Ustanovenia o používaní

Prečítajte si, prosím, pozorne tieto podmienky používania. Ak nemôžete dodržiavať tieto pravidlá, musíme vás z právnych dôvodov bohužiaľ požiadať, aby ste opäť opustili naše internetové stránky. To isté platí vtedy, ak podliehate právu (napríklad v dôsledku národnosti, bydliska alebo pobytu), ktoré zakazuje používanie alebo navštevovanie týchto internetových stránok alebo ich častí.

Duševné vlastníctvo

Všetky údaje, diela, vynálezy, návrhy, koncepty, myšlienky a ostatné prvky týchto internetových stránok s výhradou výslovných odkazov (ďalej ako „duševné vlastníctvo“) patria výhradne spoločnosti Zumtobel GmbH, A-6850 Dornbirn (ďalej ako „Zumtobel“) alebo spoločnosti Zumtobel-Gruppe alebo tretím osobám, ktorým bola poskytnutá licencia od spoločnosti Zumtobel alebo Zumtobel-Gruppe. Používanie duševného vlastníctva, aj na osobnú potrebu, je zakázané. Výnimku tvorí osobné, neobchodné sledovanie internetových stránok prostredníctvom bežného a nemodifikovaného softvéru na prezeranie a vyhotovovanie jednotlivého výtlačku na papier čisto pre osobnú potrebu. Spoločnosť Zumtobel a/alebo jej splnomocnená tretia osoba a/alebo poškodená tretia osoba sú v prípade konania proti predpisom oprávnené okrem uplatnenia náhrady škody aj na súdne uplatnenie a obnovenie zákonného stavu.

Žiadna ponuka

Tieto internetové stránky nepredstavujú žiadnu ponuku zmluvného pomeru akejkoľvek povahy. Právne úkony cez internet ponúkame výhradne pre registrovaných zákazníkov s individuálnym prihlásením.

Žiadne poradenstvo

Správy, odkazy, názory, kurzy, údaje alebo iné informácie na týchto stránkach sa stále chápu ako všeobecné a nezáväzné. Môžu sa kedykoľvek a bez predchádzajúceho varovania zmeniť a/alebo odstrániť. V žiadnom prípade nie je možné vykladať informácie stiahnuté na týchto internetových stránkach ako záruku produktu a/alebo ako zaistenie vlastností alebo dostupnosti.

Žiadna záruka za obsahy

Všetky obsahy internetových stránok, ako napríklad informácie, technické návody, ceny, farby atď., sa zverejňujú bez záruky. Treba na ne pozerať ako na nezaistené. Zakladajú sa čiastočne na informáciách od tretích osôb, ktoré boli takisto zverejnené bez záruky.

Žiadne utajenie (dôvernosť)

Komunikácia o verejne prístupných oblastiach internetových stránok (napríklad pomocou webového formulára) prebieha nezakódovane cez internet a môže byť čítaná pomocou jednoduchých technických prostriedkov tretími osobami a jednoznačne pridelená ako odosielateľovi tak príjemcovi. To isté platí pre doručovanie e-mailov firme Zumtobel. Veľmi naliehavo preto varujeme, aby ste cez internetové stránky alebo cez e-maily neposielali spoločnosti Zumtobel alebo tretím osobám dôverné (tajné) informácie.

Žiadna záruka dostupnosti

Dostupnosť internetových stránok alebo určitých ich častí nie je zaručená v žiadnom okamihu. Spoločnosť Zumtobel je oprávnená obmedziť dostupnosť internetových stránok kedykoľvek na určitý alebo neurčitý čas a/alebo meniť či odstraňovať ich obsahy.

Žiadne ručenie

Akékoľvek ručenie spoločnosti Zumtobel za škody z používania alebo v súvislosti s používaním internetových stránok alebo ponúk tretích osôb spojených pomocou odkazov (linkov) s internetovým stránkami je vylúčené.

Aplikované právo

Ak má byť medzi vami a spoločnosťou Zumtobel vo všeobecnosti uzatvorené zmluvné spojenie, podlieha výhradne rakúskemu právu s vylúčením ďalších odkazujúcich noriem.Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: [email protected]

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: [email protected]
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: [email protected]
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: [email protected]

ZEM
SOCIAL MEDIA