Zásady ochrany údajov

Na ochranu a zabezpečenie údajov kladieme veľký dôraz bez ohľadu na to, či ste zákazníkom alebo návštevníkom nášho pôsobiska na internete. Zaväzujeme sa preto chrániť vašu súkromnú sféru a zaobchádzať s vašimi údajmi dôverne. Sme radi, že vás prostredníctvom tohto dokumentu môžeme informovať o konkrétnych osobných údajoch zhromažďovaných v súvislosti s vašou návštevou týchto webových stránok a o účele, pre ktorý sú tieto údaje využívané.

I.    I. Zodpovedná osoba
Tieto webové stránky prevádzkuje Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850, Dornbirn, Rakúsko, FN 62309 g, ktorá vystupuje ako "zodpovedná osoba" v zmysle všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR").

Zodpovedná osoba neustanovila poverenca pre ochranu osobných údajov, pretože to nie je na splnenie zákonných požiadaviek nutné.
Avšak otázky týkajúce sa ochrany údajov a spracovania vašich osobných údajov je možné posielať na nasledujúcu e-mailovú adresu a my sa týmito otázkami budeme zaoberať v súlade so zákonnými ustanoveniami: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

II.    Spracovanie údajov, účel spracovania, doba uloženia
Táto kapitola opisuje kategórie údajov, ktorá využívame, a účely, ktorých chceme prostredníctvom týchto údajov dosiahnuť. Tam, kde je to možné, je poskytnutá informácia o dobe, na ktorú ukladáme rôzne druhy údajov.

Pri každej návšteve webových stránok sú údaje o prístupe uložené do súboru s logmi známeho ako log servera. V tejto súvislosti uložený dátový záznam obsahuje nasledujúce informácie: dátum a čas prístupu, IP adresa, ID relácie, navštívené webové stránky, názov webových stránok, z ktorých bol uskutočnený prístup na webové stránky, a informácie o použitom prehliadači.

Tieto súbory s logmi analyzujeme iba v prípade zneužitia našich webových stránok. Vyhradzujeme si právo následne preskúmať súbory s logmi tých používateľov, voči ktorým máme konkrétne podozrenie o nelegálnom využití našich webových stránok a/alebo ich využití v rozpore so zmluvou. Vo všeobecnosti nie je možné, aby sme spojili tieto údaje s konkrétnou osobou. Avšak, ak je takéto spojenie možné, využívame tieto údaje len v prípadoch, pri ktorých na to existuje zodpovedajúci právny základ (pri zvážení záujmov v každom jednotlivom prípade).

Keď sa prihlásite na naše webové stránky alebo do online obchodu, budeme o vás zbierať kontaktné údaje, ktoré poskytnete (predovšetkým vaše meno, oslovenie, telefónne číslo a číslo faxu, e-mailovú adresu, korešpondenčný jazyk, údaje o prístupe do oddelenia a online obchodu) a využívať ich na základe príslušnej zmluvy o spracovaní. Naviac je vám v rámci našich interných procesov pridelené zákaznícke číslo a jedna alebo viac ako jedna kontaktná osoba z našej spoločnosti. Tieto údaje využívame na sprístupnenie nášho online obchodu a na poskytovanie služieb pokiaľ ste zákazníkom našej spoločnosti alebo sa o ňu zaujímate. Vo väčšine prípadov sú tieto údaje ukladané na dobu šiestich mesiacov po ukončení využívania online obchodu (zákaznícky účet je zmazaný).

Ak vytvoríte v online obchode objednávku, budeme o vás pre tento účel zhromažďovať ďalšie vami poskytnuté údaje, vrátane dodacej adresy a ďalších informácií potrebných na spracovanie objednávky. Tieto údaje ukladáme po dobu do šiestich mesiacov odo dňa ukončenia vzťahu so zákazníkom.
Vzhľadom na to, že sú osobné kontaktné údaje alebo údaje o objednávke taktiež využívané v našich účtovných procesoch, sú tieto údaje uložené až do uplynutia stanovených lehôt na základe zákonných lehôt uchovávania, ktorými sa musíme riadiť (v Rakúsku zvyčajne 7 rokov).

Ak ste nám poskytli zodpovedajúci súhlas v rámci procesu registrácie alebo neskôr, budeme taktiež používať tieto údaje pochádzajúce z vášho využívania online obchodu a webových stránok, ako napríklad o tom, aké webové stránky ste navštívili, dobu, ktorú ste strávili na jednotlivých webových stránkach a výrobky, ktoré ste si prezerali, ale aj položky, o ktoré ste sa predtým zaujímali, na optimalizáciu našich služieb zákazníkom a na poskytovanie personalizovaných informácií. Tieto údaje budú uložené, až kým neodvoláte súhlas na ich využitie.

Ak ste súhlasili so zasielaním newsletteru, budeme na doručenie takéhoto newsletteru využívať vaše meno a e-mailovú adresu. Tieto údaje sú používané len po dobu platnosti vášho prihlásenia na odber newsletteru.

Váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Oznámenie o odvolaní môžete zaslať písomne alebo elektronicky na e-mailovú adresu dataprivacy@zumtobelgroup.com.

III.    Príjemcovia údajov a kategórie príjemcov
V súvislosti s prevádzkou týchto webových stránok a/alebo online obchodu zodpovedná osoba využíva nasledujúcich poskytovateľov služieb:
Poskytovateľ hostingu webových stránok: Zumtobel Group AG
Poskytovateľ online obchodu: Zumtobel Group AG

Okrem konkrétne uvedených prijímateľov, je v budúcnosti možné využiť služby iných poskytovateľov služieb v súvislosti s prevádzkou týchto webových stránok a on-line obchodu (napr. poskytovateľ hostingu, poskytovateľ obchodu).

Prevod údajov do ostatných spoločností v Skupine sa vykonáva na základe súhlasu udeleného s prenosom údajov uvedeným príjemcom.
IV.    Všeobecné zásady spracovania osobných údajov
1. Bez obmedzenia dodržujeme všetky zákonné predpisy na ochranu údajov.
Smernice Európskej únie o ochrane údajov a z nej vyplývajúce vnútroštátne zákony platia pre ukladanie, spracovanie a využívanie osobných údajov. Právny základ pre spracovanie príslušných osobných údajov je zrejmý z vyššie uvedeného opisu.

2. Osobné údaje nie sú bez vášho súhlasu akýmkoľvek spôsobom predávané, odovzdávané, prenajímané alebo inak poskytované tretej strane.
Nebudeme tretie strany informovať o vašich osobných údajoch pre reklamné alebo marketingové účely alebo ich inak poskytovať tretím stranám, ak to nebude nevyhnutné na vykonanie úkonu, ktorý máme pre vás vykonať, alebo bez vášho výslovného súhlasu.

Samozrejme, v niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté externým poskytovateľom služieb, ak poskytujú dostatočné záruky, že údaje budú využívané zákonne a bezpečne, a ak sa zmluvne zaviažu dodržiavať zásady a zákonné ustanovenia popísané v týchto Zásadách ochrany údajov.
V rámci reštrukturalizácie alebo fúzie spoločnosti si vyhradzujeme právo prevádzať osobné údaje iným spoločnostiam za predpokladu, že sa tiež zaväzujú dodržiavať zásady správania opísané v tomto dokumente a že sídlia buď v Európskej únii alebo v tretej krajine s primeraným stupňom ochrany údajov.
Ak sa rozhodnete aktívne využívať funkcie sociálnych sietí ponúkané na našom pôsobisku online, budú osobné údaje preposielané príslušným externým poskytovateľom sociálnych sietí. Pozri kapitolu 4 nižšie, kde sú k tejto téme uvedené ďalšie podrobnosti.

Ďalej si vyhradzujeme právo preposielať osobné informácie tretím stranám, ak nám tak nariaďuje zákon, rozsudok vydaný súdom s príslušnou právomocou alebo správny príkaz vydaný kompetentným dozorným orgánom; alebo ak sme následkom konania a nečinnosti na vašej strane nútení chrániť naše práva, náš majetok a naše aktíva kompetentnými dozornými orgánmi, alebo si nechať uvedené práva atď. naším menom vymáhať.

3. Údaje, ktoré zhromažďujeme sú obmedzené na nevyhnutné a účelné informácie.
Pri zhromažďovaní údajov vám vždy vysvetlíme, za akým účelom údaje spracovávame.

V jednotlivých prípadoch zhromažďujeme osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie týchto účelov. Ak už osobné údaje nie sú vyžadované pre naše využitie, zmažeme ich.

V.    Vaše práva súvisiace s použitými údajmi
Ak a pokiaľ využívame osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, máte v súvislosti s týmito údajmi nasledujúce práva:
•    Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (Článok 15 GDPR) Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o tom, či o vás spracovávame osobné informácie, ktoré sa vás týkajú, a ak áno, môžete požadovať, aby sme vás informovali o konkrétnych informáciách a o účele ich spracovania, o pôvode informácií a o príjemcoch, ktorým boli údaje poskytnuté, a o dobe, počas ktorej boli u nás takéto informácie uložené.
•    Právo na opravu (Článok 16 GDPR): Ak si uvedomíte, že osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú nepresné, môžete kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov. Ak máte za to, že sú údaje neúplné, môžete tiež požiadať o doplnenie chýbajúcich údajov.
•    Právo na vymazanie (Článok 17 GDPR) Ak sa domnievate, že spracovanie vašich osobných údajov už nie je potrebné alebo že takéto použitie nastáva bez dostatočného právneho základu alebo je z iného dôvodu nezákonné, môžete požiadať o vymazanie týchto údajov.
•    Právo na obmedzenie spracúvania (Článok 18 GDPR): Namiesto vymazania nás môžete tiež požiadať, aby bolo spracovanie údajov obmedzené, ak sú údaje spracovávané protizákonne. Požadovať takéto obmedzenie spracovania údajov môžete najmä v prípade, že napadnete správnosť údajov, alebo ak ste namietali proti inštancii spracovania údajov.
•    Právo na prenosnosť údajov (Článok 20 GDPR) Pokiaľ ide o osobné údaje, ktoré ste vytvorili sami a ktoré sa používajú na základe zmluvy alebo súhlasu, môžete požadovať, aby vám sa poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Môžete tiež požadovať, aby boli tieto údaje odoslané priamo inej zodpovednej osobe.
•    Právo namietať (Článok 21 GDPR) Ak existujú vo vašej konkrétnej situácii dôvody, na základe ktorých je spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, a ktoré spracovávame na základe zváženia záujmov, nezákonné, máte právo namietať proti takémuto použitiu údajov. Ak sú vaše osobné údaje spracované pre priame reklamné účely, máte tiež právo vzniesť námietku.
•    Právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Článok 77 GDPR): Ak sa domnievate, že vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sa vás týkajú, boli porušené, máte právo namietať u dozorného orgánu. Konkrétne tak môžete urobiť u dozorného úradu, ktorý je príslušný k vášmu miestu bydliska, miestu výkonu práce alebo miesta, kde došlo k údajnému porušeniu. V Rakúsku je príslušným orgánom Datenschutzbehörde [Úrad na ochranu údajov], Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vašich práv súvisiacich s vašimi osobnými údajmi alebo si potrebujete čokoľvek objasniť, môžete nás kontaktovať kedykoľvek na nasledujúcej e-mailovej adrese: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

VI. Spracovanie údajov sociálnymi sieťami
Tieto webové stránky využívajú prídavné moduly sociálnych médií z rôznych sociálnych sietí. Tieto prídavné moduly sú funkciami príslušnej sociálnej siete, ktoré vám umožňujú zdieľanie obsahu z našich webových stránok s vašimi kontaktmi na sociálnych sieťach alebo napríklad tento obsah odporúčať. Prídavné moduly sociálnych médií je možné rozpoznať pomocou loga príslušnej sociálnej siete.
Využívame prídavné moduly sociálnych médií od nasledujúcich prevádzkovateľov sociálnych sietí:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

Na našich webových stránkach sú všetky prídavné moduly sociálnych médií štandardne deaktivované, čo znamená, že samotný prístup na naše webové stránky nemá za následok prenos údajov prevádzkovateľom sociálnej siete. Ak chcete využiť funkcie príslušnej sociálnej siete a aktivovať tak štandardne deaktivovaný prídavný modul sociálnych médií, od danej chvíle ďalej výslovne súhlasíte s prenosom údajov prevádzkovateľovi sociálnej siete. Rozsah údajov zbieraný týmto spôsobom prevádzkovateľmi sociálnych sietí nie sme schopní ovplyvniť.
Podľa našich informácií dochádza k prenosu týchto údajov:
• IP adresa
• Identifikácia užívateľa, ak ste k príslušnej službe prihlásení
• Skôr navštívená stránka (odkiaľ ste prišli), ak ste klikli na odkaz
• Typ prehliadača a nastavenia prehliadača
• Inštalované prídavné moduly, ako napríklad Adobe® Flash® alebo Adobe® Reader®
• URL stránky, do ktorej je zabudovaný prídavný modul sociálnych médií
• Dátum a čas návštevy
• Technické údaje týkajúce sa operačného systému
• Špecifické informácie o lokalizácii
• Cookies.

Prostredníctvom integrácie prídavného modulu dostávajú prevádzkovatelia sociálnych sietí informácie o tom, že ste navštívili príslušné stránky nášho online pôsobiska. Ak ste súčasne prihlásený Ak ste súčasne prihlásení na sociálnej sieti, prevádzkovateľ môže spojiť tieto prezerania stránok s vaším účtom na príslušnej sociálnej sieti. Ak budete potom pracovať s prídavnými modulmi sociálneho média, napr. kliknutím na Facebookové tlačidlo „Páči sa mi to“, je táto informácia taktiež prenesená príslušnej sociálnej sieti.

Aj keď nie ste členom žiadnej z uvedených sociálnych sietí, je možné, že prostredníctvom sociálneho prídavného modulu je možné dozvedieť sa vašu IP adresu a uložiť ju. Podrobnosti o účele a rozsahu spracovania údajov, zhromažďovania a využívania sociálnymi sieťami, ktoré využívame a vašich právach a možnostiach nastavenia nájdete v zásadách ochrany súkromia sociálnych sietí:
• Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
• Google+: https://policies.google.com/privacy?hl=en  
• Twitter: www.twitter.com/privacy
• LinkedIn: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
• Pinterest: http://about.pinterest.com/privacy/
• Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Ak chcete, môžete si prídavné moduly jedného alebo viacerých prevádzkovateľov sociálnych médií aktivovať natrvalo. V tomto prípade sú pri každej návšteve stránky údaje odosielané prevádzkovateľovi sociálne siete. Niektoré alebo všetky prídavné moduly sociálnych médií si môžete kedykoľvek deaktivovať.

Navyše môžete technicky znemožniť prenos údajov sociálnym médiám. To môžete vykonať zmenou nastavenia zabezpečenia vo vašom prehliadači; pokyny nájdete v časti "Pomoc" vášho internetového prehliadača.

Ďalej je možné v jednotlivých prípadoch zablokovať prídavné moduly sociálnych médií pomocou doplnkov pre internetový prehliadač, napríklad prídavný modul Facebooku môžete zablokovať pomocou doplnku "Facebook Blocker".


VII. Cookies
Na našich webových stránkach využívame cookies, aby sme mohli využívať niektoré funkcie webových stránok, analyzovať aktivitu používateľa na našich stránkach a ponúkať niektoré služby tretích strán.

Cookies sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači. Väčšina cookies, ktoré používame, sú vymazané na konci relácie vášho internetového prehliadača z pevného disku („relačné cookies“). Ostatné cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú rozpoznať váš počítač pri ďalšej návšteve („trvalé cookies“). Ďalej sú na našich webových stránkach používané cookies od tretích strán.

Ukladanie cookies môžete zakázať zvolením vhodného nastavenia internetového prehliadača. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, niektoré funkcie týchto stránok môžu byť nefunkčné.

Ak nechcete, aby boli cookies ukladané do vášho počítača, deaktivujte vo vašom prehliadači ukladanie cookies pre naše webové stránky alebo nastavte váš prehliadač tak, aby sa cookies vo vašom počítači vo všeobecnosti neukladali. Pomocou vášho prehliadača môžete taktiež vymazať skôr uložené cookies.

Deaktivácia používania cookies môže taktiež vyžadovať, aby boli na váš počítač uložené trvalé cookies. Ak tieto cookies neskôr vymažete, musíte cookies znova deaktivovať.

Na našich webových stránkach používame nasledujúce kategórie cookies:
I. Relačné cookies
Na uľahčenie prehliadania našich webových stránok zadáme na začiatku používania našej webovej stránky ID relácie („identifikátor relácie“), ktorý je spojený s každým návštevníkom. Toto ID relácie umožňuje, aby náš server identifikoval vás a/alebo váš počítač/prehliadač ako rovnakého návštevníka aj keď sa zmení IP adresa. Toto ID relácie umožňuje spojiť niekoľko súvisiacich požiadaviek užívateľa do jednej relácie. Cookie ID relácie je platné len do ukončenia relácie. Keď zavriete prehliadač, je automaticky vymazaný.

II. Trvalé cookies
a. Google Analytics
Tieto webové stránky využívajú Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics taktiež využíva cookies, ktoré umožňujú okrem iného analyzovať váš spôsob využívania našich webových stránok. Informácie generované týmito cookies sú obvykle prenášané na server Google v USA a tam uložené. Google využíva tieto informácie v mene prevádzkovateľa týchto webových stránok na analýzu vášho používania týchto webových stránok, na vytváranie výkazov o aktivitách webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb pre prevádzkovateľov webových stránok súvisiacich s využívaním webových stránok a internetu. Tieto výkazy a služby využívame na neustále vylepšovanie ponuky týchto webových stránok.

Zakázať ich ukladanie môžete voľbou vhodného nastavenia internetového prehliadača. Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nemusia byť niektoré funkcie týchto stránok funkčné.

Navyše môžete zabrániť zberu údajov generovaných týmito cookies a údajov týkajúcich sa vášho používania webových stránok (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou Google rovnako ako spracúvaniu týchto údajov spoločnosťou Google: kliknite na nasledujúci odkaz a stiahnite a nainštalujte si prídavný modul Google, ktorý je k dispozícii pre váš internetový prehliadač: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. K dispozícii sú aj ďalšie prídavné moduly tohto typu od ostatných poskytovateľov, v závislosti od použitého internetového prehliadača.

Vo svetle diskusie ohľadom využívania celých IP adries v analytických nástrojoch chceme upozorniť, že tieto webové stránky využívajú Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“, takže IP adresy sú spracovávané len v skrátenej podobe, aby bolo vylúčené priame spojenie s konkrétnou osobou. Vaša IP adresa je teda spoločnosťou Google v členských štátoch Európskej únie a ďalších signatárskych krajinách Zmluvy o Európskom hospodárskom priestore skrátená. Iba vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenesená celá IP adresa a tam skrátená. IP adresa poskytovaná vaším internetovým prehliadačom v rámci Google Analytics nie je kombinovaná s ostatnými údajmi Google.

b. Oracle
Na prihlásenie a odosielanie e-mailov používame na týchto webových stránkach Oracle Eloqua. Servery Oracle Eloqua sú umiestnené v Európskej únii (v Holandsku). Oracle Eloqua ukladá trvalý cookie na príslušnú prihlasovaciu stránku za predpokladu, že na vašom zariadení ešte nie je uložený Eloqua cookie. Ak ste už niekedy navštívili webové stránky, ktoré využívajú Eloqua, Eloqua cookie už môžete mať uložený. Za určitých okolností využívame Eloqua cookie na analýzu vášho používania našich stránok, aby sme ich mohli neustále zlepšovať.

E-maily zasielané prostredníctvom Oracle Eloqua využívajú technológie sledovania. Tieto údaje využívame najmä na zistenie ktoré témy vás zaujímajú; robíme tak monitorovaním toho, ktoré naše e-maily otvoríte a na ktoré odkazy kliknete. Následne tieto informácie využívame na vylepšenie e-mailov, ktoré vám zasielame a služieb, ktoré poskytujeme.

Pri prihlasovaní sa na odber newsletteru a potvrdenie vášho odberu je uložená IP adresa s časovým údajom s cieľom zdokumentovania vášho odberu v prípade výskytu pochybností. Ďalej v rámci prihlásenia sa k odberu zhromažďujeme ďalšie osobné údaje, ako napríklad vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Tieto údaje využívame na osobné prispôsobenie a doručenie nášho newsletteru. Tieto údaje žiadnym tretím stranám neposkytujeme. Svoj odber môžete kedykoľvek stornovať buď prostredníctvom bežného odkazu v dolnej časti každého newsletteru, e-mailom.

II. Cookies tretích strán
Služby poskytované tretími stranami sú taktiež súčasťou rámca našich webových stránok. Avšak, pokiaľ ide o tieto služby, spracovanie osobných údajov uskutočňované nižšie uvedeným poskytovateľmi spadá mimo rozsah zodpovednosti poskytovateľa týchto webových stránok.

a. Mapy Google
Niektoré stránky v rámci týchto webových stránok používajú Mapy Google na zobrazenie interaktívnych máp a generovanie inštrukcií. Mapy Google je mapová služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, Kalifornia 94043, USA. Prostredníctvom Máp Google sú spoločnosti Google v USA prenášané informácie o využití týchto webových stránok, vrátane vašej IP adresy a (počiatočnej) adresy zadanej v rámci funkcie plánovania trasy.

Pokiaľ v rámci nášho internetového pôsobiska navštívite stránku, ktorá obsahuje Mapy Google, vytvorí váš prehliadač priame spojenie so servermi Google. Mapový obsah je prenesený priamo spoločnosťou Google do vášho prehliadača, ktorý ho integruje do webových stránok. Nemáme teda žiadnu možnosť ovplyvniť rozsah údajov zhromažďovaných spoločnosťou Google týmto spôsobom.

Podľa našich znalostí sa jedná minimálne o nasledujúce údaje:
• Dátum a čas návštevy príslušných webových stránok,
• Internetová adresa alebo URL navštívených webových stránok,
• IP adresa,
• (Počiatočná) adresa zadaná pri plánovaní trasy.

Nemáme možnosť ovplyvniť ďalšie spracovanie a využitie údajov spoločnosťou Google, a preto nepreberáme v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť.
Ak nechcete, aby spoločnosť Google zhromažďovala, spracovávala a používala vaše údaje prostredníctvom našich webových stránok, môžete si v nastavení vášho internetového prehliadača deaktivovať JavaScript. V takomto prípade ale nemôžete používať funkciu máp.
Účel a rozsah zhromažďovaných údajov a ďalšieho spracovania a využívania údajov spoločnosťou Google a vaše súvisiace práva a možnosti nastavení na ochranu vašej súkromnej sféry nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube
Niektoré stránky v rámci týchto webových stránok integrujú videá YouTube alebo obsahujú odkazy na videá na YouTube. YouTube je video služba spoločnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, zastúpená spoločnosťou Google Inc. YouTube využíva cookies na zhromažďovanie informácií o využití videí. Zásady ochrany osobných údajov Google sa rovnako vzťahujú na YouTube a je možné ich nájsť na http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse nábor
Pre náš portál s pracovnými ponukami v rámci Skupiny využívame cookies nášho spolupracujúceho partnera, spoločnosť Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Nemecko. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Lumesse sú k dispozícii na http://www.lumesse.com/privacy.

VIII. Odkazy na ďalšie webové stránky
Naše webové stránky obsahujú odkazy na webové stránky ostatných poskytovateľov. Pokiaľ na jeden z nich kliknete, budete presmerovaní z našich webových stránok priamo na webovú stránku iného poskytovateľa. To je očividné zo zmeny URL v adresnom riadku vášho internetového prehliadača.
Nemôžeme prevziať akúkoľvek zodpovednosť za dôvernú manipuláciu s vašimi údajmi týmito poskytovateľmi, pretože nemáme možnosť ovplyvniť zhodu iných poskytovateľov s ustanoveniami o ochrane údajov. Informácie o spôsobe manipulácie s vašimi osobnými údajmi zo strany týchto poskytovateľov nájdete priamo na ich webových stránkach.

IX.    Bezpečnostné opatrenia k ochrane vašich údajov
Na ochranu vašich údajov prijímame zvláštne technické a organizačné opatrenia v oblasti zabezpečenia, ktoré sú v pravidelných intervaloch posudzované a prispôsobované technologickému procesu.

Avšak upozorňujeme, že vplyvom štruktúry internetu je možné, že pravidla ochrany údajov a pravidlá zabezpečenia údajov nebudú dodržované inými osobami alebo inštitúciami mimo našu oblasť zodpovednosti.

X.    Dodatky k ustanoveniam o ochrane údajov
Pretože môžu dodatky k zákonom alebo zmeny našich interných firemných procesov vyžadovať zmeny v našich ustanoveniach o ochrane údajov, vyhradzujeme si právo takto učiniť a žiadame vás, aby ste sa s týmito zásadami o ochrane údajov v pravidelných intervaloch zoznamovali.

Posledná aktualizácia: február 2018Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: info.sk@zumtobelgroup.com
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: info@zumtobel.at

ZEM
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch