Beleid inzake gegevensbescherming

We hechten zeer veel belang aan de bescherming en beveiliging van uw gegevens, ongeacht of u een klant of bezoeker van onze website bent. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. In dit stadium willen wij u informeren over de specifieke persoonsgegevens van u die verzameld worden in verband met uw bezoek aan deze website en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

I. Verwerkingsverantwoordelijke
Deze website wordt uitgevoerd door Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Oostenrijk, FN 62309 g, en is ook de verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna de "AVG").

De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat niet aan de wettelijke vereisten voor verplichte aanstelling is voldaan.

Vragen over gegevensbescherming en het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen echter naar het volgende e-mailadres worden verzonden. Deze zullen door ons in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden behandeld: [email protected]

II.    Gebruikte gegevens / verwerkingsdoeleinden / bewaarperiode
De gegevenscategorieën die we gebruiken en de doeleinden die we nastreven met het gebruik van deze gegevens staan hieronder beschreven. Voor zover mogelijk vindt u tevens informatie over de opslagperiode van de respectieve gegevens.

Elke keer dat deze website wordt bezocht, worden toegangsgegevens in een logbestand opgeslagen, namelijk het logboek van de server. Het in dit logbestand opgeslagen gegevensrecord bevat de volgende informatie: datum en tijdstip van toegang, IP-adres, sessie- ID, bezochte website, naam van de website waarvandaan de website werd bezocht en informatie over de gebruikte browser.

Wij beoordelen deze logbestanden alleen in het geval van misbruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor daarna de logbestanden te bekijken van die gebruikers die wij er concreet van verdenken onze website te gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet en/of het contract. In het algemeen kunnen we deze gegevens niet aan een specifiek individu toeschrijven. Mocht een toeschrijving wel mogelijk zijn, dan gebruiken wij deze gegevens uitsluitend in gevallen waarin er sprake is van een dienovereenkomstige juridische grondslag (afweging van belangen in individuele gevallen).

Als u zich op onze website of voor onze webwinkel registreert, registreren we de hoofdgegevens die u verschaft (in het bijzonder uw naam, aanhef, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, correspondentietaal, sector, afdeling, toegangsgegevens tot de webwinkel) en gebruiken wij deze op basis van de betreffende gebruikersovereenkomst. Daarnaast krijgt u een intern klantnummer toegewezen evenals een of meerdere contactpersonen in uw bedrijf. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de webwinkel te kunnen aanbieden en om u, als klant of belanghebbende van uw bedrijf, te helpen. In de regel worden die gegevens gedurende zes maanden na gebruik van de webwinkel bewaard (verwijdering van de klantaccount).
Als u in de webwinkel een order plaatst, verzamelen wij alle aanvullende bezorgadressen voor dit doeleinde en andere door u verstrekte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de order. Wij slaan die gegevens tot zes maanden na beëindiging van de klantrelatie op.

Als persoonlijke hoofdgegevens of andere gegevens ook in ons boekhoudsysteem worden gebruikt, worden die gegevens opgeslagen tot aan het einde van de voorgeschreven periodes (doorgaans 7 jaar in Oostenrijk), op basis van de op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen ten aanzien van bewaring.

Als u ons uw toestemming hebt verleend tijdens de registratie of op een later tijdstip, gebruiken wij de gegevens van uw gebruik van de webwinkel of de website, zoals de webpagina's die u hebt bezocht, de tijd die u op de individuele webpagina's hebt doorgebracht en de producten die u hebt bekeken, evenals uw eerdere interesses, met als doel de klantenservice te optimaliseren en u aangepaste informatie te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden opgeslagen totdat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt.

Als u akkoord bent gegaan met de ontvangst van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres, uw geslacht, adres, bedrijf en industriesector en taal voor de bezorging en personalisering van die nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt tijdens de duur van het abonnement op de betreffende nieuwsbrief.
Als u een klant van ons bent, gebruiken we uw hoofdgegevens op de basis van ons legitieme belang in directe marketingdoeleinden en kunnen wij u voor evenementen bij u in de buurt uitnodigen.
Als u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. U kunt dat schriftelijk doen of via e-mail naar [email protected]

III.    Ontvangers en ontvangerscategorieën van gegevens
In verband met de uitvoering van deze website of de webwinkel, treden de volgende verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke op:
Hostingprovider van de website: Zumtobel Group AG
Provider van de webwinkel: Zumtobel Group AG
Daarnaast verwijzen we naar de toelichtingen in Onderdeel VI, waarin het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken uitgebreid staat beschreven.
Afgezien van de specifiek vermelde ontvangers, kunnen in de toekomst ook andere verwerkers worden geraadpleegd in verband met het beschikbaar stellen van deze website en de webwinkel (bv. hostingproviders, winkeloperators).

Een gegevensoverdracht op bedrijven in de groep wordt gedaan op basis van de in de toestemming vermelde ontvangers aan wie toestemming wordt verleend.

IV.    Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens
1. Wij leven de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming zonder beperking na.
De voorschriften voor gegevensbescherming van de Europese Unie en de nationale wetten die daarvan zijn afgeleid, zijn van toepassing op de opslag, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. De juridische grondslag voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens vindt u in bovenstaande lijst.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens aan verwerkers worden geleverd, mits zij voldoende garantie bieden voor een wettig en veilig gebruik van gegevens en als ze zich contractueel verplichten tot naleving van de principes die in dit privacybeleid en de wettelijke voorschriften staan beschreven.

Wij behouden ons het recht voor persoonsgegevens op andere bedrijven over te dragen in het kader van herstructurering of fusies met andere bedrijven, mits deze zich ook verplichten tot naleving van de hier beschreven beginselen tot handelen, en zich in de Europese Unie bevinden of in een derde land met voldoende gegevensbescherming.

Als u er actief voor kiest van de socialenetwerkfuncties gebruik te maken op onze website, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen op de betreffende externe providers van deze sociale netwerken. Uitgebreide informatie hierover vindt u Sectie VI hieronder.

We behouden ons ook het recht voor persoonsgegevens door te geven aan derden als we daartoe door de wet, een rechterlijke beslissing van een bevoegde rechtbank of door een bevel van de bevoegde autoriteit zijn verplicht, of als we daartoe niet zijn gedwongen, ten gevolge van handelingen of omissies uwerzijds, teneinde onze rechten, onze eigendommen of onze activa te beschermen of te laten afdwingen door de bevoegde autoriteiten.

2. Bij het verstrekken van gegevens beperken we ons tot wat noodzakelijk en redelijk is.
Als we persoonsgegevens verzamelen, leggen we u in elk geval uit voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken.
In individuele gevallen verzamelen we uitsluitend persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn om deze doeleinden te verwezenlijken. Als verder gebruik van persoonsgegevens niet meer nodig is, zullen de gegevens worden verwijderd.

V. Uw rechten met betrekking tot de gebruikte gegevens
Indien en in zoverre wij persoonsgegevens over u gebruiken, hebt u het recht op de volgende rechten, met name in verband met dergelijke gegevens:
•    Recht van inzage (Art. 15 AVG): u mag op elk moment een verzoek tot informatie indienen om te weten of en welke persoonsgegevens over u door ons worden gebruikt, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, waar de gegevens hun oorsprong hebben, op welke ontvangers de gegevens mogen worden overgedragen en hoe lang dergelijke gegevens door ons worden opgeslagen.
•    Recht op rectificatie (Art. 16 AVG): als u ontdekt dat persoonsgegevens over u onnauwkeurig zijn, mag u op elk moment een verzoek tot rectificatie van die gegevens indienen. Als gegevens volgens u onvolledig zijn, kunt u ook een verzoek indienen dat gegevens worden aangevuld.
•    Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is of dat dit zonder voldoende juridische grondslag wordt gedaan of om andere redenen onwettig is, kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van deze gegevens.
•    Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): in plaats van verwijdering van gegevens, kunt u ook eisen dat het gebruik van gegevens wordt beperkt indien gegevens onwettig worden gebruikt. U kunt in het bijzonder ook een dergelijke beperking op gegevensgebruik eisen als u de nauwkeurigheid van gegevens betwist of een bezwaar tegen gegevensgebruik hebt ingediend
•    Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG): met betrekking tot persoonsgegevens die uzelf hebt verstrekt en die op basis van een contract of toestemming worden gebruikt, kunt u eisen dat deze gegevens u tot beschikking worden gesteld in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling. U kunt ook verzoeken dat deze gegevens direct op een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.
•    Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG): als u van mening bent dat uw rechten in verband met uw persoonsgegevens zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw plaats van vestiging, werkplaats of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. In Oostenrijk is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit de Oostenrijkse Gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen.
Los hiervan willen we u wijzen op uw recht van bezwaar (Art. 21 AVG): als uw concrete situatie aanleiding geeft dat het gebruik van uw persoonsgegevens, die wij op basis van een legitiem belang gebruiken, ontoelaatbaar wordt, hebt u het recht om tegen een dergelijk gebruik van gegevens bezwaar te maken. Als uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden worden gebruikt, hebt u het recht om in alle gevallen bezwaar te maken.

Voor vragen of onduidelijkheden omtrent uw rechten in verband met uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres: [email protected]

VI.    Gebruik van persoonsgegevens voor sociale netwerken
Koppelingen naar sociale netwerken
Deze website gebruikt koppelingen naar meerdere sociale netwerken. Met behulp van deze koppelingen kunt u bijvoorbeeld de inhoud van uw website delen met uw contactpersonen in sociale netwerken of deze inhoud aan anderen aanbevelen.
Wij koppelen naar de pagina's van de volgende socialenetwerkbeheerders:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, VS
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Californië 94043, VS
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, VS
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 Verenigde Staten
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Conversietracking via Facebook Pixels, LinkedIn Insight Tags, Pinterest Tags & Twitter Website Tags
Wij maken gebruik van Facebook-pixels, LinkedIn Insight-tags, Pinterest-tags, Twitter Website-tags om de effectiviteit van onze advertenties op sociale media te meten en verbeteren.
Bijgevolg gebruiken we de pixels/tags om ervoor te zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesses van gebruikers en niet als vervelend worden ervaren. Met de pixels en tags kunnen we de effectiviteit van onze advertenties bijhouden voor statistische doeleinden en marktonderzoek door te kijken of gebruikers naar onze site zijn doorgestuurd nadat ze op een advertentie hadden geklikt.
Volgens de meest recente uitspraak van het Europese Gerechtshof, is onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de door de eerdergenoemde tools verwerkte gegevens beperkt tot de verzameling en verzending van deze gegevens. In dit opzicht kunnen de rechten van betrokkenen ook tegen ons geldend worden gemaakt.
De verzameling en verzending van deze gegevens is gebaseerd op de toestemming die u hebt gegeven. U bent daarover uitdrukkelijk geïnformeerd toen u onze website bezocht.
De door de bovengenoemde operators verzamelde gegevens kunnen niet direct door ons worden bekeken, maar mogen slechts worden gebruikt in het kader van het plaatsen van advertenties.
Verder maken we gebruik van de "Custom Audiences from File" procedure van het sociale netwerk Facebook, Inc. en LinkedIn. In dit geval worden de e-mailadressen van de personen geüpload naar Facebook/LinkedIn nadat toestemming is verleend. Het uploadproces is versleuteld. De upload wordt enkel gebruikt om te bepalen wie onze advertenties ontvangen. We willen ervoor zorgen dat de advertenties alleen aan gebruikers worden getoond die in onze informatie en diensten zijn geïnteresseerd.
Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de door de betreffende operators verzamelde persoonsgegevens. Verder is het voor ons niet mogelijk om te bepalen in welke mate, waar en hoelang de gegevens door de sociale netwerken worden opgeslagen, de mate waarin de sociale netwerken aan de bestaande verwijderingsverplichtingen voldoen, welke beoordelingen en koppelingen naar de gegevens door hen worden uitgevoerd en aan wie de gegevens door de sociale netwerken worden doorgegeven.
Voor zover de gegevens die u ons via Facebook stuurt ook of uitsluitend door Facebook (Insights data) worden verwerkt, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland naast ons ook de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In dit opzicht is de gegevensverwerking gebaseerd op een overeenkomst tussen de gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met Art. 26 AVG, dat u hier kunt bekijken.

Invoegtoepassing van YouTube
Op onze website staan video's van YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 Verenigde Staten. Wij hebben geen controle over de hoeveelheid gegevens die op deze wijze wordt verzameld (bijvoorbeeld door pagina's met ingevoegde video's af te spelen en bekijken) door de providers van sociale netwerken.

Voor zover wij weten worden de volgende gegevens verzonden:
• IP-adres;
• gebruikersidentificatie als u zich bij de betreffende dienst hebt aangemeld;
• eerder bezochte pagina (verwijzing), als u op een koppeling hebt geklikt;
• browsertype en -instellingen;
• geïnstalleerde plug-ins, zoals Adobe® Flash® of Adobe® Reader®;
• URL van de pagina waarin de sociale plug-in is ingesloten;
• de datum en het tijdstip van het bezoek;
• technische specificatie van het besturingssysteem;
• locatiegerelateerde informatie;
• Cookies.

Door de YouTube-video's in te voegen, ontvangt de operator de informatie dat u de betreffende pagina's van onze aanwezigheid op internet hebt opgeroepen. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij een van de sociale netwerken, kan de operator de overeenkomstige toegangsexpemplaren relateren aan uw account bij het betreffende sociale netwerk. Als u ook interactie maakt met de plug-ins, wordt de bijbehorende informatie naar het betreffende sociale netwerk verzonden.
Ook als u geen YouTube-account hebt, bestaat de mogelijkheid dat YouTube uw IP-adres achterhaalt en dit mogelijk opslaat. Voor informatie over het doeleinde en de strekking van de verwerking, verzameling en het gebruik van gegevens door YouTube, en uw rechten en instellingsopties in dit verband, verwijzen we u naar het Privacybeleid van YouTube op:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Daarnaast is het wellicht technisch gezien mogelijk te voorkomen dat gegevens naar YouTube worden overgedragen. Pas daartoe de beveiligingsinstellingen aan in de webbrowser die u gebruikt. Raadpleeg het gedeelte "Help" in uw webbrowser om te zien hoe dit werkt.

VII.    Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website om het gebruik van bepaalde functies van de website in te schakelen, om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken en om in bepaalde diensten van derden te voorzien.

Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden op het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer tijdens uw volgende bezoek te herkennen (zogeheten permanente cookies). Daarnaast wordt op onze website ook gebruikgemaakt van cookies van derden.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. We willen er echter op wijzen dat in dit geval u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Als u niet wilt dat onze cookies op uw computer worden opgeslagen, deactiveer dan de opslag van cookies voor onze website in uw browser of stel uw browser zodanig in dat cookies in het algemeen niet op uw computer worden opgeslagen. U kunt uw browser ook gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen.

Om cookies te deactiveren moet mogelijk een permanente cookie op uw computer worden opgeslagen. Als deze cookie daarna door u wordt verwijderd, moet u het deactiveren opnieuw uitvoeren.

Op onze website worden de volgende categorieën cookies gebruikt:
I. Sessiecookies
Om het voor u gemakkelijker te maken om door onze website te bladeren, maken we gebruik van een zogeheten sessie-ID (sessie-identificatie), welke aan het begin van elk bezoek aan onze website aan elke bezoeker wordt toegekend. Deze sessie-ID wordt door onze server gebruikt om u of uw computer/browser als dezelfde bezoeker te herkennen, zelfs als uw IP-adres in de tussentijd is veranderd. Met deze sessie-ID kunnen meerdere gerelateerde verzoeken van een gebruiker aan één sessie worden toegewezen. De sessie-ID-cookie die wij gebruiken is slechts geldig tot aan het einde van een sessie. Hij wordt automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit.

II. Permanente cookies
a. Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies waarmee onder andere kan worden geanalyseerd hoe de website door u wordt gebruikt. De door deze cookies gegenereerde informatie wordt meestal overdragen op een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Namens de operator van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten op te stellen over websiteactiviteit en verdere diensten te leveren voor de websiteoperator in verband met het gebruik van de website en internet. Deze rapporten en diensten worden gebruikt voor de voortdurende verbetering van de op deze website aangeboden diensten.


U kunt ook voorkomen dat de door deze cookies gegenereerde gegevens en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld, en voorkomen dat Google deze gegevens verwerkt door via onderstaande koppeling de verkrijgbare browserinvoegtoepassing van Google te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Andere invoegtoepassingen van dit type worden ook door andere providers ter beschikking gesteld, afhankelijk van de browser die u gebruikt.

In het licht van de discussie over het gebruik van analytische hulpmiddelen met complete IP-adressen, willen we erop wijzen dat deze website gebruikmaakt van Google Analytics met de extensie "anonymizeIp()". Daarom worden de IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om de mogelijkheid van directe persoonlijke toewijzing uit te sluiten. Daarom wordt uw IP-adres voor verzending door Google verkort in lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden om pas daar verkort te worden. Het door uw browser binnen het toepassingsbereik van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

b. Salesforce Pardot
We gebruiken het Pardot-marketingautomatiseringssysteem, een software die specifiek is bedoeld voor het verzamelen en evalueren van het gebruik van een website door bezoekers en voor het versturen van marketingcommunicatie (nieuwsbrieven, uitnodigingen voor gebeurtenissen enz.). Tijdens uw bezoek aan deze website slaat Pardot uw klikpad op en maakt een individueel gebruikersprofiel aan onder een pseudoniem. Hiervoor worden cookies gebruikt, aangezien die uw browser herkenbaar maken.
U kunt het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde uitschakelen door uw webbrowser zo te configureren dat de cookies van het domein ‘pardot.com’ niet worden geaccepteerd. Dit kan wel als gevolg hebben dat sommige functies en gebruiksmogelijkheden niet beschikbaar zijn. Als u persoonlijke informatie met ons deelt - bijvoorbeeld door u in te schrijven voor een nieuwsbrief of door een formulier in te vullen - is het mogelijk om, in hoeverre u hiermee instemt, via de ingestelde cookies uw persoonlijke gegevens samen te voegen met de gegevens van het gepseudonimiseerde gebruikersprofiel. Zo kunnen wij u een aanbod doen of productinformatie bieden die zo interessant mogelijk is. U kunt u afmelden voor dergelijk gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijv. naam en adresgegevens) door een e-mail te sturen naar [email protected] of door in een nieuwsbrief of andere marketingcommunicatie op de link voor uitschrijven te klikken. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken.
Er bevinden zich zogenaamde webbakens in de nieuwsbrieven die u van Pardot krijgt. Dit zijn kleine grafische afbeeldingen die gebruikersgedrag analyseren, zoals het openen en lezen van e-mails en het klikken op links. Hiermee kunnen we onze content relevanter en interessanter voor u maken.

c. Oracle
Op deze website maken we voor aanmelding en het verzenden van e-mails aan u gebruik van Oracle Eloqua. De servers van Oracle Eloqua bevinden zich in de Europese Unie (Nederland). Oracle Eloqua plaatst een permanente cookie op de betreffende aanmeldingspagina, tenzij een Eloqua-cookie al op uw apparaat aanwezig is. Als u al een website gebruikt hebt die van Eloqua gebruikmaakt, hebt u mogelijk al een Eloqua-cookie. Wij kunnen de Eloqua-cookie gebruiken om uw gebruik van onze sites te analyseren, zodat we deze voortdurend kunnen verbeteren en, indien nodig, onze informatie aan uw interesses kunnen aanpassen.
De met Oracle Eloqua verzonden e-mails maken gebruik van trackingtechnologieën. We gebruiken deze gegevens hoofdzakelijk om te achterhalen in welke onderwerpen u geïnteresseerd bent door bij te houden of uw e-mails zijn geopend en op welke koppelingen u klikt. Vervolgens gebruiken we deze informatie om de e-mails die we verzenden en de diensten die we aanbieden te verbeteren.
Als u zich op de nieuwsbrief abonneert en uw abonnement bevestigt, wordt het IP-adres op het moment van de abonnering opgeslagen, zodat wij in geval van twijfel uw abonnement kunnen bewijzen. Tijdens de registratie voor het abonnement verzamelen we daarnaast andere persoonsgegevens zoals de voornaam. achternaam, uw geslacht, adres, bedrijf en industriesector, plus uw taal. Wij gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbriefmailings te personaliseren en uit te voeren. We geven deze informatie niet door aan derden. U hebt de mogelijkheid uw abonnement te allen tijde op te zeggen. Dat kunt u makkelijk doen door van de koppeling onderaan de pagina van elke nieuwsbrief gebruik te maken of per e-mail of direct vanuit uw e-mailprogramma, op voorwaarde dat het de functie van een koptekst met afmelden voor lijst ondersteunt.

d. Qualtrics
Voor het uitvoeren van enquêtes maken we gebruik van de diensten van Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 VS ("Qualtrics").
In dit verband worden uw gegevens op de servers van Qualtrics inde EU opgeslagen en verwerkt.

