Databeskyttelsespolitik

Senest opdateret: Marts 2022

Vi vægter beskyttelsen og sikkerheden af dine oplysninger ekstremt højt, uanset om du er en kunde eller en besøgende på vores websted. Derfor forpligter vi os til at beskytte dit privatliv og behandle dine oplysninger fortroligt. Vi vil på nuværende tidspunkt gerne oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger der specifikt indsamles i forbindelse med dit besøg på dette websted, og hvilke formål de bruges til.

I. Dataansvarlig

Dette websted drives af Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Østrig, FN 62309 g, der også fungerer som den dataansvarlige i betydningen beskrevet i EU's generelle forordning om databeskyttelse (herefter benævnt "GDPR").

Der er ikke udpeget nogen databeskyttelsesansvarlig af den dataansvarlige, da lovkravene for obligatorisk udpegelse ikke fordrer det.

Forespørgsler angående databeskyttelse og brugen af dine personoplysninger kan dog sendes til følgende e-mailadresse og vil blive håndteret af os i henhold til lovkravene: [email protected].

II. Data, der bruges/formål med behandling/opbevaringsperiode

Kategorierne af oplysninger, vi bruger, og formålene med brugen af oplysningerne er beskrevet nedenfor. I det omfang, det er muligt, kan du også finde oplysninger om opbevaringsperioden for de pågældende oplysninger.

Hver gang dette websted tilgås, gemmes der adgangsdata i en logfil på serveren. Datafortegnelsen i denne logfil indeholder følgende oplysninger: Datoen og klokkeslættet for adgang, brugerens IP-adresse, sessions-id, hvilket websted der blev åbnet, navnet på webstedet, hvorfra brugeren blev sendt til webstedet, og oplysninger om den anvendte browser.

Vi evaluerer kun disse logfiler i tilfælde af misbrug af vores websted. Vi forbeholder os retten til efterfølgende at undersøge logfilerne for de brugere, hvor der foreligger en konkret mistanke om, at de har benyttet vores websted i strid med loven og/eller kontrakten. Generelt set er disse oplysninger ikke personhenførbare. Hvis oplysningerne er personhenførbare, vil vi kun benytte dem i tilfælde, hvor der er et relevant retsgrundlag for det (med opvejning af interesser i hvert tilfælde).

Hvis du tilmelder dig på vores websted eller vores webshop, registrerer vi de masterdata, du angiver (specifikt dit navn, din titel/betegnelse, dit telefon- og faxnummer, din e-mailadresse, dit foretrukne sprog, din branche, din afdeling og adgangsdata for webshoppen) og bruge dem på baggrund af den relevante brugeraftale. Desuden får du tildelt et internt kundenummer og bliver knyttet til en eller flere kontaktpersoner i vores virksomhed. Vi bruger disse oplysninger til at stille webshoppen til rådighed og støtte dig, som vores virksomheds kunde eller interesserede part. Som regel bliver sådanne oplysninger gemt i seks måneder efter endt brug af webshoppen (sletning af kundens konto).
Hvis du afgiver en ordre i webshoppen, vil vi indsamle eventuelle yderligere leveringsadresser til formålet og andre oplysninger, som du udleverer, der er nødvendige til at behandle ordren. Vi gemmer sådanne data i op til seks måneder efter afslutningen af kunderelationen.

Hvis personlige masterdata eller ordredata også bruges i vores bogføringssystem, vil sådanne data blive opbevaret indtil slutningen af den foreskrevne opbevaringsperiode (generelt 7 år i Østrig) i henhold til lovgivningen.

Hvis du har givet os dit tilsagn under tilmeldingen eller på et senere tidspunkt, bruger vi oplysningerne indsamlet under din brug af webshoppen eller webstedet, f.eks. hvilke webstedet du har åbnet, hvor lang tid du har brugt på hver side, hvilke produkter du har kigget på samt dine tidligere interesser, til at optimere vores kundeservice og for at kunne tilbyde dig tilpassede oplysninger. Disse oplysninger vil blive opbevaret, indtil du trækker dit tilsagn til brug af dine oplysninger tilbage.

Hvis du har indvilget i at modtage et nyhedsbrev, bruger vi oplysningerne om dit navn og din e-mailadresse, dit køn, din adresse, din virksomhed, din branche samt dit sprog til at levere og tilpasse sådanne nyhedsbreve. Disse oplysninger benyttes, så længe du er tilmeldt det pågældende nyhedsbrev.
Hvis du er en af vores kunder, bruger vi dine masterdata på baggrund af vores legitime interesse i direkte markedsføring, og vi vil muligvis invitere dig til begivenheder i dit område.
Hvis du har givet dit tilsagn til, at dine personoplysninger behandles, kan du til enhver tid trække dette tilsagn tilbage. Du kan trække dit tilsagn tilbage på skrift eller ved at sende en e-mail til [email protected].

III. Generelle principper for behandling af personoplysninger

1. Vi overholder de lovfæstede forordninger om beskyttelse af personoplysninger, uden begrænsninger.
EU's forordninger om beskyttelse af personoplysninger og de nationale love, der er afledt af dem, gælder for opbevaring, behandling og brug af personoplysninger. Retsgrundlaget for behandling af de respektive personoplysninger kan ses i listen ovenfor.

I nogle tilfælde kan personoplysninger blive udleveret til databehandlere, hvis de stiller tilstrækkelig sikkerhed for lovlig og sikker brug af oplysningerne, og hvis de binder sig via kontrakt til at overholde principperne beskrevet i nærværende politik om beskyttelse af personlige oplysninger og de lovfæstede forordninger.

Vi forbeholder os retten til at overføre personoplysninger til andre virksomheder i forbindelse med omstrukturering eller fusion af virksomheder, hvis de også forpligter sig til at overholde principperne beskrevet heri og enten holder til i EU eller et tredjeland, der foreskriver tilstrækkelig beskyttelse af personoplysninger.

Hvis du aktivt vælger at bruge de sociale netværksfunktioner på vores websted, kan personoplysninger blive overført til de respektive eksterne leverandører af disse sociale netværk. Du kan finde detaljerede oplysninger om dette i afsnit V. nedenfor.

Vi forbeholder os også retten til at videregive personoplysninger til tredjeparter, hvis det kræves af os ved lov, i forbindelse med en retsafgørelse fra en kompetent domstol, eller på foranledning af en kompetent myndighed, eller hvis vi tvinges til, som følge af dine handlinger eller udeladelser, at beskytte eller gøre krav på vores rettigheder, vores ejendom eller vores aktiver via kompetente myndigheder.

2. Vi begrænser vores indsamling af oplysninger til, hvad der er nødvendigt og rimeligt.
Hvis vi indsamler personoplysninger, forklarer vi dig i hvert tilfælde, hvilke formål oplysningerne bruges til.
I individuelle tilfælde indsamler vi kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt til disse formål. Hvis yderligere brug af personoplysningerne ikke længere er nødvendig, slettes oplysningerne.

IV. Modtagere af og modtagerkategorier for data

I forbindelse med driften af webstedet eller webshoppen handler følgende databehandlere på baggrund af den dataansvarlige:

Hosting-virksomhedens websted: Zumtobel Group AG
Udbyderens webshop: Zumtobel Group AG

Desuden henviser vi til forklaringerne i afsnit IX., der giver en detaljeret beskrivelse af sociale netværks brug af dine oplysninger.
Ud over de modtagere, der eksplicit er nævnt, kan vi også kontakte yderligere behandlere i fremtiden i forbindelse med driften af webstedet og webshoppen (f.eks. udbydere af hosting og webshop).

En overførsel af data til koncernens andre virksomheder udføres på baggrund af tilsagn givet til modtagerne nævnt i erklæringen om tilsagn.

V. Link til eksterne websteder

Vores websted indeholder såkaldte hyperlink til websteder fra andre udbydere. De sender dig direkte videre fra vores websted til andre udbyderes websteder. Du kan bl.a. se dette via ændringen af URL-adressen i din browsers adresselinje.
Vi kan ikke påtage os noget ansvar for, at dine data behandles fortroligt af sådanne udbydere, da vi ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt de andre udbydere overholder databeskyttelsesforordningerne. Du bedes undersøge disse udbyderes egne websteder for at få oplysninger om, hvordan de håndterer dine personoplysninger.

VI. Sikkerhedstiltag til at beskytte dine oplysninger

For at beskytte dine oplysninger har vi implementeret specielle tekniske og driftsmæssige sikkerhedstiltag, som regelmæssigt gennemgås og tilpasses den teknologiske udvikling.

Vi vil dog gerne påpege, at det på grund af internettets struktur er muligt, at reglerne for databeskyttelse og datasikkerhed ikke overholdes af andre personer eller institutioner, der ikke er omfattet af vores ansvarsområde.

VII. Dine rettigheder angående de benyttede oplysninger

Hvis, og i det omfang, vi bruger personoplysninger om dig, har du følgende rettigheder i forbindelse med sådanne oplysninger:
• Indsigtsret (artikel 15 i GDPR): Du kan til enhver tid anmode om oplysninger om, hvorvidt og hvilke personoplysninger om dig vi bruger, til hvilke formål oplysningerne behandles, hvor oplysningerne stammer fra, hvilke modtagere oplysningerne kan videregives til, og hvor længe vi opbevarer sådanne oplysninger.
• Ret til berigtigelse (artikel 16 i GDPR): Hvis du opdager, at personoplysninger om dig er urigtige, kan du til enhver tid anmode om, at sådanne personoplysninger berigtiges. Hvis oplysningerne efter din mening er ufuldstændige, kan du også anmode om, at der tilføjes supplerende oplysninger.
• Ret til sletning, "retten til at blive glemt" (artikel 17 i GDPR): Hvis du mener, at brugen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig, eller at den sker uden et tilstrækkeligt retsgrundlag, eller at den af andre årsager er ulovlig, kan du anmode om, at disse oplysninger slettes.
• Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 i GDPR): I stedet for at få slettet oplysningerne kan du anmode om, at anvendelsen af oplysningerne begrænses, hvis behandlingen er ulovlig. Du kan især kræve en begrænsning af anvendelsen af oplysninger, hvis du bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller har gjort indsigelser mod anvendelsen af oplysningerne
• Ret til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): Hvad angår personoplysninger, du selv har udleveret, og som anvendes på baggrund af en kontrakt eller samtykke, kan du kræve, at oplysningerne stilles til din rådighed i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også anmode om, at oplysningerne overføres direkte til en anden dataansvarlig.
• Ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR): Hvis du mener, at dine rettigheder er blevet krænket i forbindelse med personoplysninger om dig, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. Du kan specifikt kontakte tilsynsmyndigheden, der har ansvaret for din bopæl, dit arbejdssted, eller det sted, hvor den formodede overtrædelse fandt sted. I Østrig er den ansvarlige tilsynsmyndighed den østrigske databeskyttelsesmyndighed på adressen Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
Vi vil gerne separat påpege din ret til indsigelse (artikel 21 i GDPR): Hvis der af din bestemte situation opstår omstændigheder, der gør anvendelsen af dine personoplysninger, som vi anvender på baggrund af legitime interesser, utilladelig, har du ret til at gøre indsigelse mod en sådan anvendelse af oplysningerne. Hvis dine personoplysninger bruges med henblik på direkte markedsføring, har du under alle omstændigheder ret til at gøre indsigelse.

Hvis du har nogen spørgsmål, eller du er usikker på dine rettigheder, hvad angår dine personoplysninger, kan du til enhver tid kontakte os på følgende e-mailadresse: [email protected].

VIII. Ændringer af politikken om databeskyttelse

Fordi ændringer i lovgivningen eller ændringer i vores interne virksomhedsprocesser kan gøre det nødvendigt at tilpasse nærværende politik om databeskyttelse, hvilket vi forbeholder os retten til at gøre, opfordrer vi dig til at læse politikken jævnligt.

IX. Cookies

Vi anvender cookies på vores websted for at muliggøre brugen af visse webstedsfunktioner, der analyserer, hvordan besøgende bruger vores websted, og for at tilbyde visse tjenester fra tredjepart.

Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din computer. De fleste cookies, vi bruger, slettes fra din harddisk ved afslutning af browsersessionen (såkaldte sessions-cookies). Andre cookies bliver på din computer og gør det muligt for os at genkende computeren ved dit næste besøg (såkaldte permanente cookies). Desuden bruges der også cookies fra tredjeparter på vores websted.

Du kan forhindre, at cookies gemmes, ved at ændre i dine browserindstillinger. Vi vil dog gerne påpege, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted i fuld udstrækning.

Hvis du ikke ønsker, at der gemmes cookies på din computer, skal du deaktivere opbevaringen af cookies fra vores websted i din browser eller indstille din browser til generelt ikke at gemme cookies på din computer. Du kan også bruge browseren til at slette cookies, der allerede er blevet gemt.

Vi har ingen indflydelse på den videre behandling af de personoplysninger, der indsamles af de respektive udbydere. Derudover er det ikke muligt for os at bestemme, i hvilket omfang, hvor og hvor længe oplysningerne opbevares af de sociale netværk, i hvilket omfang de sociale netværk overholder de eksisterende forpligtelser til sletning, hvilke evalueringer og link til oplysningerne, der udføres af dem, og til hvem oplysningerne videregives af de sociale netværk.

For at deaktivere brugen af cookies kan det være nødvendigt at gemme en permanent cookie på din computer. Hvis du efterfølgende sletter denne cookie, skal du udføre deaktiveringen igen.Kontakt

DANMARK
ZG Lighting Denmark A/S
Forbindelsesvej 12
2100 København Ø
Tel.: + 45 7696 3600
E-Mail: [email protected]
Hovedkvarter:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
ØSTRIG
Tel: +43 (5572) 390-0
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA