Gebruiksbepalingen

We verzoeken u deze gebruiksbepalingen grondig door te nemen. Wanneer u deze regels niet kan naleven, moeten we u om juridische redenen helaas vragen onze internetsites opnieuw te verlaten. Hetzelfde geldt wanneer u onderworpen bent aan een recht (bijvoorbeeld ingevolge nationaliteit, woonplaats of verblijfplaats) dat het gebruik of het bezoek van deze internetsites of van delen ervan zou verbieden.

Intellectuele eigendom
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende informatie behoren alle gegevens, werken, uitvindingen, ontwerpen, concepten, ideeën en andere elementen van deze internetsites (hierna "intellectuele eigendom” genoemd) uitsluitend aan Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (hierna "Zumtobel" genoemd) toe, of aan een vennootschap van de Zumtobel-groep of aan een derde die hiervoor een licentie heeft gegeven aan Zumtobel of aan de Zumtobel-groep. Het gebruik van deze intellectuele eigendom, ook voor persoonlijk gebruik, is verboden. Uitzondering hierop vormt het persoonlijk, niet-commercieel bekijken van de internetsites met normaal in de handel verkrijgbare en niet gewijzigde browsersoftware en het maken van één enkele afdruk op papier voor zuiver persoonlijk gebruik. Zumtobel en/of de door haar gemachtigde derde en/of de benadeelde derde hebben bij overtredingen het recht om naast het invorderen van een schadevergoeding de rechtmatige toestand gerechtelijk te doen gelden en te laten herstellen.

Geen offerte
Deze internetsites vormen geen offerte voor een contractuele relatie van welke aard dan ook. Rechtshandelingen via het internet bieden we enkel voor geregistreerde klanten met een individuele inlogcode aan.

Geen advies
Mededelingen, tips, meningen, cursussen, gegevens of andere informatie op deze internetsites zijn steeds van algemene aard en niet bindend. Ze kunnen op elk moment en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd en/of verwijderd worden. In geen geval mag de op de internetsites oproepbare informatie als productgarantie worden beschouwd en/of als de verzekering van eigenschappen of beschikbaarheden worden uitgelegd.

Geen garantie voor de inhoud
Alle gegevens op deze internetsites, zoals bijvoorbeeld informatie, technische handleidingen, prijzen, kleuren, enz. worden door ons zonder enige garantie verstrekt. Ze moeten altijd als niet-verzekerd worden beschouwd en zijn deels gebaseerd op informatie van derden die eveneens zonder garantie werd verstrekt.

Geen vertrouwelijkheid
De communicatie via de openbaar toegankelijke domeinen van de internetsites (bijvoorbeeld middels een webformulier) verloopt zonder versleuteling over het internet en kan met eenvoudige technische middelen door derden worden gelezen en eenduidig aan de afzender en ontvanger worden toegewezen. Hetzelfde geldt voor het versturen van een e-mail aan Zumtobel. Het wordt dan ook met klem afgeraden  om via de internetsites of via e-mail vertrouwelijke informatie aan Zumtobel of derden te versturen.

Geen garantie op beschikbaarheid
De beschikbaarheid van de internetsites of van bepaalde delen ervan is op geen enkel ogenblik gewaarborgd. Zumtobel heeft het recht om de beschikbaarheid van de internetsites op welk moment dan ook voor bepaalde of onbepaalde tijd te beperken en/of de inhoud ervan te wijzigen of te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid van Zumtobel voor schade uit of in verband met het gebruik van de internetsites of van met de internetsites via links verbonden aanbiedingen van derden wordt uitgesloten.

Toepasselijk recht
Voor zover er tussen u en Zumtobel überhaupt een contractuele relatie tot stand zou komen, is deze uitsluitend aan het Oostenrijks recht met uitdrukkelijke uitsluiting van doorverwijzingsregels onderworpen.Contactgegevens

ZG Lighting Benelux
Rijksweg 47
Industriezone Puurs Nr. 442
B-2870 Puurs
Tel.: +32 (0)3 860 93 93
Fax: +32 (0)3 886 25 00
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.be
BTW BE 0420.335.345
RPR Mechelen

ZG Lighting Benelux
Rue de Luxembourg 177
8077 Bertrange
Tel: +352 26 44 03 50
Fax: +352 26 44 03 51
[email protected]
www.zumtobel.lu
R.C.S. Luxembourg B20013201448
Hoofdzetel:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Telefon: +43 (5572) 390-0
E-Mail: [email protected]
LAND
SOCIAL MEDIA