III. Cookies van derden
Cookies van derden zijn ook geïntegreerd binnen het kader van onze website.  Met betrekking tot deze diensten kunnen persoonsgegevens worden gebruikt door de hieronder genoemde leveranciers. Deze diensten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de provider van deze website.

a.  Google Maps
Deze website gebruikt Google Maps op bepaalde subpagina's om interactieve kaarten te tonen en richtingsaanwijzingen te verschaffen. Google Maps is een kaartenservice van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Californië 94043, VS. Als u van Google Maps gebruikmaakt, kan informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres en het in de routeplannerfunctie ingevoerde (start)adres naar Google in de VS worden verzonden.

Als u een webpagina van onze website bezoekt met Google Maps, maakt uw browser een directe verbinding met de Google-servers. De inhoud van de kaart wordt door Google direct naar uw browser verzonden en integreert het in de website. Daarom hebben wij geen invloed op de inhoud van de gegevens die Google op deze manier verzamelt.

Voor zover wij dat op dit moment kunnen weten, gaat het ten minste om de volgende gegevens:
• de datum en het tijdstip van het bezoek aan de betreffende website;
• internetadres of URL van de bezochte webpagina;
• IP-adres;
• Ingevoerde (start)adres tijdens routeplanning.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Google en kunnen daar dus geen verantwoordelijkheid voor accepteren.

Als u niet wilt dat Google gegevens over u via onze website verzamelt, verwerkt of gebruikt, kunt u JavaScript in uw browserinstellingen deactiveren. In dit geval kunt u echter niet de kaartweergave gebruiken.

Het doel en het toepassingsgebied van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw bijbehorende rechten en instellingenopties om uw privacy te beschermen, vindt u in het privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
b. Werving door Haufe
Voor onze banenportal van de Zumtobel Group maken wij gebruik van cookies, gezien de samenwerking met onze partner Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Zwitserland. Voorschriften voor gegevensbescherming vindt u op het volgende adres:  https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Koppelingen naar externe websites
Onze website bevat zogeheten hyperlinks naar websites van andere providers. In deze gevallen wordt u direct van onze website naar de websites van de andere providers doorgestuurd. U herkent dit onder andere aan de verandering van de URL in de adresbalk van uw browser.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke verwerking van uw gegevens door dergelijke providers, omdat we geen invloed hebben op het feit dat andere providers aan de voorschriften voor gegevensbescherming voldoen. Raadpleeg de websites van deze providers direct voor informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

IX.    Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen
Om uw gegevens te beschermen, hebben we speciale technische en operationele beveiligingsmaatregelen getroffen die regelmatig worden herzien en aan het technologische proces worden aangepast.

We willen er echter op wijzen dat, vanwege de structuur van het internet, de regels van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging mogelijk niet worden gevolgd door andere personen of instellingen, die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

X. Wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid
Aangezien wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze interne bedrijfsprocessen het nodig kunnen maken om dit gegevensbeschermingsbeleid aan te passen (wij behouden ons het recht voor dit dienovereenkomstig te doen), verzoeken wij u dit gegevensbeschermingsbeleid regelmatig te lezen.

Laatst bijgewerkt: maart 2022Contactgegevens

ZG Lighting Benelux
Rijksweg 47
Industriezone Puurs Nr. 442
B-2870 Puurs
Tel.: +32 (0)3 860 93 93
Fax: +32 (0)3 886 25 00
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.be
BTW BE 0420.335.345
RPR Mechelen

ZG Lighting Benelux
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange
Tel: +352 26 44 03 50
Fax: +352 26 44 03 51
[email protected]
www.zumtobel.lu
R.C.S. Luxembourg B20013201448
Hoofdzetel:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Telefon: +43 (5572) 390-0
E-Mail: [email protected]
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal
Meer over de programma's