Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs - leverings - og betalingsbetingelserne gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt.

1. Tilbud, ordre og accept
Købers ordre og bestilling er kun bindende for Zumtobel Belysning (herefter kaldet ZDK), når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra ZDK, der udtrykkelig er bindende for ZDK, bortfalder såfremt overensstemmende accept ikke er ZDK i hænde senest 4 uger fra tilbudsdato, med mindre andet er anført i tilbuddet.

2. Levering
Ved køb under 55.000 excl. moms og afgifter, sker levering ufranko. Ved køb over 55.000 excl. moms og afgifter sker levering franko til købers adresse eller efter aftale til anden adresse i Danmark, dog ikke Grønland og Færøerne. Opgivne leveringstider bekræftes ved fremsendelse af ordrebekræftelse. Hvis køber under leveringstiden ønsker at foretage ændringer, regnes leveringstiden at løbe fra den dag, meddelelsen om ændringer er forelagt ZDK. Enhver leveringstid er kun omtrentlig og under forbehold med hensyn til strejke, lockout eller anden force majeure. Leveringstiden udskydes i tilfælde heraf, med et tidsrum svarende til den indflydelse, arbejdsstandsningen har haft på leverancen.

3. Betaling
Betaling skal ske til den enhver tid gældende betalingsaftale. Såfremt køber ikke overholder betalingsaftalen tillægger ZDK rentetillæg 1,2% pr. måned fra forfaldsdato at regne.

Bemærk, at en solgt vare forbliver ZDKs ejendom, indtil der fra køber er modtaget fuld betaling for varen.

4. Mangler og reklamation
Eventuelle reklamationer over manko ved forsendelse skal omgående meddeles transportøren m.v. Fremkommer varerne med transportskade, skal køber straks rejse erstatningskrav overfor transportøren som har transporteret varerne.

Ved andre straks synlige mangler skal reklamationen ske til ZDK omgående og senest 8 dage fra leveringsdatoen.

ZDK kan på intet tidspunkt drages til ansvar for direkte eller indirekte omkostninger, herunder for køber påførte dagbøder.

Varer, der er behæftet med fabrikations- eller materialefejl repareres uden beregning eller ombyttes indenfor 24 måneder, såfremt de sendes franko til ZDK. Garantien gælder kun defekte dele. Erstatning for direkte og indirekte skader, herunder omkostninger i forbindelse med udskiftning/afhjælpning godtgøres ikke med mindre der foreligger godkendt skriftlig aftale herom.

På elektroniske forkoblinger ydes 1 års garanti. Defekte forkoblinger erstattes uden beregning, men følgeomkostninger i forbindelse med udskiftning m.m. dækkes Jf. FABAs retningslinier ikke. Garanti regnes fra fakturadato.

5. Produktansvar
Vedrørende sælgers produktansvar henvises til reglerne i lov om produktansvar. ZDK er ikke ansvarlig for skader på personer eller forbrugertingsskader forårsaget af produkter, hvortil ZDK har leveret delprodukter, medmindre det bevises, at defekter ved produktet skyldes ZDKs udformning af halvfabrikata eller anvisninger givet af ZDK.
ZDK er endvidere aldrig udenfor lov om produktansvar ansvarlig for erhvervstingsskade, skader på fast ejendom eller løsøre som følge af produktskader, der kan henføres til produkter leveret af ZDK. I den udstrækning ZDK måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er køber forpligtet at holde sælger skadesløs.
Endvidere skal begge parter straks underrette den anden part herom, såfremt produktskader opstår eller krav om erstatning for sådanne skader rejses overfor en af parterne.

6. Ansvarsbegrænsning
ZDK er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

7. Returnering
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale og altid til ZDKs lageradresse. Returleverancen vedlægges returseddel. Returnr. oplyses fra ZDK ved aftale om returnering. I modsat fald kan leverancen ikke modtages og forsendelsen vil blive afvist og returneret til afsender.
Godtgørelse sker til fakturapris, hvis ZDK enten ved fejlekspedition eller på grund af fabrikationsfejl er skyld i, at returnering er nødvendig. I andre tilfælde skal returnering ske franko. Kreditering sker til fakturapris med et minimumsfradrag på 20%, når returleverancen modtages i original uåbnet emballage og i uskadt stand inden 3 måneder efter levering. Varer kan normalt ikke returneres senere end 3 måneder efter leveringsdagen. Specialarmaturer/varer, ukurante armaturer eller andre varer, der er specialfremstillet afvigende fra vore standardtyper eller hjemtaget af os på særlig bestilling, krediteres ikke. Herunder medregnes også armaturer i special farve.

8. Udlån prøvearmaturer
Der kan efter nærmere aftale udlånes prøver til demonstration eller prøveophæng. Disse prøver udfaktureres kunde. Ved returnering i fejlfri stand, i original emballage samt franko til ZDKs lageradresse indenfor den aftalte prøvetid, krediteres køber det fulde fakturerede beløb.

9. Tegninger, produktinformation m.m.
Tegninger, beskrivelser, beregninger og andre tekniske oplysninger, som overlades køber, forbliver ZDKs ejendom og må ikke videregives uden ZDKs samtykke.Kontakt

DANMARK
ZG Lighting Denmark A/S
Forbindelsesvej 12
2100 København Ø
Tel.: + 45 7696 3600
E-Mail: info.dk@zumtobelgroup.com
Hovedkvarter:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
ØSTRIG
Tel: +43 (5572) 390-0
E-mail: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA