Polityka prywatności

Przykładamy wielką wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych naszych klientów, jak i osób odwiedzających nasz serwis internetowy. Dlatego zobowiązujemy się do ochrony Państwa sfery prywatnej i poufnego traktowania Państwa danych. Polityka prywatności zawiera informacje, które dane osobowe są pobierane w związku z odwiedzinami na naszej stronie internetowej i do jakich celów są one wykorzystywane.

I. Definicje pojęć
„Dane osobowe“ to informacje o osobie, której tożsamość jest określona lub możliwa do określenia. „Osoba, której dotyczą dane osobowe“ to określona lub możliwa do określenia osoba fizyczna, której dane są wykorzystywane.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych
1. W pełni stosujemy się do ustawowych zasad ochrony danych.
Zapisywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych regulują dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych i wywodzące się z nich ustawy krajowe. Podstawą przetwarzania danych jest uprawnienie ustawowe lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

2. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane, użyczane, wynajmowane ani w inny sposób przekazywane osobom trzecim bez Państwa zgody.
Państwa dane osobowe nie będą przez nas przekazywane do wiadomości osób trzecich ani przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych lub marketingowych, o ile nie będzie to konieczne do wykonania usługi, do której wykonania jesteśmy zobowiązani, lub bez Państwa wyraźnej zgody. Za osoby trzecie w znaczeniu tej zasady nie uznaje się spółek, które są bezpośrednio lub pośrednio z nami związane. Ponadto możliwe jest przekazywanie danych osobowych partnerom outsourcingowym, jeśli udzielą oni dostatecznej gwarancji zgodnego z prawem i bezpiecznego wykorzystywania danych i zobowiążą się umownie do przestrzegania niniejszych zasad postępowania. Zastrzegamy sobie prawo do przenoszenia danych osobowych do innych spółek w ramach restrukturyzacji lub łączenia przedsiębiorstw, jeśli spółki te również się zobowiążą do przestrzegania niniejszych zasad postępowania i mają swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub w państwie spoza Unii Europejskiej, zapewniającym odpowiednią ochronę danych. Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych przekraczające zakres konieczny do wykonania umowy, mogą ją Państwo w każdej chwili cofnąć. Jeżeli zdecydują się Państwo aktywnie na korzystanie z funkcji oferowanych w naszej witrynie internetowej przez serwisy społecznościowe, to Państwa dane osobowe będą przekazywane do właściwych zewnętrznych dostawców tych serwisów społecznościowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej w punkcie 4. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, jeśli zostaniemy do tego zmuszeni ustawą, wyrokiem właściwego sądu lub zarządzeniem właściwego urzędu lub jeśli na skutek działań lub zaniechań z Państwa strony będziemy zmuszeni bronić lub dochodzić naszych praw, naszej własności lub naszego mienia za pośrednictwem odpowiednich władz.

3. W pozyskiwaniu danych ograniczamy się do tego, co konieczne i racjonalne.
Zbierając dane osobowe informujemy, w jaki sposób zamierzamy je wykorzystać. Dane osobowe są nam potrzebne, aby umożliwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej, do prowadzenia naszej działalności, do spełnienia naszych zobowiązań umownych i aby móc Państwu zaoferować usługi dopasowane specjalnie do Państwa potrzeb. Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane np. przy opracowywaniu Państwa zapytań. Przy zamawianiu przez Państwa materiałów jest to nazwisko i adres. Jeśli są Państwo zainteresowani naszym newsletterem, pozyskujemy Państwa adres e-mail. Może się zdarzyć, że w celu optymalizacji naszej usługi powiążemy dane osobowe z innymi danymi, którymi dysponujemy. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania analiz statystycznych, zwłaszcza w celu zabezpieczenia systemu i dalszego ulepszania strony internetowej. Państwa dane zostaną usunięte po ustaniu celu ich przetwarzania, chyba że ich zapisywanie jest w dalszym ciągu uzasadnione i na przeszkodzie nie stoi obowiązek przechowywania danych.

4. Wyjaśnienia na temat serwisów społecznościowych
Niniejsza witryna internetowa używa tzw. „wtyczek społecznościowych“ różnych serwisów społecznościowych. Wtyczki te to funkcje danego serwisu społecznościowego, za pomocą których mogą Państwo np. podzielić się treścią naszej witryny internetowej z osobami, z którymi mają Państwo kontakt w tych serwisach, lub ją polecić. Wtyczki społecznościowe można rozpoznać po logo danego serwisu społecznościowego.
Używamy wtyczek społecznościowych następujących administratorów serwisów społecznościowych:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA;
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA;
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA;
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Wszystkie wtyczki społecznościowe w naszej witrynie internetowej są standardowo wyłączone, tak więc samo uruchomienie naszej witryny nie prowadzi do przekazania danych dostawcom serwisów społecznościowych. Włączając pierwotnie nieaktywną wtyczkę, aby za jej pomocą skorzystać z funkcji danego serwisu społecznościowego, udzielają Państwo wyraźnej zgody na to, aby od tego momentu dane były przekazywane administratorowi serwisu społecznościowego. Nie mamy wpływu na zakres danych pozyskiwanych w ten sposób przez dostawców serwisów społecznościowych. Zgodnie z naszym stanem wiedzy są to następujące informacje:

Administratorzy serwisów społecznościowych uzyskują za pośrednictwem wtyczki społecznościowej informację, że weszli Państwo na określone strony w naszym serwisie internetowym. Jeśli jednocześnie są Państwo zalogowani w serwisie społecznościowym, to jego administrator może przyporządkować te wejścia do Państwa konta w danym serwisie. Jeżeli ponadto włączą Państwo wtyczkę społecznościową, np. klikając przycisk „Lubię to!” Facebooka, nastąpi przekazanie odpowiedniej informacji do danego serwisu społecznościowego.
Zgodnie z naszą wiedzą przekazywane są następujące dane:

 • adres IP;
 • identyfikator użytkownika, jeśli są Państwo zarejestrowani w odpowiednim serwisie;
 • strona odwiedzona wcześniej (strona odsyłająca), jeśli kliknęli Państwo na link;
 • rodzaj i ustawienia przeglądarki;
 • zainstalowane wtyczki, takie jak Adobe® Flash® lub Adobe® Reader®;
 • adres URL strony, na której zainstalowana jest wtyczka społecznościowa;
 • data i godzina odwiedzin;
 • dane techniczne systemu operacyjnego;
 • informacje odnoszące się do lokalizacji;
 • pliki cookies.

Nawet jeśli nie są Państwo członkami wymienionych powyżej serwisów społecznościowych, istnieje możliwość, że poprzez wtyczkę społecznościową uzyskają one i ew. zapiszą Państwa adres IP. Szczegóły dotyczące celu i zakresu pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania danych przez wykorzystywane przez nas serwisy społecznościowe i związane z tym Państwa prawa i opcje ustawień zawierają informacje dotyczące prywatności serwisów społecznościowych:

Zgodnie z życzeniem mogą Państwo włączyć wtyczki społecznościowe jednego lub kilku dostawców na stałe. W takim przypadku dane będą stale przekazywane dostawcy serwisu społecznościowego już przy uruchomieniu strony. W każdej chwili mogą Państwo wyłączyć pojedyncze lub wszystkie wtyczki społecznościowe. Ponadto mogą Państwo technicznie uniemożliwić przekazywanie danych do serwisów społecznościowych. W tym celu proszę dopasować ustawienia zabezpieczeń w Państwa przeglądarce. Informacje o tym, jak to zrobić, można uzyskać w pomocy przeglądarki. Dodatkowo w poszczególnych przypadkach istnieje możliwość zablokowania wtyczek społecznościowych w przeglądarce za pomocą dodatków do przeglądarki, np. wtyczkę Facebooka można zablokować blokadą Facebooka, dostępną do pobrania tutaj: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Logi
Przy każdym otwarciu strony w pliku protokołu, logu serwera, zapisywane są dane dostępowe. Zapisany zbiór danych zawiera następujące informacje:

 • data i godzina;
 • adres IP;
 • ID sesji;
 • uruchomiona strona internetowa;
 • nazwa strony internetowej, z której nastąpiło przejście na naszą stronę internetową;
 • zastosowana przeglądarka.

Logi są przez nas analizowane jedynie w przypadku bezprawnego użycia naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia logów użytkowników, co do których istnieje konkretne podejrzenie, że wykorzystują naszą stronę internetową niezgodnie z ustawą i/lub umową.

6. Pliki cookies
 
Na naszej stronie internetowej korzystamy z plików cookies, aby umożliwić użytkowanie określonych funkcji strony internetowej, analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, oraz aby móc zaoferować określone usługi podmiotów zewnętrz-nych.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze. Większość wykorzystywanych przez nas plików cookies zostaje usunięta z Państwa dysku twardego po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. cookies sesyjne). Inne pliki cookies pozostają na Pań-stwa komputerze i umożliwiają nam ponowną identyfikację Państwa komputera przy następ-nej wizycie (tzw. cookies długookresowe). Dodatkowo na naszej stronie internetowej wyko-rzystujemy także pliki cookies stron trzecich.

Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki. Zwracamy jednak przy tym uwagę, że w takim przypadku mogą Pań-stwo nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, abyśmy zapisywali nasze pliki cookies na Państwa kompute-rze, prosimy dezaktywować zapisywanie plików cookies w swojej przeglądarce dla naszej strony internetowej albo prosimy ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies ogólnie nie były zapisywane na Państwa komputerze. Mogą Państwo także skasować w swo-jej przeglądarce już zapisane pliki cookies.

W przypadku dezaktywacji wykorzystywania plików cookies może być również wymagana dezaktywacja zapisywania stałych plików cookies na Państwa komputerze. Aby później ska-sować te pliki cookies, konieczna będzie ponowna dezaktywacja.
 
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies należące do następujących ka-tegorii:

I. Cookies sesyjne
a. Session ID

Aby ułatwić Państwu przeglądanie naszej strony internetowej, stosujemy tak zwany ID (identyfikator) sesji (ang.: sessionidentifier), który zostaje przydzielony każdemu użytkownikowi przy wejściu na naszą stronę internetową. ID sesji umożliwia rozpoznanie użytkownika lub jego komputera/przeglądarki przez nasz serwer, mimo ewentualnie zmienionego w międzyczasie adresu IP. Dzięki identyfikatorowi sesji możliwe jest przypisanie do sesji wielu powiązanych ze sobą zapytań użytkownika. Używany przez nas plik cookie – ID sesji – zachowuje ważność tylko do zakończenia sesji. Po zamknięciu przeglądarki zostaje automatycznie usunięty.

II. Cookies długookresowe
a. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa używa Google Analytics, usługi analityki internetowej firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics również stosuje pliki cookies, które między innymi umożliwiają analizę korzystania z witryny internetowej. Informacje zawarte w plikach cookies są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Na zlecenie administratora niniejszej witryny internetowej Google wykorzysta te informacje, aby dokonać analizy korzystania użytkownika z witryny internetowej, sporządzić raporty o aktywności w witrynie i świadczyć inne usługi administratorowi witryny internetowej, związane z korzystaniem z witryny i Internetu. Raporty te i usługi są wykorzystywane do ciągłej optymalizacji niniejszej witryny internetowej. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to ograniczyć możliwość korzystania ze wszystkich funkcji tej witryny internetowej w pełnym ich zakresie. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić pozyskiwanie danych zawartych w plikach cookies, dotyczących korzystania przez Państwa z witryny internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) na rzecz Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki Google dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. W zależności od używanej przeglądarki wtyczki takie dostępne są również u innych dostawców.

W związku z dyskusją toczącą się wokół zastosowania narzędzi do analizy z wykorzystaniem kompletnych adresów IP chcielibyśmy podkreślić, że niniejsza witryna internetowa używa Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()“ i dlatego przetwarzane są tylko skrócone adresy IP, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do konkretnej osoby. W związku z tym adres IP użytkowników na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google przed przesłaniem skrócony. Jedynie w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie przesłany pełen adres IP i dopiero tam skrócony. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

b. Oracle

Na tej stronie internetowej wykorzystujemy Oracle Eloqua przy rejestracji oraz po to, abyśmy mogli wysyłać do Państwa wiadomości e-mail. Serwery Oracle Eloqua znajdują się w Unii Europejskiej (Holandia). Oracle Eloqua umieszcza na każdej stronie rejestracji stały plik coo-kie, o ile na Państwa urządzeniu nie występuje już cookie Eloqua. Jeśli korzystali już Państwo ze strony internetowej, która wykorzystuje Eloqua, istnieje możliwość, że dysponują już Pań-stwo cookie Eloqua. Cookie Eloqua wykorzystujemy między innymi do analizowania, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej, aby móc ją na bieżąco ulepszać.
 
W wiadomościach e-mail, które są wysyłane za pomocą Oracle Eloqua, wykorzystujemy technologie śledzenia. Dane te wykorzystujemy przede wszystkim po to, aby dowiedzieć się, jakie tematy Państwa interesują; w tym celu monitorujemy, czy nasze wiadomości e-mail są otwierane, a także które linki Państwo klikają. Zebrane w ten sposób informacje wykorzystu-jemy następnie do ulepszania wiadomości e-mail, które do Państwa wysyłamy, oraz ofero-wanych przez nas usług.
 
Przy rejestracji do newslettera oraz potwierdzeniu rejestracji zostaje zapisany adres IP, aby w razie wątpliwości można było udowodnić fakt rejestracji. Oprócz tego podczas rejestracji zbie-ramy inne dane osobowe subskrybenta, takie jak na przykład imię, nazwisko i adres e-mail. Dane te wykorzystujemy do personalizacji i przygotowania wysyłki naszego newslettera. Ze-branych danych nie przekazujemy osobom trzecim. W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji: wygodnie za pomocą łącza, które jest podane na dole w każdym newsletterze, za pomocą wiadomości e-mail albo drogą pocztową, wysyłając stosowną in-formację na adres podany w pkt IX.


II. Cookies stron trzecich

Na naszej stronie internetowej oferowane są także usługi podmiotów zewnętrznych. W ra-mach tych usług poniżej wymienieni dostawcy również mogą wykorzystywać dane osobowe, przy czym nie podlega to zakresowi odpowiedzialności dostawcy tej strony internetowej.

a. Google Maps

Niniejsza strona internetowa stosuje na niektórych podstronach aplikację Google Maps (Mapy Google) w celu prezentacji interaktywnych map i tworzenia opisów dojazdu. Google Maps to serwis z mapami firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. W wyniku używania serwisu Google Maps mogą zostać przekazane firmie Google w USA informacje o korzystaniu z tej witryny internetowej łącznie z adresem IP użytkownika i podanego w ramach funkcji planowania trasy adresu początkowego. Po uruchomieniu przez Państwa strony w naszym serwisie internetowym, zawierającej Google Maps, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy zostanie przesłana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki i wyświetlona przez nią na stronie internetowej. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych pozyskanych w ten sposób przez Google. Zgodnie z naszym stanem wiedzy są to co najmniej następujące dane:

 • data i godzina wizyty na danej stronie internetowej,
 • adres internetowy lub adres URL wywołanej strony internetowej,
 • adres IP,
 • adres początkowy podany w ramach planowania trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google i dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za te działania.
Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby firma Google za pośrednictwem naszej witryny internetowej pozyskiwała dane na Państwa temat, przetwarzała je lub wykorzystywała, w ustawieniach przeglądarki mogą Państwo wyłączyć aplikację JavaScript. Wówczas nie będą Państwo jednak mogli korzystać z mapy. Cel i zakres gromadzenia danych i ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie przez Google oraz związane z tym Państwa prawa i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej zawiera polityka prywatności firmy Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b.  YouTube
Niniejsza witryna internetowa zawiera na niektórych podstronach filmy wideo z serwisu YouTube lub udostępnia linki do filmów wideo na YouTube. YouTube to serwis z filmami wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowany przez Google Inc. YouTube używa plików cookies, aby zbierać informacje o korzystaniu z filmów wideo. Polityka prywatności firmy Google, obowiązująca również dla serwisu YouTube, znajduje się pod adresem:http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
Nasz serwis miejsc pracy dla całego koncernu wykorzystuje pliki cookies naszego partnera kooperacyjnego, firmy Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Niemcy. Polityka prywatności firmy Lumesse dostępna jest pod adresem: http://www.lumesse.com/privacy.

7. Hiperłącza do innych witryn internetowych
W naszej witrynie internetowej znajdują się tzw. hiperłącza do witryn innych dostawców. Za ich pośrednictwem zostaną Państwo przekierowani z naszej witryny internetowej bezpośrednio do witryny innego dostawcy. Można to poznać m. in. po zmianie adresu URL. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za poufne traktowanie Państwa danych, ponieważ nie mamy wpływu na dotrzymywanie przez innych dostawców postanowień w zakresie ochrony danych. Informacji o sposobie postępowania z Państwa danymi osobowymi przez tych dostawców proszę szukać bezpośrednio w ich witrynach internetowych.

8. Środki bezpieczeństwa dla ochrony Państwa danych
W celu ochrony Państwa danych podjęliśmy specjalne techniczne i zakładowe środki bezpieczeństwa, które są regularnie sprawdzane i dostosowywane do poziomu postępu technologicznego. Chcielibyśmy jednak zwrócić Państwa uwagę na fakt, że ze względu na strukturę Internetu jest możliwe, że inne osoby lub instytucje, które nie wchodzą w zakres naszej działalności, nie przestrzegają zasad ochrony i bezpieczeństwa danych.

9. Informacje na temat Państwa danych i dane kontaktowe
Cenimy sobie Państwa zaufanie. Na życzenie chętnie udzielimy Państwu informacji na temat zapisanych u nas Państwa danych. Jeśli pomimo naszych starań o pozyskanie prawidłowych danych, zapisane u nas dane są nieprawidłowe, na Państwa żądanie je poprawimy. W sprawie informacji oraz innych pytań lub sugestii prosimy o e-mail na adres: dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Zmiany postanowień dotyczących ochrony danych
Ze względu na to, że zmiany ustawowe lub zmiany naszych procesów wewnątrz firmy mogą sprawić, że konieczne będzie dostosowanie niniejszych postanowień w zakresie ochrony danych, co sobie odpowiednio zastrzegamy, prosimy Państwa o regularną lekturę niniejszej polityki prywatności.

Stan na: luty 2017.Kontakt

ZG Lighting Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 9A
Platinium Business Park III
02-583 Warszawa
Tel.: +48 (22) 856 74 31
E-mail: info.pl@zumtobelgroup.com
Siedziba główna:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
6851 Dornbirn
Austria
Tel.: +43 (5572) 390-0
E-mail: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
KRAJ
lightlive
SOCIAL MEDIA

LLP

Partner w zakresie rozwiązań świetlnych

Większy sukces dzięki profesjonalnym i wydajnym rozwiązaniom świetlnym: Zumtobel informuje, szkoli wybranych elektryków w zakresie obsługi oświetlenia, a także zapewnia im niezbędną pomoc.
do portalu LLP

LCP

Lighting Competence Program

Celem programu partnerskiego dla projektantów instalacji elektrycznych firmy Zumtobel jest połączenie ich kompetencji z naszymi, a dzięki temu możliwie jak najlepsze wykorzystanie potencjału oświetleniowego, a jednocześnie ułatwienie codziennych czynności związanych z projektowaniem.
do portalu LCP

LDP

Lighting Design Program

Ten program partnerski firmy Zumtobel został przygotowany dla architektów, którzy tworzą za pomocą światła i poszukują w tym celu inspiracji, wsparcia i informacji z pierwszej ręki.
do portalu LDP
Więcej informacji o programach