ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZG Lighting Netherlands BV

1. GELDIGHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, overeenkomstenen leveringen, behoudens indien EN voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Zij prevaleren in elk geval boven eventuele soortgelijke voorwaarden van koper.

2. PRIJZEN
Tenzij daaromtrent schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen inclusief vracht-, verzekerings- en verpakkingskosten. Leveringen en transportkosten op de Wadden-Eilanden dienen steeds voorafgaandelijk te wordenaan gevraagd. De prijzen zijn steeds exclusief b.t.w., die ten laste is van koper. Bij leveranties tot een netto faktuurwaarde van EUR 250,-- worden EUR 13,-- administratiekosten aan koper in rekening gebracht.

3. LEVERING
Door ons bij de aanbieding opgegeven leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient koper ons derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraagde leveringen en voor de eventuele daaruit voortvloeiende kosten. Het risico van de gekochte goederen is voor koper vanaf het tijdstip van de levering. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de bestelde goederen het terrein/magazijn van de verkoper verlaten. De verzending van de goederen geschiedt steeds, ook indien franco leveringen is overeengekomen, voor risico van de koper. De koper is derhalve aansprakelijk voor alle schade (zoals transport-water-,brandschade en diefstal) tijdens het vervoer veroorzaakt. De koper dient zich tegen dit risico behoorlijkte verzekeren.

4. MAGAZIJN- EN FINANCIERINGSKOSTEN
Bij vertraging in de afname van de te leveren goederen zal op de prijs ervan een rente worden berekend van 1% per maand voor magazijnkosten en een rente van 1.5 x het door de Nederlandse Bank vastgestelde promesse disconto voor financieringskosten.

5. OVERMACHT
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de oorzaak van de overmacht ons de uitvoering onmogelijk maakt zonder dat koper aanspraak kan maken op schadevergoeding en/of de overeenkomst kan ontbinden. Bij overmacht langer dan twee maanden is koper gehouden om in een redelijke verhouding tot de prijs voor de gehele levering te betalen voor dat gedeelte van de goederen dat inmiddels mocht zijn afgeleverd en is ieder van partijen bevoegd de verkoopovereenkomst voor het overige te ontbinden volgende Wet.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de termijn van garantie 24 maanden; deze termijn gaat in op het moment van de aflevering van de goederen. De garantie gaat niet verder dan tot het leveren van nieuwe onderdelen ter vervanging van hetgeen ondeugdelijk is. Betreft het fabrieksgarantie, dat geldt deze gelijkelijk voor koper met ons als intermédiar. Wij zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg kan zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door ons geleverde. Indien wij desondanks toch om enigerlei reden aansprakelijk worden geoordeeld, is die aansprakelijkheid beperkt tot de netto-faktuurwaarde van hetgeen had moeten worden geleverd respectievelijk is geleverd, het voorgaande voorts evenwel tot maximaal het bedrag, dat wij terzake op derden of assuradeuren kunnen verhalen. In het geval de koper de door de verkoper geleverde producten zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van de verkoper zelf heeft omgebouwd of door een derde heeft laten ombouwen, geldt geen enkele garantie meer en kunnen deze producten onder geen enkel beding meer worden teruggenomen. De koper draagt dan tevens de volledige verantwoordelijkheid voor schade, ook aan derden, veroorzaakt door brand, kortsluiting of andere redenen.

7. KLACHTEN
Klachten over de geleverde goederen moeten door koper binnen 8 dagen nadat hij een gebrek heeft ontdektover redelijkerwijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij ons worden ingediend op straffe van verlies door koper van welke aanspraak dan ook. Klachten over een door ons gezonden faktuur moeten binnen 8 dagen na faktuurdatum schriftelijk bij ons worden ingediend. Opschorting van enige betalingsverplichting of verrekening met een tegenvordering is koper daarbij niet toegestaan. Wij zijn slechts gehouden de door ons als gebrekkig erkende levering te herstellen dan wel te vervangen zonder dat wij aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook aan de zijde van de koper.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Zolang geen volledige betaling van het ons uit welken hoofde ook van koper toekomende heeft plaatsgevonden, blijft het geleverde ons voor rekening en risico van koper in eigendom toebehoren. Verkeert koper jegens ons in verzuim, mogen wij het geleverde terstond van rechtswege terugnemen c.q. doen terugnemen.

9. ANNULERING
Koper heeft tot 3 weken voor de levering het recht de overeenkomst zonder bijkomende kosten op te zeggen (annuleren) doch alleen ten aanzien van die goederen, die op voorraad liggen in de fabriek en bekend zijn onder Klassificatie A dan wel waarvan de onderdelen ter assemblage op voorraad liggen in de fabriek en bekend zijn onder Klassificatie B. Bij opzegging nadien doch voor de levering geval is koper ten titel van winstderving aan ons verschuldigd 25% van het betreffende faktuurbedrag wanneer het goederen betreft van Klassificatie A en 35% van het betreffende faktuurbedrag indien het goederen betreft van Klassificatie B. Opzegging is niet mogelijk met betrekking tot goederen bekend onder Klassificatie C (standaard-goederen, die enkel op bestelling worden vervaardigd) en goederen bekend onder Klassificatie Special (maatwerk).

10. BETALING
Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 dagen na faktuurdatum, bij overschrijding van welke termijn koper van rechtswege jegens ons in verzuim is en wij gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden onverminderd onze overige rechten ingevolge wet, overeenkomst en deze voorwaarden. Bij niet tijdige betaling is koper aan ons zonder aanzegging een rente verschuldigd van 1.5 x het door de Nederlandse Bank N.V. vastgestelde promesse disconto met als minimum de wettelijke rente. Zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten, gemaakt ter incasso van onze vorderingen, zijn geheel voor rekening van koper.Te allen tijde zijn wij gerechtigd van koper vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. De verkoper is gerechtigd om, indien de koper in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, ook deze uit eerdere rechtsverhoudingen, de leveringen op te schorten tot integrale betaling van de achterstal, ook indien een vaste leveringstermijn is overeengekomen. De laattijdige betaling van één factuur heeft tot gevolg dat iedere andere factuur, ook al was daarvoor door de verkoper een betalingstermijn verleend, onmiddellijkopeisbaar wordt.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
Op alle door ons gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht vantoepassing. Alle geschillen verbandhoudende met deze overeenkomsten zullen in eerste aanleg bij uitsluiting aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank te Breda, zulks onverminderd het recht van verkoper het geschil bij de volgens de wet bevoegde rechter aanhangig te maken.

12. DEPONERING
Onze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Breda en zijn ook desgewenstop aanvraag bij ons verkrijgbaar.Contactgegevens

ZG Lighting Netherlands BV
Stationsstraat 14C, 5038 ED Tilburg, The Netherlands
Fax: +31 (0)20 235 23 99

E-Mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.nl
Hoofdzetel:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Telefon: +43 (5572) 390-0
E-Mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA