Betalings- og leveringsbetingelser

1. Alle bestillinger, bekreftede og ubekreftede, effektueres til de på leveringsdagen gjeldenede priser. Ved valutaendringer vil prisene også på inngåtte kontrakter bli å forandre i samme forhold som våre priser måtte bli forandret, selv om dette ikke er spesielt nevnt i kontrakten.

2. Eventuelle feil eller mangler ved vare eller forsendelse må meddeles innen 8 dager etter at varen er mottatt. Kunden plikter å anmerke transportskade overfor transportør ved mottagelsen. For alle ordre mindre enn kr. 500,- netto fakturert, belastes et ekspedisjonsgebyr på kr. 75,-.

3. Varene må bare anvendes i Norge, og hverken direkte eller indirekte selges til utlandet. Leveranser til norske skip i utenriksfart regnes som innenlandsk omsetning.

4. For alle leveranser, unntatt når varen hentes ved vårt lager, beregnes et frakttillegg av netto fakturabeløp:

Sone 1 - Østlandet      3,00 %
Sone 2 - Sørlandet  3,50 %  
Sone 3 - Vestlandet og Trøndelag  4,00 %  
Sone 4 - Nord-Norge  6,00 %  

Miljøgebyr armaturer 1%, lyskilder 1%.

5. Retur av varer skjer kun etter skriftlig avtale. Ved retur belastes mottagelsesgebyr på 20 % av fakturert verdi, minimum kr. 200,- eksklusive merverdiavgift. Retur må skje i orginal emballasje tydelig merket med pakkseddels- eller fakturanummer. Retur må skje for kundenes regning og risiko. Eventuelle mangler eller feil ved varen blir å belaste kunden. Spesialutførelse tas ikke i retur.

6. Leverandøren har intet ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes streik, driftsforstyrrelser, krig og lignende. Forsinkelser av slike årsaker gir ikke kjøperen rett til å trekke sine bestillinger tilbake, oppheve leveringsavtaler og kontrakter, eller stille erstatningskrav av noen art.

7. Betalingsbetingelser er netto pr. 30 dager.
Etter forfall belastes rente med 12 % p.a.
Kontantrabatt innrømmes ikke.

8. Reklamasjon må skje straks. Leverandørens ansvar begrenses til defekter som er direkte følge av fabrikasjonsfeil. Utbedring av mangler for leverandørens regning skal kun gjøres når avtale om slikt arbeide er innhentet hos denne, maksimalt kr. 40,- pr. armatur. Feilsøking i anlegg dekkes ikke. Likeledes bortfaller leverandørens ansvar ved feilaktig bruk og/eller montering. Leverandørens ansvar for mangler ved den leverte vare omfatter ikke sekundære skader eller tap.

9. Tillegg for ekstrautførelse skal klart fremgå av alle tilbud, beregninger, fakturaer etc.

10. Spesiell stempling på armaturer eller pakninger som kan medføre misforståelser m.h.t. fabrikat eller gi det utseende av å være mottakers spesialfabrikat, er ikke tillatt.

11. Rett til endringer av priser, konstruksjoner, dimensjoner og betegnelser forbeholdes.

12. Ved tvistspørsmål er Oslo rett verneting.

13. Ved innsendelse av bestillinger erklærer bestilleren seg enig i disse leveringsbetingelser.Kontakt oss

NORGE
ZG Lighting Norway AS
Bygdøy allé 4
0257 Oslo

Tlf: +47 22 54 72 00
E-post: info.no@zumtobelgroup.com

Hovedkontor:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Østerrike
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA