Vyhlásenie o ochrane údajov

Kladieme maximálny dôraz na ochranu a bezpečnosť vašich údajov nezávisle od toho, či ste zákazník alebo návštevník našej on-line prezentácie. Preto sme povinní chrániť Vašu súkromnú sféru a s Vašimi údajmi zaobchádzať dôverne. Na tomto mieste by sme Vás radi informovať, aké Vaše údaje, vztiahnuté na osobu, sa vzhľadom na Vašu návštevu na tejto webovej stránke zaznamenávajú a na aké účely sa využívajú.

I. Stanovenie pojmov
„Údaje vztiahnuté na osobu“ sú informácie o osobe, ktorej identita je určená alebo ju je možné určiť. „Dotknutá osoba“ je určitá alebo určiteľná fyzická osoba, ktorej údaje sa používajú.

II. Zásady pre spracovanie údajov vztiahnutých na osobu
1. Držíme sa bez výnimky zákonných predpisov na ochranu údajov.
Pre ukladanie, spracovanie a používanie údajov vztiahnutých na osobu platia smernice o ochrane údajov Európskej únie a z toho odvodené národné zákony. Základom spracovania je zákonná legitimácie alebo súhlas dotknutej osoby.

2. Údaje vztiahnuté na osobu sa bez Vášho súhlasu nepredávajú, nepožičiavajú a neprenajímajú iným spôsobom tretej osobe.
Vaše údaje vztiahnuté na osobu sa neoznamujú tretím osobám na reklamné a marketingové účely, ani sa tretej osobe nepostupujú iným spôsobom bez toho, aby to bolo potrebné na zrealizovanie nami dlhovaného výkonu alebo bez Vášho výslovného súhlasu. V zmysle tejto zásady nie sú považované za tretiu osobu spoločnosti, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s nami. Okrem toho zostane podľa možnosti prenos údajov vztiahnutých na osobu na partnerovi pre outsourcing, pokiaľ tento ponúkne dostatočnú záruku pre zákonné a bezpečné používanie údajov a zmluvne sa zaviaže, že dodrží predložené popísané zásady k manipulácii. Vyhradzujeme si právo údaje vztiahnuté na osobu preniesť v rámci reštrukturalizácií alebo zlučovania podnikov na iné spoločnosti, keď sa tieto taktiež zaviažu dodržiavať predložené popísané zásady k manipulácii a buď majú sídlo v rámci Európskej únie alebo v treťom štáte s primeranou ochranou údajov. Pokiaľ ste Vašim súhlasom vyhlásili možnosť spracovania Vašich údajov, ktoré sú nad rámec potreby plnenia zmluvy, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať. Keď sa rozhodnete pre aktívne používanie funkcií sociálnych sietí, ponúkaných v našej on-line prezentácii, tak sa údaje vztiahnuté na osobu postúpia príslušným externým poskytovateľom týchto sociálnych sietí. Podrobné informácie k tomu nájdete ďalej v odseku 4. Ďalej si vyhradzujeme právo na postúpenie údajov vztiahnutých na osobu tretej osobe vtedy, keď budeme k tomu prinútení zákonom, právnym nálezom kompetentného súdu alebo nariadením kompetentného úradu alebo keď v dôsledku konaní alebo zanedbaní z Vašej strany budeme nútení chrániť alebo nechať presadzovať naše práva, naše vlastníctvo alebo náš majetok prostredníctvom kompetentných úradov.

3. Vzhľadom na obstarávanie údajov sa obmedzujeme na potrebné a zmysluplné údaje.
Pri zhromažďovaní údajov vztiahnutých na osobu Vám vysvetlíme, na aké účely tieto údaje použijeme. Údaje vztiahnuté na osobu potrebujeme, aby sme Vám umožnili používanie našej webovej stránky, pre vedenie našej spoločnosti, na dodržanie našich zmluvných povinností a aby sme Vám mohli ponúknuť služby, prispôsobené na Vás. Takto spracujete Vaše údaje vztiahnuté na osobu napr. pri spracovaní Vašich dopytov. V oblasti „Objednávka materiálu“ je Vaše meno a Vaša adresa. Keď sa zaujímate o náš informačný spravodaj, žiadame Vašu e-mailovú adresu. Môže sa stať, že za účelom optimalizácie našej služby údaje vztiahnuté na osobu spojíme s ďalšími údajmi, ktoré nám boli dané k dispozícii. Štatistické vyhodnotenia, zvlášť na účely systémovej bezpečnosti a ďalšie zlepšovanie webovej stránky si vyhradzujeme. Vymazanie Vašich údajov sa uskutoční po účelnom vynechaní, iba vtedy nie, ak ich uloženie sleduje naďalej legitímny účel a nie je v rozpore s povinnosťou uchovania údajov.

4. Vysvetlenie sociálnych sietí
Táto webová stránka používa tzv. „sociálne pluginy (plug-ins)“ rozličných sociálnych sietí. Tieto pluginy sú funkcie príslušnej sociálnej siete, cez ktoré sa oznamujú napr. obsahy našej webovej stránky s Vašimi kontaktnými údajmi na sociálnych sieťach alebo sa môžu tieto obsahy odporúčať ďalej. Sociálne pluginy je možné rozpoznať na logu príslušnej sociálnej siete.
Používame sociálne pluginy nasledovných prevádzkovateľov sociálnych sietí:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Na našej webovej stránke sú všetky sociálne pluginy štandardne deaktivované tak, aby samotné vyvolanie našej webovej stránky ešte neprenieslo žiadne údaje poskytovateľom sociálnych sietí. Ak aktivujete na začiatku deaktivovaný plugin a tým umožníte používať funkcie zodpovedajúcej sociálnej siete, výslovne súhlasíte s tým, že odteraz sa prenesú údaje na poskytovateľa sociálnej site. Nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov, získaných týmto spôsobom poskytovateľmi sociálnych sietí. Podľa stavu našich znalostí sú to tieto informácie:

Prevádzkovatelia sociálnych sietí získajú prostredníctvom napojenia na sociálne pluginy informácie, že ste si vyvolali príslušné stránky našej internetovej prezentácie. Pokiaľ ste súčasne prihlásení na jednej zo sociálnych sietí, môže prevádzkovateľ priradiť zodpovedajúce vyvolania k Vášmu účtu na príslušnej sociálnej sieti. Ak okrem toho reagujete cez sociálne pluginy, t. j. keď kliknete na tlačidlo Facebooku „Like“, nastane sprostredkovanie zodpovedajúcich informácií na príslušnú sociálnu sieť.
Pritom sa podľa našich znalostí sprostredkujú nasledovné údaje:

 • IP-adresa
 • identifikácie používateľa, keď ste sa prihlásili u zodpovedajúcej služby
 • najprv navštívenú stránku (referenčnú), keď ste sledovali odkaz
 • druh a nastavenia prehliadača
 • inštalované pluginy ako Adobe® Flash® alebo Adobe® Reader®
 • URL siete, na ktorú je naviazaný sociálny plugin
 • dátum a čas návštevy
 • technické údaje operačného systému
 • informácie vztiahnuté na miesto
 • cookies.

Aj keď nie ste členom jednej z uvedených sociálnych sietí, existuje možnosť, že sa tieto siete cez sociálne pluginy dozvedia a príp. uložia Vašu IP-adresu. *Podrobnosti k účelu a rozsahu spracovania, zisťovania a používania údajov zo strany nami používaných sociálnych sietí a Vašich práv v tejto veci a možnostiach nastavenia zistite, prosím, z pokynov sociálnych sietí k ochrane údajov:

Na želanie môžete sociálne pluginy jedného alebo viacerých poskytovateľov trvalo aktivovať. V tomto prípade sa tiež trvalo už pri vyvolaní jednej stránky prenesú údaje na poskytovateľa sociálnej siete. Jednotlivé alebo tiež všetky sociálne pluginy môžete tiež kedykoľvek deaktivovať. Okrem toho môžete podľa možnosti technicky zamedziť prenosu údajov na sociálne siete. Na tento účel prispôsobte, prosím, bezpečnostné nastavenia vo Vami používanom webovom prehliadači. Ako to funguje, zistite, prosím, vo Vašom webovom prehliadači v oblasti „Pomoc“. Doplňujúco existuje v jednotlivom prípade možnosť blokovať sociálne pluginy  pre Váš prehliadač pomocou Add-ons tak, že môžete plugin Facebook s „Facebook Blocker“, stiahnuť okrem iného tu: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Prihlasovacie súbory (log-súbory)
Pri každom vyvolaní stránky sa uložia prístupové údaje v súbore protokolu, Server-Log. Pritom uložený dátový záznam obsahuje nasledovné informácie:

 • Dátum a čas
 • IP adresa
 • Session ID
 • Vyvolaná webová stránka
 • Názov webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná naša webová stránka
 • Použitý prehliadač

Tieto prihlasovacie súbory (log-súbory) vyhodnotíme iba v prípade zneužívajúceho používania našej webovej stránky. Vyhradzujeme si možnosť dodatočne kontrolovať prihlasovacie súbory (log-súbory) tých užívateľov, pri ktorých existuje konkrétne podozrenie, že našu webovú stránku používajú v rozpore so zákonom a/alebo zmluvou.

6. Súbory cookie
 
Na našej stránke používame súbory cookie, aby sme umožnili využívanie určitých funkcií webovej stránky, analyzovali využívanie našej webovej stránky používateľmi a aby sme mohli ponúknuť určité služby tretím poskytovateľom.

Pritom ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača. Väčšina nami použí-vaných súborov cookie sa po zatvorení prehliadača znova vymaže z pevného disku (tzv. sú-bory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám roz-poznať váš počítač pri vašej ďalšej návšteve (tzv. dlhotrvajúce súbory cookie). Dodatočne sa na našej webovej stránke používajú aj súbory cookie tretích poskytovateľov.

Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača. Upo-zorňujeme však, že v takomto prípade nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Ak si ukladanie našich súborov cookie na vašom počítači neprajete, deaktivujte ukladanie súborov cookie vo vašom prehliadači pre našu webovú stránku a nastavte si prehliadač tak, aby sa súbory cookie vo všeobecnosti neukladali do vášho počítača. Vymazanie už ulože-ných súborov cookie je tiež možné vykonať vo vašom prehliadači.

Deaktivácia využívania súborov cookie môže prípadne vyžiadať uloženie permanentného súboru cookie do vášho počítača. Pokiaľ tento súbor cookie dodatočne vymažete, musíte nanovo vykonať deaktiváciu.
 
Na našej webovej stránke sa používajú nasledujúce kategórie súborov cookie:

I. Súbory cookie relácie
a. ID relácie

Na uľahčenie surfovania na našej webovej stránke, vkladáme takzvané Session ID (angl.: sessionidentifier, t. j.: ID relácie), ktoré sa pridelí každému návštevníkovi na začiatku každého používania našej webovej stránky. Toto Session ID slúži nášmu serveru na to, aby Vás, resp. Váš počítač/prehliadač bolo možné rozpoznať ako toho istého návštevníka napriek podľa možnosti medzičasom zmenenej IP-adrese. Prostredníctvom tohto Session ID sa umožní priradenie viacerých súvisiacich dopytov jedného používateľa k jednej relácii. Nami použitý Session ID-Cookie je platný iba do konca jednej relácie. S ukončením Vášho prehliadača sa automaticky vymaže.

II. Dlhotrvajúce súbory cookie
a. Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa taktiež Cookies, ktoré okrem iného umožňujú analýzu, ako používate webovú stránku. Informácie vytvorené prostredníctvom týchto Cookies sa spravidla prenášajú na server Google do USA a tam sa ukladajú. Na požiadania prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky, na zostavenie správ o aktivitách na webovej stránke a poskytnutie prevádzkovateľovi siete ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu Tieto správy a služby sa používajú na priebežné zlepšovanie ponuky tejto webovej stránky. Ukladaniu Cookies môžete zamedziť prostredníctvom príslušného nastavenia Vášho prehliadača. Avšak upozorňujeme na to, že v tomto prípade nebudete môcť prípade využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho zaznamenávaniu údajov vytvorených prostredníctvom týchto Cookies a údajov vztiahnutých na Vaše používanie webovej stránky vrát. Vašej IP-adresy) spoločnosti Google, ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že na nasledujúcom odkaze stiahnete a nainštalujete disponibilný plugin od spoločnosti Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ďalšie takéto pluginy dávajú podľa použitého prehliadača k dispozícii aj ostatní poskytovatelia.

Vzhľadom na diskusiu o používaní analytických nástrojov s úplnou IP-adresou chceme upozorniť na to, že táto webová stránka používa Google Analytics s rozšírením „anonymizeIp()“ a preto sa IP-adresy ďalej spracúvajú iba skrátene, aby bolo možné vylúčiť možnosť priameho vztiahnutia na osobu. Preto sa Vaša IP-adresa spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo ostatných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore pred prenosom skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google v USA prenesie plná IP-adresa a tam sa skráti. IP-adresa sprostredkovaná Vašim prehliadačom v rámci Google Analytics sa nevedie spolu s inými údajmi Google.

b. Oracle

Na našej stránke využívame nástroj Oracle Eloqua pri prihlasovaní a na posielanie e-mailov. Servery nástroja Oracle Eloqua sa nachádzajú v Európskej únii (Holandsko). Nástroj Oracle Eloqua uloží na danej prihlasovacej stránke dlhodobý súbor cookie, pokiaľ už nie je súbor Elo-qua Cookie dostupný na vašom zariadení. Ak ste už využívali webovú stránku, ktorá používa nástroj Eloqua, je možné, že už máte súbor Eloqua Cookie. Využívame nástroj Eloqua Cookie na analyzovanie vášho používania našich stránok, aby sme ich mohli priebežne vylepšovať.
 
E-maily, ktoré sa odosielajú pomocou nástroja Oracle Eloqua, využívajú technológiu sledova-nia. Používame tieto údaje v prvom rade na zistenie, o ktoré témy je záujem, pričom monito-rujeme, či sa naše e-maily otvárajú a na ktoré odkazy klikáte. Tieto informácie potom využí-vame na to, aby sme vylepšovali posielané e-maily a poskytované služby.
 
Pri prihlásení do newslettera a jeho potvrdení sa uloží IP adresa s časom, aby sme v prípade pochybností mohli dokázať prihlásenie. Ďalej v rámci registrácie na predplatné uplatňujeme ďalšie osobné údaje, akými je napr. krstné meno, priezvisko a e-mailová adresa. Tieto údaje využívame na personalizáciu a realizáciu našich vysielaní newslettera. Posun ďalšej tretej osobe nenastáva. Kedykoľvek máte možnosť vypovedať predplatné. Buď komfortne pomo-cou odkazu, ktorý sa nachádza v spodnej časti každého newslettera, e-mailom, alebo poštou na adresu uvedenú v bode IX.


II. Súbory cookie tretích poskytovateľov

V rámci našej webovej stránky sú zapojené aj služby tretích poskytovateľov. Vzhľadom na tieto služby používajú osobné údaje nižšie menovaní poskytovatelia, ktorí nie sú v kompetencii poskytovateľa tejto webovej stránky.

a. Google Maps

Táto webová stránka využíva niektoré podstránky Google Maps na zobrazenie interaktívnych máp a na vytvorenie popisov k príjazdu. Google Maps je mapová služba spoločnosti Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California 94043, USA. Používaním Google Maps sa môžu preniesť informácie o používaní tejto webovej stránky vrátane Vašej IP-adresy a (štartovacej) adresy zadanej v rámci funkcie plánovača cesty na spoločnosť Google do USA. Ak vyvoláte webovú stránku našej internetovej prezentácie, ktorá obsahuje Google Maps, Váš prehliadač vytvorí priame spojenie so servermi spoločnosti Google. Obsah mapy sa sprostredkuje spoločnosťou Google priamo na Váš prehliadač a odtiaľ sa naviaže na webovú stránku. Preto nemáme žiadny vplyv na rozsah údajov získaných týmto spôsobom spoločnosťou Google. Podľa stavu našich znalostí sú to prinajmenšom nasledovné údaje:

 • Dátum a čas návštevy na príslušnej webovej stránke,
 • Internetová adresa alebo URL vyvolanej webovej stránky,
 • IP-adresa,
 • (Štartovacia)adresa zadaná v rámci plánovania cesty.

Na ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Google nemáme žiadny vplyv a preto nemôžeme prevziať za to žiadnu zodpovednosť.
Ak nechcete, aby spoločnosť Google získala, spracovala alebo používala cez našu webovú stránku údaje o Vás, môžete si vo Vašich nastaveniach prehliadača deaktivovať JavaScript. V tomto prípade nemôžete avšak využívať zobrazenie mapy. Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov spoločnosťou Google, ako aj Vaše práva v tejto veci a možnosti nastavenia na ochranu Vašej súkromnej sféry zistite, prosím, z pokynov k ochrane údajov spoločnosti Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

d. YouTube
Táto webová stránka naväzuje na niektoré podstránky videá z YouTube alebo dáva k dispozícii odkazy na videá na YouTube. YouTube je videoslužba spoločnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, zastúpená prostredníctvom Google Inc. YouTube používa Cookies, aby zbierala informácie o používaní videí. Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Google, platné aj pre YouTube, nájdete na stránke http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

e. Lumesse Recruiting
Pre náš portál miest v rámci celého koncernu používame Cookies nášho kooperačného partnera Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Nemecko. Vyhlásenie o ochrane údajov spoločnosti Lumesse nájdete na stránke http://www.lumesse.com/privacy.

7. Hyperlinky k cudzím webovým stránkam
Na našej webovej stránke sa nachádzajú tzv. hyperlinky k webovej stránke iných poskytovateľov. V takýchto prípadoch budete našou webovou stránkou presmerovaní priamo na webovú stránku iného poskytovateľa. Rozpoznáte do okrem iného zmenou URL. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za dôverné zaobchádzanie s Vašimi údajmi, pretože nemáme žiadny vplyv na to, aby druhý poskytovateľ dodržiaval ustanovenia o ochrane údajov. O zaobchádzaní s Vašimi údajmi vztiahnutými na osobu prostredníctvom tohto poskytovateľa sa, prosím, informujte na ich webových stránkach

8. Bezpečnostné opatrenia na ochranu Vašich údajov
Na ochranu Vašich údajov sme podnikli zvláštne technické a prevádzkové bezpečnostné opatrenia, ktoré sa pravidelne kontrolujú a prispôsobujú technologickému pokroku. Chceme Vás ale upozorniť na to, že na základe štruktúry internetu je možné, že pravidlá ochrany údajov a zabezpečenia údajov nedodržiavajú iné osoby alebo inštitúcie, ktoré nie sú v našej  oblasti zodpovednosti.

9. Informácia k Vašim údajom & kontaktným informáciám
Vaša dôvera je pre nás dôležitá. Na Vaše požiadanie Vám radi oznámime, či boli u nás uložené údaje o Vás a aké údaje to boli. Ak by napriek snahe o správne údaje mali byť u nás uložené nesprávne údaje, na Vaše požiadanie ich opravíme. Pre informácie, ako aj ostatné otázky alebo podnety nám, prosím, pošlite e-mail na adresu dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Zmeny ustanovení na ochranu údajov
Pretože zmeny zákonov alebo zmeny našich interných podnikových procesov môžu vytvoriť potrebu prispôsobenia týchto ustanovení na ochranu údajov, ktoré si zodpovedajúco vyhradzujeme, prosíme Vás, aby ste si pravidelne čítali toto vyhlásenie o ochrane údajov.

Stav: Február 2017.Kontakt

Hlavné sídlo:
ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Jankovcova 2
CZ-170 00 Praha 7
Telefon: +420 266 78 22 00
Telefax: +420 266 78 22 01
Email: info.cz@zumtobelgroup.com

Slovenská republika:
ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Tomášikova 64
831 04  Bratislava
Slovakia
Email: info.sk@zumtobelgroup.com
Centrála Rakúsko:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Phone: +43 (5572) 390-0
Email: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com

ZG Lighting Austria GmbH
Donau-City-Strasse 1
A-1220 Vídeň
Telefon +43 (1) 258 26 01 - 0
Fax: +43 (1) 258 26 01 - 82845
Email: info@zumtobel.at

ZEM
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner pri riešeniach osvetlenia

Úspešnejší vďaka profesionálnym a účinným riešeniam v oblasti osvetlenia: Zumtobel poskytuje informácie, podporu a kvalifikáciu vybraným elektrikárom pri práci so svetlom.
na portál LLP

LCP

Lighting Competence Program

Partnerský program spoločnosti Zumtobel pre projektantov elektrických systémov je zameraný na spojenie vašich a našich schopností na maximálne využitie potenciálu osvetlenia a súčasné zjednodušenie každodennej projektantskej činnosti.
na portál LCP

LDP

Lighting Design Program

Tento partnerský program spoločnosti Zumtobel bol vytvorený pre architektov, ktorí tvoria pomocou svetla a ktorým poskytuje inšpiráciu, podporu a informácie z prvej ruky.
na portál LDP
Ďalšie informácie o programoch