajú na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požadovať, aby vám boli tieto údaje sprístupnené v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete taktiež požadovať, aby boli tieto údaje prenesené priamo inému prevádzkovateľovi údajov.
• Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR): Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predovšetkým môžete kontaktovať dozorný orgán zodpovedný za miesto vášho bydliska, pracoviska alebo miesto, kde k domnelému porušeniu došlo. V Rakúsku je zodpovedným dozorným orgánom Rakúsky orgán ochrany údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň.
Samostatne chceme upozorniť na vaše právo na námietku (čl. 21 GDPR): Ak z vašej konkrétnej situácie vyplývajú dôvody spôsobujúce, že použitie vašich osobných údajov, ktoré používame na základe oprávneného záujmu, nie je dovolené, máte právo namietať voči takémuto použitiu údajov. Ak sa vaše osobné údaje používajú na účely priameho marketingu, máte právo namietať v každom prípade.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa vašich práv súvisiacich s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected].

VIII. Zmeny zásad ochrany údajov

Keďže z dôvodu zmien právnych predpisov alebo zmien našich interných procesov v spoločnosti môže byť nevyhnutné prispôsobiť tieto zásady ochrany údajov, k čomu si vyhradzujeme príslušné právo tak učiniť, žiadame vás, aby ste pravidelne tieto zásady ochrany údajov čítali.

IX. Súbory cookie

Na našich webových stránkach používame súbory cookie na účely umožnenia používania určitých funkcií webovej stránky, analyzovania, ako používatelia používajú našu webovú stránku, a poskytovania určitých služieb tretích strán.

Toto sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa vymaže z vášho pevného disku na konci relácie prehliadača (tzv. súbory cookie pre reláciu). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač počas vašej ďalšej návštevy (tzv. stále súbory cookie). Navyše sa na našej stránke používajú aj súbory cookie tretích strán.

Ukladaniu súborov cookie môže zabrániť príslušnou zmenou nastavení svojho prehliadača. Chceme však upozorniť, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Ak si neželáte, aby sa vo vašom počítači ukladali naše súbory cookie, deaktivujte pre našu webovú stránku ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači alebo nastavte svoj prehliadač tak, aby sa vo vašom počítači vo všeobecnosti neukladali súbory cookie. Taktiež môžete použiť svoj prehliadač, aby ste vymazali súbory cookie, ktoré už boli uložené.

Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie osobných údajov zhromaždených príslušnými prevádzkovateľmi. Ďalej nie je možné, aby sme určili, do akej miery, kde a ako dlho budú sociálne siete uchovávať tieto údaje, do akej miery sociálne siete dodržiavajú existujúce povinnosti týkajúce sa vymazania, aké vyhodnotenia a odkazy na tieto údaje sú vykonané z ich strany a komu sú údaje odovzdávané sociálnymi sieťami.

Deaktivácia používania súborov cookie si môže vyžadovať, aby bol vo vašom počítači uložený trvalý súbor cookie. Ak následne vymažete tento súbor cookie, musíte znovu vykonať deaktiváciu.Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: [email protected]
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: [email protected]

ZEM
SOCIAL MEDIA