Zásady ochrany údajov

Kladieme mimoriadny dôraz na ochranu a bezpečnosť vašich údajov bez ohľadu na to, či ste zákazníkom alebo návštevníkom našich webových stránok. Preto sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie a zaobchádzať s vašimi údajmi dôverným spôsobom. V tejto chvíli by sme vás chceli informovať o konkrétnych osobných údajoch, ktoré sa získavajú v súvislosti s vašou návštevou tejto webovej stránky, a o účeloch, na aké sa používajú.

I. Prevádzkovateľ údajov
Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Rakúsko, FN 62309 g, ktorá je taktiež prevádzkovateľom údajov v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (ďalej označované ako „GDPR“).

Prevádzkovateľ údajov nemenoval žiadnu zodpovednú osobu, keďže nie sú splnené právne požiadavky povinného menovania.

Otázky týkajúce sa ochrany údajov a použitia vašich osobných údajov však môžete zasielať na nasledujúcu e-mailovú adresu, kde ich budeme vybavovať v súlade s právnymi požiadavkami. [email protected]

II.    Používané údaje/účely spracúvania/obdobie uchovávania
Kategórie údajov, ktoré používame, a účely sledované používaním týchto údajov sú opísané nižšie. Pokiaľ to bude možné, zistíte aj informácie o období uchovávania príslušných údajov.

Pri každom prístupe na stránku sa údaje o prístupe uložia do denníka, a to do denníka servera. Záznamy údajov uložené v tomto denníku obsahujú nasledujúce informácie: Dátum a čas prístupu, IP adresa, ID relácie, navštívená webová stránka, názov webovej stránky, z ktorej bola daná webová stránka navštívená, a informácie o použitom prehliadači.

Tieto denníky vyhodnocujeme len v prípade zneužitia našej webovej stránky. Vyhradzujeme si právo následne skontrolovať denníky tých používateľov, o ktorých existuje konkrétne podozrenie z používania našej webovej stránky v rozpore s právnymi predpismi a/alebo zmluvou. Vo všeobecnosti nemôžeme tieto údaje priradiť konkrétnej osobe. Ak by bolo takéto priradenie predsa len možné, budeme používať tieto údaje len v prípadoch, keď existuje príslušný právny základ (váženie záujmov v jednotlivých prípadoch).

Ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke alebo do nášho internetového obchodu, zaznamenáme hlavné údaje, ktoré poskytnete (predovšetkým vaše meno, oslovenie, telefónne a faxové číslo, e-mailovú adresu, korešpondenčný jazyk, odvetvie, oddelenie, údaje o prístupe do webového obchodu), a použijeme ich na základe príslušnej zmluvy s používateľom. Navyše vám bude priradené interné číslo zákazníka a jedna alebo viaceré kontaktné osoby v našej spoločnosti. Tieto údaje používame na účely poskytovania internetového obchodu a podpory pre vás ako zákazníka alebo zainteresovanú stranu našej spoločnosti. Pravidlom bude, že takéto údaje budú uložené šesť mesiacov po tom, ako prestane byť používaný internetový obchod (vymazanie zákazníckeho účtu).
Ak zadáte v internetovom obchode objednávku, budeme zhromažďovať na tento účel akékoľvek ďalšie doručovacie adresy a iné údaje, ktoré poskytnete a ktoré sú nevyhnutné na spracovanie objednávky. Takéto údaje uchovávame až šesť mesiacov po ukončení zákazníckeho vzťahu.

Ak sa v našom účtovnom systéme používajú taktiež hlavné osobné údaje, budú takéto údaje uchovávané do konca predpísaných období (vo všeobecnosti v Rakúsku 7 rokov) na základe zákonných povinností uchovávania, ktoré sa na nás vzťahujú.

Ak nám poskytnete v priebehu registrácie alebo neskôr súhlas, použijeme údaje, ktoré vzniknú v dôsledku vášho používania internetového obchodu alebo webovej stránky, ako napríklad vami navštívené webové stránky, čas strávený na jednotlivých webových stránkach a produkty, ktoré ste si prehliadli, ako aj vaše predošlé záujmy v oblasti dopytu, aby sme optimalizovali služby zákazníkom a mohli vám poskytnúť prispôsobené informácie. Tieto údaje budú uložené, pokým neodvoláte súhlas s použitím svojich údajov.

Ak ste súhlasili so zasielaním newslettera, použijeme vaše meno a e-mailovú adresu, vaše pohlavie, adresu, spoločnosť a odvetvie priemyslu, ako aj váš jazyk, na účely doručovania a prispôsobenia takéhoto newslettera. Tieto údaje sa používajú počas trvania odberu príslušného newslettera.
Ak ste jedným z našich zákazníkov, používame vaše hlavné údaje na základe nášho oprávneného záujmu na účely priameho marketingu a môžeme vás pozvať na podujatia vo vašej oblasti.
Ak ste poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie môžete oznámiť písomne alebo e-mailom na adresu [email protected]

III.    Príjemcovia a kategórie príjemcov údajov
V súvislosti s prevádzkou tejto webovej stránky alebo internetového obchodu konajú v mene prevádzkovateľa údajov nasledujúci sprostredkovatelia:
Webová stránka poskytovateľa hostingu: Zumtobel Group AG
Internetový obchod poskytovateľa: Zumtobel Group AG
Navyše odkazujeme na vysvetlenia v článku VI, ktorý podrobne opisuje používanie vašich údajov zo strany sociálnych sietí.
Popri výslovne uvedených príjemcoch môžu byť v budúcnosti konzultovaní v súvislosti s poskytovaním tejto webovej stránky a internetového obchodu iní sprostredkovatelia (napr. poskytovatelia hostingu, obsluha obchodu).

Prenos údajov skupine spoločností sa vykonáva na základe akéhokoľvek súhlasu udeleného príjemcom uvedeným v danom súhlase.

IV.    Všeobecné zásady spracúvania osobných údajov
1. Bez obmedzenia dodržiavame zákonné nariadenia o ochrane údajov.
Na uchovávanie, spracúvanie a používanie osobných údajov sa vzťahujú nariadenia Európskej únie o ochrane údajov a od nich odvodené národné právne predpisy. Právny základ spracúvania príslušných osobných údajov je uvedený vo vyššie uvedenom zozname.

V niektorých prípadoch sa môžu poskytovať osobné údaje sprostredkovateľom, ak ponúknu dostatočnú záruku zákonného a bezpečného použitia údajov a ak sa zmluvne zaviažu dodržiavať zásady opísané v týchto pravidlách ochrany osobných údajov a zákonných nariadeniach.

Vyhradzujeme si právo prenášať osobné údaje do iných spoločností v súvislosti s reštrukturalizáciou alebo fúziami spoločnosti, ak sa taktiež zaviažu dodržiavať tu opísané zásady konania a majú sídlo buď v Európskej únii, alebo v tretej krajine s primeranou úrovňou ochrany údajov.

Ak sa aktívne rozhodnete používať funkcie sociálnych sietí, ktoré sú ponúkané na našej webovej stránke, môžu byť osobné údaje prenesené príslušným externým poskytovateľom týchto sociálnych sietí. Podrobné informácie o tejto téme nájdete v článku VI nižšie.

Taktiež si vyhradzujeme právo odovzdať osobné údaje tretím stranám, ak nás k tomu donúti právny predpis, súdne rozhodnutie súdu s príslušnou právomocou alebo príkaz príslušného orgánu alebo ak sme v dôsledku konaní či opomenutí z vašej strany donútení požiadať príslušné orgány o ochranu či vynútenie svojich práv, svojho majetku alebo aktív.

2. Pri získavaní údajov sa obmedzujeme na to, čo je nevyhnutné a primerané.
Ak zhromažďujeme osobné údaje, v každom prípade vám vysvetlíme, na aké účely tieto údaje využívame.
V jednotlivých prípadoch zhromažďujeme osobné údaje výlučne v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie týchto účelov. Ak už nie je potrebné ďalej používať osobné údaje, budú vymazané.

V. Vaše práva v súvislosti s používanými údajmi
Ak používame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a vzhľadom na to, že ich používame, máte v súvislosti s takýmito údajmi nárok predovšetkým na nasledujúce práva:
•    Právo na prístup k informáciám (čl. 15 GDPR): Kedykoľvek môžete požiadať o informácie o tom, či používame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a aké, na aké účely sa dané údaje spracúvajú, kde majú dané údaje pôvod, ktorým príjemcom môžu byť dané údaje prenášané a ako dlho takéto údaje uchovávame.
•    Právo na opravu (čl. 16 GDPR): Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nepresné, môžete kedykoľvek požiadať o opravu takýchto údajov. Ak sú podľa vášho názoru údaje neúplné, môžete taktiež požiadať, aby boli dané údaje doplnené.
•    Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR): Ak sa domnievate, že použitie osobných údajov už nie je nevyhnutné alebo sa vykonáva bez dostatočného právneho základu alebo je nezákonné z iných dôvodov, môžete požiadať o vymazanie týchto údajov.
•    Právo na obmedzenie používania údajov (čl. 18 GDPR): Namiesto vymazania údajov môžete tiež požadovať obmedzenie používania údajov, ak sa údaje používajú nezákonne. Predovšetkým môžete takéto obmedzenie používania údajov požadovať, ak budete mať pochybnosti o presnosti údajov alebo ste podali námietku voči používaniu údajov.
•    Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR): V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré ste poskytli a ktoré sa používajú na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požadovať, aby vám boli tieto údaje sprístupnené v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete taktiež požadovať, aby boli tieto údaje prenesené priamo inému prevádzkovateľovi údajov.
•    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (čl. 77 GDPR): Ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Predovšetkým môžete kontaktovať dozorný orgán zodpovedný za miesto vášho bydliska, pracoviska alebo miesto, kde k domnelému porušeniu došlo. V Rakúsku je zodpovedným dozorným orgánom Rakúsky orgán ochrany údajov, Barichgasse 40-42, 1030 Viedeň.
Samostatne chceme upozorniť na vaše právo na námietku (čl. 21 GDPR): Ak z vašej konkrétnej situácie vyplývajú dôvody spôsobujúce, že použitie vašich osobných údajov, ktoré používame na základe oprávneného záujmu, nie je dovolené, máte právo namietať voči takémuto použitiu údajov. Ak sa vaše osobné údaje používajú na účely priameho marketingu, máte právo namietať v každom prípade.

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa vašich práv súvisiacich s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na nasledujúcej e-mailovej adrese: [email protected]

VI.    Použitie osobných údajov zo strany sociálnych sietí
Odkazy na sociálne siete
Táto webová stránka používa odkazy na rôzne sociálne siete. Pomocou týchto odkazov môžete napríklad zdieľať obsah našej webovej stránky s vašimi kontaktmi na sociálnych sieťach alebo odporučiť tento obsah iným.
Odkazujeme na stránky nasledujúcich prevádzkovateľov sociálnych sietí:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Sledovanie konverzie prostredníctvom nástrojov Facebook Pixels, LinkedIn Insight Tags, Pinterest Tags a Twitter Website Tags
Na meranie a zlepšovanie efektívnosti našej reklamy na sociálnych sieťach používame nástroje Facebook Pixels, LinkedIn Insight Tags, Pinterest Tags a Twitter Website Tags.
Preto používame pixely/značky, aby sme zabezpečili, že naše reklamy sa budú zhodovať s potenciálnym záujmom používateľov a nebudú považované za obťažujúce. Pixely a značky nám taktiež umožňujú sledovať efektívnosť našich reklám na štatistické účely a účely výskumu trhu vďaka tomu, že vidíme, či boli používatelia nasmerovaní na našu stránku po kliknutí na reklamu.
Podľa najnovšej judikatúry Európskeho súdneho dvora je naša zodpovednosť vzhľadom na údaje spracúvané uvedenými nástrojmi obmedzená na zbieranie a prenos týchto údajov. V tomto rozsahu je taktiež možné uplatňovať práva dotknutých osôb voči nám.
Zhromažďovanie a prenos týchto údajov sú založené na vami udelenom súhlase, o čom sme vás výslovne upozornili pri vašej návšteve našej webovej stránky.
Údaje zhromaždené vyššie uvedenými prevádzkovateľmi nemôžeme priamo zobrazovať, ale môžu sa používať v rámci umiestňovania reklám.
Ďalej využívame postup „vlastných cieľových skupín zo súboru“ sociálnej siete Facebook, Inc., a LinkedIn. V tomto prípade sa po udelení súhlasu nahrávajú e-mailové adresy osôb na siete Facebook/LinkedIn. Proces nahrávania je šifrovaný. Nahrávanie sa používa výlučne na identifikáciu príjemcov našich reklám. Chceme zabezpečiť, aby sa reklamy zobrazovali len používateľom, ktorí sa zaujímajú o naše informácie a služby.
Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracovanie osobných údajov zhromaždených príslušnými prevádzkovateľmi. Ďalej nie je možné, aby sme určili, do akej miery, kde a ako dlho budú sociálne siete uchovávať tieto údaje, do akej miery sociálne siete dodržiavajú existujúce povinnosti týkajúce sa vymazania, aké vyhodnotenia a odkazy na tieto údaje sú vykonané z ich strany a komu sú údaje odovzdávané sociálnymi sieťami.
V rozsahu, v ktorom sú údaje, ktoré nám zašlete prostredníctvom Facebooku, taktiež alebo výlučne spracúvané Facebookom (údaje nástroja Insights), koná ako prevádzkovateľ údajov na účely spracúvania údajov vo význame všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) okrem nás spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Spracúvanie údajov je založené v tomto ohľade na zmluve medzi spoločnými prevádzkovateľmi údajov v súlade s článkom 26 nariadenia GDPR, ktorý si môžete prečítať tu.

Doplnok služby YouTube
Naša webová stránka obsahuje videá zo služby YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nemáme žiadnu kontrolu nad množstvom údajov, ktoré poskytovatelia sociálnych sietí zhromažďujú týmto spôsobom (napríklad prehrávaním a zobrazovaním stránok s vloženým videom).

Podľa našich znalostí sú prenášané nasledujúce údaje:
• IP adresa
• Identifikácia používateľa, ak ste prihlásený do príslušnej služby
• Minulá navštívená stránka (odkazujúci web), ak ste klikli na odkaz
• Typ a nastavenia prehliadača
• Nainštalované doplnky, ako napríklad Adobe® Flash® alebo Adobe® Reader®
• URL adresa stránky, na ktorej je doplnok sociálnej siete vložený
• Dátum a čas návštevy
• Technické špecifikácie operačného systému
• Informácie súvisiace s miestom
• Súbory cookie.

Prostredníctvom vloženia videí zo služby YouTube prevádzkovateľ získa informácie, že ste vyvolali konkrétne stránky našej internetovej prezentácie. Ak ste zároveň prihlásený do jednej zo sociálnych sietí, prevádzkovateľ môže priradiť príslušné inštancie prístupov k vášmu účtu na danej sociálnej sieti. Ak interagujete s doplnkami, prenesú sa príslušné informácie do danej sociálnej siete.
Ak aj nemáte účet v službe YouTube, existuje možnosť, že služba YouTube si zapamätá vašu IP adresu a môže ju uložiť. Podrobnosti o účele a rozsahu spracovania údajov, ich zhromažďovaní a použití zo strany služby YouTube a vašich právach a možnostiach nastavení s ohľadom na ne si pozrite v Pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube na adrese:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Navyše môžete mať možnosť technicky zabrániť prenosu údajov do služby YouTube. Na tento účel upravte bezpečnostné nastavenia vo vami používanom webovom prehliadači. Pozrite si časť „Pomocník“ vo svojom webovom prehliadači, aby ste spoznali princíp fungovania.

VII.    Súbory cookie
Na našich webových stránkach používame súbory cookie na účely umožnenia používania určitých funkcií webovej stránky, analyzovania, ako používatelia používajú našu webovú stránku, a poskytovania určitých služieb tretích strán.

Toto sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači. Väčšina súborov cookie, ktoré používame, sa vymaže z vášho pevného disku na konci relácie prehliadača (tzv. súbory cookie pre reláciu). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač počas vašej ďalšej návštevy (tzv. stále súbory cookie). Navyše sa na našej stránke používajú aj súbory cookie tretích strán.

Ukladaniu súborov cookie môže zabrániť príslušnou zmenou nastavení svojho prehliadača. Chceme však upozorniť, že v tomto prípade nemusíte mať možnosť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Ak si neželáte, aby sa vo vašom počítači ukladali naše súbory cookie, deaktivujte pre našu webovú stránku ukladanie súborov cookie vo svojom prehliadači alebo nastavte svoj prehliadač tak, aby sa vo vašom počítači vo všeobecnosti neukladali súbory cookie. Taktiež môžete použiť svoj prehliadač, aby ste vymazali súbory cookie, ktoré už boli uložené.

Deaktivácia používania súborov cookie si môže vyžadovať, aby bol vo vašom počítači uložený trvalý súbor cookie. Ak následne vymažete tento súbor cookie, musíte znovu vykonať deaktiváciu.

Na našej webovej stránke sa používajú nasledujúce kategórie súborov cookie:
I. Súbory cookie relácie
Aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky, používame takzvaný identifikátor relácie (ID relácie), ktorý je priradený každému návštevníkovi na začiatku každého použitia našej webovej stránky. Toto ID relácie používajú naše servery, aby rozpoznali vás alebo váš počítač/prehliadač ako rovnakého návštevníka, aj keď sa v medzičase mohla zmeniť vaša IP adresa. Toto ID relácie umožňuje priradenie viacerých súvisiacich požiadaviek používateľa k jednej relácii. Nami používaný súbor cookie ID relácie je platný len do konca relácie. Po zatvorení vášho prehliadača sa automaticky vymaže.

II. Trvalé súbory cookie
a. Google Analytics
Táto webová stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics taktiež využíva súbory cookie, ktoré okrem iného umožňujú analýzu, ako používate túto webovú stránku. Informácie generované týmito súbormi cookie sa obvykle prenášajú na server spoločnosti Google v USA a sú tam uložené. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na posúdenie vášho používania webovej stránky, zostavenie správ o aktivite webovej stránky a poskytnutie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky v súvislosti s používaním webovej stránky a internetu. Tieto správy a služby sa používajú na neustále zlepšovanie služieb ponúkaných na tejto webovej stránke.


Navyše môžete taktiež zakázať zhromažďovanie údajov vygenerovaných týmito súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google a zakázať spoločnosti Google prístup  týmto údajom tak, že si stiahnete a nainštaluje doplnok prehliadača od spoločnosti Google, ktorý je dostupný na nasledujúcom odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Ďalší poskytovatelia taktiež sprístupnili ďalšie takéto doplnky, a to v závislosti od použitého prehliadača.

V súvislosti s diskusiou o používaní analytických nástrojov s úplnou IP adresou chceme zdôrazniť, že táto webová stránka využíva službu Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“, a teda IP adresy sa spracúvajú výlučne v skrátenej forme, aby sa vylúčila možnosť priameho priradenia k osobe. Vašu IP adresu teda spoločnosť Google skráti pred prenosom v členských štátoch Európskej únie alebo v iných krajinách, ktoré podpísali Zmluvu o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude celá IP adresa prenesená na server spoločnosti Google v USA a skrátená až tam. IP adresa prenesená vaším počítačom v rámci služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi od spoločnosti Google.

b. Salesforce Pardot
Používame marketingový automatizačný systém Pardot, špeciálny softvér na zhromažďovanie a vyhodnocovanie používania webovej stránky návštevníkmi webovej stránky a na odosielanie marketingovej komunikácie (newslettery, pozvánky na podujatia atď.). Pri návšteve tejto webovej stránky riešenie Pardot zachytí vašu cestu klikania a vytvorí individuálny používateľský profil pomocou pseudonymu. Na tento účel sa používajú súbory cookie, ktoré umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača.
Vytváranie pseudonymizovaných používateľských profilov však môžete kedykoľvek deaktivovať nastavením internetového prehliadača tak, aby súbory cookie domény „pardot.com“ neboli prijaté. To však môže viesť k určitým obmedzeniam funkcií a použiteľnosti našej ponuky. S cieľom poskytnúť vám čo najzaujímavejšiu ponuku alebo informácie o produkte a v rozsahu vášho súhlasu s nimi je možné zlúčiť vaše osobné údaje s údajmi pseudonymizovaného používateľského profilu prostredníctvom nastavených súborov cookie, ak – napríklad objednávkou newslettera alebo vyplnením formulára – uvediete osobné údaje. Z používania vašich osobných údajov, ako sú meno a adresa, sa môžete kedykoľvek odhlásiť napísaním e-mailu na adresu [email protected] alebo kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v akomkoľvek newsletteri či inej marketingovej komunikácii. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti.
Newslettery odosielané s Pardot obsahujú takzvané webové majáky. Sú to najmenšie grafiky, ktoré umožňujú správanie používateľa, ako je otváranie a čítanie e-mailov a klikanie na odkazy na analýzu. To nám umožňuje, aby bol pre vás náš ponúkaný obsah relevantnejší a zaujímavejší.

c. Oracle
Na tejto webovej stránke používame na prihlasovanie a zasielanie e-mailov pre vás službu Oracle Eloqua. Servery služby Oracle Eloqua sa nachádzajú v Európskej únii (Holandsko). Ak ešte nie je súbor cookie služby Eloqua prítomný vo vašom zariadení, služba Oracle Eloqua umiestňuje na príslušnú stránku prihlásenia trvalý súbor cookie. Ak ste už používali stránku, ktorá využíva službu Eloqua, môžete už mať súbor cookie služby Eloqua. Súbor cookie služby Eloqua môžeme používať na účely analýzy vášho používania našich stránok, aby sme ich mohli neustále vylepšovať a v prípade nutnosti prispôsobiť našu ponuku informácií vašim záujmom.
E-maily odoslané prostredníctvom služby Oracle Eloqua využívajú sledovacie technológie. Tieto údaje využívame predovšetkým na zistenie, aké témy vás zaujímajú, a to sledovaním, či naše e-maily otvárate a na aké odkazy klikáte. Potom používame tieto informácie na zlepšenie informácií, ktoré vám posielame, a služieb, ktoré vám poskytujeme.
Pri prihlásení sa na odber newslettera a potvrdení vášho odberu sa v čase prihlásenia na odber uloží IP adresa, aby sme mohli v prípade pochybností preukázať vaše prihlásenie sa na odber. Navyše pri registrácii k odberu získavame ďalšie osobné údaje, ako napríklad krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa, pohlavie, adresa, spoločnosť a priemyselné odvetvie, ako aj jazyk. Tieto údaje používame na prispôsobenie a realizáciu rozosielania nášho newslettera. Tieto informácie neodovzdávame iným tretím stranám. Prihlásenie sa na odber môžete kedykoľvek zrušiť. Môžete tak učiniť pohodlne pomocou odkazu umiestneného na konci každého newslettera, e-mailom alebo priamo zo svojho e-mailového programu, ak podporuje funkciu hlavičky na vyradenie zo zoznamu.

d. Qualtrics
Na vykonávanie prieskumov využívame služby spoločnosti Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606, USA („Qualtrics“).
Na tento účel budú vaše údaje uložené a spracúvané na serveroch spoločnosti Qualtrics v EÚ.

III. Súbory cookie tretích strán
V rámci našej webovej stránky sú taktiež integrované služby tretích strán.  Vzhľadom na tieto služby môžu byť osobné údaje používané poskytovateľmi uvedenými nižšie, čo nespadá do zodpovednosti poskytovateľa tejto webovej stránky.

a.  Mapy Google
Táto webová stránka používa na niektorých podstránkach na zobrazenie interaktívnych máp a uvedenie pokynov službu Mapy Google. Mapy Google je mapovou službou spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Ak použijete službu Mapy Google, môžu byť do spoločnosti Google v USA prenesené informácie o použití tejto webovej stránky vrátane vašej IP adresy a adresy (začiatku) zadanej do funkcie plánovania trasy.

Ak navštívite webovú stránku na našej stránke, ktorá obsahuje službu Mapy Google, váš prehliadač nadviaže priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Mapový obsah prenesie spoločnosť Google priamo do vášho prehliadača a integruje ho do webovej stránky. Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, ktoré spoločnosť Google získa týmto spôsobom.

Podľa aktuálnych poznatkov ide minimálne o nasledujúce údaje:
• dátum a čas návštevy príslušnej webovej stránky,
• internetová adresa alebo URL adresa navštívenej webovej stránky,
• IP adresa,
• adresa (začiatku) zadaná počas plánovania trasy.

Nemáme žiadny vplyv na ďalšie spracúvanie a používanie údajov zo strany spoločnosti Google, a teda nepreberáme za ne žiadnu zodpovednosť.

Ak si neželáte, aby spoločnosť Google získavala, spracúvala alebo používala údaje o vás prostredníctvom našej webovej stránky, môže deaktivovať JavaScript v nastaveniach svojho prehliadača. V tomto prípade však nemôžete používať zobrazenie máp.

Účel a rozsah získavania údajov a ďalšieho spracúvania a používania údajov zo strany spoločnosti Google, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na účely ochrany vašich osobných údajov nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
b. Nábor prostredníctvom spoločnosti Haufe
V prípade nášho portálu práce spoločnosti Zumtobel Group používame súbory cookie z dôvodu spolupráce s naším partnerom, spoločnosťou Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Švajčiarsko. Nariadenia o ochrane údajov nájdete na nasledujúcej adrese: https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Odkazy na externé webové stránky
Naša webová stránka obsahuje takzvané hypertextové odkazy na webové stránky od iných poskytovateľov. V týchto prípadoch budete priamo presmerovaný z našej webovej stránky na webové stránky iných poskytovateľov. Môžete to okrem iného rozpoznať prostredníctvom zmeny URL adresy v paneli svojho prehliadača s adresou.
Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za dôverné zaobchádzanie s vašimi údajmi zo strany takýchto poskytovateľov, keďže nemáme žiadny vplyv na to, či iní poskytovatelia dodržiavajú nariadenia o ochrane údajov. Informácie o tom, ako zaobchádzajú s vašimi osobnými údajmi, nájdete priamo na webových stránkach týchto poskytovateľov.

IX.    Bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich údajov
Na účely ochrany vašich údajov sme podnikli zvláštne opatrenia technickej a prevádzkovej bezpečnosti, ktoré sú pravidelne revidované a prispôsobované technologickému pokroku.

Chceme však zdôrazniť, že vzhľadom na štruktúru internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a bezpečnosti údajov nemusia dodržiavať iné osoby či inštitúcie, ktoré nespadajú do rozsahu našej zodpovednosti.

X. Zmeny zásad ochrany údajov
Keďže z dôvodu zmien právnych predpisov alebo zmien našich interných procesov v spoločnosti môže byť nevyhnutné prispôsobiť tieto zásady ochrany údajov, k čomu si vyhradzujeme príslušné právo tak učiniť, žiadame vás, aby ste pravidelne tieto zásady ochrany údajov čítali.

Posledná aktualizácia: marec 2022Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: [email protected]
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: [email protected]

ZEM
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch