Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Zumtobel Lighting Kft, Magyarország, 2013 január
1. Alapelvek és érvényesség

1.1 A jelen Általános Szállítási Feltételek alapelvként érvényesek valamennyi áruszállítási és szolgáltatás teljesítési szerződés esetében, amely a Zumtobel Lighting Kft, 1139 Budapest, Váci út 49.  (továbbiakban  Eladó), és ügyfelei (továbbiakban Ügyfelek) között létrejön.

1.2 Ezen feltételektől történő eltérés csak az Eladó írásbeli elismerése esetén hatályos. Az Ügyfelek által előterjesztett vásárlási vagy egyéb feltételek kimondottan a jelen alapelvek felfüggesztésének számítanak.

2. Ajánlatok

2.1 Az Eladó ajánlatai szabadon megváltoztathatók és nem kötelező érvényűek. A megajánlott áru időközbeni eladásának jogát Eladó fenntartja.

2.2 Valamennyi ajánlati- és projekt dokumentációra, valamennyi hozzátartozó melléklettel és mintával, méretarányos ábrákkal és leírásokkal együtt az ipari jogvédelem és a szerzői jog kikötései érvényesek a 13. pontban megadottak szerint.

2.3 Az ajánlatok 1 hónapig érvényesek, amennyiben írásban ettől eltérő megállapodás nem születik. A megajánlott árak ÁFA nélkül értendők.

3. Szerződéskötés

3.1 A szerződés megkötöttnek tekintendő, ha az Eladó a megrendelés kézhezvételét követően egy rendelés visszaigazolást küld vagy szállítást indít az Ügyfél részére. Nem számít azonban szerződéskötésnek, ha az Eladó a rendelés megérkezését , kézhezvételét igazolja vissza.

3.2 Az Ügyfél egyedi, pl. a szállítási igényre, időpontokra, rabattra és egyebekre vonatkozó megjelölései  az Ügyfél egyéb  javaslatának tekintendők. Csak akkor válnak a szerződés részévé, ha az Eladó a rendelés visszaigazolásban ezeket kimondottan kötelező érvényűnek ismeri el.

3.3 A szerződés megkötését követően az Ügyfél által a rendelés változtatásai csak az Eladó hozzájárulásával és kompenzáció fenntartása mellett lehetséges.

3.4 Amennyiben a szerződés megkötését követően olyan események következnek be, amelyek a szerződés teljesítését a megállapodott feltételek mellett, a költségeket fedezve nem teszik lehetővé, vagy az Eladó részére a teljesítést összességében lehetetlenné teszik, az Eladónak jogában áll a szerződéstől elállni.

4. Árak

4.1 Az árak magyarországi helyszínre leszállítva értendők, amelyek magukban foglalják a szállítást a magyar határon belül, valamint a csomagolást, azonban nem tartalmazzák a biztosítást, adókat és egyéb díjakat, illetékeket (mint pl. ÁFA, WEEE – az EU iránymutatása szerinti költségeket az elektronikai és használt elektronikai készülékekre vonatkozólag és vámokat), a szerelés, installálás, beüzemelés költségeit és egyéb járulékos költségeket. Ezen kiadásokat az Ügyfél fedezi, és az Eladó vagy az illetékes hatóság pótlólag számlázza ki.

4.2 A megajánlott árak az ajánlatadás időpontjának költségein alapulnak. Amennyiben a szerződéskötés időpontjáig a költségek megnövekednek, úgy az Eladó jogosult az árakat ennek megfelelően módosítani.

5. Szállítási terjedelem

5.1 Az Eladó fenntartja magának a jogot a termék kivitelének és kiszerelésének önkéntes  megváltoztatására  műszaki okokból vagy törvényi vagy hatósági feltétel esetén.

6. Szállítás

6.1 A szállítás és a szállítási határidő teljesítése alapvetően a megnevezett rendeltetési helyen értendő szállítás költségmentesen (CPT). Amennyiben egyedi megállapodás, mint pl. DDU köttetik, elsősorban a Párizsi Nemzetközi Kereskedelmi Kamara aktuális alapfeltételei (INCOTERMS) érvényesek.

6.2 A megjelölt  szállítási határidő csak támpont az Ügyfél számára, és nem kötelező érvényű, hacsak ettől eltérő írásbeli megállapodás nem születik.

6.3 A szállítási határidő az alábbi időpontok közül a legkésőbbivel kezdődik:
(I) A rendelés visszaigazolásának dátuma; (II) Az Ügyfél által teljesítendő, valamennyi műszaki, kereskedelmi és egyéb előfeltétel teljesítésének dátuma; (III) Előleg vagy biztosíték kézhezvételének dátuma, amelyet Eladó részére szükséges a szállítás előtt teljesíteni.

6.4 A létesítmény kivitelezéséhez szükséges  hatósági és egyéb, harmadik féltől beszerzendő engedélyekről   az Ügyfélnek kell gondoskodnia.  Amennyiben az engedélyeket nem szerzi be megfelelő időben,  a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik.

6.5 Az Eladó jogosult rész- vagy előszállítást eszközölni és azt elszámolni. Amennyiben a szállításról a felek lehívásos módon állapodnak meg, a rendelést követően  legkésőbb 1 évvel az áru lehívottnak tekintendő.

6.6 Amennyiben az Eladónál (magában foglalva a jelentős, nehezen pótolható beszállítót is) előre nem látható körülmények vagy a felek akaratától független körülmények pl. vis major fordulnak elő, amelyek a megállapodott szállítási határidő betartását akadályozzák, minden esetben meghosszabbodik a határidő a körülmények fennállásának időtartamával, ide tartoznak különösen a fegyveres konfliktusok, hatósági beavatkozások és tilalmak, szállítási és vámolási késedelem, szállítmányozás közben előfordult károk, energia- és alapanyaghiány, munkaügyi konfliktusok, valamint egy jelentős, nehezen pótolható beszállító kiesése az Eladó oldalán.

7. Megbízások és szolgáltatások

7.1 A megbízások és szolgáltatások az Eladó részére munkatársainak és kisegítő személyzetének időráfordítása arányában, annak megfelelően honorálandó, figyelembe véve a mindenkori, Eladó által megállapított óradíjakat, amelyekhez hozzáadódnak a ténylegesen felmerült költségek és anyagköltségek is. Költségekkel járó megbízásnak számít minden esetben a javításra vonatkozó ajánlatok, ráfordítási költségbecslések, és felmérések elkészítése.

7.2 A szolgáltatások tekintetében, mint pl. a beüzemelésnél az ÖNORM 2110 előírásai tekintendők érvényesnek, hacsak egyéb, ettől eltérő írásos megállapodás nem születik.

7.3 A javítási megbízásoknál az Eladó által célszerűnek tekintett teljesítések kerülnek elismerésre és elszámolásra. Ugyanez érvényes az olyan teljesítések és többlet teljesítmények esetében is, amelyeknek célszerűsége csak a megbízás teljesítése során válik nyilvánvalóvá, amelyeknél a többletköltségekre, amelyek a 15 %-os megállapodott költségkeretet meghaladják, lehetőség szerint az Ügyfél hozzájárulása beszerzendő.

8. Kockázatviselés átszállása és teljesítési hely

8.1 Az áruszállítás teljesítési helye mindig a Zumtobel Lighting GmbH, Schweizer Strasse 30, A-6851 Dornbirn, Österreich telephelye illetve raktára. A haszonélvezet és a kockázat a szállítmány elkülönítésekor vagy a szállítmány telephelyet illetve raktárt elhagyásakor száll át az Ügyfélre, mégpedig függetlenül a szállítmánnyal kapcsolatban megállapodott árparitástól (pl. fco, CIF, stb). Ez arra az esetre is vonatkozik, ha a szállítás egy szerelés keretein belül történik vagy ha a szállítmányozást az Eladó végzi vagy szervezi.

8.2 Szállítmányozás közbeni veszteség és károk esetén a reklamációt az Ügyfél köteles kezdeményezni a szállítmányozónál. Ajánlatos, hogy az Ügyfél azonnal írásban rögzítse  a hivatalos tényállást.  

8.3 Megbízásoknál és szolgáltatásoknál (lásd a 7. pontot) a teljesítés helye ott van, ahol a teljesítés megtörténik; kérdéses esetben az Eladó telephelyén. A teljesítésre vagy rész-teljesítésre vonatkozó kockázat annak elvégzésekor száll át az Ügyfélre.

9. Fizetés

9.1 A fizetések bármiféle levonás nélkül az Eladó fizetési helyén a megállapodott pénznemben (Forint-ban vagy Euro-ban) esedékesek, a számla dátumától számított 15 napon belül. Ettől eltérő fizetési feltétel vagy megállapodás csak az Eladó írásos hozzájárulásának kikötése mellett lehetséges.

9.2 A fizetés azon a napon tekinthető teljesítettnek, amikor az Eladó szabadon rendelkezhet az összeg felett.

9.3 Csekket és Váltót az Eladó fizetőeszközként nem fogad el. Valamennyi, ettől eltérő megállapodás, különösen csekkek vagy váltók fizetésként történő elfogadásáról szóló megállapodások kimondottan nemkívánatosnak minősülnek.

9.4 Az Ügyfél nem jogosult szavatossági igények vagy egyéb viszontkereset miatt összegeket visszatartani vagy felszámítani.

9.5 Fizetési késedelem esetén az Eladó késedelmi kamatot számít föl, melynek mértéke a mindenkor érvényes Jegybanki alapkamat kétszerese. Több, mint 90 napos fizetési késedelem vagy csődeljárás kezdeményezése esetén valamennyi esetlegesen addig adott rabatt és bonusz elvész, és a bruttó számlaösszeg fizetendő ki. A késedelmi kamat számítása ebben az esetben a számla esedékességi dátumától kezdődően, a bruttó összegek alapján történik.

9.6 Amennyiben az Ügyfél a megállapodott fizetéssel kapcsolatosan vagy egyéb teljesítésekkel kapcsolatban egyik vagy másik ügyletnél késedelembe kerül, úgy  az Eladó egyéb jogvesztés nélkül saját kötelezettségeinek teljesítését az elmaradt fizetés rendezéséig vagy egyéb teljesítésig elhalaszthatja és egy ennek megfelelő mértékű szállítási határidő hosszabbítást vehet igénybe, és valamennyi nyitott követelést ebből vagy más ügyletből esedékessé tehet és ezekre az összegekre a mindenkori esedékességet figyelembe véve késedelmi kamatot számíthat föl az előzőekben részletezettek szerint, addig, ameddig Eladó az ebből származó költségeit nem tudja igazolni.  Minden ilyen esetben az Eladó jogosult pert megelőző költségeket, felszólítási kiadásokat, inkasszó irodák sürgetési költségeit, és ügyvédi költségeket leszámlázni.

9.7 Az Eladó mindaddig megtartja valamennyi általa szállított áru tulajdonjogát, ameddig a teljes számlaösszeg, az esetlegesen felszámított kamatokkal és költségekkel terhelve kiegyenlítésre nem kerül, és saját belátása szerint jogosult ezt a tulajdonjog fenntartást az áru teljes ellenértékének kézhezvételéig nyilvánosságra hozni, és ahol lehetséges, az illetékes bel- és külföldi helyeken bejelenteni és regisztráltatni. Az Ügyfél átengedi ebben az esetben az Eladónak az áru továbbértékesítéséből származó követelését az áru ellenérték követelés biztosításaként, a tulajdonjog megtartása mellett, akkor is, ha az áru már feldolgozásra, átépítésre került vagy más áruval összekeveredett, és kötelezi magát, hogy ennek megfelelő bejegyzést tesz a könyveiben vagy a számláin. Kérés esetén az Ügyfél köteles az Eladó részére az átengedett követelést az adóssal ismertetni, valamennyi, a követeléssel kapcsolatos adatot és dokumentumot rendelkezésre bocsátani és a harmadik felet, az adóst a követelés átengedéséről tájékoztatni. Az áru elzálogosítása vagy egyéb, tulajdonmegtartás melletti igénybevétele esetén az Ügyfél köteles az Eladó tulajdonjogára utalni és őt haladéktalanul értesíteni.

10. Reklamációk és szavatosságok

10.1 Reklamációkat hibás szállítások vagy nyilvánvaló hiányosságok esetén írásban az áruszállítást követő 8 napon belül kell kezdeményezni. Egyébként a szavatossági idő új árura max. 24 hónap az áruszállítást követően, amennyiben az Ügyfél regisztrálja igényét a www.zumtobel.hu honlapon. A szavatossági idő a  haszonélvezet és a kockázat átszállásának időpontjában kezdődik (lásd a 8. pontot).

10.2 Az Eladó kizárólag azt szavatolja, hogy az általa szállított áru a gyártási és/vagy anyaghibáktól mentes. Nincs szavatosság az égőkre és az elektronikus kopó alkatrészekre, valamint a használt árukra. Csak azok az árutulajdonságok biztosítottak, amelyeket a termék információk kimondottan ekként adnak meg. Ez a minőségbiztosítás legkésőbb a szavatossági idő leteltéig tart. Olyan műszaki és formai változtatásokat a termékeken, amelyek a jobb kivitelt szolgálják, vagy törvényi előírásoknak felelnek meg, Eladó további publikálás nélkül végrehajthat.

10.3 Amennyiben egy terméket az Eladó az Ügyfél konstrukciós adatai, rajzai, modellje vagy egyéb specifikációja szerint gyártott le, az Eladó szavatossága csak a gondos kivitelre vonatkozik.

10.4 Az Ügyfél általi igazolt gyártási és/vagy anyaghiba esetén az Eladó választása szerint vagy költségmentesen pótolja az árut, vagy a hiányosságokat elhárítja.

10.5 Valamennyi, a hiányosság kiküszöbölésével kapcsolatban keletkező járulékos költségeket (mint pl. a beépítés, kiszerelés, szállítás, megsemmisítés, utazás, utazási idő, emelőszerkezetek, állványzat) ez Ügyfél köteles fedezni.

10.6 Az Ügyfél vagy harmadik személy által elvégzett, beüzemeléssel kapcsolatos számlák csak akkor kerülnek elismerésre, ha ezeket a költségeket az Eladóval előzetesen írásban közlik, és a költségek átvállalását az Eladó írásban visszaigazolja. Egyébként a szavatosság azonnal megszűnik, ha az Ügyfél vagy harmadik fél az Eladó írásos beleegyezése nélkül az árun változtatásokat eszközöl, vagy azt üzembe állítja.

11.  Szerződéstől történő visszalépés

11.1 Az Ügyfél szerződéstől történő visszalépésének előfeltétele a szállítási késedelem, amely az Eladó durva hibájára vezethető vissza, és amely túllépi az Ügyfél által írásban kiszabott, arányos, legalább 30 napos póthatáridőt is. Az Ügyfél visszalépése akkor tekinthető hatályosnak, ha azt ajánlott levélben közli Eladóval.

11.2 A 3.4 pontban ismertetett és egyéb jogain túl az Eladó jogosult a szerződéstől visszalépni, ha (I) a szállítmány kivitele  illetve a teljesítés kezdete vagy lebonyolítása az Ügyfél által képviselt okokból lehetetlenné válik vagy egy megfelelő póthatáridő kijelölése ellenére is tovább késlekedik a szállítás; (II) ha Eladó véleménye szerint indokolt kétség merül fel az Ügyfél fizetőképességét illetően és/vagy Eladó kimondott kérése ellenére sem teljesít Ügyfél haladéktalanul előrefizetést; (III) ha hivatalosan csődeljárást kezdeményeztek az Ügyfél vagyonára vonatkozólag. A visszalépés vonatkozhat a még nyitott, leszállítatlan árura vagy teljesítésre a fenti okokból.

11.3 Az Eladó kártérítési igényének megrövidítése nélkül, amely magában foglalja a per előtti költségeket is, a visszalépés esetén már elvégzett teljesítések és részteljesítések a szerződés szerint elszámolandók és kifizetendők. Ez akkor is érvényes, ha a szállítmányt vagy teljesítést az Ügyfél még nem vette át, valamint az Eladó által elvégzett előkészítő munkálatokra is. Az Eladónak jogában áll megfelelő beszámítást eszközölni kárának fedezésére, és a már leszállított tárgyak visszaadását követelni.

12. Felelősségvállalás

12.1 A kötelező érvényű jog fenntartása mellett az Eladó csak addig vállal felelősséget a szerződésből adódó károkra az áruk és teljesítmények tekintetében, ameddig részére szándékosság vagy durva gondatlanság nem igazolódik. A felelősségvállalás azonban ki van zárva kisebb gondatlanságok, további károk és vagyoni károk pótlása, nem tervezett megtakarítások, kamatveszteség és az Ügyféllel szemben harmadik fél által támasztott igények tekintetében.

12.2 A szerelésre, beüzemelésre, használatra vonatkozó mindenkori feltételek be nem tartása (amelyeket pl. a használati útmutató tartalmaz) vagy a törvényi vagy hatósági engedélyezési feltételek figyelmen kívül hagyása kizár mindenféle kártérítést.

13. Ipari jogvédelem és szerzői jogok

13.1 Amennyiben Eladó egy árut az Ügyfél konstrukcióra vonatkozó adatai, rajzai, modellje vagy egyéb specifikációja alapján készít el, az Ügyfél köteles ezt bármilyen jogsértés esetében kármentesen és peren kívül tartani, és az Eladó kívánságára saját költségére a megfelelő eljárást önálló félként vagy közbenjáróként képviselni és az eljárást az Eladó javára végigvinni.

13.2 Az ajánlati és projekt dokumentumok, valamint a kivitelezési dokumentumok, mint pl. tervek, skiccek és egyéb műszaki dokumentáció, valamint a minták, katalógusok, prospektusok, ábrák mindig az Eladó szellemi tulajdonát képezik. Az erre vonatkozó törvényi szabályozás veendő figyelembe a sokszorosítás, másolatkészítés, verseny tekintetében.
A dokumentációt Eladó bármikor visszakérheti, és részére kérés nélkül vissza kell szolgáltatni, ha máshol kerül megrendelésre az áru.

14. Áru visszavétele

14.1 A visszáru szállítmányok feldolgozása csak az illetékes kereskedelmi irodával történt megállapodást követően történik, amely egy megfelelő visszáru jegyet bocsát ki. A visszáru jegyen megadandó az áru megnevezése, a vonatkozó számla és szállítólevél száma.

14.2 A megállapodott visszáru szállítása a Zumtobel Lighting GmbH Schweizer Str. 30,  A-6850 Dornbirn központi raktárába történik a visszáru jeggyel. Az ezzel kapcsolatos költségeket Ügyfél fizeti.

14.3 Feltéve, hogy a visszáru az Eladó székhelyén regisztrálva volt és eredeti csomagolással volt ellátva, valamint a vonatkozó időtartam nem hosszabb, mint 90 nap, az elszámolt nettó összegből az ügymenet feldolgozási költségei levonásra kerülnek, és egy jóváírás történik az alábbiak szerint: (I) Zumtobel-A termékeknél, amelyek az árlistában kékkel szerepelnek a levonás 20 %; (II) valamennyi más Zumtobel termék esetében a levonás 30 %;
(III) a „BEGA”, „Boom”, „Limburg” és „Tre Ci Luce” kereskedelmi áruk esetében a levonás 20 %.

14.4 Csomagolatlan, illetve sérült áruk, valamint csomagolási egységek egyes részei nem kerülhetnek jóváírásra. Ez érvényes azokra az árukra is, amelyek nem találhatók az Eladó standard szállítási programjában, mint pl. égők, egyedi termékek vagy egyedi módon fényezett termékek.

15. Raklapok visszavétele

Az egyutas raklapokat nincs mód visszavenni, az euro raklapok visszavételét a szállítóval kell egyeztetni.

16. Mintaszállítások

16.1 Az Ügyfél kívánságára az Eladó a szállítási programjában szereplő árukat mintaként max. 4 hetes időtartamra költségmentesen átengedheti megtekintésre. A szállítás csak akkor tekinthető mintaszállításnak, ha ez a szállítólevélen és/vagy a számlán az Eladó által kimondottan ekként kerül feltüntetésre. Égők, elektronikus kopó alkatrészek és egyedileg legyártott termékek nem kezelhetők mintaszállítmányként.

16.2 Az áru mintaként történő kiszállításakor a számlázás a megállapodott standard feltételek szerint történik. Az áru határidőn belüli, eredeti csomagolásban való visszaadásakor egy jóváírás történik a számlaértékre.

16.3 Amennyiben az áru határidőn belül nem érkezik meg Eladóhoz, akkor az eladott árunak számít. Ugyanez érvényes akkor, ha a visszaszállított áru részben vagy egészben kicserélésre, megváltoztatásra kerül, vagy megsérül, illetve szerelés nyomait mutatja.

17. Kismennyiségi felárak

Valamennyi megrendelésnél, amelyeknek nettó áruértéke nem éri el a 250,- EUR-t (adó, költségek, egyéb díjak nélkül), szállítmányonként 25 EUR kismennyiségi felár kerül felszámításra. A pótszállítások, illetve rész-szállítások, amelyek Eladó hibájából történnek, ez alól kivételt jelentenek.

18. Online rendelések

18.1 Az Ügyfelek megrendeléseire, amelyeket az Eladó elektronikus megrendelési felületén, az internet segítségével tesznek (a továbbiakban online megrendelési rendszer), az alábbi kiegészítő rendelkezések érvényesek:

18.2 Az online megrendelési rendszerhez az kap hozzáférést, aki a használatnál igazolja magát az Eladó által kiadott felhasználónév és jelszó megadásával (a továbbiakban login jellemzők). Az Ügyfél köteles a jelszót a kézhezvételt követően azonnal, és ezt követően rendszeresen megváltoztatni, és azt az illetéktelen hozzáféréstől megóvni. Minden egyes jogosult személy az Ügyfélnél ésszerű határokon belül külön login jellemzőket kap az Eladótól. Az Eladó által kiadott login jellemzőket az átvevő személy semmilyen körülmények között nem adhatja tovább, és az Ügyfél köteles azonnal jelezni, ha a jogosult személy hozzáférési jogosultságában lényeges változás következik be. Az Ügyfél felelős azért, ha ezen előírásokat ő, szervezeti egységei, munkatársai, kisegítő személyzete, vagy felhatalmazottai figyelmen kívül hagyják, és ennek következményei vannak.

18.3 Aki igazolja magát az Ügyfél login jellemzőkkel az online megrendelési rendszerben, jogosult az Eladó online megrendelési rendszerében  elvégezhető jogügyleteket az Ügyfél nevében végrehajtani, függetlenül attól, hogy ez a személy maga az Ügyfél vagy az általa hozzáféréssel meghatalmazott személy. Az Ügyfél a login jellemzőkkel az Eladó online megrendelési rendszerében elvégzett jogügyletek végrehajtását magára nézve kötelezőnek ismeri el.

18.4 Az online megrendelési rendszerben feladott megrendeléseknél a szerződéskötés létrejöhet az Eladó által küldött e-mail rendelés visszaigazolással is. Az online megrendelési rendszer által küldött igazolás a rendelés befogadásáról még nem számít szerződéskötésnek.

18.5 Az Eladó semmiféle kezességet nem vállal az online megrendelési rendszerének hibamentes működéséért és kizárja a felelősségvállalást az online megrendelési rendszerének használatából keletkező, valamint az internet használattal kapcsolatos károkért. Az Eladó nem vállal felelősséget és kizár bármiféle jótállást, amely hozzáférési zavarokkal, mint pl. az online megrendelési rendszer hiányzó vagy hiányos rendelkezésre állásával vagy a rendszer használatánál az információk és nyilatkozatok hiányos eljuttatásával kapcsolatosak. Az Ügyfél igazolja az online megrendelési rendszer használatával, hogy kellő mértékben tisztában van az internet kockázataival.

18.6 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az online megrendelési rendszer külföldről történő használata által, illetve az online megrendelési rendszerben alkalmazott kódolási eljárás használata által a külföldi jog szabályait sértheti. Az Eladó elhárít mindenféle, ebből adódó jótállást és felelősséget. 


Kapcsolat

Zumtobel magyarországi leányvállalata:
ZG Lighting Hungary Kft.
1134 Budapest, Váci út 49.
Tel: + 36 1 450 2490
Fax: + 361 350-0829
E-mail: [email protected]
Központ:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6851 Dornbirn
Österreich
Telefon + 43 (5572) 390-0
E-Mail [email protected]
» http://www.zumtobel.com
ORSZÁG
SOCIAL MEDIA