VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI

ZUMTOBEL LIGHTING S.R.O.
1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou Zumtobel Lighting s. r. o., so sídlom Praha 7, Jankovcova 2, PSČ 170 00, IČO: 257 00 588 (ďalej len „Spoločnosť“) a jej zákazníkom (ďalej len „Zákazník“).

1.2 Podmienky sú v zmysle ustanovení § 273 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení (ďalej len „ObchZ“) neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Spoločnosťou a Zákazníkom (ďalej len „Zmluva“) a Zákazník uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že s Podmienkami súhlasí. Zmluva uzatvorená medzi Spoločnosťou a Zákazníkom má povahu kúpnej zmluvy podľa § 409 a nasl. ObchZ a právne vzťahy medzi jej účastníkmi sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ. V prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a ustanoveniami Podmienok platia ustanovenia Zmluvy.

1.3 Právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom výslovne neupravené Zmluvou či Podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami ObchZ.

2. Uzatvorenie Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je dodanie tovaru Zákazníkovi za dopredu dohodnutú cenu a zaplatenie ceny zákazníkom.

2.2 Predpokladom uzatvorenia Zmluvy je písomná objednávka Zákazníka zaslaná Spoločnosti. Písomná objednávka Zákazníka obsahuje:

- kontaktné údaje Zákazníka, t. j. názov či meno, sídlo či miesto podnikania, fakturačnú, dodaciu a korešpondenčnú adresu, IČO, ďalej meno, priezvisko a funkciu osoby, ktorá objednávku vykonáva, a rovnaký popis kontaktnej osoby, ktorá prevezme tovar, vrátane telefonického kontaktu
- špecifikáciu tovaru vrátane čísla položky, množstva a ceny za kus
- lehotu, počas ktorej je Zákazník svojou objednávkou viazaný; ak nie je táto lehota v objednávke uvedená, platí, že Zákazník je objednávkou viazaný okamihom potvrdenia tejto objednávky
- miesto dodania tovaru
- e-mailovú adresu Zákazníka; Zákazník je povinný akékoľvek zmeny e-mailovej adresy alebo iných kontaktných údajov bezodkladne oznámiť Spoločnosti, pričom zodpovedá za správnosť a aktuálnosť takto odovzdaných informácií
- telefonické a faxové spojenie Zákazníka

Ak budú objednávky Zákazníka vykonávané prostredníctvom internetovej siete, platia navyše nasledujúce podmienky:

2.2.1. Prístup k objednávkovému systému online bude Zákazníkovi umožnený po zadaní používateľského mena a hesla prideleného Spoločnosťou. Zákazník je povinný heslo v pravidelných trojmesačných intervaloch meniť a udržiavať ho v tajnosti pred nepovolanými osobami. Zodpovedným osobám Zákazníka Spoločnosť pridelí samostatné používateľské meno a heslo. Zákazník je povinný zaistiť, aby osoby, ktorým bolo používateľské meno a heslo pridelené, nesprístupnili tieto údaje tretím osobám. Po ukončení spolupráce medzi Zákazníkom a zodpovednými osobami je Zákazník povinný oznámiť Spoločnosti, že zodpovedné osoby už uňho nepracujú a nemajú prístup do objednávkového systému. Zákazník je zodpovedný za prípadné zneužitie prístupu do objednávkového systému jeho zamestnancami, s ním spolupracujúcimi osobami či v dôsledku porušenia vyššie uvedenej oznamovacej povinnosti.

2.2.2. Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť považuje osobu, ktorá v objednávkovom systéme zadá používateľské meno Zákazníka, za osobu oprávnenú na realizáciu obchodov prostredníctvom objednávkového systému v mene Zákazníka, a to bez ohľadu na to, či je táto osoba sám Zákazník alebo iná ním poverená osoba. Zákazník je zaviazaný zo všetkých obchodov uskutočnených prostredníctvom objednávkového systému a vykonaných pod používateľským menom Zákazníka.

2.2.3. V prípade obchodu prostredníctvom objednávkového systému je Zmluva uzatvorená elektronickým potvrdením objednávky Zákazníka. Potvrdenie Spoločnosti o tom, že (iba) prijala objednávku Zákazníka, sa nepovažuje za uzatvorenie Zmluvy.

2.2.4. Spoločnosť nepreberá žiadne záruky za bezchybnú funkciu svojho online objednávkového systému. Je vylúčená akákoľvek zodpovednosť Spoločnosti za poruchy v prístupe do systému resp. za preťaženie systému alebo za chybné sprostredkovanie informácií pri použití tohto systému.

2.2.5. Ak nie je výslovne stanovené inak, použije sa na obchodovanie prostredníctvom objednávkového systému online zostávajúce ustanovenie týchto Podmienok.

2.3 Spoločnosť nie je povinná reagovať na objednávku, ktorá neobsahuje náležitosti uvedené v článku 2.2 Podmienok, a je oprávnená požadovať od Zákazníka spresnenie či doplnenie jeho objednávky. V takom prípade dovtedy, kým Zákazník písomne spresní či doplní svoju objednávku, nie je Spoločnosť v omeškaní s dodaním.

2.4 Prípadné chyby v údajoch obsiahnutých v objednávke, ktoré nebudú stranami opravené, neznamenajú vylúčenie Podmienok a takisto neznamenajú, že Zmluva uzatvorená nie je.

2.5 V prípade, že Spoločnosť písomne potvrdí Zákazníkovi jeho objednávku, je tým Zmluva uzatvorená. Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, platí, že Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej uzatvorenia.

2.6 Zvláštne požiadavky Zákazníka, napríklad pokyny týkajúce sa miesta dodania, termínov, zliav a pod., sa môžu stať súčasťou Zmluvy iba vtedy, ak ich uzná Spoločnosť výslovne v potvrdení objednávky ako pre ňu záväzné.

2.7 Zmeny a doplnenia Zmluvy sú možné iba po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a v písomnej forme.

 

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Na určenie ceny tovaru je rozhodujúca cena uvádzaná v cenovom katalógu Spoločnosti, ktorý je k dispozícii v písomnej podobe v sídle Spoločnosti. Spoločnosť môže uverejniť cenový katalóg aj na svojich internetových stránkach. Za aktualizáciu cien tovaru v cenovom katalógu zodpovedá Spoločnosť. V prípade rozporu medzi cenou uvedenou v cenovom katalógu uverejnenou na internetových stránkach a cenou uvedenou v písomnom katalógu platí cena uvedená v písomnom katalógu.

3.2 Ceny uvedené v cenovom katalógu nezahŕňajú náklady na balenie, dopravu, dane a poplatky a sú uvedené bez DPH. Ceny takisto nezahŕňajú náklady podľa smernice 2002/96/ES o použitých elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a smernice 2002/95/ES o používaní niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Celková cena tovaru bude uvedená v potvrdení objednávky zaslaného Spoločnosťou.

3.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo upraviť výšku ceny tovaru po vykonanej objednávke Zákazníka v prípade, že sa zvýšia náklady Spoločnosti vynaložené v súvislosti s výrobou, úpravou alebo dodávkou tovaru Zákazníkovi. V takom prípade je Spoločnosť bezodkladne povinná písomne oznámiť Zákazníkovi zvýšenie ceny oproti jeho potvrdenej objednávke. V prípade zjavných chýb v písaní a počtoch bude chybný údaj nahradený bezchybným.

3.4 Spoločnosť je oprávnená požadovať od Zákazníka zloženie zálohy na cenu tovaru. Do odsúhlasenia požadovanej zálohy a jej výšky platí, že Spoločnosť nie je v omeškaní.

3.5 Zákazník je povinný poukázať platbu v mene podľa cenového katalógu, prípadne v inej mene, ktorá bude zmluvnými stranami dopredu odsúhlasená, bezhotovostným prevodom na niektorý z nižšie uvedených účtov Spoločnosti

- č. ú. EUR 805321012/2700
- č. ú. CZK 805321004/2700
obidva vedené v HVB Bank Czech Republic a. s.,

a to najneskôr do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak nie je v Zmluve dohodnuté inak.

3.6 Cena je považovaná za zaplatenú dňom pripísania príslušnej sumy na účet Spoločnosti.

3.7 V prípade omeškania Zákazníka so zaplatením dohodnutej ceny je Spoločnosť oprávnená požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy denne. Tým nie je dotknuté oprávnenie Spoločnosti požadovať od Zákazníka okrem zmluvnej pokuty aj náhradu škody.

3.8 Pre ceny dohodnuté v cudzej mene platí, že Spoločnosť je oprávnená požadovať od Zákazníka úhradu prípadnej kurzovej straty vzniknutej nedodržaním splatnosti faktúr. Kurzová strata sa vypočíta ako rozdiel medzi kurzom meny uvedenej na faktúre platnej ku dňu splatnosti faktúry a kurzom meny platným v okamihu faktickej úhrady faktúry, pričom príslušný kurz stanoví Česká národná banka.

3.9 V prípade oneskorenej platby je Spoločnosť oprávnená pozastaviť voči Zákazníkovi akékoľvek svoje ďalšie dodávky. Spoločnosť je taktiež oprávnená predĺžiť dodaciu lehotu pri iných existujúcich dodávkach Zákazníkovi, a to až dovtedy, kým Zákazník neposkytne Spoločnosti príslušné plnenie.

3.10 Proti pohľadávke Spoločnosti na zaplatenie ceny dohodnutej Zmluvou nie je Zákazník oprávnený jednostranne započítať svoje prípadné pohľadávky voči Spoločnosti.

3.11 Ak je Zákazník v úpadku, alebo ak mu hrozí úpadok v zmysle platných právnych predpisov upravujúcich úpadok dlžníka (insolvenciu), je povinný o tom bezodkladne písomne informovať Spoločnosť. Spoločnosť je oprávnená písomnou žiadosťou adresovanou štatutárnemu orgánu Zákazníka zisťovať situáciu Zákazníka v tomto smere a Zákazník je povinný Spoločnosti v lehote do 5 pracovných dní písomne odpovedať.

 

4. Dodacie podmienky

4.1 Miestom dodania tovaru dodávaného spoločnosťou Zumtobel Lighting GmbH je sklad Zákazníka, v prípade ostatného tovaru sklad Spoločnosti, ak nie je Spoločnosťou oznámené inak. Spoločnosť a Zákazník môžu odkazom na medzinárodné pravidlá pre výklad bežne používaných obchodných doložiek (INCOTERMS) dohodnúť v Zmluve príslušný spôsob dodania.

4.2 Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, nie je dohodnutá dodacia lehota pre Spoločnosť záväzná. Zákazník berie na vedomie, že Spoločnosť tovar k Zákazníkovi vyváža prostredníctvom prepravcu zo zahraničia a teda dohodnutá dodacia lehota je iba orientačná.

4.3 Spoločnosť je oprávnená dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania. V takom prípade je Spoločnosť povinná Zákazníka o tejto skutočnosti dopredu informovať. Zákazník je v takom prípade povinný tovar od Spoločnosti prijať.

4.4 Ak nie je dohodnuté inak, dodacia lehota plynie od okamihu uzavretia Zmluvy a trvá

- 8 – 12 týždňov v prípade neštandardného tovaru
- 2 – 8 týždňov v prípade ostatného tovaru

 

4.5 Ak sú pre riadne vykonanie dodávky tovaru potrebné súhlasy či povolenia od štátnych orgánov či tretích osôb, Zákazník je povinný tieto včas zaistiť. Do splnenia tejto povinnosti Zákazníka nie je Spoločnosť s dodaním v omeškaní.

4.6 Spoločnosť nie je v omeškaní v prípade nepredvídateľných udalostí. Za nepredvídateľné udalosti sa považujú prípady, ktoré Spoločnosť nedokáže ovplyvniť ani im zabrániť, napr. poveternostné podmienky, ozbrojené konflikty, zablokovanie hraničného prechodu a pod. Dodacia lehota sa v takýchto prípadoch predlžuje o obdobie, počas ktorého prekážka plnenia trvá.

4.7 Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, je Zákazník povinný tovar prevziať, a to v okamihu jeho odovzdania v mieste dodania. Ak Zákazník neprevezme tovar, je bezodkladne povinný Spoločnosti písomne oznámiť, aká skutočnosť mu v prevzatí tovaru bráni.

4.8 Zákazník je povinný dodaný tovar skontrolovať a prípadné výhrady uviesť priamo na prepravnom liste. V prípade, že Zákazník nebude reklamovať dodanie menšieho množstva tovaru, než bolo dohodnuté v Zmluve, v lehote do 3 dní odo dňa prevzatia tovaru, platí, že tovar bol dodaný v požadovanom množstve.

4.9 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Zákazníka v okamihu prevzatia tovaru od Spoločnosti príp. od prepravcu. Zákazník nadobudne vlastnícke právo k tovaru až okamihom úplného zaplatenia dohodnutej ceny. Dovtedy Zákazník nie je oprávnený s tovarom ľubovoľne nakladať bez písomného súhlasu Spoločnosti.

 

5. Záručné podmienky a reklamácia tovaru

5.1 Spoločnosť poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov.

5.2 Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom.

5.3 Zjavné chyby je potrebné reklamovať v Spoločnosti písomne v lehote 3 dní odo dňa prevzatia tovaru Zákazníkom.

5.4 Reklamáciu je možné uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- e-mailovou správou
- v pracovné dni osobne v sídle Spoločnosti
- poštovou zásielkou doručenou na adresu sídla Spoločnosti

5.5 V reklamácii je potrebné uviesť (predložiť):

- číslo objednávky, príp. Zmluvy
- popis chyby a jej prejav
- faktúru
- ak bol tovar zaplatený, doklad o zaplatení tovaru
- číslo tovaru a počet kusov

5.6 Záruka na svetelné zdroje je obmedzená obvyklou lehotou životnosti udávanou výrobcom.

5.7 Za chybu tovaru nie je možné považovať chybu spôsobenú mechanickým poškodením či poškodením tovaru v dôsledku umiestnenia do nevhodného prostredia.

5.8 Spoločnosť zaistí odstránenie chýb v lehote dohodnutej so Zákazníkom, najneskôr však v lehote 60 dní. Spoločnosť si vyhradzuje právo posúdiť oprávnenosť reklamácie Zákazníka a Zákazník je povinný Spoločnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť z dôvodu zistenia oprávnenosti reklamácie.

5.9 Ak ide o oprávnenú reklamáciu, môže Zákazník pri reklamácii

- v prípade, že ide o chybu odstrániteľnú, požadovať bezplatné odstránenie chyby
- v prípade, že ide o chybu neodstrániteľnú, požadovať bezplatné dodanie náhradného tovaru príp. požadovať primeranú zľavu

5.10 Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s odstránením chýb (náklady na montáž a demontáž, dopravu, likvidáciu odpadu, cestovné, zdvíhacie zariadenia, lešenia a pod.) nesie Zákazník.

5.11 Zákazník nie je oprávnený vykonávať opravy, úpravy a zásahy do tovaru, na ktorý sa vzťahuje záruka, bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. V opačnom prípade nároky vyplývajúce zo záruky poskytnuté Spoločnosťou zanikajú.

 

6. Vrátenie tovaru

6.1 Ak je to medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnuté alebo stanovené v týchto Podmienkach či v Zmluve, je možné tovar vrátiť na adresu sídla Spoločnosti príp. na adresu, ktorá bude medzi Spoločnosťou a Zákazníkom dohodnutá.

6.2 Dodaný tovar môže byť prijatý na vrátenie po písomnej dohode s príslušným obchodným oddelením Spoločnosti, ktoré Zákazníkovi na mieste vystaví doklad o vrátení tovaru. Doklad o vrátení tovaru obsahuje popis tovaru a číslo faktúry resp. dodacieho listu, ktoré sa tovaru týkajú.

6.3 Náklady spojené s vrátením tovaru, ako sú storno poplatky výrobného závodu, doprava vráteného tovaru, administrácia vrátenia a pod., nesie Zákazník.

6.4 Tovar je možné prijať na vrátenie iba nepoškodený a v originálnom obale.

 

7. Vzorkový tovar a odber malého množstva tovaru

7.1 Spoločnosť môže na prianie Zákazníka poskytnúť tzv. vzorkový tovar. V takom prípade je potrebné na objednávke výslovne uviesť, že Zákazník má záujem o vzorkový tovar podľa ustanovení týchto Podmienok.

7.2 Ak je predmetom kúpa tovaru označeného ako vzorkový, nasleduje dodanie, fakturácia a platenie tovaru za štandardných podmienok. V prípade vzorkového tovaru neprechádza vlastnícke právo na tovar na Zákazníka, ak nie je ďalej stanovené inak. Lehota na vrátenie vzorkového tovaru Spoločnosti je 4 týždne. Ak zákazník nedoručí vzorkový tovar v tejto lehote späť, považuje sa posledný deň lehoty za deň kúpenia tovaru Zákazníkom. To isté platí, ak bude vrátený tovar akokoľvek upravený alebo poškodený, alebo ak namiesto vzorkového tovaru Zákazník vráti úplne či sčasti iný tovar. V prípade, že Zákazník vráti vzorkový tovar v stanovenom termíne, nepoškodený a v originálnom balení, bude mu dobropisovaná kúpna cena tovaru znížená o stornopoplatky a dopravu.

7.3 Pre všetky objednávky tovaru v hodnote nižšej než 4 500,- Kč (bez DPH) sa účtuje príplatok za odber malého množstva vo výške 450,- Kč za dodávku. Za dodávky chýbajúceho tovaru, ktoré Spoločnosť oproti Zmluve nedodala, sa príplatok neúčtuje.

7.4 Spoločnosť si vyhradzuje vykonať zmeny vo vyhotovení a vybavení tovaru z technických dôvodov alebo na základe požiadaviek stanovených právnymi predpismi.

 

8. Zákazky a služby

8.1 Dodanie tovaru podľa špecifických požiadaviek Zákazníka a poskytovanie služieb Spoločnosťou budú Zákazníkovi vyúčtované podľa času vynaloženého príslušnými zamestnancami Spoločnosti, a to podľa hodinových sadzieb stanovených Spoločnosťou. Zákazník je ďalej povinný uhradiť Spoločnosti náklady na materiál a ďalšie skutočne vynaložené náklady.

 

9. Zrušenie Zmluvy

9.1 Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že za závažné porušenie Zmluvy sa považuje:

- nepotvrdenie prevzatia tovaru Zákazníkom na listine dopravcu
- nesplnenie povinností Zákazníka uvedených v článku 4.7 týchto Podmienok
- nezaplatenie dohodnutej ceny za tovar v dohodnutej lehote
- nesplnenie informačnej povinnosti Zákazníka podľa článku 3.11 týchto Podmienok

9.2 V prípade závažného porušenia Zmluvy jednou zo zmluvných strán má druhá zmluvná strana právo od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie musí byť písomné a odstupujúca strana je povinná v odstúpení uviesť dôvod, pre ktorý od Zmluvy odstupuje.

9.3 Od Zmluvy môže každá zo zmluvných strán odstúpiť aj v prípade, že Spoločnosť požadovala zloženie zálohy na cenu tovaru podľa článku 3.4 týchto Podmienok, avšak k odsúhlaseniu zálohy medzi stranami nedošlo ani v stanovenej lehote.

9.4 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Zmluvy, je druhá zmluvná strana povinná potvrdiť odstupujúcej zmluvnej strane, že došlo k odstúpeniu. V takom prípade sú strany povinné vrátiť si plnenie.

9.5 V prípade, že bude vykonávaná montáž tovaru tretími osobami, Spoločnosť nezodpovedá za prípadnú škodu spôsobenú Zákazníkovi pri tejto činnosti alebo v súvislosti s ňou; tým však nie je vylúčená zodpovednosť Spoločnosti podľa zákona č. 59/1998 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku.

 

10. Ostatné ustanovenia

10.1 Spoločnosť si vyhradzuje všetky autorské a priemyselné práva týkajúce sa všetkých podkladov, ktoré v súvislosti so Zmluvou Zákazníkovi poskytne, najmä k tu uvedeným prílohám, vzorkám, obrázkom a popisom riešení.

10.2 Spoločnosť je oprávnená započítať svoje splatné pohľadávky voči Zákazníkovi vyplývajúce zo Zmlúv proti pohľadávkam Zákazníka voči Spoločnosti.

10.3 Zákazník berie na vedomie, že tovar má byť používaný v súlade s montážnymi, prevádzkovými, používateľskými a prípadne tiež s úradne stanovenými podmienkami. V prípade škody vzniknutej porušením takýchto podmienok Spoločnosť za škodu nezodpovedá.

10.4 Tam, kde je v týchto Podmienkach požadovaná písomná forma úkonu zmluvnej strany, platí, že postačí úkon vykonať aj elektronickou formou, ak nie je výslovne uvedené inak.

 

11. Riešenie sporov a rozhodcovská doložka

11.1 Spoločnosť aj Zákazník sú povinní pokúsiť sa všetky prípadné spory vyriešiť najprv zmiernou cestou.

11.2 O všetkých sporoch, ktoré vzniknú zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa bude rozhodovať s vylúčením právomoci všeobecných súdov s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní na Rozhodcovskom súde pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky v Prahe podľa jeho Poriadku on-line jediným rozhodcom určeným predsedom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky.

11.3 Spoločnosť aj Zákazník berú na vedomie, že e-mailová adresa Zákazníka uvedená v jeho objednávke a e-mailová adresa Spoločnosti praha@zumtobel.com, sú považované za e-mailové adresy zvolené účastníkmi na účely vedenia rozhodcovského konania on-line.

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť ku dňu 1.8.2008.

12.2 Na právne vzťahy medzi Spoločnosťou a Zákazníkom vzniknuté do dňa účinnosti týchto Podmienok sa použijú súčasné všeobecné obchodné podmienky účinné ku dňu 1.7.2007.

» ke stažení PDFKontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: info.sk@zumtobelgroup.com
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: info@zumtobel.at

ZEM
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch