OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
ZG Lighting Polska Sp. z o. o.

I Podstawy i zakres obowiązywania

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS”) regulują zasady sprzedaży przez spółkę
działającą pod firmą ZG Lighting Polska Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000048097; kapitał zakładowy 10.721.400 zł, NIP 8990025568
(zwanej dalej "Sprzedawcą").

1.2. OWS obowiązują od dn. 01.03.2022 r.

1.3. OWS stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Sprzedawcę na
sprzedaż/dostawę produktów i/lub świadczenie usług. OWS mają również
zastosowanie do wszystkich umów (zwanych dalej „Umowami”) zawartych
przez Sprzedawcę z klientem (dalej "Klient") na sprzedaż/dostawę produktów
i/lub świadczenie usług.

1.4. W dalszej części OWS Sprzedawca i Klient razem będą nazywani „Stronami”,
lub w zależności od kontekstu osobno „Stroną”.

1.5. OWS nie stosuje się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami.

1.6. Ilekroć w niniejszych OWS występuje pojęcie „Umowa”, należy przez to
rozumieć umowę sprzedaży zawartą przez Strony, wraz z dokumentami, które
zgodnie z treścią Umowy stanowią jej integralną część. Umowa może przybrać
formę:

1.6.1. potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji
(„Potwierdzenie”) zawierającego wszystkie istotne elementy wcześniej
złożonego zamówienia,

1.6.2. umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży”),

1.6.3. porozumienia ramowego o współpracy handlowej („Porozumienie”),

1.6.4. protokołu z negocjacji („Protokół z Negocjacji”),

1.6.5. o ile każdy z ww. dokumentów będzie zawierać wszystkie istotne uzgodnione
pomiędzy Stronami warunki sprzedaży produktów lub/i usług oraz został on
podpisany w imieniu Sprzedawcy przez osobę/osoby należycie umocowaną/e do
składania oświadczeń woli.

1.7. W przypadku, gdy niniejsze OWS lub postanowienia Umowy, do której mają
one zastosowanie wymagają dla danej czynności zachowania formy pisemnej
lub wiadomości poczty elektronicznej, przyjmuje się, że forma ta została
zastrzeżona pod rygorem nieważności.

1.8. OWS stanowią integralną część każdej Umowy jako załącznik do Umowy, zaś
podpisanie Umowy przez Klienta stanowi także akceptację OWS, chyba że
inaczej zastrzeżono w treści Umowy. W przypadku, gdy Strony pozostają w
stałych stosunkach gospodarczych, przyjmuje się, iż Klient akceptuje OWS w
brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy
(https://www.zumtobel.com/pl-pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy.html), zaś
wydawanie i załączanie OWS do każdej Umowy nie jest konieczne.

1.9. W przypadku sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami Umowy lub
innych dokumentów podpisanych przez upoważnionych reprezentantów Stron
(„Inne dokumenty”), postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed
postanowieniami OWS i Innych dokumentów, zaś postanowienia Innych
dokumentów mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

II Informacje handlowe i oferty

2.1. Dane dotyczące charakterystyki produktów podane w katalogach oraz innych
materiałach reklamowych Sprzedawcy takie jak w szczególności wymiary, masa,
kształty i odcienie kolorów mają charakter orientacyjny.

2.2. Ogłoszenia, materiały reklamowe, cenniki i katalogi o produktach oferowanych
przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian
parametrów technicznych oraz charakterystyki produktów, których prezentacje,
opisy i specyfikacje określono w katalogach i materiałach reklamowych
Sprzedawcy.

2.4. Umieszczenie produktu w katalogu, cenniku lub innych materiałach
reklamowych Sprzedawcy nie gwarantuje jego dostępności.

2.5. W stosunku do wszystkich dokumentów ofertowych i projektowych łącznie ze
wszelkimi przynależnymi załącznikami i wzorami, rysunkami i opisami
obowiązuje zastrzeżenie praw własności przemysłowej i praw autorskich
zgodnie z pkt 11.

2.6. Ofertę stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez Sprzedawcę
zawierające istotne postanowienia Umowy („Oferta”). Wszelkie pisma
Sprzedawcy nieoznaczone wyraźnie jako Oferta stanowią wyłącznie informację
handlową.

2.7. W przypadku, gdy Sprzedawca złoży Klientowi Ofertę, ceny i inne warunki tej
Oferty odnoszą się wyłącznie do produktów (specyfikacji i ilości) lub/i usług,
które są w niej wyraźnie określone.

2.8. Oferta Sprzedawcy pozostaje ważna przez okres jednego miesiąca od dnia jej
złożenia, chyba że z treści Oferty wprost wynika co innego.

III Zamówienie

3.1. Klient może składać zamówienia u Sprzedawcy pisemnie, za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub osobiście („Zamówienie”).

3.2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej:

3.2.1. dokładne oznaczenie Klienta oraz osoby składającej zamówienie w imieniu
Klienta;

3.2.2. jednoznaczny opis przedmiotu Zamówienia (produkty, numery katalogowe
produktów wraz z liczbą sztuk, zgodnie z Ofertą) lub odniesienie do oferty
będącej podstawą Zamówienia (numer oferty, data);

3.2.3. miejsce dostawy produktu lub realizacji usługi („Miejsce Dostawy”).

3.2.4. oświadczenie osoby składającej Zamówienie, że jest upoważniona do
reprezentacji Klienta.

3.3. Zamówienie powinno zostać złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji
Klienta zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednim rejestrze lub osobę
posiadającą pisemne upoważnienie do składania Zamówień doręczone
uprzednio do Sprzedawcy. W przypadku, gdy osoba składająca Zamówienie nie
będzie posiadać stosownego upoważnienia, lub gdy nastąpi przekroczenie
zakresu jej umocowania, to wówczas ponosi ona całkowitą i wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie koszty związane bezpośrednio lub pośrednio z
realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że mocodawca potwierdzi
umocowanie tej osoby.

3.4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia telefonicznie, Zamówienie dla
swej ważności wymaga potwierdzenia przez Klienta w formie pisemnej w ciągu
72 godzin od dnia złożenia Zamówienia telefonicznie. W przypadku braku
takiego potwierdzenia, Zamówienie uznaje się za niebyłe.

3.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez dostarczenie Klientowi
Potwierdzenia. W przypadku, gdy brak jest możliwości dostarczenia produktu
bądź wykonania usługi w czasie lub ilości określonej w Zamówieniu,
wystawienie Potwierdzenia poprzedzają uzgodnienia pomiędzy Klientem a
Sprzedawcą co do ilości i terminów, w jakich mają być one dostarczone.

3.6. Potwierdzenie jest dostarczane Klientowi w sposób, w jaki złożył on
Zamówienie, chyba, że ustalono inaczej.

3.7. W przypadku Klientów, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach
gospodarczych, możliwe jest zawarcie Umowy w postaci Protokołu z Negocjacji
zawierających postanowienia szczegółowo regulujące kwestie, do których
odnoszą się OWS, w szczególności postanowienia dotyczącego kredytu
kupieckiego wskazanego w pkt 9 OWS.

3.8. Każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, obowiązana jest dostarczyć dokument
rejestracyjny działalności gospodarczej oraz decyzje o nadaniu numeru NIP,
VAT i REGON, w formie poświadczonej przez siebie kserokopii oraz listę osób
upoważnionych do składania zmówienia w imieniu Klienta.

3.9. Wykonanie postanowień pkt 3.8 powyżej, jest równoznaczne z zapewnieniem,
iż dane wynikające z tych dokumentów są w pełni aktualne w dacie zawarcia
Umowy.

3.10. Składanie Zamówień za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży
będzie mogło odbywać się pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez
Klienta osobnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną
(„Regulamin platformy”).

3.11. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu platformy będą sprzeczne z OWS,
postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo stosowania przed niniejszymi
OWS.

IV Umowa

4.1. Umowę pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą
doręczenia Klientowi Potwierdzenia, o ile zawiera ono wszystkie istotne
elementy zawarte wcześniej w Zamówieniu Klienta lub z chwilą podpisania
Umowy, Porozumienia bądź Protokołu z Negocjacji przez Strony, tj. z chwilą
złożenia na niej podpisów przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli obu
Stron, chyba że z Umowy, Porozumienia bądź Protokołu z Negocjacji wynika
inaczej.

4.2. W przypadku, gdy Potwierdzenie zawiera naniesione przez Sprzedawcę drobne
zmiany lub uzupełnienia nie zmieniające w sposób istotny treści Zamówienia
złożonego przez Klienta, Strony wiąże Umowa o treści określonej w
Zamówieniu z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień dokonanych przez
Sprzedawcę w Potwierdzeniu, chyba że Klient niezwłocznie sprzeciwił się
włączeniu zmian lub uzupełnień do Umowy, przekazując swój sprzeciw
Sprzedawcy w sposób wskazany w OWS albo z treści złożonego Zamówienia
wynikało, że Zamówienie może być przyjęte przez Sprzedawcę bez żadnych
zmian lub uzupełnień, albo Sprzedawca w Potwierdzeniu uzależnił realizację
Zamówienia od zgody wyrażonej przez Klienta na wprowadzone zmiany lub
uzupełnienia, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymał.

4.3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę możliwa jest na
warunkach odbiegających w sposób istotny od treści Zamówienia złożonego
przez Klienta lub uzależniona jest od spełnienia dodatkowych warunków
wskazanych przez Sprzedawcę, wystawienie Potwierdzenia przez Sprzedawcę
poprzedzają uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą co do
szczegółowych warunków realizacji Zamówienia.

4.4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron
wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

4.5. W przypadku zawarcia Umowy Strony ustalają, że wszystkie postanowienia,
którymi chciały być związane, zostały zapisane w Umowie lub OWS i nie są
związane ofertami, warunkami lub uzgodnieniami poczynionymi w toku
wcześniejszych rozmów i uzgodnień, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

4.6. Każda ze Stron może odstąpić od niewykonanej Umowy z ważnych przyczyn, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt 4.7 poniżej. W
szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na
odstąpienie przez Klienta od Umowy również po upływie 7 dni od zawarcia
Umowy. Odstąpienie od Umowy przez Klienta z przyczyn niezależnych od
Sprzedawcy, lub odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn
dotyczących Kupującego, uprawnia Sprzedawcę do obciążenia Kupującego
kosztami wynikającymi z przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji
Zamówienia. W przypadku, gdy termin realizacji Umowy jest krótszy niż 7 dni
od jej zawarcia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, chyba
że Strony postanowią inaczej.

4.7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca, a także Klient, mogą
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.
zm.) („kodeks cywilny”).

4.8. Ceny nie zawierają podatków, w tym podatku VAT, zarówno płatnych w Polsce
jak i w kraju dostawy produktów i realizacji usług.

V. Wydanie i odbiór produktu

5.1. Klient na swój koszt i ryzyko może odebrać produkt ze wskazanego przez
Sprzedawcę Magazynu lub z biura Sprzedawcy osobiście albo wskazać w tym
celu Sprzedawcy osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru
produktu. Wskazanie takie Klient może przesłać Sprzedającemu pocztą
elektroniczną, podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer
Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia).
Sprzedający może żądać (nie jest to obowiązek) od osoby odbierającej produkt
doręczenia upoważnienia i/lub okazania dowodu potwierdzającego tożsamość
(w celu jej identyfikacji jako Klienta lub osoby przez Kupującego upoważnionej
w tym zakresie). Brak okazania umocowania i/lub dowodu potwierdzającego
tożsamość osoby odbierającej produkt uprawnia Sprzedawcę do powstrzymania
się z wydaniem produktu, co nie będzie uznawane za nieterminowe lub
nienależyte wykonanie Umowy. Koszty związane z nieodebraną dostawą
obciążają wówczas w całości Klienta. Z chwilą odmowy wydania Produktu, w
warunkach wskazanych powyżej, na Klienta przechodzi ryzyko związane z
utratą lub uszkodzeniem produktu. Punkt 5.6 poniżej stosuje się odpowiednio.

5.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę produktu po
jego wydaniu Klientowi. Wydanie produktu nastąpi w oparciu o podpisany przez
obie Strony protokół odbioru.

5.3. W trakcie odbioru produktu, Klient zobowiązany jest sprawdzić jego
kompletność, ogólny stan techniczny oraz dokumenty, które zgodnie z Umową
mają być wydane.

5.4. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do kompletności produktu lub jego stanu
technicznego, czy też dokumentów związanych z produktem, sporządza on
jednostronnie stosowny protokół reklamacyjny i przesyła go do Sprzedawcy nie
później niż w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru produktu, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na te okoliczności w przyszłości. Do
postępowania reklamacyjnego stosuje się pkt 12 OWS.

5.5. W przypadku opóźnienia lub braku gotowości ze strony Klienta do odbioru
dostawy produktów, Sprzedawca będzie składował produkty przez 3 tygodnie od
daty dostawy produktów, o której mowa w pkt.7.2, na swój koszt a na ryzyko
Klienta. Powyżej 3 tygodni składowania, produkty będą składowane na koszt i
ryzyko Klienta.

5.6. W przypadku opóźnienia przez Klienta terminu dostawy produktu lub braku
odbioru produktu przez Klienta, Klient zobowiązany jest zapłacić składowe w
wysokości 50 zł za 1 paletę produktu, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze oraz
ponieść koszty dodatkowego transportu, które ewentualnie powstaną w wyniku
powyższego, a w przypadku, gdy opłata ta nie pokryje faktycznie poniesionej
szkody przez Sprzedawcę, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy
odszkodowanie w pełnej wysokości z tego tytułu.

VI Dostawy

6.1. W przypadku gdy Strony uzgodniły w Umowie, że wydanie produktu ma
nastąpić w innym miejscu niż magazyn Sprzedawcy, stosuje się postanowienia
niniejszego punktu OWS przy uwzględnieniu pozostałych postanowień OWS.

6.2. W Umowie Sprzedawca wskaże orientacyjny termin dostawy produktu
Klientowi lub/i termin wykonania usługi. Termin ten może ulec zmianie i bez
odmiennego pisemnego uzgodnienia nie jest wiążący.

6.3. W przypadku produktów nie będących w stałej ofercie Sprzedawcy lub/i nie
znajdujących się na stanach magazynowych, Sprzedawca wskaże orientacyjny
termin dostawy produktu w ciągu 2 tygodni od daty wskazanej w 6.4

6.4. Terminy dostawy produktu bądź wykonania usługi biegną od ostatniej z
następujących dat:

6.4.1. bezwarunkowego przyjęcia Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę;

6.4.2. otrzymania przez Sprzedawcę informacji, od których zależy realizacja
Zamówienia, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Klient;

6.4.3. otrzymania zadatku, do którego wpłacenia zobowiązał się Klient zgodnie z
warunkami Umowy lub przedpłaty w przypadku, gdy cena za produkt/usługi jest
płatna przed dostawą produktu bądź wykonaniem usługi.

6.5. Sprzedawca jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących
terminów dostaw produktu bądź wykonania usługi a także innych zobowiązań
wynikających z Umowy lub niniejszego OWS w przypadku wystąpienia
opóźnień z przyczyn leżących po stronie Klienta lub siły wyższej, rozumianej
jako zdarzenia nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli i
zdarzeń występujących u Sprzedawcy lub u jej dostawców, które mogą zakłócić
organizację lub działalność gospodarczą Sprzedawcy lub jej dostawców, takich
jak na przykład lokauty, lockdown, strajki, wojny, embarga, pożary, powodzie,
epidemie, stany nadzwyczajne, wypadki z udziałem maszyny, uszkodzenie
części w procesie wytwórczym, przerwy lub opóźnienia w produkcji, transporcie
lub dostawie surowców, energii lub składników lub inne zdarzenia znajdujące
się poza kontrolą Sprzedawcy lub jej dostawców. Terminy ulegają przedłużeniu
co najmniej o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności
niezależnych od Stron.

6.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany warunków realizacji Zamówienia
lub/i dostawy a także innych zobowiązań wynikających z Umowy lub
niniejszego OWS bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności w tym
zakresie, w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą,
będącego rezultatem stanu pandemii bądź epidemii (w tym COVID-19), w tym
wynikającego ze zmian w stosownych regulacjach prawnych lub wytycznych
właściwego organu, które może mieć wpływ na możliwość realizacji przez
Sprzedawcę jego zobowiązań.

6.7. Sprzedawca będzie dostarczać zamówiony przez Klienta produkt na terytorium
Polski na warunkach określonych w Potwierdzeniu. Dopuszczalne warunki
realizacji dostaw są ujęte w Międzynarodowych Regułach Handlu Incoterms.

6.8. Sprzedawcy przysługuje prawo do realizacji i rozliczenia dostaw częściowych
lub wcześniejszych.

6.9. Klient zapewni rozładunek oraz instalację produktu oraz ponosi koszty i ryzyko
z tym związane.

6.10. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy produktu obecność osoby
upoważnionej do odbioru w jego imieniu produktu zgodnie z pkt 5.1 OWS, przy
czym odmowa przyjęcia dostawy lub nieobecność osoby upoważnionej przez
Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za produkt.

6.11. W przypadku, jeżeli Klient bezpodstawnie odmawia odbioru całości lub części
dostarczonych produktów, Sprzedawca może dokonać jednostronnego odbioru
dostarczonych produktów, sporządzając jednostronnie protokół odbioru. Kopię
protokołu Sprzedawca przekazuje niezwłocznie Klientowi.

6.12. Odbierając dostawę Klient ma obowiązek w obecności przedstawiciela
Sprzedawcy lub przewoźnika dokonać sprawdzenia dostarczanych produktów
pod kątem widocznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości
opakowań zbiorczych lub naruszenia opakowania zbiorczego). W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzeń produktu lub braków ilościowych, Klient
powinien dokonać odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym przewoźnika
oraz sporządzić protokół uszkodzeń podpisany przez Klienta i przedstawiciela
Sprzedawcy lub przewoźnika pod rygorem nieważności. Kopie tych
dokumentów Klient przekaże Sprzedawcy wraz z reklamacją w terminie 2 dni
roboczych od dnia dostawy. Brak adnotacji na liście przewozowym albo
niesporządzenie protokołu uszkodzeń wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za
widoczne uszkodzenia lub braki ilościowe.

6.13. Klient dokona dokładnego sprawdzenia dostarczonego produktu co do
ewentualnych braków ilościowych i wad jakościowych innych niż opisane w
punktach powyżej (wady, których wykrycie nie było możliwe w drodze
sprawdzenia dokonanego w dniu odbioru z dochowaniem należytej staranności)
i powiadomi w formie pisemnej Sprzedawcę o wykrytych wadach w terminie do
5 dni roboczych od daty dostawy, pod rygorem nieważności. Reklamacja
powinna zawierać protokół wad oraz dokumentację fotograficzną.

6.14. W każdym wypadku Klient zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego
oględziny przez przewoźnika/spedytora/kuriera, Sprzedawcę lub ich
ubezpieczycieli. Zwrot produktu może odbywać się tylko i wyłącznie po
wcześniejszym ustaleniu przez Strony warunków zwrotu i za pisemną zgodą
Sprzedawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, lub w wypadkach
niecierpiących zwłoki, do ustalenia warunków zwrotu i wyrażenia zgody
Sprzedawca może zadecydować o zastosowaniu formy dokumentowej
(wiadomość e-mail). Na wezwanie Sprzedawcy Klient odeśle mu uszkodzony
produkt lub będzie postępował z nim stosowanie do wskazówek Sprzedawcy.

6.15. Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za produkt zgodnie z określonymi
w potwierdzeniu zamówienia warunkami realizacji dostaw bazującymi na
Międzynarodowych Regułach Handlu Incoterms.

6.16. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, od momentu
dostawy Klient ponosi wszelkie ryzyka związane z posiadaniem,
przechowywaniem i/lub wykorzystaniem produktów, w tym ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów oraz odpowiedzialność za
szkody spowodowane przez produkty.

VII Opakowania

7.1. Ceny podane w cennikach lub ofercie Sprzedawcy zawierają koszt
standardowego opakowania produktu stosowanego przez Sprzedawcę.
Opakowania są bezzwrotne.

VIII Warunki płatności, faktury

8.1. Cena, terminy płatności, i waluta określone są w Umowie.

8.2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy określony jest w Umowie lub na
fakturze VAT.

8.3. Sprzedający wysyła na adres email wskazany przez Klienta fakturę elektroniczną
w rozumieniu itd. 2 ust 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług, przy czym jeśli Kupujący będzie chciał otrzymać fakturę w formie
papierowej zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na etapie składania
Zamówienia.

8.4. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 OWS, całość ceny musi zostać zapłacona
przez Klienta przed dniem dostawy (zadatek) do Miejsca Dostawy wskazanego
w Umowie (nie dotyczy usług), chyba że Strony w Umowie uzgodnią inaczej.
Produkt nie zostanie wydany Klientowi w przypadku niedokonania
wcześniejszej zapłaty całości ceny, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 OWS,
chyba że Strony w Umowie uzgodnią inaczej.

8.5. Do zadatku mają zastosowanie postanowienia art. 394 kodeksu cywilnego.

8.6. Brak przekazania zadatku w ustalonym pomiędzy Stronami terminie, będzie
uznany za rezygnację Klienta z Zamówienia.

8.7. Za datę zapłaty ceny przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy. Do dnia zapłaty pełnej ceny za sprzedawany produkt pozostaje on
własnością Sprzedawcy.

8.8. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Klient zobowiązany jest do zapłaty
odsetek maksymalnych zgodnie z art. 481 § 2 (1) kodeksu cywilnego.

8.9. Jeżeli Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością, bez względu na jej wysokość,
lub innymi świadczeniami wynikającymi z tej lub innych transakcji wiążących
Strony, to Sprzedawca może – co nie narusza jego pozostałych praw i nie będzie
uznawane za nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy– odroczyć
spełnienie swoich własnych zobowiązań, aż do czasu dokonania tej płatności
przez Klienta w wymaganej wysokości wraz z należnymi odsetkami i kosztami
lub innych świadczeń i wymagać natychmiastowego uregulowania wszystkich
nieuregulowanych wierzytelności wynikających z tej lub innych transakcji, i
naliczyć od tych kwot odpowiednio od daty ich wymagalności odsetki
maksymalne za opóźnienie, tak jak to zostało opisane w pkt 8.9, o ile Sprzedawca
nie wykaże przekraczających je kosztów. W każdym przypadku Sprzedawcy
przysługuje prawo do wystawienia rachunku za koszty postępowania
przedsądowego, wezwań do zapłaty, egzekucji należności przez firmy
windykacyjne i obsługi prawnej. Niezależnie od powyższych uprawnień, w
przypadku braku płatności jakiejkolwiek wierzytelności przez Klienta, gdy
opóźnienie przekracza 14 dni, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od
Umowy bez wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu. Skorzystanie z
uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie nie stanowi podstawy do
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta.

8.10. Klient upoważnia Sprzedawcę do podjęcia wszelkich działań fizycznych i
prawnych zmierzających do odebrania wydanego Klientowi produktu, będącego
nadal własnością Sprzedawcy, w przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą
ceny przez okres przekraczający 21 dni. W szczególności Klient upoważnia
Sprzedawcę do odbioru produktu, a także do zdemontowania już
zamontowanego produktu. Koszty odbioru, w tym koszty zdemontowania i
transportu produktu obciążają w całości Klienta.

8.11. W przypadku Klientów dokonujących zakupów z odroczonym terminem
płatności, faktury korygujące będą wystawiane przez Sprzedawcę zgodnie z
ustalonym terminem płatności w Umowie. W przypadku Klientów
dokonujących zakupów z terminem płatności „Przedpłata 100%” faktury
korygujące będą przez Sprzedawcę wystawiane z terminem płatności: 14 dni.

8.12. W celu udokumentowania sprzedaży produktu oraz wniesienia zadatku,
Klientowi zostanie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy produkt będzie wydawany partiami, na każdą partię
wystawiana będzie osobna faktura.

8.13. Klient, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, nie jest uprawniony do wstrzymania
lub potrącenia płatności z powodu roszczeń wzajemnych.

IX Kredyt Kupiecki

9.1. Sprzedawca dopuszcza udzielenie Klientowi kredytu kupieckiego („Kredyt
Kupiecki”). Udzielenie Kredytu Kupieckiego Klientowi upoważnia go do
dokonywania u Sprzedawcy zakupów z odroczonym terminem płatności. Kredyt
Kupiecki stanowi odnawialny limit środków, wyrażony w ustalonej przez Strony
walucie, do którego wysokości Klient może dokonywać zamówień oraz
zakupów (łącznie) u Sprzedawcy z odroczonym terminem płatności.

9.2. Udzielenie Kredytu Kupieckiego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie
dwustronnych uzgodnień, w których Strony ustalą dokładne zasady udzielenia
Kredytu Kupieckiego, jego wysokość oraz walutę i sposób zabezpieczenia.

9.3. W przypadku, gdy Sprzedawca wprowadzi osobny „Regulamin Przyznawania
Kredytu Kupieckiego” („Regulamin Kredytu Kupieckiego”), udzielenie
Kredytu Kupieckiego będzie się odbywać na zasadach opisanych w Regulaminie
Kredytu Kupieckiego. Pkt 3.10 OWS stosuje się odpowiednio.

9.4. Udzielenie Kredytu Kupieckiego poprzedzone jest każdorazowo weryfikacją
ryzyka i zdolności kredytowej Klienta, dokonaną przez Sprzedawcę lub podmiot
działający na zlecenie Sprzedawcy.

9.5. W szczególnych przypadkach udzielenie Kredytu Kupieckiego może wymagać
ustanowienia zabezpieczenia przez Klienta. Zabezpieczeniem Kredytu
Kupieckiego lub konkretnej Umowy może być gwarancja bankowa, gwarancja
ubezpieczeniowa, poręczenie instytucji finansowej lub poręczenie osoby trzeciej
zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w
trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania
cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.). Warunki gwarancji
bankowej, ubezpieczeniowej lub warunki poręczenia a także projekt aktu
notarialnego, o których mowa w poprzednim zdaniu muszą być zaakceptowane
przez Sprzedawcę i bez jego zgody nie mogą być zmienione przez Klienta.

9.6. W przypadku wskazanym w pkt. 9.5 udzielenie Klientowi Kredytu Kupieckiego
nastąpi tylko i wyłącznie po przekazaniu przez Klienta do Sprzedawcy oryginału
dokumentu gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub innego,
zaakceptowanego przez Sprzedawcę dokumentu zabezpieczenia.

9.7. Wygaśnięcie ustanowionego zabezpieczenia Kredytu Kupieckiego powoduje
natychmiastową utratę możliwości korzystania przez Klienta z Kredytu
Kupieckiego. W takim przypadku Kredyt Kupiecki uznaje się za cofnięty z
chwilą wygaśnięcia zabezpieczenia, zaś płatności Klienta za produkt zakupiony
w oparciu o Kredyt Kupiecki, stają się wymagalne z dniem następującym po dniu,
w którym ustanowione zabezpieczenie wygasło. W takim przypadku nowe
Zamówienia Klienta mogą być realizowane tylko w oparciu o zasady płatności
ustalone w pkt 8 OWS.

9.8. Klient, na żądanie Sprzedawcy, zobowiązany jest przedłożyć wszelkie
dokumenty i udzielić stosownych informacji w celu dokonania oceny zdolności
kredytowej Klienta oraz oceny ryzyka udzielenia lub kontynuacji Kredytu
Kupieckiego. W szczególności, Klient, na żądanie Sprzedawcy, przedłoży
aktualny bilans, rachunek wyników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o
niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o
niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz deklaracje
podatkowe, deklaracje podatkowe za okres 2 lat, zaświadczenie o uzyskaniu
numeru REGON, NIP, oświadczenia o posiadanych zobowiązaniach,
zaświadczenie o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności
gospodarczej. Sprzedawca może w każdym czasie żądać od Klienta złożenia
wyjaśnień lub przedłożenia innych dokumentów, aniżeli te, o których mowa w
niniejszym punkcie.

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8 powyżej, powinny być przedłożone
przez Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania od
Sprzedawcy. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów we wskazanym
terminie, Sprzedawca może odmówić udzielenia albo odpowiednio odmówić
kontynuacji udzielonego Klientowi Kredytu Kupieckiego. Odmowa kontynuacji
udzielonego Kredytu Kupieckiego jest równoznaczna z jego cofnięciem, pkt 9.13
poniżej stosuje się odpowiednio.

9.10. W przypadku przekazania przez Klienta dokumentów wymaganych przez
Sprzedawcę i po ich zaakceptowaniu jako dających rękojmię wiarygodności
finansowej Klienta, Klientowi może zostać udzielony Kredyt Kupiecki albo
odpowiednio Klient może dalej korzystać z wcześniej udzielonego Kredytu
Kupieckiego. W szczególnych przypadkach Strony mogą uzgodnić inny, aniżeli
wskazany w pkt 9.9 powyżej, termin na dostarczenie stosownych dokumentów.

9.11. Sprzedawca ma prawo w każdym przypadku odmówić udzielenia Klientowi
Kredytu Kupieckiego bez podawania przyczyny.

9.12. Kredyt Kupiecki może zostać w każdym czasie cofnięty Klientowi, wedle
swobodnego uznania Sprzedawcy. W szczególności, Kredyt Kupiecki może
zostać cofnięty w przypadkach określonych w Umowie, a także w przypadku
pogorszenia sytuacji finansowej Klienta, przekroczenia terminu płatności o
więcej niż 14 dni lub odmowy przekazania dokumentów albo udzielania
informacji, o których mowa w pkt. 9.8 powyżej.

9.13. Cofnięcie Kredytu Kupieckiego ma ten skutek, że wszelkie płatności za produkt
zakupiony w oparciu o Kredyt Kupiecki, stają się wymagalne z dniem
następującym po dniu doręczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o
cofnięciu Kredytu Kupieckiego, zaś nowe Zamówienia mogą być realizowane
jedynie na zasadach określonych w pkt 8 OWS. W przypadku braku płatności
kwoty wymagalnej w myśl zdania poprzedzającego, Sprzedawca uprawniony
jest do wykorzystania ustanowionych przez Klienta zabezpieczeń Kredytu
Kupieckiego.

9.14. Sprzedawca w każdym przypadku ma prawo zawiesić uprawnienie Klienta do
korzystania z przyznanego Kredytu Kupieckiego albo dokonać zmniejszenia
limitu przyznanego Kredytu Kupieckiego, bez podawania przyczyny.

9.15. Zawieszenie uprawnienia do korzystania z przyznanego Kredytu Kupieckiego
ma ten skutek, że Klient zobowiązany jest dokonać płatności za produkt
zakupiony w Kredycie Kupieckim w terminie przewidzianym w Umowie, zaś
nowe zamówienia mogą być realizowane jedynie na zasadach określonych w pkt
8 OWS.

9.16. Zmniejszenie limitu przyznanego Kredytu Kupieckiego, ma ten skutek, iż
wszelkie płatności za produkt zakupiony w oparciu o Kredyt Kupiecki, w
zakresie w jakim przekraczają one wysokość nowego limitu, stają się wymagalne
z dniem następującym po dniu doręczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy
o zmniejszeniu przyznanego limitu Kredytu Kupieckiego, pkt 9.13 zd. 2 powyżej
stosuje się odpowiednio.

9.17. Cofnięcie Kredytu Kupieckiego, zawieszenie prawa do korzystania z Kredytu
Kupieckiego, jak również zmniejszenie limitu udzielonego Klientowi Kredytu
Kupieckiego dokonywane jest poprzez złożenie Klientowi jednostronnego
oświadczenia woli przez Sprzedawcę.

9.18. Oświadczenia Sprzedawcy, o których mowa w pkt 9.17 powyżej będą doręczane
osobiście lub wysyłane na adres rejestrowy Klienta wskazany w rejestrze
przedsiębiorców listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i/lub
na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku wysłania korespondencji
na adres rejestrowy Klienta i dwukrotnego nieodebrania przesyłki,
korespondencja ma skutek doręczenia z ostatnim dniem terminu przewidzianego
na odbiór przesyłki.

9.19. Oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być wysłane do Klienta w postaci
elektronicznej i powinny być wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Strony dopuszczają także wysłane ww. oświadczenia w formie skanu
za pośrednictwem wiadomości e-mail (bez bezpiecznego podpisu
elektronicznego), a następnie wysłanie go listem poleconym na adres do
doręczeń wskazany przez Klienta. Za datę złożenia i doręczenia oświadczenia
woli uznaje się chwilę, w której Klient najwcześniej miał możliwość zapoznania
się ze złożonym oświadczeniem.

X Zastrzeżenie własności

10.1. Produkty dostarczane Klientowi stanowią własność Sprzedawcy, aż do pełnej
zapłaty przez Klienta ceny (wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie,
kosztami i karami umownymi) należnej Sprzedawcy za te produkty.

10.2. Jeżeli produkty zostały przetworzone lub włączone trwale do innych urządzeń,
Sprzedawcy przysługuje, do momentu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta,
prawo zastawu na przetworzonym produkcie lub urządzeniu, do którego produkt
Sprzedawcy został wbudowany. O powyższym prawie Klient zobowiązuje się
poinformować osoby trzecie, którym sprzedaje produkt Sprzedawcy
samodzielnie lub jako wbudowany w inne urządzenia.

10.3. W przypadku opóźnienia w płatności ceny za produkty, Sprzedawca ma prawo
żądać zwrotu należących do niego produktów. Niezależnie do żądania zwrotu
produktów, Sprzedawca ma prawo do zatrzymania wszystkich otrzymanych
zaliczek i płatności otrzymanych za te produkty od Klienta, bez uszczerbku dla
możliwości domagania się dalszego odszkodowania.

XI Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie

11.1. Jeśli Sprzedawca wytworzy produkt na podstawie danych konstrukcyjnych,
rysunków, modeli lub innych specyfikacji Klienta, to Klient, w przypadku
ewentualnego naruszenia praw ochronnych, zwolni Sprzedawcę z
odpowiedzialności z tytułu szkód i pozwów, i na życzenie Sprzedawcy
uczestniczyć będzie na własny koszt w odpowiednich postępowaniach jako
strona lub interwent oraz przeprowadzi proces na korzyść Sprzedawcy.

11.2. Dokumenty ofertowe i projektowe oraz dokumenty wykonawcze, tid.ie jak np.
projekty, szkice i inne dokumenty techniczne pozostają zawsze własnością
intelektualną Sprzedawcy i podlegają właściwym przepisom ustawowym
dotyczącym powielania, naśladownictwa, konkurencji itd. Sprzedawca może w
każdej chwili zażądać zwrotu dokumentów i należy mu je zwrócić bez odrębnego
wezwania, jeśli Zamówienie zostało udzielone osobie trzeciej.

XII Reklamacja

12.1. Klientowi, w stosunku do nabywanego produktu, nie przysługują roszczenia z
tytułu rękojmi za wady rzeczy. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy
za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego
niedbalstwa Sprzedawcy.

12.2. W stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem obowiązuje tryb reklamacyjny
opisany w pkt. 12 oraz w pkt 6.13-6.14 OWS. Reklamację w rozumieniu OWS
należy rozumieć jako skorzystanie przez Klienta z uprawnienia określonego w
pkt 6.13-6.14 OWS tj. sporządzenie pisma reklamacyjnego i przesłanie
protokołu do Sprzedawcy („Reklamacja”):

12.2.1.za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
[email protected] ;

12.2.2.osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres ZG Lighting Polska Sp. z o. o.,
ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław.

12.3. Podstawą Reklamacji jest protokół odbioru produktu wraz z protokołem
reklamacyjnym oraz faktura VAT, chyba że Sprzedawca jeszcze jej nie wystawił.

12.4. Wszelkie koszty dodatkowe powstałe w związku z Reklamacją (jak np. koszty
montażu i demontażu, transportu, utylizacji, dojazdu i czasu podróży,
podnośników, rusztowań) ponosi Klient.

12.5. Klient nie jest uprawniony do wykonania naprawy bez zgody Sprzedawcy.
Rachunki za naprawy przeprowadzone przez Klienta lub osoby trzecie zostaną
uznane tylko wtedy, gdy Sprzedawca został wcześniej pisemnie zawiadomiony
o tych kosztach, ich wysokości i zakresu prac a ich przejęcie zostało
potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie. Wykonanie naprawy produktu przez
osobę trzecią, bez zgody Sprzedawcy powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności
Sprzedawcy za produkt w tym także odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

12.6. Jeżeli spośród produktów dostarczonych tylko niektóre są wadliwe i dają się
odłączyć od produktów wolnych od wad, roszczenia reklamacyjne ogranicza się
wyłącznie do produktów wadliwych.

12.7. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłacenia ceny w
ustalonym terminie ani nie stanowi podstawy odmowy przyjęcia produktu.

12.8. Warunkiem przyjęcia zwrotów produktów, które zostały zakwestionowane przez
Klienta i uznane przez Sprzedawcę jest to, by były one nieuszkodzone,
nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Klienta oraz identyfikowalne, co
do parametrów zawartych w atestach. W przypadku produktów pakowanych
fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

12.9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za produkt użyty w sposób niezgodny
z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały
szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w
wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

12.10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z realizacją reklamacji do
czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności
(płatności).

XIII Gwarancja

13.1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości za wady produkcyjne sprzedawanych
produktów na zasadach określonych w Warunkach Gwarancji, odpowiednio dla
właściwej grupy produktowej. Warunki Gwarancji na produkty sprzedawane
przez Sprzedawcę są opublikowane na stronie internetowej
https://www.zumtobel.com/pl-pl/guarantee.html .

XIV Odpowiedzialność

14.1. Warunki Umowy oraz warunki niniejszych OWS określają zasady
odpowiedzialności Sprzedawcy i zastępują wszelkie inne gwarancje, niezależnie
od tego, czy ustawowe, wyraźne lub dorozumiane.

14.2. Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny na podstawie
Umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, za
żadne wyjątkowe, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym za
utracone korzyści Klienta lub osoby trzeciej, za wyjątkiem odpowiedzialności za
szkodę z winy umyślnej Sprzedawcy.

14.3. W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny lub przedmiotu roszczenia,
łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu lub w związku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do
wysokości ceny netto produktów, będących przedmiotem roszczenia Klienta.

XV Dostawy wzorów

15.1. Na życzenie Klienta Sprzedawca może bezpłatnie udostępnić produkt z
programu dostaw jako wzory do obejrzenia na okres maksymalnie 4 tygodni,
przy czym dostawę uznaje się za dostawę wzorów tylko wówczas, jeśli
Sprzedawca wyraźnie ją w ten sposób określi na dowodzie dostawy lub/i na
fakturze. Źródła światła, elektroniczne części podlegające zużyciu i produkt
wyprodukowany na zamówienie nie mogą być sprowadzane jako wzory.

15.2. W przypadku dostawy produktu jako wzoru fakturowanie odbywa się na
uzgodnionych warunkach standardowych. Po terminowym zwrocie produktu w
oryginalnym opakowaniu sporządzana jest nota uznaniowa do rachunku.

15.3. Jeśli produkt nie wróci do Sprzedawcy w wyznaczonym terminie, uznaje się go
za definitywnie zakupiony. Taka sama zasada obowiązuje, gdy zwrócony
produkt został częściowo lub całkowicie wymieniony, zmieniony lub
uszkodzony, albo nosi śladu montażu.

XVI Zasady świadczenia Usług

16.1. Sprzedawca oferuje wykonanie usług („Usługi”). Jeżeli to możliwe Sprzedawca
wskaże w Umowie orientacyjny termin wykonania Usługi. Termin ten może ulec
zmianie.

16.2. Terminy wykonania Usługi biegną od ostatniej z dat wskazanych w pkt 6.4 OWS.

16.3. Sprzedawca jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących
terminów wykonania Usługi w przypadkach wskazanych w pkt 6.5 OWS.

16.4. Klient zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy w
tym terminowo przekazać niezbędne do realizacji prac informacje, dokumenty
oraz prawidłowo przygotowany front robót.

16.5. Na produkty dostarczone w ramach realizowanej Usługi, takie jak części
zamienne, Sprzedawca udziela gwarancji zgodnie z Warunkami Gwarancji
odpowiednio dla właściwej grupy produktowej.

16.6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Usługi będą świadczone w oparciu o
wynagrodzenie kalkulowane na podstawie faktycznie poniesionego nakładu
pracy, zgodnie ze stawkami godzinowymi określonymi przez Sprzedawcę w
Cenniku Kosztów Serwisu ZG Lighting Polska Sp. z o.o. powiększonymi o
faktycznie poniesione opłaty i koszty materiałów.

16.7. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedawca ma świadczyć na rzecz Klienta
Usługi w miejscu, gdzie produkt jest zainstalowany, o ile Oferta lub Umowa nie
wskazuje inaczej, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą
(poza kosztami realizacji Usługi lub dostawy produktów), tytułem pokrycia
kosztów dojazdu do miejsca zainstalowania produktu. Koszty dojazdu określa
Cennik Kosztów Serwisu ZG Lighting Polska Sp. z o.o.

16.8. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedawca ma świadczyć na rzecz Klienta
Usługi w miejscu, gdzie produkt jest zainstalowany, Klient odpowiada za
zapewnienie dostępu do produktu oraz za dostawę energii, oświetlenia i innych
mediów niezbędnych do świadczenia usługi przez Sprzedawcę. Klient będzie
również uważany za wytwórcę odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) powstałych w
miejscu realizacji Usługi w wyniku świadczeniu Usługi przez Sprzedawcę.

16.9. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedawca ma świadczyć na rzecz Klienta
Usługi w miejscu, gdzie produkt jest zainstalowany, Klient zapewni bezpieczną
organizację prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualna
podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
opublikowane w Dz.U. z 2013 r, poz. 492), a w szczególności:

16.9.1.zapewni, iż prace będą wykonywane wyłącznie na podstawie polecenia
pisemnego wystawionego przez prowadzącego eksploatację lub osobę przez
niego upoważnioną;

16.9.2.zapewni, zgodne z treścią ww. Rozporządzenia, przygotowanie i zabezpieczenie
miejsca pracy oraz dopuszczenie do prac pracowników (współpracowników)
Sprzedawcy;

16.9.3.zapewni obecność pracownika posiadającego wiedzę w zakresie instalacji
będącej przedmiotem prac;

16.9.4.na żądanie Sprzedawcy zapewni wyłączenie z eksploatacji całej instalacji lub jej
poszczególnych części tymczasowo lub na cały okres prowadzenia prac;

16.9.5.w przypadku prac wykonywanych jednoosobowo przez pracowników
Sprzedawcy, Klient zapewni dołączanie do zespołu pracownika z odpowiednim
świadectwem kwalifikacyjnym, tak aby spełnione były zapisy Rozporządzenia
w zakresie osób uprawnionych i asekuracji.

16.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przystąpienia, lub odstąpienia od prac
lub interwencji w każdym czasie, jeśli wyżej opisane warunki bezpiecznego
wykonania prac nie zostaną spełnione. W takim przypadku Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta niezbędnymi kosztami związanymi
z organizacją interwencji (dojazdy, noclegi itp.).

16.11. W przypadku zamontowania produktu w sposób uniemożliwiający bezpieczny,
zgodny z zasadami BHP dostęp do niego i wykonanie usługi, Sprzedawca
powstrzyma się z wykonywaniem czynności do czasu umożliwienia dostępu do
produktu przez Klienta zgodnie z zasadami BHP.

16.12. Jeśli wykonanie Usługi przez Sprzedawcę w miejscu instalacji produktu jest
opóźnione lub niemożliwe, z przyczyn znajdujących się poza kontrolą
Sprzedawcy, dodatkowe koszty z tym związane, poniesione przez Sprzedawcę,
zostaną pokryte przez Klienta na podstawie faktury VAT wystawionej mu przez
Sprzedawcę.

16.13. Odbiór wykonanej usługi odbywać się będzie na podstawie pisemnego protokołu
odbioru, podpisanego przez obie Strony. Postanowienia pkt 5 OWS i 12 OWS
stosuje się odpowiednio.

16.14. W przypadku, jeżeli Klient bezpodstawnie odmawia odbioru całości lub części
zrealizowanych usług stosuje się postanowienia pkt 6.11 OWS.

16.15. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę zgłoszenia awarii, zgłoszenia
zapotrzebowania na realizację przeglądu lub innych usług serwisowych, jest
przesłanie przez Klienta zgłoszenia drogą elektroniczną na adres:
[email protected] .

XVII RODO

17.1. Administratorem danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
RODO)) jest firmą ZG Lighting Polska Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu
przy ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –
Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000048097, NIP 8990025568.

17.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] .

17.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

17.4. Odbiorcą danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w
zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

17.5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.

17.6. Klient oraz/i osoba fizyczna posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia
danych.

17.7. Klient oraz/i osoba fizyczna posiada prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

17.8. Podanie przez Klienta lub/i osobę fizyczną danych osobowych jest dobrowolne,
jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

XVIII Odstąpienie od Umowy

18.1. Warunkiem odstąpienia Klienta od Umowy jest zwłoka w dostawie, której
przyczyną jest rażąca wina Sprzedawcy, i która trwa również po upływie
dodatkowego, odpowiedniego terminu o długości minimum 30 dni, który Klient
musi wyznaczyć na piśmie. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy
będzie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy Klient złoży je Sprzedawcy listem
poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres ZG Lighting Polska Sp. z o. o.,
ul. Antoniego Słonimskiego 1, 50-304 Wrocław .

18.2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli:

18.2.1.wykonanie dostawy lub rozpoczęcie albo kontynuacja świadczenia są
niemożliwe lub mimo wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego w
dalszym ciągu dostawy opóźniają się z powodów, za które odpowiedzialność
ponosi Klient;

18.2.2.zdaniem Sprzedawcy powstały uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności
Klienta lub/i Klient mimo żądania Sprzedawcy nie wnosi niezwłocznie
przedpłaty;

18.2.3.zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec
majątku Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu z powyższych powodów można
również złożyć odnośnie do jeszcze niewykonanej części dostawy lub
świadczenia.

18.2.4.Klient naruszył jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Umowy i nie usunął
skutków tego naruszenia w terminie 14 dni od otrzymania od Sprzedawcy
pisemnego zawiadomienia o naruszeniu, jeżeli skutki naruszenia były możliwe
do usunięcia;

XIX Postanowienia końcowe

19.1. Jeśli pojedyncze postanowienia Umowy zostaną uznane za nieważne, nie
narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy
zastąpić postanowieniem ważnym, które w możliwie jak największym stopniu
będzie zbliżone do zamierzeń Stron.

19.2. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku uregulowanego Umową
zaistniałe pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, których nie uda się zakończyć na
drodze polubownej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie polskiego sądu
powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

19.3. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdej zmianie adresu
lub siedziby. W przypadku braku takiej informacji ze strony Klienta, wszelka
korespondencja będzie wysyłana na adres Klienta podany w Umowie, z
zastrzeżeniem pkt 9.18 OWS, zaś prawidłowe doręczenie korespondencji na ten
adres lub dwukrotne awizowanie korespondencji będzie uznawane za skuteczne
jej doręczenie Klientowi.Kontakt

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
Platinium Business Park III
02-583 Warszawa
Tel.: +48 (22) 856 74 31
E-mail: [email protected]
Siedziba główna:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn
Austria
Tel.: +43 (5572) 390-0
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
KRAJ
SOCIAL MEDIA

Partner w zakresie rozwiązań świetlnych

Większy sukces dzięki profesjonalnym i wydajnym rozwiązaniom świetlnym: Zumtobel informuje, szkoli wybranych elektryków w zakresie obsługi oświetlenia, a także zapewnia im niezbędną pomoc.
do portalu LLP

Lighting Competence Program

Celem programu partnerskiego dla projektantów instalacji elektrycznych firmy Zumtobel jest połączenie ich kompetencji z naszymi, a dzięki temu możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału oświetleniowego, a jednocześnie ułatwienie codziennych czynności związanych z projektowaniem.
do portalu LCP

Lighting Design Program

Ten program partnerski firmy Zumtobel został przygotowany dla architektów, którzy tworzą za pomocą światła i poszukują w tym celu inspiracji, wsparcia i informacji z pierwszej ręki.
do portalu LDP
Więcej informacji o programach