OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

ZG Lighting Polska Sp. z o. o.

1. Podstawy i zakres obowiązywania

1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży („OWS ") regulują zasady sprzedaży przez spółkę działającą pod firmą ZG Lighting Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a, 02-583 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048097; kapitał zakładowy 10.721.400 zł, NIP 8990025568 (zwanej dalej "Sprzedawcą ").

1.2. OWS obowiązują od dn. 01.03.2023 r.

1.3. OWS stanowią integralną część każdej oferty złożonej przez Sprzedawcę na sprzedaż/dostawę produktów i/lub świadczenie usług. OWS mają również zastosowanie do wszystkich umów (zwanych dalej „Umowami ") zawartych przez Sprzedawcę z klientem (dalej "Klient ") na sprzedaż/dostawę produktów i/lub świadczenie usług.

1.4. W dalszej części OWS Sprzedawca i Klient razem będą nazywani „Stronami ", lub w zależności od kontekstu osobno „Stroną ".

1.5. OWS nie stosuje się do umów zawieranych przez Sprzedawcę z konsumentami.

1.6. Ilekroć w niniejszych OWS występuje pojęcie „Umowa ", należy przez to rozumieć umowę sprzedaży zawartą przez Strony, wraz z dokumentami, które zgodnie z treścią Umowy stanowią jej integralną część. Umowa może przybrać formę: 

1.6.1. potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji („Potwierdzenie ") zawierającego wszystkie istotne elementy wcześniej złożonego zamówienia,

1.6.2. umowy sprzedaży („Umowa Sprzedaży "),

1.6.3. porozumienia ramowego o współpracy handlowej („Porozumienie "),

1.6.4. protokołu z negocjacji („Protokół z Negocjacji "),

1.7. W przypadku, gdy niniejsze OWS lub postanowienia Umowy, do której mają one zastosowanie wymagają dla danej czynności zachowania formy pisemnej lub wiadomości poczty elektronicznej, przyjmuje się, że forma ta została zastrzeżona pod rygorem nieważności.

1.8. OWS stanowią integralną część każdej Umowy jako załącznik do Umowy, zaś podpisanie Umowy przez Klienta stanowi także akceptację OWS, chyba że inaczej zastrzeżono w treści Umowy. W przypadku, gdy Strony pozostają w stałych stosunkach gospodarczych, przyjmuje się, iż Klient akceptuje OWS w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Sprzedawcy (https://www.zumtobel.com/pl-pl/warunki-sprzedazy-i-dostawy.html), zaś wydawanie i załączanie OWS do każdej Umowy nie jest konieczne.

1.9. W przypadku sprzeczności postanowień OWS z postanowieniami Umowy lub innych dokumentów podpisanych przez upoważnionych reprezentantów Stron („Inne dokumenty"), postanowienia Umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS i Innych dokumentów, zaś postanowienia Innych dokumentów mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.

1.10. Sprzedawca ma prawo dokonywać zmian w OWS w dowolnym czasie, publikując aktualną wersję na stronie internetowej Sprzedawcy (https://www.zumtobel.com).

 

 2. Informacje handlowe i oferty

2.1. Dane dotyczące charakterystyki produktów podane w katalogach oraz innych materiałach reklamowych Sprzedawcy takie jak w szczególności wymiary, masa, kształty i odcienie kolorów mają charakter orientacyjny.

2.2. Ogłoszenia, materiały reklamowe, cenniki i katalogi o produktach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.

2.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w dowolnym czasie zmian parametrów technicznych oraz charakterystyki produktów, których prezentacje, opisy i specyfikacje określono w katalogach i materiałach reklamowych Sprzedawcy.

2.4. Umieszczenie produktu w katalogu, cenniku lub innych materiałach reklamowych Sprzedawcy nie gwarantuje jego dostępności.

2.5. W stosunku do wszystkich dokumentów ofertowych i projektowych łącznie ze wszelkimi przynależnymi załącznikami i wzorami, rysunkami i opisami obowiązuje zastrzeżenie praw własności przemysłowej i praw autorskich zgodnie z pkt 11.

2.6. Ofertę stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy złożone przez Sprzedawcę zawierające istotne postanowienia Umowy („Oferta "). Wszelkie pisma Sprzedawcy nieoznaczone wyraźnie jako Oferta stanowią wyłącznie informację handlową.

2.7. W przypadku, gdy Sprzedawca złoży Klientowi Ofertę, ceny i inne warunki tej Oferty odnoszą się wyłącznie do produktów (specyfikacji i ilości) lub/i usług, które są w niej wyraźnie określone.

2.8. Oferta Sprzedawcy pozostaje ważna przez okres jednego miesiąca od dnia jej złożenia, chyba że z treści Oferty wprost wynika co innego.

 

3. Zamówienie

3.1. Klient może składać zamówienia u Sprzedawcy pisemnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście („Zamówienie ").

3.2. Zamówienie powinno zawierać co najmniej: 3.2.1. dokładne oznaczenie Klienta oraz osoby składającej zamówienie w imieniu Klienta;

3.2.2. jednoznaczny opis przedmiotu Zamówienia (produkty, numery katalogowe produktów wraz z liczbą sztuk, zgodnie z Ofertą) lub odniesienie do oferty będącej podstawą Zamówienia (numer oferty, data);

3.2.3. miejsce dostawy produktu lub realizacji usługi („Miejsce Dostawy ");

3.2.4. Dane kontaktowe osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia;

3.2.5. oświadczenie osoby składającej Zamówienie, że jest upoważniona do reprezentacji Klienta.

3.3. Zamówienie powinno zostać złożone przez osoby upoważnione do reprezentacji Klienta zgodnie z danymi ujawnionymi w odpowiednim rejestrze lub osobę posiadającą pisemne upoważnienie do składania Zamówień doręczone uprzednio do Sprzedawcy. W przypadku, gdy osoba składająca Zamówienie nie będzie posiadać stosownego upoważnienia, lub gdy nastąpi przekroczenie zakresu jej umocowania, to wówczas ponosi ona całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane bezpośrednio lub pośrednio z realizacją Zamówienia przez Sprzedawcę, chyba że mocodawca potwierdzi umocowanie tej osoby.

3.4. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia telefonicznie, Zamówienie dla swej ważności wymaga potwierdzenia przez Klienta w formie pisemnej w ciągu 72 godzin od dnia złożenia Zamówienia telefonicznie. W przypadku braku takiego potwierdzenia, Zamówienie uznaje się za niebyłe.

3.5. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez dostarczenie Klientowi Potwierdzenia. W przypadku, gdy brak jest możliwości dostarczenia produktu bądź wykonania usługi w czasie lub ilości określonej w Zamówieniu, wystawienie Potwierdzenia poprzedzają uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą co do ilości i terminów, w jakich mają być one dostarczone.

3.6. Potwierdzenie jest dostarczane Klientowi w sposób, w jaki złożył on Zamówienie, chyba, że ustalono inaczej.

3.7. W przypadku Klientów, z którymi Sprzedawca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, możliwe jest zawarcie Umowy w postaci Protokołu z Negocjacji zawierających postanowienia szczegółowo regulujące kwestie, do których odnoszą się OWS, w szczególności postanowienia dotyczącego kredytu kupieckiego wskazanego w pkt 9 OWS.

3.8. Każda ze Stron, na żądanie drugiej Strony, obowiązana jest dostarczyć dokument rejestracyjny działalności gospodarczej oraz decyzje o nadaniu numeru NIP, VAT i REGON, w formie poświadczonej przez siebie kserokopii oraz listę osób upoważnionych do składania zmówienia w imieniu Klienta.

3.9. Wykonanie postanowień pkt 3.8 powyżej, jest równoznaczne z zapewnieniem, iż dane wynikające z tych dokumentów są w pełni aktualne w dacie zawarcia Umowy.

3.10. Składanie Zamówień za pośrednictwem internetowej platformy sprzedaży będzie mogło odbywać się pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania przez Klienta osobnego regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin platformy ").

3.11. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu platformy będą sprzeczne z OWS, postanowienia Regulaminu mają pierwszeństwo stosowania przed niniejszymi OWS.

 

4. Umowa

4.1. Umowę pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uznaje się za zawartą z chwilą doręczenia Klientowi Potwierdzenia, o ile zawiera ono wszystkie istotne elementy zawarte wcześniej w Zamówieniu Klienta lub z chwilą podpisania Umowy, Porozumienia bądź Protokołu z Negocjacji przez Strony, tj. z chwilą złożenia na niej podpisów przez prawidłowo umocowanych przedstawicieli obu Stron, chyba że z Umowy, Porozumienia bądź Protokołu z Negocjacji wynika inaczej.

4.2. W przypadku, gdy Potwierdzenie zawiera naniesione przez Sprzedawcę drobne zmiany lub uzupełnienia nie zmieniające w sposób istotny treści Zamówienia złożonego przez Klienta, Strony wiąże Umowa o treści określonej w Zamówieniu z uwzględnieniem zmian lub uzupełnień dokonanych przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu, chyba że Klient niezwłocznie sprzeciwił się włączeniu zmian lub uzupełnień do Umowy, przekazując swój sprzeciw Sprzedawcy w sposób wskazany w OWS albo z treści złożonego Zamówienia wynikało, że Zamówienie może być przyjęte przez Sprzedawcę bez żadnych zmian lub uzupełnień, albo Sprzedawca w Potwierdzeniu uzależnił realizację Zamówienia od zgody wyrażonej przez Klienta na wprowadzone zmiany lub uzupełnienia, a zgody tej niezwłocznie nie otrzymał.

4.3. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę możliwa jest na warunkach odbiegających w sposób istotny od treści Zamówienia złożonego przez Klienta lub uzależniona jest od spełnienia dodatkowych warunków wskazanych przez Sprzedawcę, wystawienie Potwierdzenia przez Sprzedawcę poprzedzają uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą co do szczegółowych warunków realizacji Zamówienia.

4.4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

4.5. W przypadku zawarcia Umowy Strony ustalają, że wszystkie postanowienia, którymi chciały być związane, zostały zapisane w Umowie lub OWS i nie są związane ofertami, warunkami lub uzgodnieniami poczynionymi w toku wcześniejszych rozmów i uzgodnień, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

4.6. Każda ze Stron może odstąpić od niewykonanej Umowy z ważnych przyczyn, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem pkt 4.7 poniżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może wyrazić zgodę na odstąpienie przez Klienta od Umowy również po upływie 7 dni od zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy przez Klienta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, lub odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę z przyczyn dotyczących Kupującego, uprawnia Sprzedawcę do obciążenia Kupującego kosztami wynikającymi z przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Zamówienia. W przypadku, gdy termin realizacji Umowy jest krótszy niż 7 dni od jej zawarcia, Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

4.7. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca, a także Klient, mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) („kodeks cywilny").

4.8. Ceny nie zawierają podatków, w tym podatku VAT, zarówno płatnych w Polsce jak i w kraju dostawy produktów i realizacji usług.

 

5. Wydanie i odbiór produktu

5.1. Klient na swój koszt i ryzyko może odebrać produkt ze wskazanego przez Sprzedawcę Magazynu lub z biura Sprzedawcy osobiście albo wskazać w tym celu Sprzedawcy osobę trzecią, jako upoważnioną przez Kupującego do odbioru produktu. Wskazanie takie Klient może przesłać Sprzedającemu pocztą elektroniczną, podając w nim imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz numer Zamówienia (zamieszczony także w treści Potwierdzenia Zamówienia). Sprzedający może żądać (nie jest to obowiązek) od osoby odbierającej produkt doręczenia upoważnienia i/lub okazania dowodu potwierdzającego tożsamość (w celu jej identyfikacji jako Klienta lub osoby przez Kupującego upoważnionej w tym zakresie). Brak okazania umocowania i/lub dowodu potwierdzającego tożsamość osoby odbierającej produkt uprawnia Sprzedawcę do powstrzymania się z wydaniem produktu, co nie będzie uznawane za nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy. Koszty związane z nieodebraną dostawą obciążają wówczas w całości Klienta. Z chwilą odmowy wydania Produktu, w warunkach wskazanych powyżej, na Klienta przechodzi ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem produktu. Punkt 5.6 poniżej stosuje się odpowiednio.

5.2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę produktu po jego wydaniu Klientowi. Wydanie produktu nastąpi w oparciu o podpisany przez obie Strony protokół odbioru.

5.3. W trakcie odbioru produktu, Klient zobowiązany jest sprawdzić jego kompletność, ogólny stan techniczny oraz dokumenty, które zgodnie z Umową mają być wydane.

5.4. W przypadku zastrzeżeń Klienta co do kompletności produktu lub jego stanu technicznego, czy też dokumentów związanych z produktem, sporządza on jednostronnie stosowny protokół reklamacyjny i przesyła go do Sprzedawcy nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru produktu, pod rygorem utraty prawa powoływania się na te okoliczności w przyszłości. Do postępowania reklamacyjnego stosuje się pkt 12 OWS.

5.5. W przypadku opóźnienia lub braku gotowości ze strony Klienta do odbioru dostawy produktów, Sprzedawca będzie składował produkty przez 3 tygodnie od daty dostawy produktów, o której mowa w pkt.7.2, na swój koszt a na ryzyko Klienta. Powyżej 3 tygodni składowania, produkty będą składowane na koszt i ryzyko Klienta.

5.6. W przypadku opóźnienia przez Klienta terminu dostawy produktu lub braku odbioru produktu przez Klienta, Klient zobowiązany jest zapłacić składowe w wysokości 50 zł za 1 paletę produktu, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze oraz ponieść koszty dodatkowego transportu, które ewentualnie powstaną w wyniku powyższego, a w przypadku, gdy opłata ta nie pokryje faktycznie poniesionej szkody przez Sprzedawcę, Klient jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy odszkodowanie w pełnej wysokości z tego tytułu.

 

6. Dostawy

6.1. W przypadku gdy Strony uzgodniły w Umowie, że wydanie produktu ma nastąpić w innym miejscu niż magazyn Sprzedawcy, stosuje się postanowienia niniejszego punktu OWS przy uwzględnieniu pozostałych postanowień OWS.

6.2. W Umowie Sprzedawca wskaże orientacyjny termin dostawy produktu Klientowi lub/i termin wykonania usługi. Termin ten może ulec zmianie i bez odmiennego pisemnego uzgodnienia nie jest wiążący.

6.3. W przypadku produktów nie będących w stałej ofercie Sprzedawcy lub/i nie znajdujących się na stanach magazynowych, Sprzedawca wskaże orientacyjny termin dostawy produktu w ciągu 2 tygodni od daty wskazanej w 6.4

6.4. Terminy dostawy produktu bądź wykonania usługi biegną od ostatniej z następujących dat: 6.4.1. bezwarunkowego przyjęcia Zamówienia Klienta przez Sprzedawcę;

6.4.2. otrzymania przez Sprzedawcę informacji, od których zależy realizacja Zamówienia, za których dostarczenie odpowiedzialny jest Klient;

6.4.3. otrzymania zadatku, do którego wpłacenia zobowiązał się Klient zgodnie z warunkami Umowy lub przedpłaty w przypadku, gdy cena za produkt/usługi jest płatna przed dostawą produktu bądź wykonaniem usługi.

6.5. Sprzedawca jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących terminów dostaw produktu bądź wykonania usługi a także innych zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego OWS w przypadku wystąpienia opóźnień z przyczyn leżących po stronie Klienta lub siły wyższej, rozumianej jako zdarzenia nagłe, zewnętrzne, nieprzewidywalne i niezależne od woli i zdarzeń występujących u Sprzedawcy lub u jej dostawców, które mogą zakłócić organizację lub działalność gospodarczą Sprzedawcy lub jej dostawców, takich jak na przykład lokauty, lockdown, strajki, wojny, embarga, pożary, powodzie, epidemie, stany nadzwyczajne, wypadki z udziałem maszyny, uszkodzenie części w procesie wytwórczym, przerwy lub opóźnienia w produkcji, transporcie lub dostawie surowców, energii lub składników lub inne zdarzenia znajdujące się poza kontrolą Sprzedawcy lub jej dostawców. Terminy ulegają przedłużeniu co najmniej o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od Stron.

6.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany warunków realizacji Zamówienia lub/i dostawy a także innych zobowiązań wynikających z Umowy lub niniejszego OWS bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie, w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia pozostającego poza jego kontrolą, będącego rezultatem stanu pandemii bądź epidemii (w tym COVID-19), w tym wynikającego ze zmian w stosownych regulacjach prawnych lub wytycznych właściwego organu, które może mieć wpływ na możliwość realizacji przez Sprzedawcę jego zobowiązań.

6.7. Sprzedawca będzie dostarczać zamówiony przez Klienta produkt na warunkach określonych w Potwierdzeniu. Dopuszczalne warunki realizacji dostaw są ujęte w Międzynarodowych Regułach Handlu Incoterms.

6.8. Sprzedawcy przysługuje prawo do realizacji i rozliczenia dostaw częściowych lub wcześniejszych, w tym częściowego fakturowania dostaw częściowych.

6.9. Klient zapewni rozładunek oraz instalację produktu oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane.

6.10. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy produktu obecność osoby upoważnionej do odbioru w jego imieniu produktu zgodnie z pkt 5.1 OWS, przy czym odmowa przyjęcia dostawy lub nieobecność osoby upoważnionej przez Klienta nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za produkt.

6.11. W przypadku, jeżeli Klient bezpodstawnie odmawia odbioru całości lub części dostarczonych produktów, Sprzedawca może dokonać jednostronnego odbioru dostarczonych produktów, sporządzając jednostronnie protokół odbioru. Kopię protokołu Sprzedawca przekazuje niezwłocznie Klientowi.

6.12. Odbierając dostawę Klient ma obowiązek w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub przewoźnika dokonać sprawdzenia dostarczanych produktów pod kątem widocznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań zbiorczych lub naruszenia opakowania zbiorczego). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń produktu lub braków ilościowych, Klient powinien dokonać odpowiedniej adnotacji na liście przewozowym przewoźnika oraz sporządzić protokół uszkodzeń podpisany przez Klienta i przedstawiciela Sprzedawcy lub przewoźnika pod rygorem nieważności. Kopie tych dokumentów Klient przekaże Sprzedawcy wraz z reklamacją w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy. Brak adnotacji na liście przewozowym albo niesporządzenie protokołu uszkodzeń wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy za widoczne uszkodzenia lub braki ilościowe.

6.13. Klient dokona dokładnego sprawdzenia dostarczonego produktu co do ewentualnych braków ilościowych i wad jakościowych innych niż opisane w punktach powyżej (wady, których wykrycie nie było możliwe w drodze sprawdzenia dokonanego w dniu odbioru z dochowaniem należytej staranności) i powiadomi w formie pisemnej Sprzedawcę o wykrytych wadach w terminie do 5 dni roboczych od daty dostawy, pod rygorem nieważności. Reklamacja powinna zawierać protokół wad oraz dokumentację fotograficzną.

6.14. W każdym wypadku Klient zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika/spedytora/kuriera, Sprzedawcę lub ich ubezpieczycieli. Zwrot produktu może odbywać się tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu przez Strony warunków zwrotu i za pisemną zgodą Sprzedawcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, lub w wypadkach niecierpiących zwłoki, do ustalenia warunków zwrotu i wyrażenia zgody Sprzedawca może zadecydować o zastosowaniu formy dokumentowej (wiadomość e-mail). Na wezwanie Sprzedawcy Klient odeśle mu uszkodzony produkt lub będzie postępował z nim stosowanie do wskazówek Sprzedawcy.

6.15. Klient przejmuje na siebie odpowiedzialność za produkt zgodnie z określonymi w potwierdzeniu zamówienia warunkami realizacji dostaw bazującymi na Międzynarodowych Regułach Handlu Incoterms.

6.16. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, od momentu dostawy Klient ponosi wszelkie ryzyka związane z posiadaniem, przechowywaniem i/lub wykorzystaniem produktów, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktów oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane przez produkty.

 

7. Opakowania

7.1. Ceny podane w cennikach lub ofercie Sprzedawcy zawierają koszt standardowego opakowania produktu stosowanego przez Sprzedawcę. Opakowania są bezzwrotne.

  

8. Ceny, warunki płatności, faktury

8.1. Cena, terminy płatności, i waluta określone są w Umowie.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo, po powiadomieniu Klienta, do korekty cen produktów i usług jeszcze niedostarczonych, w wyniku zmian kosztów bezpośrednich, w tym zmian kursów walut, zmian cen surowców, kosztów produkcji, kosztów dystrybucji lub kosztów robocizny, jeśli takie zmiany przekroczą 5% pierwotnych kosztów bezpośrednich i jeśli takie zmiany będą miały miejsce między datą zawarcia Umowy a datą dostawy produktów lub/i wykonania usług.

8.3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy określony jest w Umowie lub na fakturze VAT.

8.4. Sprzedający wysyła na adres email wskazany przez Klienta fakturę elektroniczną w rozumieniu itd. 2 ust 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym jeśli Kupujący będzie chciał otrzymać fakturę w formie papierowej zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na etapie składania Zamówienia.

8.5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 OWS, całość ceny musi zostać zapłacona przez Klienta przed dniem dostawy (zadatek) do Miejsca Dostawy wskazanego w Umowie (nie dotyczy usług), chyba że Strony w Umowie uzgodnią inaczej. Produkt nie zostanie wydany Klientowi w przypadku niedokonania wcześniejszej zapłaty całości ceny, z zastrzeżeniem postanowień pkt 9 OWS, chyba że Strony w Umowie uzgodnią inaczej.

8.6. Do zadatku mają zastosowanie postanowienia art. 394 kodeksu cywilnego.

8.7. Brak przekazania zadatku w ustalonym pomiędzy Stronami terminie, będzie uznany za rezygnację Klienta z Zamówienia.

8.8. Za datę zapłaty ceny przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Do dnia zapłaty pełnej ceny za sprzedawany produkt pozostaje on własnością Sprzedawcy.

8.9. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny, Klient zobowiązany jest do zapłaty odsetek maksymalnych zgodnie z art. 481 § 2 (1) kodeksu cywilnego.

8.10. Jeżeli Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością, bez względu na jej wysokość, lub innymi świadczeniami wynikającymi z tej lub innych transakcji wiążących Strony, to Sprzedawca może – co nie narusza jego pozostałych praw i nie będzie uznawane za nieterminowe lub nienależyte wykonanie Umowy– odroczyć spełnienie swoich własnych zobowiązań, aż do czasu dokonania tej płatności przez Klienta w wymaganej wysokości wraz z należnymi odsetkami i kosztami lub innych świadczeń i wymagać natychmiastowego uregulowania wszystkich nieuregulowanych wierzytelności wynikających z tej lub innych transakcji, i naliczyć od tych kwot odpowiednio od daty ich wymagalności odsetki maksymalne za opóźnienie, tak jak to zostało opisane w pkt 8.10, o ile Sprzedawca nie wykaże przekraczających je kosztów. W każdym przypadku Sprzedawcy przysługuje prawo do wystawienia rachunku za koszty postępowania przedsądowego, wezwań do zapłaty, egzekucji należności przez firmy windykacyjne i obsługi prawnej. Niezależnie od powyższych uprawnień, w przypadku braku płatności jakiejkolwiek wierzytelności przez Klienta, gdy opóźnienie przekracza 14 dni, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w niniejszym punkcie nie stanowi podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Klienta.

8.11. Klient upoważnia Sprzedawcę do podjęcia wszelkich działań fizycznych i prawnych zmierzających do odebrania wydanego Klientowi produktu, będącego nadal własnością Sprzedawcy, w przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą ceny przez okres przekraczający 21 dni. W szczególności Klient upoważnia Sprzedawcę do odbioru produktu, a także do zdemontowania już zamontowanego produktu. Koszty odbioru, w tym koszty zdemontowania i transportu produktu obciążają w całości Klienta.

8.12. W przypadku Klientów dokonujących zakupów z odroczonym terminem płatności, faktury korygujące będą wystawiane przez Sprzedawcę zgodnie z ustalonym terminem płatności w Umowie. W przypadku Klientów dokonujących zakupów z terminem płatności „Przedpłata 100%" faktury korygujące będą przez Sprzedawcę wystawiane z terminem płatności: 14 dni.

8.13. W celu udokumentowania sprzedaży produktu oraz wniesienia zadatku, Klientowi zostanie wystawiona faktura zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy produkt będzie wydawany partiami, na każdą partię wystawiana będzie osobna faktura.

8.14. Klient, bez pisemnej zgody Sprzedawcy, nie jest uprawniony do wstrzymania lub potrącenia płatności z powodu roszczeń wzajemnych.

 

9. Kredyt Kupiecki

9.1. Sprzedawca dopuszcza udzielenie Klientowi kredytu kupieckiego („Kredyt Kupiecki "). Udzielenie Kredytu Kupieckiego Klientowi upoważnia go do dokonywania u Sprzedawcy zakupów z odroczonym terminem płatności. Kredyt Kupiecki stanowi odnawialny limit środków, wyrażony w ustalonej przez Strony walucie, do którego wysokości Klient może dokonywać zamówień oraz zakupów (łącznie) u Sprzedawcy z odroczonym terminem płatności.

9.2. Udzielenie Kredytu Kupieckiego odbywać się będzie każdorazowo na podstawie dwustronnych uzgodnień, w których Strony ustalą dokładne zasady udzielenia Kredytu Kupieckiego, jego wysokość oraz walutę i sposób zabezpieczenia.

9.3. W przypadku, gdy Sprzedawca wprowadzi osobny „Regulamin Przyznawania Kredytu Kupieckiego" („Regulamin Kredytu Kupieckiego "), udzielenie Kredytu Kupieckiego będzie się odbywać na zasadach opisanych w Regulaminie Kredytu Kupieckiego. Pkt 3.10 OWS stosuje się odpowiednio.

9.4. Udzielenie Kredytu Kupieckiego poprzedzone jest każdorazowo weryfikacją ryzyka i zdolności kredytowej Klienta, dokonaną przez Sprzedawcę lub podmiot działający na zlecenie Sprzedawcy.

9.5. W szczególnych przypadkach udzielenie Kredytu Kupieckiego może wymagać ustanowienia zabezpieczenia przez Klienta. Zabezpieczeniem Kredytu Kupieckiego lub konkretnej Umowy może być gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie instytucji finansowej lub poręczenie osoby trzeciej zabezpieczone oświadczeniem o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego w trybie art. 777 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeksu postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.). Warunki gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub warunki poręczenia a także projekt aktu notarialnego, o których mowa w poprzednim zdaniu muszą być zaakceptowane przez Sprzedawcę i bez jego zgody nie mogą być zmienione przez Klienta.

9.6. W przypadku wskazanym w pkt. 9.5 udzielenie Klientowi Kredytu Kupieckiego nastąpi tylko i wyłącznie po przekazaniu przez Klienta do Sprzedawcy oryginału dokumentu gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub innego, zaakceptowanego przez Sprzedawcę dokumentu zabezpieczenia.

9.7. Wygaśnięcie ustanowionego zabezpieczenia Kredytu Kupieckiego powoduje natychmiastową utratę możliwości korzystania przez Klienta z Kredytu Kupieckiego. W takim przypadku Kredyt Kupiecki uznaje się za cofnięty z chwilą wygaśnięcia zabezpieczenia, zaś płatności Klienta za produkt zakupiony w oparciu o Kredyt Kupiecki, stają się wymagalne z dniem następującym po dniu, w którym ustanowione zabezpieczenie wygasło. W takim przypadku nowe Zamówienia Klienta mogą być realizowane tylko w oparciu o zasady płatności ustalone w pkt 8 OWS.

9.8. Klient, na żądanie Sprzedawcy, zobowiązany jest przedłożyć wszelkie dokumenty i udzielić stosownych informacji w celu dokonania oceny zdolności kredytowej Klienta oraz oceny ryzyka udzielenia lub kontynuacji Kredytu Kupieckiego. W szczególności, Klient, na żądanie Sprzedawcy, przedłoży aktualny bilans, rachunek wyników, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami, zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz deklaracje podatkowe, deklaracje podatkowe za okres 2 lat, zaświadczenie o uzyskaniu numeru REGON, NIP, oświadczenia o posiadanych zobowiązaniach, zaświadczenie o wpisaniu przedsiębiorstwa do ewidencji działalności gospodarczej. Sprzedawca może w każdym czasie żądać od Klienta złożenia wyjaśnień lub przedłożenia innych dokumentów, aniżeli te, o których mowa w niniejszym punkcie.

9.9. Dokumenty, o których mowa w pkt. 9.8 powyżej, powinny być przedłożone przez Klienta w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownego żądania od Sprzedawcy. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów we wskazanym terminie, Sprzedawca może odmówić udzielenia albo odpowiednio odmówić kontynuacji udzielonego Klientowi Kredytu Kupieckiego. Odmowa kontynuacji udzielonego Kredytu Kupieckiego jest równoznaczna z jego cofnięciem, pkt 9.13 poniżej stosuje się odpowiednio.

9.10. W przypadku przekazania przez Klienta dokumentów wymaganych przez Sprzedawcę i po ich zaakceptowaniu jako dających rękojmię wiarygodności finansowej Klienta, Klientowi może zostać udzielony Kredyt Kupiecki albo odpowiednio Klient może dalej korzystać z wcześniej udzielonego Kredytu Kupieckiego. W szczególnych przypadkach Strony mogą uzgodnić inny, aniżeli wskazany w pkt 9.9 powyżej, termin na dostarczenie stosownych dokumentów.

9.11. Sprzedawca ma prawo w każdym przypadku odmówić udzielenia Klientowi Kredytu Kupieckiego bez podawania przyczyny.

9.12. Kredyt Kupiecki może zostać w każdym czasie cofnięty Klientowi, wedle swobodnego uznania Sprzedawcy. W szczególności, Kredyt Kupiecki może zostać cofnięty w przypadkach określonych w Umowie, a także w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej Klienta, przekroczenia terminu płatności o więcej niż 14 dni lub odmowy przekazania dokumentów albo udzielania informacji, o których mowa w pkt. 9.8 powyżej.

9.13. Cofnięcie Kredytu Kupieckiego ma ten skutek, że wszelkie płatności za produkt zakupiony w oparciu o Kredyt Kupiecki, stają się wymagalne z dniem następującym po dniu doręczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o cofnięciu Kredytu Kupieckiego, zaś nowe Zamówienia mogą być realizowane jedynie na zasadach określonych w pkt 8 OWS. W przypadku braku płatności kwoty wymagalnej w myśl zdania poprzedzającego, Sprzedawca uprawniony jest do wykorzystania ustanowionych przez Klienta zabezpieczeń Kredytu Kupieckiego.

9.14. Sprzedawca w każdym przypadku ma prawo zawiesić uprawnienie Klienta do korzystania z przyznanego Kredytu Kupieckiego albo dokonać zmniejszenia limitu przyznanego Kredytu Kupieckiego, bez podawania przyczyny.

9.15. Zawieszenie uprawnienia do korzystania z przyznanego Kredytu Kupieckiego ma ten skutek, że Klient zobowiązany jest dokonać płatności za produkt zakupiony w Kredycie Kupieckim w terminie przewidzianym w Umowie, zaś nowe zamówienia mogą być realizowane jedynie na zasadach określonych w pkt 8 OWS.

9.16. Zmniejszenie limitu przyznanego Kredytu Kupieckiego, ma ten skutek, iż wszelkie płatności za produkt zakupiony w oparciu o Kredyt Kupiecki, w zakresie w jakim przekraczają one wysokość nowego limitu, stają się wymagalne z dniem następującym po dniu doręczenia Klientowi oświadczenia Sprzedawcy o zmniejszeniu przyznanego limitu Kredytu Kupieckiego, pkt 9.13 zd. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

9.17. Cofnięcie Kredytu Kupieckiego, zawieszenie prawa do korzystania z Kredytu Kupieckiego, jak również zmniejszenie limitu udzielonego Klientowi Kredytu Kupieckiego dokonywane jest poprzez złożenie Klientowi jednostronnego oświadczenia woli przez Sprzedawcę.

9.18. Oświadczenia Sprzedawcy, o których mowa w pkt 9.17 powyżej będą doręczane osobiście lub wysyłane na adres rejestrowy Klienta wskazany w rejestrze przedsiębiorców listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i/lub na adres e-mail wskazany przez Klienta. W przypadku wysłania korespondencji na adres rejestrowy Klienta i dwukrotnego nieodebrania przesyłki, korespondencja ma skutek doręczenia z ostatnim dniem terminu przewidzianego na odbiór przesyłki.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, mogą być wysłane do Klienta w postaci elektronicznej i powinny być wówczas opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Strony dopuszczają także wysłane ww. oświadczenia w formie skanu za pośrednictwem wiadomości e-mail (bez bezpiecznego podpisu elektronicznego), a następnie wysłanie go listem poleconym na adres do doręczeń wskazany przez Klienta. Za datę złożenia i doręczenia oświadczenia woli uznaje się chwilę, w której Klient najwcześniej miał możliwość zapoznania się ze złożonym oświadczeniem.

 

10. Zastrzeżenie własności

10.1. Produkty dostarczane Klientowi stanowią własność Sprzedawcy, aż do pełnej zapłaty przez Klienta ceny (wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie, kosztami i karami umownymi) należnej Sprzedawcy za te produkty.

10.2. Jeżeli produkty zostały przetworzone lub włączone trwale do innych urządzeń, Sprzedawcy przysługuje, do momentu całkowitej zapłaty ceny przez Klienta, prawo zastawu na przetworzonym produkcie lub urządzeniu, do którego produkt Sprzedawcy został wbudowany. O powyższym prawie Klient zobowiązuje się poinformować osoby trzecie, którym sprzedaje produkt Sprzedawcy samodzielnie lub jako wbudowany w inne urządzenia.

10.3. W przypadku opóźnienia w płatności ceny za produkty, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu należących do niego produktów. Niezależnie do żądania zwrotu produktów, Sprzedawca ma prawo do zatrzymania wszystkich otrzymanych zaliczek i płatności otrzymanych za te produkty od Klienta, bez uszczerbku dla możliwości domagania się dalszego odszkodowania.

 

11. Prawa własności przemysłowej i prawa autorskie

11.1. Jeśli Sprzedawca wytworzy produkt na podstawie danych konstrukcyjnych, rysunków, modeli lub innych specyfikacji Klienta, to Klient, w przypadku ewentualnego naruszenia praw ochronnych, zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu szkód i pozwów, i na życzenie Sprzedawcy uczestniczyć będzie na własny koszt w odpowiednich postępowaniach jako strona lub interwent oraz przeprowadzi proces na korzyść Sprzedawcy.

11.2. Dokumenty ofertowe i projektowe oraz dokumenty wykonawcze, tid.ie jak np. projekty, szkice i inne dokumenty techniczne pozostają zawsze własnością intelektualną Sprzedawcy i podlegają właściwym przepisom ustawowym dotyczącym powielania, naśladownictwa, konkurencji itd. Sprzedawca może w każdej chwili zażądać zwrotu dokumentów i należy mu je zwrócić bez odrębnego wezwania, jeśli Zamówienie zostało udzielone osobie trzeciej.

 

12. Reklamacja

12.1. Klientowi, w stosunku do nabywanego produktu, nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę, za wyjątkiem szkody spowodowanej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy.

12.2. W stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientem obowiązuje tryb reklamacyjny opisany w pkt. 12 oraz w pkt 6.13-6.14 OWS. Reklamację w rozumieniu OWS należy rozumieć jako skorzystanie przez Klienta z uprawnienia określonego w pkt 6.13-6.14 OWS tj. sporządzenie pisma reklamacyjnego i przesłanie protokołu do Sprzedawcy („Reklamacja "): 12.2.1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] ;

12.2.2. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres ZG Lighting Polska Sp. z o. o., ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa.

12.3. Podstawą Reklamacji jest protokół odbioru produktu lub faktura VAT (chyba że Sprzedawca jeszcze jej nie wystawił) wraz z protokołem reklamacyjnym.

12.4. Klient nie jest uprawniony do wykonania naprawy bez zgody Sprzedawcy. Rachunki za naprawy przeprowadzone przez Klienta lub osoby trzecie zostaną uznane tylko wtedy, gdy Sprzedawca został wcześniej pisemnie zawiadomiony o tych kosztach, ich wysokości i zakresu prac a ich przejęcie zostało potwierdzone przez Sprzedawcę na piśmie. Wykonanie naprawy produktu przez osobę trzecią, bez zgody Sprzedawcy powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedawcy za produkt w tym także odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

12.5. Jeżeli spośród produktów dostarczonych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, roszczenia reklamacyjne ogranicza się wyłącznie do produktów wadliwych.

12.6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za produkt użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.

12.7. Wszelkie koszty dodatkowe powstałe w związku z Reklamacją (jak np. koszty montażu i demontażu, transportu, utylizacji, dojazdu i czasu podróży, podnośników, rusztowań) ponosi Klient.

12.8. Sprzedawca, wedle swojego uznania, ma prawo, w ramach postępowania reklamacyjnego, za zgodą Klienta, dostarczyć produkt zamienny w stosunku do reklamowanego lub/i wykonać usługę diagnostyczną. W przypadku gdy w toku procesu rozpatrzenia reklamacji okaże się, że reklamacja zostanie odrzucona, Sprzedawca wystawi fakturę tytułem pokrycia przez Klienta kosztów dostarczonych produktów zamiennych lub/i wykonanych usług.

12.9. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku regulowania należności w ustalonym terminie ani nie stanowi podstawy odmowy przyjęcia produktu.

12.10. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Klienta z realizacją reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych należności (płatności).

 

13. Gwarancja

13.1. Sprzedawca udziela gwarancji jakości za wady produkcyjne sprzedawanych produktów na zasadach określonych w Warunkach Gwarancji, odpowiednio dla właściwej grupy produktowej. Warunki Gwarancji na produkty sprzedawane przez Sprzedawcę są opublikowane na stronie internetowej https://www.zumtobel.com/pl-pl/guarantee.html .

  

14. Zwroty produktów

14.1. Zwrot produktów, niepodlegających procesowi reklamacyjnemu jest możliwy jedynie na podstawie pisemnej akceptacji przez Sprzedawcę.

14.2. Zwrotom podlegać mogą jedynie produkty standardowe nieużywane, nieuszkodzone, nieprzetworzone w procesach produkcyjnych Klienta oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach i kartach katalogowych znajdujące się w fabrycznych oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

14.3. Zwrotom nie podlegają produkty niestandardowe, produkowane na specjalne zamówienie (również na podstawie narzędzi doboru).

14.4. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta opłatą manipulacyjną pokrywającą koszty zwrotu związane z transportem produktów, oceny ich stanu lub/i ponownego pakowania. Sprzedawca poinformuje Klienta o wysokości opłaty razem z warunkami realizacji zwrotu.

 

15. Odpowiedzialność

15.1. Warunki Umowy oraz warunki niniejszych OWS określają zasady odpowiedzialności Sprzedawcy i zastępują wszelkie inne gwarancje, niezależnie od tego, czy ustawowe, wyraźne lub dorozumiane.

15.2. Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny na podstawie Umowy, czynu niedozwolonego lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej, za żadne wyjątkowe, pośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody, w tym za utracone korzyści Klienta lub osoby trzeciej, za wyjątkiem odpowiedzialności za szkodę z winy umyślnej Sprzedawcy.

15.3. W każdym przypadku, niezależnie od przyczyny lub przedmiotu roszczenia, łączna odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu lub w związku z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy jest ograniczona do wysokości ceny netto produktów, będących przedmiotem roszczenia Klienta.

 

16. Dostawy wzorów

16.1. Na życzenie Klienta Sprzedawca może bezpłatnie udostępnić produkt z programu dostaw jako wzory do obejrzenia na okres maksymalnie 4 tygodni, przy czym dostawę uznaje się za dostawę wzorów tylko wówczas, jeśli Sprzedawca wyraźnie ją w ten sposób określi na dowodzie dostawy lub/i na fakturze. Źródła światła, elektroniczne części podlegające zużyciu i produkt wyprodukowany na zamówienie nie mogą być sprowadzane jako wzory.

16.2. W przypadku dostawy produktu jako wzoru fakturowanie odbywa się na uzgodnionych warunkach standardowych. Po terminowym zwrocie produktu w oryginalnym opakowaniu sporządzana jest nota uznaniowa do rachunku.

16.3. Jeśli produkt nie wróci do Sprzedawcy w wyznaczonym terminie, uznaje się go za definitywnie zakupiony. Taka sama zasada obowiązuje, gdy zwrócony produkt został częściowo lub całkowicie wymieniony, zmieniony lub uszkodzony, albo nosi śladu montażu.

 

17. Zasady świadczenia Usług

17.1. Sprzedawca oferuje wykonanie usług („Usługi "). Jeżeli to możliwe Sprzedawca wskaże w Umowie orientacyjny termin wykonania Usługi. Termin ten może ulec zmianie.

17.2. Terminy wykonania Usługi biegną od ostatniej z dat wskazanych w pkt 6.4 OWS.

17.3. Sprzedawca jest automatycznie zwolniony z wszelkich zobowiązań dotyczących terminów wykonania Usługi w przypadkach wskazanych w pkt 6.5 OWS.

17.4. Klient zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą przy realizacji Umowy w tym terminowo przekazać niezbędne do realizacji prac informacje, dokumenty oraz prawidłowo przygotowany front robót.

17.5. Na produkty dostarczone w ramach realizowanej Usługi, takie jak części zamienne, Sprzedawca udziela gwarancji zgodnie z Warunkami Gwarancji odpowiednio dla właściwej grupy produktowej.

17.6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, Usługi będą świadczone w oparciu o wynagrodzenie kalkulowane na podstawie faktycznie poniesionego nakładu pracy, zgodnie ze stawkami godzinowymi określonymi przez Sprzedawcę w Cenniku Kosztów Serwisu ZG Lighting Polska Sp. z o.o. powiększonymi o faktycznie poniesione opłaty i koszty materiałów.

17.7. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedawca ma świadczyć na rzecz Klienta Usługi w miejscu, gdzie produkt jest zainstalowany, o ile Oferta lub Umowa nie wskazuje inaczej, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta dodatkową opłatą (poza kosztami realizacji Usługi lub dostawy produktów), tytułem pokrycia kosztów dojazdu do miejsca zainstalowania produktu. Koszty dojazdu określa Cennik Kosztów Serwisu ZG Lighting Polska Sp. z o.o.

17.8. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedawca ma świadczyć na rzecz Klienta Usługi w miejscu, gdzie produkt jest zainstalowany, Klient odpowiada za zapewnienie dostępu do produktu oraz za dostawę energii, oświetlenia i innych mediów niezbędnych do świadczenia usługi przez Sprzedawcę. Klient będzie również uważany za wytwórcę odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) powstałych w miejscu realizacji Usługi w wyniku świadczeniu Usługi przez Sprzedawcę.

17.9. W przypadku, gdy zgodnie z Umową Sprzedawca ma świadczyć na rzecz Klienta Usługi w miejscu, gdzie produkt jest zainstalowany, Klient zapewni bezpieczną organizację prac zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami (aktualna podstawa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, opublikowane w Dz.U. z 2013 r, poz. 492), a w szczególności: 17.9.1. zapewni, iż prace będą wykonywane wyłącznie na podstawie polecenia pisemnego wystawionego przez prowadzącego eksploatację lub osobę przez niego upoważnioną;

17.9.2. zapewni, zgodne z treścią ww. Rozporządzenia, przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy oraz dopuszczenie do prac pracowników (współpracowników) Sprzedawcy;

17.9.3. zapewni obecność pracownika posiadającego wiedzę w zakresie instalacji będącej przedmiotem prac;

17.9.4. na żądanie Sprzedawcy zapewni wyłączenie z eksploatacji całej instalacji lub jej poszczególnych części tymczasowo lub na cały okres prowadzenia prac;

17.9.5. w przypadku prac wykonywanych jednoosobowo przez pracowników Sprzedawcy, Klient zapewni dołączanie do zespołu pracownika z odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym, tak aby spełnione były zapisy Rozporządzenia w zakresie osób uprawnionych i asekuracji.

17.10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nie przystąpienia, lub odstąpienia od prac lub interwencji w każdym czasie, jeśli wyżej opisane warunki bezpiecznego wykonania prac nie zostaną spełnione. W takim przypadku Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta niezbędnymi kosztami związanymi z organizacją interwencji (dojazdy, noclegi itp.).

17.11. W przypadku zamontowania produktu w sposób uniemożliwiający bezpieczny, zgodny z zasadami BHP dostęp do niego i wykonanie usługi, Sprzedawca powstrzyma się z wykonywaniem czynności do czasu umożliwienia dostępu do produktu przez Klienta zgodnie z zasadami BHP.

17.12. Jeśli wykonanie Usługi przez Sprzedawcę w miejscu instalacji produktu jest opóźnione lub niemożliwe, z przyczyn znajdujących się poza kontrolą Sprzedawcy, dodatkowe koszty z tym związane, poniesione przez Sprzedawcę, zostaną pokryte przez Klienta na podstawie faktury VAT wystawionej mu przez Sprzedawcę.

17.13. Odbiór wykonanej usługi odbywać się będzie na podstawie pisemnego protokołu odbioru, podpisanego przez obie Strony. Postanowienia pkt 5 OWS i 12 OWS stosuje się odpowiednio.

17.14. W przypadku, jeżeli Klient bezpodstawnie odmawia odbioru całości lub części zrealizowanych usług stosuje się postanowienia pkt 6.11 OWS.

17.15. Warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę zgłoszenia awarii, zgłoszenia zapotrzebowania na realizację przeglądu lub innych usług serwisowych, jest przesłanie przez Klienta zgłoszenia drogą elektroniczną na adres: [email protected] .

 

18. RODO

18.1. Administratorem danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)) jest firmą ZG Lighting Polska Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9A, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048097, NIP 8990025568.

18.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] .

18.3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

18.4. Odbiorcą danych osobowych będą wspólnicy i pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

18.5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.

18.6. Klient oraz/i osoba fizyczna posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

18.7. Klient oraz/i osoba fizyczna posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

18.8. Podanie przez Klienta lub/i osobę fizyczną danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji przedmiotu umowy.

 

19. Odstąpienie od Umowy

19.1. Warunkiem odstąpienia Klienta od Umowy jest zwłoka w dostawie, której przyczyną jest rażąca wina Sprzedawcy, i która trwa również po upływie dodatkowego, odpowiedniego terminu o długości minimum 30 dni, który Klient musi wyznaczyć na piśmie. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od umowy będzie skuteczne wyłącznie wtedy, gdy Klient złoży je Sprzedawcy listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru, na adres ZG Lighting Polska Sp. z o. o., ul. Wołoska 9A, 02-583 Warszawa.

19.2. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeśli: 19.2.1. wykonanie dostawy lub rozpoczęcie albo kontynuacja świadczenia są niemożliwe lub mimo wyznaczenia odpowiedniego terminu dodatkowego w dalszym ciągu dostawy opóźniają się z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Klient;

19.2.2. zdaniem Sprzedawcy powstały uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Klienta lub/i Klient mimo żądania Sprzedawcy nie wnosi niezwłocznie przedpłaty;

19.2.3. zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec majątku Klienta. Oświadczenie o odstąpieniu z powyższych powodów można również złożyć odnośnie do jeszcze niewykonanej części dostawy lub świadczenia.

19.2.4. Klient naruszył jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Umowy i nie usunął skutków tego naruszenia w terminie 14 dni od otrzymania od Sprzedawcy pisemnego zawiadomienia o naruszeniu, jeżeli skutki naruszenia były możliwe do usunięcia;

 

20. Postanowienia końcowe

20.1. Jeśli pojedyncze postanowienia Umowy zostaną uznane za nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie należy zastąpić postanowieniem ważnym, które w możliwie jak największym stopniu będzie zbliżone do zamierzeń Stron.

20.2. Ewentualne spory mogące wynikać ze stosunku uregulowanego Umową zaistniałe pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, których nie uda się zakończyć na drodze polubownej, Strony poddają pod rozstrzygnięcie polskiego sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

20.3. Klient jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdej zmianie adresu lub siedziby. W przypadku braku takiej informacji ze strony Klienta, wszelka korespondencja będzie wysyłana na adres Klienta podany w Umowie, z zastrzeżeniem pkt 9.18 OWS, zaś prawidłowe doręczenie korespondencji na ten adres lub dwukrotne awizowanie korespondencji będzie uznawane za skuteczne jej doręczenie Klientowi.

 Kontakt

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
Platinium Business Park III
02-583 Warszawa
Tel.: +48 (22) 856 74 31
E-mail: [email protected]
Siedziba główna:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn
Austria
Tel.: +43 (5572) 390-0
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
KRAJ
SOCIAL MEDIA