Polityka ochrony danych

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych użytkownika, niezależnie od tego, czy jest naszym klientem, czy tylko gościem naszej witryny. W związku z tym zobowiązujemy się do ochrony prywatności użytkownika i traktowania jego danych w sposób poufny. W tym miejscu pragniemy poinformować użytkownika, jakie konkretnie jego dane osobowe są gromadzone w związku z wizytą w tej witrynie i do jakich celów są wykorzystywane.

I. Administrator danych
Niniejszą witrynę internetową prowadzi firma Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Austria, FN 62309 g, która jest również administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (zwanego dalej „RODO”).

Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych, gdyż nie są spełnione wymogi prawne dotyczące obowiązku jego wyznaczenia.

Zapytania dotyczące ochrony danych użytkownika i ich wykorzystania można jednak wysyłać na następujący adres e-mail, po czym odniesiemy się do nich zgodnie z wymogami prawa: [email protected]

II.    Wykorzystywane dane / cele przetwarzania / okres przechowywania
Kategorie danych, które wykorzystujemy oraz cele, w których je przetwarzamy opisano poniżej. W miarę możliwości podajemy również informacje o okresie przechowywania odnośnych danych.

Każdorazowo, kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do tej witryny, dane dostępu są zapisywane w pliku rejestru na serwerze. Dane zapisane w tym pliku rejestru obejmują następujące informacje: Data i godzina dostępu, adres IP, identyfikator sesji, informacja o witrynie, do której uzyskano dostęp, nazwa witryny, z której uzyskano dostęp oraz informacja o użytej przeglądarce.

Analizujemy te pliki rejestru tylko w przypadku niewłaściwego wykorzystania naszej witryny. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia plików rejestru tych użytkowników, w stosunku do których występują konkretne podejrzenia dotyczące korzystania z naszej witryny w sposób naruszający prawo lub umowę. Zasadniczo nie możemy przypisać tych danych do konkretnej osoby. Jeśli takie przypisanie jest możliwe, wykorzystujemy te dane tylko w przypadkach, w których istnieje odpowiednia podstawa prawna (wyważanie interesów w konkretnym przypadku).

Jeśli użytkownik rejestruje się w naszej witrynie lub w naszym sklepie internetowym, rejestrujemy podane przez niego dane podstawowe (w szczególności imię i nazwisko, tytuł, numer telefonu i faksu, adres e-mail, język korespondencji, branżę, dział, dane dostępu do sklepu internetowego) i korzystamy z nich na podstawie odpowiedniej umowy z użytkownikiem. Ponadto użytkownikowi przypisywany jest wewnętrzny numer klienta i jedna lub więcej osób kontaktowych w naszej firmie. Dane te wykorzystujemy do celów działalności sklepu internetowego oraz wspierania użytkownika, jako klienta lub osoby zainteresowanej naszą firmą. Z reguły takie dane są przechowywane przez sześć miesięcy po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego (skasowaniu konta klienta).
Jeśli użytkownik składa zamówienie w sklepie internetowym, pobieramy wszelkie dodatkowe adresy potrzebne w związku z tym oraz inne dane udostępnione przez użytkownika, niezbędne do realizacji zamówienia. Przechowujemy takie dane do sześciu miesięcy po zakończeniu relacji z klientem.

Jeśli podstawowe dane osobowe lub dane zamówienia są wykorzystywane także w naszym systemie rachunkowym, dane takie przechowywane są do końca wymaganego od nas ustawowo okresu przechowywania danych (w Austrii zasadniczo 7 lat).

Jeśli użytkownik wyraził zgodę przy rejestracji lub na późniejszym etapie, wykorzystujemy dane wynikające z korzystania przez użytkownika ze sklepu internetowego lub witryny, takie jak informacje o odwiedzonych przez niego stronach internetowych, czasie spędzonym na poszczególnych stronach i przeglądanych produktach, a także o jego poprzednich zainteresowaniach, aby optymalizować obsługę klienta oraz aby móc przedstawiać mu dopasowane informacje. Takie dane są przechowywane do czasu cofnięcie przez użytkownika zgody na przechowywanie jego danych.

Jeśli użytkownik zgodził się na otrzymywanie biuletynu, wykorzystujemy jego imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, informacje o płci, firmie i branży, a także o języku, do celów dostarczania i personalizacji takiego biuletynu. Dane takie są wykorzystywane przez czas trwania subskrypcji na dany biuletyn.
W przypadku użytkowników będących naszymi klientami, wykorzystujemy ich dane podstawowe z uwzględnieniem ich prawnie uzasadnionych interesów do celów marketingu bezpośredniego oraz możemy zapraszać ich do udziału w wydarzeniach odbywających się w ich okolicy.
Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie można przekazać na piśmie lub pocztą e-mail na adres [email protected]

III.    Odbiorcy i kategorie odbiorców danych
W związku z funkcjonowaniem tej witryny lub sklepu internetowego, w imieniu administratora danych występują następujące podmioty przetwarzające:
Witryna dostawcy hostingu: Zumtobel Group AG
Sklep internetowy dostawcy: Zumtobel Group AG
Ponadto zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami w sekcji VI, w której opisano, jak dane użytkownika są wykorzystywane przez media społecznościowe.
Oprócz wyszczególnionych odbiorców, w związku z funkcjonowaniem tej witryny i sklepu internetowego w przyszłości możemy konsultować się również z innymi podmiotami przetwarzającymi (np. dostawcami hostingu, operatorami sklepów).

Przekazywanie danych do firm wchodzących w skład grupy odbywa się na podstawie zgody udzielonej odbiorcom wskazanym w takiej zgodzie.

IV.    Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych
1. Bez ograniczeń stosujemy się do ustawowych przepisów w zakresie ochrony danych.
Do przechowywania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej dotyczące ochrony danych i przyjęte na ich podstawie przepisy krajowe. Podstawę prawną przetwarzania odnośnych danych osobowych można znaleźć na powyższej liście.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom przetwarzającym, jeśli zapewnią one wystarczającą gwarancję zgodnego z prawem i bezpiecznego wykorzystania danych oraz jeśli zobowiążą się umownie do przestrzegania zasad określonych w niniejszej polityce prywatności i przepisów ustawowych.

Zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowym innym firmom w kontekście restrukturyzacji lub połączenia przedsiębiorstw, jeśli one również zobowiążą się do przestrzegania zasad postępowania opisanych w niniejszej polityce oraz mają siedzibę albo w Unii Europejskiej, albo w państwie trzecim zapewniającym odpowiednią ochronę danych.

Jeśli użytkownik aktywnie wybierze korzystanie z funkcji sieci społecznościowych oferowanych w naszej witrynie, dane osobowe mogą być przekazywane do odnośnych zewnętrznych dostawców takich sieci społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji VI poniżej.

Zastrzegamy sobie również prawo do przekazywania danych osobowych stronom trzecim, jeśli wymaga tego od nas prawo, decyzja sądu właściwej jurysdykcji lub nakaz wydany przez właściwy organ bądź też w przypadku, gdy działania lub zaniechania ze strony użytkownika zmuszają nas do ubiegania się o ochronę lub egzekwowanie naszych praw, mienia lub aktywów przez właściwe organy.

2. Pozyskując dane ograniczamy się do tego, co jest niezbędne i uzasadnione.
Jeśli gromadzimy dane osobowe, każdorazowo wyjaśniamy użytkownikowi, do jakich celów je wykorzystujemy.
W poszczególnych przypadkach gromadzimy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Jeśli dalsze korzystanie z danych osobowych nie jest już konieczne, usuwamy je.

V. Prawa użytkownika w odniesieniu do wykorzystywanych danych
Jeżeli i w zakresie w jakim wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkownika, przysługują mu w odniesieniu do takich danych w szczególności następujące prawa:
•    Prawo dostępu do informacji (art. 15 RODO): Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać informacji, czy i które jego dane osobowe są przez nas wykorzystywane, w jakich celach są przetwarzane, skąd pochodzą, jakim odbiorcom mogą być przekazywane oraz jak długo takie dane są przez nas przechowywane.
•    Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO): W przypadku gdyby użytkownik stwierdził, że dotyczące go dane osobowe są nieprawidłowe, może w dowolnym momencie zażądać sprostowania takich danych. Jeśli z punktu widzenia użytkownika takie dane są niepełne, może on również zażądać ich uzupełnienia.
•    Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO): Jeśli użytkownik uważa, że wykorzystanie jego danych osobowych nie jest już niezbędne lub że odbywa się bez wystarczającej podstawy prawnej bądź jest sprzeczne z prawem z innych powodów, może zażądać usunięcia takich danych.
•    Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO): Zamiast usunięcia danych, użytkownik może również zażądać ograniczenia ich przetwarzania, jeśli są wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem. W szczególności użytkownik może również domagać się takiego ograniczenia wykorzystania danych, jeśli kwestionuje prawidłowość danych lub złożył sprzeciw wobec ich wykorzystania
•    Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO): W odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez samego użytkownika, które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może zażądać, aby takie dane zostały mu udostępnione w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może również zażądać, aby takie dane zostały przekazane bezpośrednio innemu administratorowi danych.
•    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO): Jeśli użytkownik uważa, że jego prawa zostały naruszone w odniesieniu do dotyczących go danych osobowych, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W szczególności użytkownik może skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do domniemanego naruszenia. W Austrii właściwym organem nadzorczym jest Austriacki Urząd Ochrony Danych, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń.
Ponadto pragniemy zwrócić uwagę na przysługujące użytkownikowi prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO): W przypadku wystąpienia przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika, ze względu na które wykorzystanie jego danych osobowych, używanych przez nas z uwzględnieniem prawnie uzasadnionego interesu, staje się niedopuszczalne, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw wobec takiego wykorzystania danych. Jeśli dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, użytkownik ma prawo złożyć sprzeciw w każdym przypadku.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących praw przysługujących użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych można skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod następującym adresem e-mail: [email protected]

VI.    Wykorzystanie danych osobowych przez sieci społecznościowe
Linki do sieci społecznościowych
Ta witryna wykorzystuje linki prowadzące do różnych sieci społecznościowych. Za pomocą tych linków użytkownik może np. udostępniać zawartość naszej witryny swoim kontaktom w sieciach społecznościowych lub polecać te treści innym osobom.
Zamieszczamy linki do stron następujących operatorów sieci społecznościowych:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Śledzenie konwersji za pomocą narzędzi Facebook Pixels, LinkedIn Insight Tags, Pinterest Tags i Twitter Website Tags
Używamy pikseli serwisu Facebook, tagów LinkedIn Insight, tagów serwisu Pinterest oraz tagów Twitter Website do pomiaru i zwiększania skuteczności naszych reklam w mediach społecznościowych.
Wspomniane piksele/tagi służą nam do zapewnienia, aby nasze reklamy odpowiadały potencjalnym zainteresowaniom użytkowników i aby nie były postrzegane jako irytujące. Piksele i tagi umożliwiają nam także śledzenie skuteczności naszych reklam do celów statystycznych i badania rynku, wskazując, czy użytkownicy zostali skierowani do naszej witryny po kliknięciu reklamy.
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, nasza odpowiedzialność w odniesieniu do danych przetwarzanych za pomocą wspomnianych narzędzi ogranicza się do gromadzenia i przesyłania tych danych. W tym zakresie osoby, których dane dotyczą mogą dochodzić swoich praw w stosunku do nas.
Gromadzenie i przesyłanie tych danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika, o czym został on wyraźnie poinformowany odwiedzając naszą witrynę.
Dane gromadzone przez wspomnianych operatorów nie mogą być przeglądane bezpośrednio przez nas, lecz mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie zamieszczania reklam.
Ponadto korzystamy z procedury „Custom Audiences from File” sieci społecznościowej Facebook, Inc. i LinkedIn. W tym przypadku adresy e-mail użytkowników przesyłane są do sieci Facebook/LinkedIn po udzieleniu zgody. Przesyłane dane są szyfrowane. Służą one wyłącznie do określenia odbiorców naszych reklam. Chcemy dopilnować, aby reklamy były wyświetlane tylko użytkownikom zainteresowanym informacjami o nas i naszymi usługami.
Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie danych osobowych gromadzonych przez odnośnych operatorów. Ponadto nie jesteśmy w stanie ustalić zakresu, w jakim te dane są przechowywane przez sieci społecznościowe, gdzie są przez nie przechowywane i jak długo, zakresu, w jakim sieci społecznościowe wywiązują się z obowiązków dotyczących usuwania danych, jakie przeprowadzają oceny i jakie linki do danych udostępniają, a także komu przekazują te dane.
W zakresie, w jakim dane przesyłane nam przez użytkownika za pośrednictwem serwisu Facebook są również lub wyłącznie przetwarzane przez sieć społecznościową Facebook (dane Insights), firma Facebook Irlandia Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, jest także, tak jak my, administratorem danych do celów przetwarzania danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie porozumienia między współadministratorami danych zgodnie z art. 26 RODO, z którym można zapoznać się tutaj.

Wtyczka serwisu YouTube
W naszej witrynie zamieszczamy filmy udostępniane przez firmę YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Nie mamy kontroli nad ilością danych gromadzonych w ten sposób (np. przy odtwarzaniu filmów i przeglądaniu stron z osadzonymi filmami) przez dostawców sieci społecznościowych.

Według naszej wiedzy przesyłane są następujące dane:
• adres IP
• identyfikator użytkownika, jeśli jest zalogowany do odnośnego serwisu
• poprzednio odwiedzona strona (strona odwołująca się), jeśli użytkownik skorzystał z linku
• typ i ustawienia przeglądarki
• zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® czy Adobe® Reader®
• adres URL strony, na której osadzona jest wtyczka społecznościowa
• data i godzina wizyty
• specyfikacje techniczne systemu operacyjnego
• informacje dotyczące lokalizacji
• pliki cookie

W związku z osadzeniem filmów z serwisu YouTube, operator otrzymuje informacje o odwiedzeniu przez użytkownika odpowiednich stron naszej witryny internetowej. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany do jednej z sieci społecznościowych, operator może korelować odpowiednie instancje dostępu do konta użytkownika w odnośnej sieci społecznościowej. Jeśli użytkownik wchodzi w interakcje również z wtyczkami, do odnośnej sieci społecznościowej przesyłane są odpowiednie informacje.
Nawet jeśli użytkownik nie posiada konta w serwisie YouTube, serwis ten może poznać jego adres IP i być może zapisać go. Szczegółowe informacje o celu i zakresie przetwarzania danych, ich gromadzenia i wykorzystania przez serwis YouTube, a także o prawach użytkownika i opcjach ustawień w tym zakresie można znaleźć w polityce prywatności serwisu YouTube pod adresem:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Ponadto użytkownik może być w stanie technicznie uniemożliwić przekazywanie danych do serwisu YouTube. W tym celu należy dostosować ustawienia bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, należy zapoznać się z sekcją „Pomoc” w przeglądarce.

VII.    Pliki cookie
W naszej witrynie używamy plików cookie, aby umożliwić korzystanie z niektórych funkcji witryny, analizować, jak użytkownicy korzystają z witryny oraz udostępniać pewne usługi stron trzecich.

Są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Większość używanych przez nas plików cookie usuwana jest z dysku twardego użytkownika z końcem sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookie). Pozostałe pliki cookie pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie go podczas kolejnej wizyty (tzw. trwałe pliki cookie). Ponadto w naszej witrynie używane są również pliki cookie stron trzecich.

Przechowywaniu plików cookie można zapobiegać przez odpowiednie dostosowanie ustawień przeglądarki. Chcemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

Jeśli użytkownik nie życzy sobie, aby pliki cookie były przechowywane na jego komputerze, powinien wyłączyć w przeglądarce przechowywanie plików cookie dla naszej witryny lub ustawić przeglądarkę tak, aby pliki cookie w ogólnie nie były przechowywane na komputerze. Za pomocą przeglądarki można również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane.

Dezaktywacja korzystania z plików cookie może wymagać zapisania na komputerze stałego pliku cookie. Jeśli użytkownik usunie ten plik cookie, konieczna będzie ponowna dezaktywacja.

W naszej witrynie wykorzystywane są następujące kategorie plików cookie:
I. Sesyjne pliki cookie
Aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z naszej witryny, stosujemy tzw. identyfikatory sesji, przypisywane każdemu odwiedzającemu na początku każdej wizyty w naszej witrynie. Taki identyfikator sesji wykorzystywany jest przez nasz serwer do rozpoznania użytkownika lub jego komputera/przeglądarki jako tego samego odwiedzającego, nawet jeżeli od ostatniej wizyty zmienił się jego adres IP. Ten identyfikator sesji umożliwia przypisanie kilku powiązanych żądań użytkownika do jednej sesji. Używany przez nas plik cookie identyfikatora sesji jest ważny tylko do końca sesji. Jest on automatycznie usuwany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika.

II. Trwałe pliki cookie
a. Google Analytics
Ta witryna wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy serwisów WWW świadczoną przez firmę Google Inc. („firma Google”). Usługa Google Analytics również wykorzystuje pliki cookie umożliwiające m.in. analizowanie, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny. Informacje generowane przez te pliki cookie są zwykle przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. W imieniu operatora tej witryny firma Google wykorzystuje te informacje w celu oceny, w jaki sposób użytkownik korzysta z witryny, generowania raportów o aktywności w witrynie i świadczenia operatorowi witryny dalszych usług w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Wspomniane raporty i usługi służą do stałego doskonalenia usług oferowanych w witrynie.


Ponadto użytkownik może również uniemożliwić firmie Google gromadzenie danych generowanych przez te pliki cookie oraz odnoszących się do jego korzystania z witryny (w tym jego adresu IP), a także uniemożliwić firmie Google przetwarzanie tych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki oferowaną przez firmę Google, dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.  Zależnie od używanej przeglądarki, inne takie wtyczki są również udostępniane przez innych dostawców.

W kontekście omawianych powyżej narzędzi analitycznych używanych z pełnymi adresami IP, pragniemy zaznaczyć, że ta witryna wykorzystuje usługę Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()” i w związku z tym adresy IP są przetwarzane jedynie w skróconej postaci, w celu wykluczenia możliwości bezpośredniego ich przypisania konkretnej osobie. W państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym adres IP użytkownika jest zatem skracany przez firmę Google przed przesłaniem. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełne adresy IP są przekazywane na serwer firmy Google w USA i dopiero tam skracane. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika do celów usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi z firmy Google.

b. Salesforce Pardot
Korzystamy z systemu automatyzacji marketingu Pardot. Jest to specjalne oprogramowanie, które służy do zbierania i analizowania informacji o korzystaniu z witryny internetowej przez odwiedzających, a także do wysyłania wiadomości marketingowych (biuletynów, zaproszeń do udziału w wydarzeniach itp.). Gdy użytkownik odwiedza tę witrynę, Pardot przechwytuje ścieżkę kliknięcia i tworzy indywidualny profil użytkowania przy użyciu pseudonimu. Do tego celu wykorzystywane są pliki cookie, które umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika.
Tworzenie pseudoimiennych profili użytkowników można wyłączyć w dowolnym momencie, konfigurując przeglądarkę internetową w taki sposób, aby pliki cookie z domeny "pardot.com" nie były akceptowane. Może to jednak spowodować pewne ograniczenia funkcji i użyteczności naszej oferty. W celu dostarczenia Państwu jak najbardziej interesującej oferty lub informacji o produktach oraz w zakresie, w jakim wyrażą Państwo na to zgodę, możliwe jest łączenie Państwa danych osobowych z danymi pseudonimizowanego profilu użytkownika za pośrednictwem ustawionych plików cookie, jeśli Państwo – na przykład zamawiając newsletter lub wypełniając formularz – podadzą dane osobowe.  Zgodę na wykorzystanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres, można wycofać w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected] lub kliknięcie linku anulowania subskrypcji biuletynu albo innej komunikacji marketingowej. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.
Biuletyny wysyłane przy użyciu narzędzia Pardot zawierają tak zwane sygnalizatory WWW (web beacon). To małe pliki graficzne, które umożliwiają analizowanie zachowania użytkowników, takiego jak otwarcie i przeczytanie wiadomości e-mail lub kliknięcie linku. Dzięki temu jest możliwe przedstawianie użytkownikom odpowiedniej i bardziej interesującej ich treści.

c. Oracle
W tej witrynie do celów logowania i wysyłania użytkownikowi wiadomości e-mail używamy rozwiązania Oracle Eloqua. Serwery Oracle Eloqua znajdują się w Unii Europejskiej (Holandia). Rozwiązanie Oracle Eloqua umieszcza trwały plik cookie na odnośnej stronie logowania, chyba że na urządzeniu użytkownika znajduje się już plik cookie Eloqua. Jeśli użytkownik odwiedzał już witrynę korzystającą z rozwiązania Eloqua, na jego urządzeniu może już znajdować się plik cookie. Możemy korzystać z pliku cookie Eloqua do celów analizy korzystania z naszych witryn przez użytkownika, aby móc je stale doskonalić i, w razie konieczności, dostosowywać oferowane informacje do potrzeb użytkownika.
Wiadomości e-mail wysyłane przy użyciu rozwiązania Oracle Eloqua wykorzystują technologie śledzenia. Dane te służą nam przede wszystkim do ustalania, jakimi tematami jest zainteresowany użytkownik, w wyniku monitorowania, które wiadomości użytkownik otwiera i które linki klika. Następnie wykorzystujemy te informacje do poprawienia wysyłanych użytkownikowi wiadomości e-mail i świadczonych usług.
W przypadku gdy użytkownik subskrybuje biuletyn i potwierdza subskrypcję, adres IP jest zapisywany w chwili subskrypcji, abyśmy w razie wątpliwości mogli wykazać, że subskrypcji dokonano. Ponadto w związku z rejestracją subskrypcji gromadzimy inne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail, płeć użytkownika, adres, firma i branża, a także język. Wykorzystujemy te dane do personalizacji i wysyłania biuletynów. Nie przekazujemy tych informacji innym stronom trzecim. Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji w dowolnym terminie. Anulowanie subskrypcji jest łatwe – wystarczy w tym celu kliknąć link znajdujący się w dolnej części każdego biuletynu, wysłać wiadomość e-mail lub użyć bezpośrednio programu pocztowego, o ile obsługuje on funkcję anulowania subskrypcji.

d. Qualtrics
Przeprowadzając ankiety korzystamy z usług firmy Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA („Qualtrics”).
Do tych celów dane użytkownika są przechowywane i przetwarzane na serwerach firmy Qualtrics w UE.

III. Pliki cookie stron trzecich
W ramach naszej witryny zintegrowane są również usługi stron trzecich.  W związku z tymi usługami dane osobowe mogą być wykorzystane przez dostawców wyszczególnionych poniżej, za co operator tej witryny nie ponosi odpowiedzialności.

a.  Google Maps
Witryna wykorzystuje usługę Google Maps na niektórych podstronach w celu wyświetlania map interaktywnych i udzielania wskazówek dotyczących dojazdu. Google Maps to usługa udostępniania map świadczona przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. W związku z użyciem usługi Google Maps, informacje o korzystaniu z tej witryny, w tym adres IP użytkownika i adres (początkowy) wprowadzony w funkcji planowania trasy mogą być przekazywane do firmy Google w USA.

Uzyskując dostęp do korzystającej z usługi Google Maps strony internetowej w naszej witrynie, przeglądarka użytkownika ustanawia bezpośrednie połączenie z serwerami firmy Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez firmę Google bezpośrednio do przeglądarki i integrowana przez nią z witryną. W związku z tym nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez firmę Google.

Według naszej obecnej wiedzy, są to co najmniej następujące dane:
• data i godzina wizyty w odnośnej witrynie,
• adres internetowy lub URL witryny, do której uzyskano dostęp,
• adres IP,
• adres (początkowy) wprowadzony przy planowaniu trasy.

Nie mamy żadnego wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie danych przez firmę Google i w związku z tym nie możemy ponosić odpowiedzialności z tego tytułu.

Jeśli użytkownik nie chce, aby firma Google gromadziła, przetwarzała lub wykorzystywała dotyczące go dane za pośrednictwem naszej witryny, może wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku jednakże nie będą wyświetlane mapy.

Informacje o celu i zakresie gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzanie i wykorzystania danych przez Google, a także o odnośnych prawach użytkownika oraz o opcjach ustawień chroniących jego prywatność można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.
b. Rekrutacja przez firmę Haufe
W portalu zatrudnienia Grupy Zumtobel korzystamy z plików cookie w związku ze współpracą z naszą partnerską firmą Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Szwajcaria. Regulacje dotyczące ochrony danych można znaleźć pod następującym adresem: https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Linki do witryn zewnętrznych
W naszej witrynie znajdują się tzw. hiperlinki do witryn innych dostawców. W razie skorzystania z nich użytkownik jest przekierowywany bezpośrednio do witryn innych dostawców. Jest to zauważalne m.in. dzięki zmianie adresu URL w pasku adresu przeglądarki.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za poufność przetwarzania danych użytkownika przez takich dostawców, gdyż nie mamy żadnego wpływu na to, czy inni dostawcy przestrzegają regulacji dotyczących ochrony danych. Informacji o tym, w jaki sposób dostawcy ci przetwarzają dane osobowe użytkownika należy poszukiwać bezpośrednio w ich witrynach.

IX.    Środki zabezpieczające dane użytkownika
Aby chronić dane użytkownika przyjęliśmy specjalne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, regularnie poddawane przeglądowi i dostosowywane do postępu technicznego.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że ze względu na strukturę Internetu możliwe jest, że zasady ochrony i bezpieczeństwa danych nie są przestrzegane przez inne osoby lub instytucje, za które nie ponosimy odpowiedzialności.

X. Zmiany w polityce ochrony danych
Ponieważ ze względu na zmiany w prawie lub w naszych wewnętrznych procesach firmowych może być konieczne dostosowanie niniejszej polityki ochrony danych, do czego zastrzegamy sobie prawo, zwracamy się do użytkownika z prośbą o regularne sprawdzanie niniejszej polityki prywatności.

Ostatnia aktualizacja: marzec 2022 r.

Kontakt

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
Platinium Business Park III
02-583 Warszawa
Tel.: +48 (22) 856 74 31
E-mail: [email protected]
Siedziba główna:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn
Austria
Tel.: +43 (5572) 390-0
E-mail: [email protected]
» http://www.zumtobel.com
KRAJ
lightlive
SOCIAL MEDIA

Partner w zakresie rozwiązań świetlnych

Większy sukces dzięki profesjonalnym i wydajnym rozwiązaniom świetlnym: Zumtobel informuje, szkoli wybranych elektryków w zakresie obsługi oświetlenia, a także zapewnia im niezbędną pomoc.
do portalu LLP

Lighting Competence Program

Celem programu partnerskiego dla projektantów instalacji elektrycznych firmy Zumtobel jest połączenie ich kompetencji z naszymi, a dzięki temu możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału oświetleniowego, a jednocześnie ułatwienie codziennych czynności związanych z projektowaniem.
do portalu LCP

Lighting Design Program

Ten program partnerski firmy Zumtobel został przygotowany dla architektów, którzy tworzą za pomocą światła i poszukują w tym celu inspiracji, wsparcia i informacji z pierwszej ręki.
do portalu LDP
Więcej informacji o programach