WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY
Obowiązują od dnia 01.06.2014 r. dla ZG Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

1 Podstawy i zakres obowiązywania
1.1 Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stanowią podstawę dla wszystkich umów o dostawę towarów i świadczenie usług ZG Lighting Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu  (zwaną w dalszej części „Sprzedającym“) jej klientom (zwanym w dalszej części „Klientami“).
1.2 Odstępstwa od tych warunków mają moc obowiązującą tylko wtedy, gdy zostaną uznane na piśmie przez Sprzedającego. Warunki zakupu lub inne warunki przedstawione przez Klienta uznaje się jednoznacznie za wykluczone.
 
2 Oferty
2.1 Oferty Sprzedającego uznaje się za niezobowiązujące i niewiążące oraz nie stanowiące oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego. W szczególności zastrzeżone pozostaje prawo do sprzedania w międzyczasie oferowanego towaru. Oferty te mają charakter informacyjny i są zaproszeniem do negocjacji.
2.2 W stosunku do wszystkich dokumentów ofertowych i projektowych łącznie ze wszelkimi przynależnymi załącznikami i wzorami, rysunkami i opisami obowiązuje oprócz tego zastrzeżenie praw własności przemysłowej i praw autorskich zgodnie z punktem 13.
2.3. Oferty obowiązują, o ile nie zostało inaczej pisemnie uzgodnione, przez okres 3 miesięcy. Ceny podane w ofercie nie zawierają podatku od towarów i usług.
 
3 Zawarcie umowy
3.1 Umowę uznaje się za zawartą, gdy Sprzedający po otrzymaniu zamówienia wyśle do Klienta pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia lub dostawę. Za zawarcie umowy nie uznaje się natomiast potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania lub wpływu zamówienia.
3.2 Specjalne instrukcje Klienta, takie jak np. prośby dotyczące dostawy, terminy, rabaty itp. uznaje się za drugorzędne sugestie Klienta.  Staną się one częścią składową umowy, jeśli w ramach potwierdzenia zlecenia zostaną wyraźnie uznane przez Sprzedającego za wiążące.
3.3 Wprowadzenie przez Klienta zmian w zamówieniu po zawarciu umowy jest możliwe tylko za zgodą Sprzedającego i z zastrzeżeniem wynagrodzenia szkody.
3.4 Jeśli po zawarciu umowy wystąpią zdarzenia, które uniemożliwią wykonanie umowy na uzgodnionych warunkach, tak aby zostały pokryte koszty, lub w ogóle uniemożliwią Sprzedającemu wykonanie umowy, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy.
 
4 Ceny
4.1 Ceny obowiązują z magazynu Sprzedającego i obejmują opakowanie, ale nie obejmują ubezpieczenia i podatków (takich jak np. podatek od towarów i usług)
4.2 Oferowane ceny bazują na kosztach w chwili składania oferty. Jeśli koszty te do chwili zawarcia umowy wzrosną, to Sprzedającemu przysługuje prawo do odpowiedniego dostosowania cen.
 
5 Zakres dostawy
5.1 Zastrzeżone pozostają dobrowolne zmiany w wykonaniu i wyposażeniu towaru przez Sprzedającego z powodów technicznych lub na podstawie obowiązków ustawowych lub urzędowych.
 
6 Dostawa
6.1 Dostawa i realizacja terminu dostawy następują zasadniczo na warunkach DAP - dostarczone do określonego miejsca, rozładunek po stronie Kupującego. (Jeżeli uzgodnione zostaną specjalne klauzule, takie jak DDU lub inne, to w pierwszym rzędzie obowiązuje wykładnia zgodna z aktualnymi warunkami standardowymi Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (INCOTERMS).
6.2 Bez odmiennego pisemnego uzgodnienia określony termin dostawy służy jedynie jako termin orientacyjny dla Klienta i nie jest wiążący.
6.3 Termin dostawy rozpoczyna się w momencie, który z pośród niżej wymienionych nastąpi najpóźniej:
(I) Data potwierdzenia zlecenia; (II) Data spełnienia wszystkich wymogów technicznych, handlowych i innych, będących powinnością Klienta; (III) Data otrzymania przez Sprzedającego zaliczki lub zabezpieczenia, należnych przed dostarczeniem towaru.
6.4 Uzyskanie zezwoleń urzędowych czy też zezwoleń osób trzecich koniecznych do wykonania urządzeń jest powinnością Klienta. Jeśli zezwolenia takie nie zostaną uzyskane terminowo, wówczas termin dostawy odpowiednio się wydłuży.
6.5 Sprzedającemu przysługuje prawo do realizacji i rozliczenia dostaw częściowych lub wcześniejszych. Jeśli uzgodniona została dostawa na wezwanie, wówczas najpóźniej po upływie jednego roku od zamówienia towar uznaje się za towar wezwany.
6.6 Jeżeli po stronie Sprzedającego (łącznie z ważnymi, trudnymi do zastąpienia poddostawcami Sprzedającego) zaistnieją niedające się przewidzieć lub niezależne od woli stron okoliczności, takie jak np. wszelkie przypadki siły wyższej, które utrudniają dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy, ulega on przedłużeniu odpowiednio o czas trwania tych okoliczności. Zaliczają się do nich w szczególności konfrontacje zbrojne, ingerencje urzędów i zakazy, zwłoka w transporcie i ocleniu, szkody transportowe, braki w zaopatrzeniu w energię elektryczną i surowce, konflikty między pracownikami a pracodawcami oraz utrata ważnego, trudnego do zastąpienia poddostawcy po stronie Sprzedającego.
 
7 Zlecenia i usługi
7.1 Zlecenia i usługi podlegają wynagrodzeniu odpowiedniemu do nakładu czasu pracowników i pomocników Sprzedającego wg odpowiednio ustalonych przez Sprzedającego stawek godzinowych z doliczeniem faktycznie przypadających wydatków i kosztów materiałowych. Za płatne zlecenia uznaje się w każdym przypadku sporządzanie ofert naprawy, szacowanie nakładów i ekspertyz.
7.3 W przypadku zleceń naprawy zostaną spełnione i rozliczone świadczenia, które Sprzedający uzna za wskazane. Ta sama zasada obowiązuje w stosunku do świadczeń i świadczeń dodatkowych, których celowość ujawni się dopiero podczas realizacji zlecenia, przy czym na koszty dodatkowe, które przekraczają 15% ewentualnie uzgodnionych ram kosztów, zostanie w miarę możliwości uzyskana zgoda Klienta.
 
8 Przejście ryzyka i miejsce wykonania
8.1 Miejscem wykonania dostawy towarów jest zawsze zakład lub magazyn Sprzedającego. Korzyści i ryzyko przechodzą na Klienta wraz z chwilą wyodrębnienia lub wyjścia dostawy z zakładu lub magazynu, i to niezależnie od ustaleń cenowych dla dostawy. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy dostawa następuje w ramach montażu lub gdy transport przeprowadza lub organizuje Sprzedający.
8.2 W przypadku strat i uszkodzeń podczas transportu Klient jest obowiązany złożyć reklamację u przewoźnika; zaleca się, aby Klient natychmiast zlecił ustalenie stanu faktycznego przez właściwy urząd.
8.3 W przypadku zleceń i usług (por. punkt 7) miejscem wykonania jest miejsce zrealizowania świadczenia; w razie wątpliwości jest nim zakład Sprzedającego. Ryzyko związane ze świadczeniem lub świadczeniem częściowym wraz z jego realizacją przechodzi na Klienta.
 
9 Płatność
9.1 Płatności należy dokonywać bez żadnych potrąceń na konto Sprzedającego w placówce prowadzącej rachunek Sprzedającego, bez obciążania Sprzedającego kosztami transakcji, w uzgodnionej walucie (zasadniczo w PLN) w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku. Odmienne od powyższych warunki płatności lub uzgodnienia obowiązują tylko z zastrzeżeniem wyrażenia na nie przez Sprzedającego pisemnej zgody.
9.2 Płatność uznaje się za dokonaną w dniu, w którym Sprzedający może nią dysponować.
9.3 Klient nie jest uprawniony do wstrzymania lub potrącenia płatności z powodu roszczeń z tytułu rękojmi lub innych roszczeń wzajemnych.
9.4 W przypadku przekroczenia terminu płatności zostaną naliczone odsetki za zwłokę w wysokości czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. W przypadku zwłoki w płatności w wysokości ponad 90 dni lub w razie wszczęcia postępowania upadłościowego wszystkie ewentualnie przyznane rabaty i bonusy przepadają i należy zapłacić kwoty brutto ujęte na fakturach. Obliczenie odsetek za zwłokę następuje w tym przypadku od kwot brutto od daty wymagalności faktury.
9.5 Jeżeli Klient zalega z uzgodnioną płatnością lub innymi świadczeniami wynikającymi z tej lub innych transakcji, to Sprzedający może – co nie narusza jego pozostałych praw – odroczyć spełnienie swoich własnych zobowiązań aż do spowodowania dokonania tej płatności lub innych świadczeń i skorzystać z możliwości odpowiedniego przedłużenia terminu płatności i wymagać natychmiastowego uregulowania wszystkich nieuregulowanych wierzytelności wynikających z tej lub innych transakcji i naliczyć od tych kwot odpowiednio od daty ich wymagalności odsetki za zwłokę, tak jak to zostało opisane wcześniej, o ile Sprzedający nie wykaże przekraczających je kosztów. W każdym przypadku Sprzedającemu przysługuje prawo do wystawienia rachunku za koszty postępowania przedsądowego, wezwań do zapłaty, egzekucji należności przez firmy windykacyjne i obsługi prawnej.
9.6 Sprzedający zastrzega sobie własność wszystkich dostarczonych przez niego towarów do momentu otrzymania całkowitej zapłaty kwot rachunków z doliczeniem ewentualnych odsetek i kosztów i jest uprawniony według własnego uznania aż do otrzymania całkowitej zapłaty do poinformowania o tym zastrzeżeniu własności, i gdy jest to możliwe do zgłoszenia go i zarejestrowania we właściwych organach w kraju i za granicą. Klient ceduje niniejszym na Sprzedającego w celu zabezpieczenia jego wierzytelności z tytułu ceny swoją wierzytelność z tytułu dalszego zbycia towaru przy zastrzeżeniu własności – również wtedy, gdy został on przetworzony, przekształcony lub pomieszany – i zobowiązuje się do umieszczenia odpowiedniej wzmianki w swoich księgach lub na fakturach. Klient musi na żądanie poinformować Sprzedającego o scedowanej wierzytelności oraz swoich dłużnikach, udostępnić mu wszystkie dane i dokumenty potrzebne do ściągnięcia wierzytelności i powiadomić dłużnika trzeciego o cesji. W przypadku zajęcia lub innego wykorzystania towaru przy zastrzeżeniu własności Klient jest zobowiązany wskazać na prawo własności Sprzedającego i niezwłocznie go powiadomić.
 
10 Reklamacje i rękojmia
10.1 Reklamacje dotyczące dostaw towaru innego niż zamówiony lub widocznych wad należy składać pisemnie w terminie 8 dni od daty dostawy towaru. W innym przypadku termin rękojmi na nowy towar wynosi maksymalnie 24 miesiące od daty jego dostarczenia. Rozpoczyna się z chwilą przejścia korzyści i ryzyka (por. punkt 8).
10.2 Sprzedający daje rękojmię wyłącznie na to, że dostarczony przez niego towar jest wolny od wad fabrycznych i/lub materiałowych. Rękojmia nie obejmuje elektronicznych części podlegających zużyciu oraz towaru używanego. Właściwości zapewnione to wyłącznie właściwości, które są wyraźnie określone jako takie w informacjach o produkcie. Zapewnienie obowiązuje maksymalnie do momentu upływu terminu rękojmi. Zmiany techniczne lub zmiany dotyczące formy produktów, które służą ich ulepszeniu lub uwzględniają zmienione przepisy ustawowe, mogą być przeprowadzane przez Sprzedającego bez dodatkowych publikacji.
10.3 Jeżeli towar został wyprodukowany przez Sprzedającego na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych specyfikacji Klienta, to rękojmia Sprzedającego ogranicza się do starannego wykonania.
10.4 W przypadku wykazania przez Klienta wady fabrycznej i/lub materiałowej Sprzedający może według własnego uznania albo dokonać bezpłatnej wymiany, albo usunąć wadę.
10.5 Wszelkie koszty dodatkowe powstałe w związku z usunięciem wady (jak np. koszty montażu i demontażu, transportu, utylizacji, dojazdu i czasu podróży, podnośników, rusztowań) ponosi Klient.
10.6 Rachunki za naprawy przeprowadzone przez Klienta lub osoby trzecie zostaną uznane tylko wtedy, gdy Sprzedający został wcześniej pisemnie zawiadomiony o tych kosztach i ich przejęcie zostało potwierdzone przez Sprzedającego na piśmie. W innym razie, jeśli Klient lub osoba trzecia dokona zmian w towarze lub przeprowadzi jego naprawę bez pisemnej zgody Sprzedającego, rękojmia natychmiast wygasa.
 
11 Odstąpienie od umowy
11.1 Warunkiem odstąpienia Klienta od umowy jest zwłoka w dostawie, której przyczyną jest rażąca wina Sprzedającego, i która trwa również po upływie dodatkowego, odpowiedniego terminu o długości minimum 30 dni, który Klient musi wyznaczyć na piśmie. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy Klient złoży je Sprzedającemu listem poleconym.
11.2 Dodatkowo oprócz prawa wymienionego w punkcie 3.4 i pozostałych praw Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, (I) jeśli wykonanie dostawy lub rozpoczęcie albo kontynuacja świadczenia są niemożliwe lub mimo wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego w dalszym ciągu się opóźniają z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Klient; (II) jeśli zdaniem Sprzedającego powstały uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Klienta i/lub Klient mimo żądania Sprzedającego nie wnosi niezwłocznie przedpłaty; (III) jeśli zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu z powyższych powodów można również złożyć odnośnie do jeszcze niewykonanej części dostawy lub świadczenia.
11.3 Bez naruszania roszczeń Sprzedającego o odszkodowanie łącznie z kosztami postępowania przedsądowego, w przypadku odstąpienia należy zgodnie z umową rozliczyć spełnione świadczenia lub świadczenia częściowe i za nie zapłacić. Zasada ta obowiązuje również, jeśli dostawa lub świadczenie nie zostało jeszcze przejęte przez Klienta oraz w stosunku do działań przygotowawczych wykonanych przez Sprzedającego. Sprzedającemu przysługuje przy współmiernym zaliczeniu na poczet swoich szkód również prawo do zażądania zwrotu dostarczonych już przedmiotów.
 
12 Odpowiedzialność cywilna
12.1 Z zastrzeżeniem prawa bezwzględnie obowiązującego Sprzedający ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody z tytułu niniejszej umowy, towarów i świadczonych usług tylko wtedy, jeśli zostanie mu dowiedzione działanie umyślne lub rażące niedbalstwo. Odpowiedzialność cywilna za lekkie niedbalstwo, odszkodowanie za szkody pośrednie i szkody majątkowe, nieuzyskane oszczędności, straty odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich w stosunku do Klienta są wykluczone.
12.2 W przypadku niespełnienia ewentualnych warunków dotyczących montażu, uruchomienia i użytkowania (które są zawarte np. w instrukcjach obsługi) lub w przypadku nieprzestrzegania ustawowych lub urzędowych warunków dopuszczenia wszelkie odszkodowania są wykluczone.
 
13 Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie
13.1 Jeśli Sprzedający wytworzy towar na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych specyfikacji Klienta, to Klient w przypadku ewentualnego naruszenia praw ochronnych musi zwolnić Sprzedającego z odpowiedzialności z tytułu szkód i pozwów i na życzenie Sprzedającego uczestniczyć na własny koszt w odpowiednich postępowaniach jako strona lub interwent oraz przeprowadzić proces na korzyść Sprzedającego.
13.2 Dokumenty ofertowe i projektowe oraz dokumenty wykonawcze, takie jak np. projekty, szkice i inne dokumenty techniczne pozostają zawsze, podobnie jak wzory, katalogi, prospekty, ilustracje itp., własnością intelektualną Sprzedającego i podlegają właściwym przepisom ustawowym dotyczącym powielania, naśladownictwa, konkurencji itd. Sprzedający może w każdej chwili zażądać zwrotu dokumentów i należy mu je zwrócić bez wezwania, jeśli zamówienie zostało udzielone komu innemu.
 
14 Przyjęcie zwrotu towaru
14.1 Zwroty towarów podlegają opracowaniu tylko po uzgodnieniu z właściwym biurem sprzedaży, które wydaje odpowiedni dokument zwrotu towaru. Dokument zwrotu towaru musi zawierać dane dotyczące nazwy towaru, rachunku lub dowodu dostawy.
14.2 Uzgodnionego zwrotu towaru na podstawie dokumentu zwrotu towaru należy dokonać do magazynu centralnego firmy ZG Lighting CEE GmbH Zentrallager Schweizer Strasse 30 6851 Dornbirn. Wszystkie związane z tym koszty ponosi Klient.
14.3 Przy założeniu, że zwrócony towar znajduje się w wykazie u Sprzedającego i jest oryginalnie zapakowany, a okres nabycia nie przypadł wcześniej niż przed 90 dniami, uznanie konta przy potrąceniu kosztów manipulacyjnych z rozliczonej kwoty netto odbywa się następująco: (I) dla produktów Zumtobel z grupy A, potrącenie wynosi 20%, (II) dla wszystkich innych produktów Zumtobel potrącenie wynosi 30%, (III) dla towarów handlowych innych producentów potrącenie wynosi 100%.
14.4 Towary bez opakowania lub uszkodzone oraz pojedyncze elementy z opakowań nie mogą zostać zaksięgowane w dobro konta. Dotyczy to również towarów, które nie występują w standardowym programie dostaw Sprzedającego, jak np. źródła światła, towary produkowane na specjalne zamówienie lub towary specjalnie lakierowane.
 
15 Przyjmowanie zwrotów palet
Puste palety w nienagannym stanie można zwracać w obrębie Austrii koleją na koszt Sprzedającego i bez wcześniejszego uzgodnienia do magazynu centralnego firmy ZG Lighting CEE GmbH Zentrallager Schweizer Strasse 30 6851 Dornbirn.

16 Dostawy wzorów
16.1 Na życzenie Klienta Sprzedający może bezpłatnie udostępnić towar z programu dostaw jako wzory do obejrzenia na okres maksymalnie 4 tygodni, przy czym dostawę uznaje się za dostawę wzorów tylko wówczas, jeśli Sprzedający wyraźnie ją w ten sposób określi na dowodzie dostawy i/lub na fakturze. Źródła światła, elektroniczne części podlegające zużyciu i towar wyprodukowany na zamówienie nie mogą być sprowadzane jako wzory.
16.2 W przypadku dostawy towaru jako wzorów fakturowanie odbywa się na uzgodnionych warunkach standardowych. Po terminowym zwrocie towaru w oryginalnym opakowaniu sporządzana jest nota uznaniowa do rachunku.
16.3 Jeśli towar nie wróci do Sprzedającego w wyznaczonym terminie, uznaje się go za definitywnie zakupiony. Taka sama zasada obowiązuje, gdy zwrócony towar został częściowo lub całkowicie wymieniony, zmieniony lub uszkodzony, albo nosi śladu montażu.
 
17 Dodatkowa opłata za małe zamówienie
Na wszystkie zamówienia o wartości towaru netto poniżej 250,00 euro (z wyłączeniem podatków, opłat i kosztów), naliczana jest dodatkowa opłata za małe zamówienie w wysokości 25,00 euro za dostawę. Niniejsza regulacja nie dotyczy dostaw zaległych lub częściowych, które wynikają z winy Sprzedającego.
 
18 Klauzula salwatoryjna
Jeśli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy zostaną uznane za nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, które w możliwie jak największym stopniu będzie zbliżone do zamierzeń Stron.
 
19 Właściwość miejscowa sądu i prawo właściwe
Sądem właściwym miejscowo jest sąd we Wrocławiu. O stosunku umownym rozstrzyga wyłącznie prawo polskie.

Kontakt

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
Platinium Business Park III
02-583 Warszawa
Tel.: +48 (22) 856 74 31
E-mail: info.pl@zumtobelgroup.com
Siedziba główna:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn
Austria
Tel.: +43 (5572) 390-0
E-mail: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
KRAJ
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner w zakresie rozwiązań świetlnych

Większy sukces dzięki profesjonalnym i wydajnym rozwiązaniom świetlnym: Zumtobel informuje, szkoli wybranych elektryków w zakresie obsługi oświetlenia, a także zapewnia im niezbędną pomoc.
do portalu LLP

Lighting Competence Program

Celem programu partnerskiego dla projektantów instalacji elektrycznych firmy Zumtobel jest połączenie ich kompetencji z naszymi, a dzięki temu możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału oświetleniowego, a jednocześnie ułatwienie codziennych czynności związanych z projektowaniem.
do portalu LCP

Lighting Design Program

Ten program partnerski firmy Zumtobel został przygotowany dla architektów, którzy tworzą za pomocą światła i poszukują w tym celu inspiracji, wsparcia i informacji z pierwszej ręki.
do portalu LDP
Więcej informacji o programach