Dataskyddspolicy

Vi lägger största vikt vid att hålla dina uppgifter säkra och skyddade, oavsett om du är kund eller besökare på vår webbplats. Vi åtar oss därför att skydda din integritet och att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Vid denna tidpunkt vill vi informera dig om de specifika personuppgifter som samlas in i samband med ditt besök på denna webbplats och för vilka syften de används.

I. Personuppgiftsansvarig
Denna webbplats drivs av Zumtobel Group AG, Höchsterstrasse 8, 6850 Dornbirn, Österrike, FN 62309 g, som också är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i EU:s dataskyddsförordning (nedan kallad "GDPR").

Inget dataskyddsombud har utsetts av den personuppgiftsansvarige eftersom de rättsliga kraven för obligatorisk utnämning inte är uppfyllda.

Förfrågningar om dataskydd och användning av dina personuppgifter kan dock skickas till följande e-postadress och hanteras av oss i enlighet med de rättsliga kraven: [email protected]

II.    Uppgifter som används/behandlingsändamål/lagringstid
De kategorier av uppgifter vi använder och de syften som dessa uppgifter används för beskrivs nedan. Så långt det är möjligt hittar du också information om lagringsperioden för respektive uppgift.

Varje gång denna webbplats öppnas lagras åtkomstuppgifterna i en loggfil, serverloggen. Dataposten som lagras i denna loggfil innehåller följande information: Datum och tid för åtkomst, IP-adress, sessions-ID, besökt webbplats, namnet på webbplatsen från vilken webbplatsen öppnades och information om webbläsaren som användes.

Vi utvärderar dessa loggfiler endast i händelse av missbruk av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att därefter kontrollera loggfilerna för de användare där det finns en konkret misstanke om att dessa användare använder vår webbplats i strid med lagen och/eller avtalet. I allmänhet kan vi inte tillskriva dessa uppgifter till en viss person. Om en sådan tillskrivning är möjlig kommer vi endast att använda dessa uppgifter i fall där det finns en motsvarande rättslig grund (avvägning av intressen i enskilda fall).

Om du registrerar dig på vår webbplats eller i vår webbshop kommer vi att registrera de stamdata du anger (i synnerhet namn, titel, telefon- och faxnummer, e-postadress, korrespondensspråk, bransch, avdelning, webbshopåtkomstdata) och använda dessa på grundval av relevant användaravtal. Dessutom tilldelas du ett internt kundnummer och en eller flera kontaktpersoner i vårt företag. Dessa uppgifter används av oss för att tillhandahålla webbshoppen och för att stödja dig som kund eller berörd part i vårt företag. Som regel kommer sådana uppgifter lagras i sex månader efter att användningen av webbshoppen (radering av kundkontot) upphört.
Om du gör en beställning i webbshoppen samlar vi in eventuella ytterligare leveransadresser för detta ändamål och annan information som du tillhandahåller som är nödvändig för behandlingen av beställningen. Vi lagrar sådana uppgifter i upp till sex månader efter avslutad kundrelation.

Om personliga stamdata eller beställningsdata också används i vårt redovisningssystem kommer sådana uppgifter att lagras till slutet av de föreskrivna tidsperioderna (vanligtvis 7 år i Österrike) på grundval av de lagstadgade lagringsskyldigheter som gäller för oss.

Om du har gett oss ditt samtycke under registreringen eller vid ett senare tillfälle kommer vi att använda uppgifterna som följer av din användning av webbshoppen eller webbplatsen, till exempel de webbsidor du har öppnat, den tid du ägnat på enskilda webbsidor och de produkter som du har tittat på såväl som dina tidigare efterfrågade intressen, för att optimera kundservice och för att kunna förse dig med anpassad information. Dessa uppgifter kommer att lagras tills du återkallar ditt samtycke till användningen av dina uppgifter.

Om du har samtyckt till att få ett nyhetsbrev kommer vi att använda ditt namn och din e-postadress, ditt kön, din adress, ditt företag och din bransch samt ditt språk, för att leverera och anpassa ett sådant nyhetsbrev. Dessa uppgifter används under varaktigheten av prenumeration på respektive nyhetsbrev.
Om du är en av våra kunder använder vi dina stamdata för direktmarknadsföring, på grundval av vårt legitima intresse, och kan bjuda in dig till evenemang i ditt område.
Om du har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter kan detta samtycke återkallas av dig när som helst. Du kan meddela en återkallelse skriftligen eller via e-post till [email protected]

III.    Mottagare och kategorier av uppgiftsmottagare
I samband med driften av denna webbplats eller webbshoppen agerar följande behandlare på personuppgiftsansvariges vägnar:
Webbplatsleverantör: Zumtobel Group AG
Webbshopsleverantör: Zumtobel Group AG
Dessutom hänvisar vi till förklaringarna i avsnitt VI, som i detalj beskriver användningen av dina uppgifter i sociala nätverk.
Förutom de specifikt nämnda mottagarna kan även andra behandlare konsulteras i framtiden i samband med tillhandahållandet av denna webbplats och webbshoppen (t.ex. värdtjänstleverantörer, butiksoperatörer).

En överföring av data till koncernföretag utförs baserat på vilket samtycke som ges till de mottagare som anges i samtycket.

IV.    Allmänna principer för behandling av personuppgifter
1. Vi följer de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna utan begränsning.
Europeiska unionens dataskyddsregler och de nationella lagar som härrör från dem gäller lagring, behandling och användning av personuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av respektive personuppgifter framgår av ovanstående lista.

I vissa fall kan personuppgifter lämnas till behandlare om de erbjuder tillräcklig garanti för en laglig och säker användning av uppgifter och om de enligt avtal åtar sig att följa principerna som beskrivs i denna integritetspolicy och de lagstadgade bestämmelserna.

Vi förbehåller oss rätten att överföra personuppgifter till andra företag i samband med omstrukturering eller företagsfusioner om de också åtar sig att följa de principer för åtgärder som beskrivs här och antingen är baserade i Europeiska unionen eller i ett tredjeland med tillräckligt dataskydd.

Om du aktivt väljer att använda de sociala nätverksfunktionerna som erbjuds på vår webbplats kan personuppgifter överföras till respektive externa leverantörer av dessa sociala nätverk. Du hittar detaljerad information om detta i avsnitt VI nedan.

Vi förbehåller oss också rätten att vidarebefordra personuppgifter till tredje part om vi tvingas göra det enligt lag, genom ett rättsligt beslut av domstolen i behörig jurisdiktion eller genom en behörig myndighets beslut, eller om vi tvingas som resultat av handlingar eller underlåtenhet från din sida, för att våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar skyddas eller verkställs av behöriga myndigheter.

2. Vid upphandling av uppgifter begränsar vi oss till vad som är nödvändigt och rimligt.
Om vi samlar in personuppgifter kommer vi i varje fall att förklara för vilka syften vi använder uppgifterna.
I enskilda ärenden samlar vi endast in personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå dessa syften. Om ytterligare användning av personuppgifter inte längre är nödvändigt kommer uppgifterna att raderas.

V. Dina rättigheter i förhållande till de uppgifter som används
Om och i den mån vi använder personuppgifter som rör dig, har du rätt till följande rättigheter, särskilt när det gäller sådana uppgifter:
•    Rätt till tillgång till information (artikel 15 i GDPR): Du kan när som helst begära information kring om och vilka personuppgifter som rör dig används av oss, för vilka ändamål uppgifterna behandlas, var uppgifterna kommer från, till vilka mottagare uppgifterna kan överföras och hur länge sådana uppgifter lagras av oss.
•    Rätt till rättelse (artikel 16 i GDPR): Om du upptäcker att dina personuppgifter är felaktiga kan du när som helst begära rättelse av sådana uppgifter. Om uppgifterna är ofullständiga ur din synvinkel kan du också begära att uppgifterna kompletteras.
•    Rätt till radering (artikel 17 i GDPR): Om du anser att användningen av dina personuppgifter inte längre är nödvändig eller att den utförs utan tillräcklig rättslig grund eller är olaglig av andra skäl, kan du begära att dessa uppgifter raderas.
•    Rätt till begränsning av behandling (artikel 18 i GDPR): Istället för radering av uppgifter kan du också kräva begränsning av användningen av uppgifter om uppgifter används olagligt. I synnerhet kan du också kräva en sådan begränsning av användningen av uppgifter om du bestrider riktigheten av uppgifterna eller har gjort invändningar mot användningen av uppgifter
•    Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR): När det gäller personuppgifter som du har tillhandahållit själv och som används på grundval av ett avtal eller samtycke kan du kräva att dessa uppgifter görs tillgängliga för dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära att dessa uppgifter överförs direkt till en annan personuppgiftsansvarig.
•    Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (artikel 77 i GDPR): Om du anser att dina rättigheter kring dina personuppgifter har kränkts har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I synnerhet kan du kontakta den tillsynsmyndighet som ansvarar för din bostadsort, din arbetsplats eller den plats där den påstådda överträdelsen begicks. I Österrike är den ansvariga tillsynsmyndigheten Österrikes dataskyddsmyndighet, Barichgasse 40-42, 1030 Wien.
Separat vill vi påpeka din rätt till invändning (artikel 21 i GDPR): Om skäl uppstår från din specifika situation som gör att användningen av dina personuppgifter, som vi använder på grundval av ett legitimt intresse, är otillåten, har du rätt att invända mot sådan användning av uppgifter. Om dina personuppgifter används i direktmarknadsföringssyfte har du rätt att göra invändningar i alla fall.

Om du har några frågor eller är osäker över dina rättigheter angående dina personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på följande e-postadress: [email protected]

VI.    Användning av personuppgifter i sociala nätverk
Länkar till sociala nätverk
Denna webbplats använder länkar till olika sociala nätverk. Med hjälp av dessa länkar kan du till exempel dela innehållet på vår webbplats med dina kontakter i sociala nätverk eller rekommendera detta innehåll till andra.
Vi länkar till sidor från följande sociala nätverksoperatörer:
• Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
• Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
• Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
• LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
• Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA
• YouTube: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 United States
• Vimeo: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, NY 10011
Omvandlingsspårning via Facebook-pixlar, LinkedIn Insight-taggar, Pinterest-taggar och Twitter-webbplatstaggar
Vi använder Facebook-pixlar, LinkedIn Insight-taggar, Pinterest-taggar, Twitter-webbplatstaggar för att mäta och förbättra effektiviteten i vår reklam på sociala medier.
Följaktligen använder vi pixlar/taggar för att säkerställa att våra annonser matchar användarnas potentiella intresse och inte uppfattas som irriterande. Pixel och taggar gör det också möjligt för oss att spåra effektiviteten i våra annonser för statistiska ändamål och marknadsundersökningsändamål genom att se om användare har riktats till vår webbplats efter att ha klickat på en annons.
Enligt EU-domstolens senaste beslut är vårt ansvar med avseende på de uppgifter som behandlas med de ovannämnda verktygen begränsat till insamling och överföring av dessa uppgifter. I detta avseende kan de registrerades rättigheter också hävdas mot oss.
Insamlingen och överföringen av dessa uppgifter baseras på det samtycke du har gett, som du uttryckligen underrättades om när du besökte vår webbplats.
Uppgifterna som samlats in av ovannämnda operatörer kan inte ses direkt av oss utan kan bara användas inom ramen för att placera annonser.
Dessutom använder vi proceduren "Custom Audiences from File" från det sociala nätverket Facebook, Inc. och LinkedIn. I det här fallet laddas personernas e-postadresser upp till Facebook/LinkedIn efter godkännande. Uppladdningsprocessen är krypterad. Uppladdningen används enbart för att bestämma mottagarna av våra annonser. Vi vill säkerställa att annonserna endast visas för användare som är intresserade av vår information och våra tjänster.
Vi har inget inflytande på den vidare behandlingen av de personuppgifter som samlas in av respektive operatör. Dessutom är det inte möjligt för oss att bestämma i vilken utsträckning, var och hur länge uppgifterna lagras av de sociala nätverken, i vilken utsträckning de sociala nätverken uppfyller befintliga raderingsskyldigheter, vilka utvärderingar och länkar till uppgifterna som utförs av dem och till vilka uppgifterna vidarebefordras av de sociala nätverken.
I den mån de uppgifter du skickar oss via Facebook också eller uteslutande behandlas av Facebook (Insights-data), fungerar Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irland, förutom oss, också som personuppgiftsansvarig för databehandlingen i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Databehandlingen i detta avseende bygger på ett avtal mellan gemensamma personuppgiftsansvariga i enlighet med artikel 26 i GDPR, som du kan se här.

YouTube-insticksprogram
På vår webbplats inkluderar vi videor från YouTube, YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA. Vi har ingen kontroll över mängden data som samlas in på detta sätt (till exempel genom att spela och visa sidorna med inbäddad video) av leverantörerna av sociala nätverk.

Följande data överförs, enligt vår kännedom:
• IP-adress
• Användaridentifiering om du är inloggad på motsvarande tjänst
• tidigare besökta sidan (hänvisande sidan), om du följde en länk
• Webbläsartyp och inställningar
• installerade insticksprogram, till exempel Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
• URL till sidan där det sociala insticksprogrammet är inbäddat
• datum och tid för besöket
• tekniska specifikationer för operativsystemet
• Platsrelaterad information
• Kakor.

Genom att bädda in YouTube-videor får operatören den information att du har tagit fram respektive sidor i vår Internet-närvaro. Om du är inloggad på ett av de sociala nätverken samtidigt kan operatören korrelera motsvarande åtkomstinstanser till ditt konto med respektive socialt nätverk. Om du också interagerar med insticksprogram överförs motsvarande information till respektive socialt nätverk.
Även om du inte har ett YouTube-konto finns det en möjlighet att YouTube får tillgång till din IP-adress och eventuellt sparar den. För information om syftet och omfattningen av YouTubes databehandling, insamling och användning, och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende, se YouTubes integritetspolicy på:  http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Dessutom kan du tekniskt sett förhindra en dataöverföring till YouTube. Justera säkerhetsinställningarna i webbläsaren du använder för detta ändamål. Se avsnittet "Hjälp" i din webbläsare för att ta reda på hur detta fungerar.

VII.    Kakor
Vi använder kakor på vår webbplats för att möjliggöra användning av vissa funktioner på webbplatsen, för att analysera hur användare använder vår webbplats och för att tillhandahålla vissa tjänster från tredje part.

Det här är små textfiler som lagras på din dator. De flesta av de kakor vi använder raderas från din hårddisk i slutet av webbläsarsessionen (så kallade sessionskakor). Andra kakor finns kvar på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen din dator under ditt nästa besök (så kallade beständiga kakor). Dessutom används kakor från tredje part också på vår webbplats.

Du kan förhindra lagring av kakor genom att justera dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning.

Om du inte vill att våra kakor ska lagras på din dator ska du inaktivera lagring av cookies i din webbläsare för vår webbplats eller ställa in din webbläsare så att kakor i allmänhet inte lagras på din dator. Du kan också använda din webbläsare för att radera kakor som redan har lagrats.

Att inaktivera användningen av kakor kan kräva att en permanent kaka lagras på din dator. Om denna kaka sedan raderas av dig måste du utföra inaktiveringen igen.

Följande kategorier av kakor används på vår webbplats:
I. Sessionskakor
För att göra det lättare för dig att surfa på vår webbplats använder vi ett så kallat sessions-ID (sessionsidentifierare) som tilldelas varje besökare i början av varje användning av vår webbplats. Detta sessions-ID används av vår server för att känna igen dig eller din dator/webbläsare som samma besökare, även om din IP-adress kan ha ändrats under tiden. Detta sessions-ID möjliggör tilldelning av flera relaterade förfrågningar från en användare till en session. Sessions-ID-kakan vi använder är endast giltig till slutet av en session. Den raderas automatiskt när du stänger din webbläsare.

II. Beständiga kakor
a. Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder också kakor som bland annat möjliggör en analys av hur webbplatsen används av dig. Informationen som genereras av dessa kakor överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla ytterligare tjänster för webbplatsoperatören i samband med webbplats- och internetanvändning. Dessa rapporter och tjänster används för att kontinuerligt förbättra de tjänster som erbjuds på denna webbplats.


Dessutom kan du också förhindra att data som genereras av dessa kakor och relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samlas in av Google, och förhindra Google från att bearbeta dessa data, genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet från Google som finns på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Andra sådana insticksprogram görs också tillgängliga av andra leverantörer, beroende på vilken webbläsare som används.

Med tanke på diskussionen om användningen av analysverktyg med kompletta IP-adresser vill vi påpeka att denna webbplats använder Google Analytics med tillägget "anonymizeIp ()" och därför behandlas IP-adresserna endast i förkortad form för att utesluta möjligheten till direkt personlig tillskrivning. Din IP-adress kommer därför att förkortas av Google innan den sänds inom EU-länderna eller i andra stater som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och endast förkortas där. IP-adressen som överförs av din webbläsare inom ramen för Google Analytics kombineras inte med andra data från Google.

b. Salesforce Pardot
Vi använder Pardot Marketing Automation System, ett särskilt program för att samla in och utvärdera hur webbplatsen används av besökare och för att skicka marknadsföringsmaterial (nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang osv.). När du besöker webbplatsen registrerar Pardot dina klick och skapar en individuell anonymiserad användningsprofil. I detta syfte används cookies, vilka gör att din webbläsare känns igen.
Du kan dock när som helst inaktivera funktionen för att skapa anonymiserade användarprofiler genom att konfigurera din webbläsare så att cookies från domänen ”pardot.com” inte godkänns. Detta kan dock resultera i att användarvänligheten samt vissa funktioner begränsas på webbplatsen. För att kunna ge dig erbjudanden eller produktinformation som är så intressanta som möjligt är det, inom omfattningen av ditt samtycke, möjligt att sammanföra dina personuppgifter med data från den anonymiserade användarprofilen genom dina cookiesinställningar, om du – till exempel genom att beställa ett nyhetsbrev eller fylla i ett formulär – ger oss personuppgifter. Du kan ange att du inte vill att dina personuppgifter, till exempel ditt namn och din adress, ska användas, genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller genom att när som helst klicka på länken för att säga upp prenumerationen i något av nyhetsbreven eller annat marknadsföringsmaterial. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och det träder i kraft omedelbart.
Nyhetsbrev som skickas med Pardot innehåller så kallade spårpixlar. Spårpixlar är den minsta typen av grafiska element som kan analysera användarbeteenden, till exempel när användare öppnar e-postmeddelanden eller klickar på länkar. Detta ger oss möjligheten att anpassa vårt innehåll så att det blir mer relevant och intressant för dig.

c. Oracle
På den här webbplatsen använder vi Oracle Eloqua för inloggning och för att skicka dig e-post. Oracle Eloquas servrar finns i Europeiska unionen (Nederländerna). Oracle Eloqua placerar en permanent kaka på respektive inloggningssida, såvida inte en Eloqua-kaka redan finns på din enhet. Om du redan har använt en webbplats som använder Eloqua kan du redan ha en Eloqua-kaka. Vi kan använda Eloqua-kakan för att analysera din användning av våra webbplatser så att vi kontinuerligt kan förbättra dem och vid behov anpassa vårt informationserbjudande till dina intressen.
E-postmeddelanden som skickas med Oracle Eloqua använder spårningstekniker. Vi använder dessa uppgifter främst för att ta reda på vilka ämnen som är intressanta för dig genom att spåra om våra e-postmeddelanden öppnas och vilka länkar du klickar på. Vi använder sedan denna information för att förbättra e-postmeddelandena vi skickar dig och de tjänster vi tillhandahåller.
När du prenumererar på nyhetsbrevet och bekräftar din prenumeration lagras IP-adressen vid tidpunkten för prenumerationen, så att vi kan bevisa din prenumeration vid tvivel. Och när du registrerar dig för prenumerationen samlar vi dessutom in andra personuppgifter som förnamn, efternamn och e-postadress, kön, adress, företag och bransch samt språk. Vi använder dessa uppgifter för att anpassa och skicka ut våra nyhetsbrev. Vi vidarebefordrar inte denna information till andra tredje parter. Du har möjlighet att när som helst säga upp din prenumeration. Detta gör du enkelt antingen via länken längst ner i varje nyhetsbrev, via e-post eller direkt från ditt e-postprogram, förutsatt att det stöder funktionen avsluta prenumeration.

d. Qualtrics
För att genomföra undersökningar använder vi tjänsterna från Qualtrics, LLC, 400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA ("Qualtrics").
För detta ändamål kommer dina data att lagras och behandlas på Qualtrics servrar i EU.

III. Kakor från tredje part
Vi har också integrerat tredjeparts tjänster på vår webbplats.  När det gäller dessa tjänster får personuppgifter användas av leverantörerna som nämns nedan, som inte ligger inom ansvaret för leverantören av denna webbplats.

a.  Google Maps
Denna webbplats använder Google Maps på vissa undersidor för att visa interaktiva kartor och för att ge vägbeskrivning. Google Maps är en karttjänst från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien 94043, USA. Genom att använda Google Maps kan information om användningen av denna webbplats, inklusive din IP-adress och startadressen som anges i färdplaneringsfunktionen, överföras till Google i USA.

När du öppnar en webbsida på vår webbplats som innehåller Google Maps skapar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs av Google direkt till din webbläsare och integreras på webbplatsen av den. Därför har vi inget inflytande över omfattningen av de uppgifter som Google samlar in på detta sätt.

Enligt vår nuvarande kännedom är dessa åtminstone följande uppgifter:
• Datum och tid för besöket på relevant webbplats,
• Internetadress eller URL till den webbsida som du öppnar,
• IP-adress,
• startadressen som angetts under ruttplaneringen.

Vi har inget inflytande på Googles vidare behandling och användning av uppgifterna och kan därför inte ta ansvar för detta.

Om du inte vill att Google ska samla in, bearbeta eller använda data om dig via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i webbläsarinställningarna. I det här fallet kan du dock inte använda kartvisningen.

Du kan läsa mer om syftet och omfattningen av datainsamlingen och vidare bearbetning och användning av data genom Google liksom dina närstående rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet i Googles integritetspolicy: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .
b. Rekryteringstjänster från Haufe
För vår jobbportal för Zumtobel Group använder vi kakor på grund av ett samarbete med vår partner Haufe umantis AG, Unterstraße 11, CH-9001 St. Gallen, Schweiz. Dataskyddsföreskrifter finns på följande adress: : https://www.haufegroup.com/de/datenschutz.

VIII.    Länkar till externa webbplatser
Vår webbplats innehåller så kallade hyperlänkar till webbplatser från andra leverantörer. I dessa fall kommer du att vidarebefordras direkt från vår webbplats till de andra leverantörernas webbplatser. Du kan känna igen detta bland annat genom att webbadressen i adressfältet i din webbläsare ändras.
Vi kan inte ta något ansvar för sådana leverantörers konfidentiella hantering av dina uppgifter, eftersom vi inte har något inflytande över huruvida de andra leverantörerna följer dataskyddsföreskrifterna. Se webbplatserna för dessa leverantörer direkt för information om hur de hanterar dina personuppgifter.

IX.    Säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter
För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit speciella tekniska och operativa säkerhetsåtgärder som regelbundet granskas och anpassas till den tekniska utvecklingen.

Vi vill dock påpeka att på grund av Internetstrukturen är det möjligt att reglerna för dataskydd och datasäkerhet kanske inte följs av andra personer eller institutioner som inte ligger inom vårt ansvarsområde.

X. Ändringar av dataskyddspolicyn
Eftersom lagändringar eller förändringar i våra interna företagsprocesser kan göra det nödvändigt att anpassa denna dataskyddspolicy, vilket vi förbehåller oss rätten att göra därefter, ber vi dig att läsa denna dataskyddspolicy regelbundet.

Senast uppdaterad: mars 2022Kontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: [email protected]
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 40 649 20 00
E-Mail: [email protected]
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA