Beleid inzake gegevensbescherming

Laatst bijgewerkt: maart 2022

We hechten zeer veel belang aan de bescherming en beveiliging van uw gegevens, ongeacht of u een klant of bezoeker van onze website bent. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. In dit stadium willen wij u informeren over de specifieke persoonsgegevens van u die verzameld worden in verband met uw bezoek aan deze website en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

I. Verwerkingsverantwoordelijke

Deze website wordt uitgevoerd door Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Oostenrijk, FN 62309 g, en is ook de verwerkingsverantwoordelijke in de betekenis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (hierna de "AVG").

De verwerkingsverantwoordelijke heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, omdat niet aan de wettelijke vereisten voor verplichte aanstelling is voldaan.

Vragen over gegevensbescherming en het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen echter naar het volgende e-mailadres worden verzonden. Deze zullen door ons in overeenstemming met de wettelijke vereisten worden behandeld: [email protected].

II. Gebruikte gegevens / verwerkingsdoeleinden / bewaarperiode

De gegevenscategorieën die we gebruiken en de doeleinden die we nastreven met het gebruik van deze gegevens staan hieronder beschreven. Voor zover mogelijk vindt u tevens informatie over de opslagperiode van de respectieve gegevens.

Elke keer dat deze website wordt bezocht, worden toegangsgegevens in een logbestand opgeslagen, namelijk het logboek van de server. Het in dit logbestand opgeslagen gegevensrecord bevat de volgende informatie: datum en tijdstip van toegang, IP-adres, sessie- ID, bezochte website, naam van de website waarvandaan de website werd bezocht en informatie over de gebruikte browser.

Wij beoordelen deze logbestanden alleen in het geval van misbruik van onze website. Wij behouden ons het recht voor daarna de logbestanden te bekijken van die gebruikers die wij er concreet van verdenken onze website te gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet en/of het contract. In het algemeen kunnen we deze gegevens niet aan een specifiek individu toeschrijven. Mocht een toeschrijving wel mogelijk zijn, dan gebruiken wij deze gegevens uitsluitend in gevallen waarin er sprake is van een dienovereenkomstige juridische grondslag (afweging van belangen in individuele gevallen).

Als u zich op onze website of voor onze webwinkel registreert, registreren we de hoofdgegevens die u verschaft (in het bijzonder uw naam, aanhef, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, correspondentietaal, sector, afdeling, toegangsgegevens tot de webwinkel) en gebruiken wij deze op basis van de betreffende gebruikersovereenkomst. Daarnaast krijgt u een intern klantnummer toegewezen evenals een of meerdere contactpersonen in uw bedrijf. Deze gegevens worden door ons gebruikt om de webwinkel te kunnen aanbieden en om u, als klant of belanghebbende van uw bedrijf, te helpen. In de regel worden die gegevens gedurende zes maanden na gebruik van de webwinkel bewaard (verwijdering van de klantaccount).
Als u in de webwinkel een order plaatst, verzamelen wij alle aanvullende bezorgadressen voor dit doeleinde en andere door u verstrekte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de order. Wij slaan die gegevens tot zes maanden na beëindiging van de klantrelatie op.

Als persoonlijke hoofdgegevens of andere gegevens ook in ons boekhoudsysteem worden gebruikt, worden die gegevens opgeslagen tot aan het einde van de voorgeschreven periodes (doorgaans 7 jaar in Oostenrijk), op basis van de op ons van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen ten aanzien van bewaring.

Als u ons uw toestemming hebt verleend tijdens de registratie of op een later tijdstip, gebruiken wij de gegevens van uw gebruik van de webwinkel of de website, zoals de webpagina's die u hebt bezocht, de tijd die u op de individuele webpagina's hebt doorgebracht en de producten die u hebt bekeken, evenals uw eerdere interesses, met als doel de klantenservice te optimaliseren en u aangepaste informatie te kunnen aanbieden. Deze gegevens worden opgeslagen totdat u uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt.

Als u akkoord bent gegaan met de ontvangst van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres, uw geslacht, adres, bedrijf en industriesector en taal voor de bezorging en personalisering van die nieuwsbrief. Deze gegevens worden gebruikt tijdens de duur van het abonnement op de betreffende nieuwsbrief.
Als u een klant van ons bent, gebruiken we uw hoofdgegevens op de basis van ons legitieme belang in directe marketingdoeleinden en kunnen wij u voor evenementen bij u in de buurt uitnodigen.
Als u toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op elk moment intrekken. U kunt dat schriftelijk doen of via e-mail naar [email protected].

III. Algemene principes voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Wij leven de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming zonder beperking na.
De voorschriften voor gegevensbescherming van de Europese Unie en de nationale wetten die daarvan zijn afgeleid, zijn van toepassing op de opslag, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens. De juridische grondslag voor de verwerking van de betreffende persoonsgegevens vindt u in bovenstaande lijst.

In sommige gevallen kunnen persoonsgegevens aan verwerkers worden geleverd, mits zij voldoende garantie bieden voor een wettig en veilig gebruik van gegevens en als ze zich contractueel verplichten tot naleving van de principes die in dit privacybeleid en de wettelijke voorschriften staan beschreven.

Wij behouden ons het recht voor persoonsgegevens op andere bedrijven over te dragen in het kader van herstructurering of fusies met andere bedrijven, mits deze zich ook verplichten tot naleving van de hier beschreven beginselen tot handelen, en zich in de Europese Unie bevinden of in een derde land met voldoende gegevensbescherming.

Als u er actief voor kiest van de socialenetwerkfuncties gebruik te maken op onze website, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen op de betreffende externe providers van deze sociale netwerken. Uitgebreide informatie hierover vindt u Sectie V. hieronder.

We behouden ons ook het recht voor persoonsgegevens door te geven aan derden als we daartoe door de wet, een rechterlijke beslissing van een bevoegde rechtbank of door een bevel van de bevoegde autoriteit zijn verplicht, of als we daartoe niet zijn gedwongen, ten gevolge van handelingen of omissies uwerzijds, teneinde onze rechten, onze eigendommen of onze activa te beschermen of te laten afdwingen door de bevoegde autoriteiten.

2. Bij het verstrekken van gegevens beperken we ons tot wat noodzakelijk en redelijk is.
Als we persoonsgegevens verzamelen, leggen we u in elk geval uit voor welke doeleinden wij de gegevens gebruiken.
In individuele gevallen verzamelen we uitsluitend persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn om deze doeleinden te verwezenlijken. Als verder gebruik van persoonsgegevens niet meer nodig is, zullen de gegevens worden verwijderd.

IV. Ontvangers en ontvangerscategorieën van gegevens

In verband met de uitvoering van deze website of de webwinkel, treden de volgende verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke op:

Hostingprovider van de website: Zumtobel Group AG
Provider van de webwinkel: Zumtobel Group AG

Daarnaast verwijzen we naar de toelichtingen in Onderdeel IX., waarin het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken uitgebreid staat beschreven.
Afgezien van de specifiek vermelde ontvangers, kunnen in de toekomst ook andere verwerkers worden geraadpleegd in verband met het beschikbaar stellen van deze website en de webwinkel (bv. hostingproviders, winkeloperators).

Een gegevensoverdracht op bedrijven in de groep wordt gedaan op basis van de in de toestemming vermelde ontvangers aan wie toestemming wordt verleend.

V. Koppelingen naar externe websites

Onze website bevat zogeheten hyperlinks naar websites van andere providers. In deze gevallen wordt u direct van onze website naar de websites van de andere providers doorgestuurd. U herkent dit onder andere aan de verandering van de URL in de adresbalk van uw browser.
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de vertrouwelijke verwerking van uw gegevens door dergelijke providers, omdat we geen invloed hebben op het feit dat andere providers aan de voorschriften voor gegevensbescherming voldoen. Raadpleeg de websites van deze providers direct voor informatie over hoe zij uw persoonsgegevens verwerken.

VI. Beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen

Om uw gegevens te beschermen, hebben we speciale technische en operationele beveiligingsmaatregelen getroffen die regelmatig worden herzien en aan het technologische proces worden aangepast.

We willen er echter op wijzen dat, vanwege de structuur van het internet, de regels van gegevensbescherming en gegevensbeveiliging mogelijk niet worden gevolgd door andere personen of instellingen, die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen.

VII. Uw rechten met betrekking tot de gebruikte gegevens

Indien en in zoverre wij persoonsgegevens over u gebruiken, hebt u het recht op de volgende rechten, met name in verband met dergelijke gegevens:
• Recht van inzage (Art. 15 AVG): u mag op elk moment een verzoek tot informatie indienen om te weten of en welke persoonsgegevens over u door ons worden gebruikt, voor welke doeleinden de gegevens worden verwerkt, waar de gegevens hun oorsprong hebben, op welke ontvangers de gegevens mogen worden overgedragen en hoe lang dergelijke gegevens door ons worden opgeslagen.
• Recht op rectificatie (Art. 16 AVG): als u ontdekt dat persoonsgegevens over u onnauwkeurig zijn, mag u op elk moment een verzoek tot rectificatie van die gegevens indienen. Als gegevens volgens u onvolledig zijn, kunt u ook een verzoek indienen dat gegevens worden aangevuld.
• Recht op gegevenswissing (Art. 17 AVG): als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is of dat dit zonder voldoende juridische grondslag wordt gedaan of om andere redenen onwettig is, kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van deze gegevens.
• Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG): in plaats van verwijdering van gegevens, kunt u ook eisen dat het gebruik van gegevens wordt beperkt indien gegevens onwettig worden gebruikt. U kunt in het bijzonder ook een dergelijke beperking op gegevensgebruik eisen als u de nauwkeurigheid van gegevens betwist of een bezwaar tegen gegevensgebruik hebt ingediend
• Recht op overdraagbaarheid van gegevens (Art. 20 AVG): met betrekking tot persoonsgegevens die uzelf hebt verstrekt en die op basis van een contract of toestemming worden gebruikt, kunt u eisen dat deze gegevens u tot beschikking worden gesteld in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare indeling. U kunt ook verzoeken dat deze gegevens direct op een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.
• Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 AVG): als u van mening bent dat uw rechten in verband met uw persoonsgegevens zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U kunt met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor uw plaats van vestiging, werkplaats of de plaats waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. In Oostenrijk is de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit de Oostenrijkse Gegevensbeschermingsautoriteit, Barichgasse 40-42, 1030 Wenen.
Los hiervan willen we u wijzen op uw recht van bezwaar (Art. 21 AVG): als uw concrete situatie aanleiding geeft dat het gebruik van uw persoonsgegevens, die wij op basis van een legitiem belang gebruiken, ontoelaatbaar wordt, hebt u het recht om tegen een dergelijk gebruik van gegevens bezwaar te maken. Als uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden worden gebruikt, hebt u het recht om in alle gevallen bezwaar te maken.

Voor vragen of onduidelijkheden omtrent uw rechten in verband met uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres: [email protected].

VIII. Wijzigingen in het gegevensbeschermingsbeleid

Aangezien wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze interne bedrijfsprocessen het nodig kunnen maken om dit gegevensbeschermingsbeleid aan te passen (wij behouden ons het recht voor dit dienovereenkomstig te doen), verzoeken wij u dit gegevensbeschermingsbeleid regelmatig te lezen.

IX. Cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website om het gebruik van bepaalde functies van de website in te schakelen, om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken en om in bepaalde diensten van derden te voorzien.

Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De meeste cookies die wij gebruiken worden op het einde van de browsersessie van uw harde schijf verwijderd (zogeheten sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan en stellen ons in staat uw computer tijdens uw volgende bezoek te herkennen (zogeheten permanente cookies). Daarnaast wordt op onze website ook gebruikgemaakt van cookies van derden.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browserinstellingen dienovereenkomstig aan te passen. We willen er echter op wijzen dat in dit geval u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Als u niet wilt dat onze cookies op uw computer worden opgeslagen, deactiveer dan de opslag van cookies voor onze website in uw browser of stel uw browser zodanig in dat cookies in het algemeen niet op uw computer worden opgeslagen. U kunt uw browser ook gebruiken om reeds opgeslagen cookies te verwijderen.

Wij hebben geen invloed op de verdere verwerking van de door de betreffende operators verzamelde persoonsgegevens. Verder is het voor ons niet mogelijk om te bepalen in welke mate, waar en hoelang de gegevens door de sociale netwerken worden opgeslagen, de mate waarin de sociale netwerken aan de bestaande verwijderingsverplichtingen voldoen, welke beoordelingen en koppelingen naar de gegevens door hen worden uitgevoerd en aan wie de gegevens door de sociale netwerken worden doorgegeven.

Om cookies te deactiveren moet mogelijk een permanente cookie op uw computer worden opgeslagen. Als deze cookie daarna door u wordt verwijderd, moet u het deactiveren opnieuw uitvoeren.Contactgegevens

ZG Lighting Netherlands BV
Stationsstraat 14C, 5038 ED Tilburg, The Netherlands
Fax: +31 (0)20 235 23 99

E-Mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.nl
Hoofdzetel:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Telefon: +43 (5572) 390-0
E-Mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA