Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens ongeacht of u al een klant of gewoon een bezoeker van onze website bent. Wij verbinden ons er dan ook toe om uw privacy te beschermen en uw gegevens vertrouwelijk te behandelen. Hier willen we alvast uitleggen welke persoonsgegevens in het kader van uw bezoek aan deze website geregistreerd worden en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.  

I. Begripsbepaling
"Persoonsgegevens“ zijn gegevens over een persoon waarvan de identiteit is of kan worden vastgesteld. De "betrokkene" is een vastgestelde of vaststelbare natuurlijke persoon wiens gegevens gebruikt worden.

II. Basisbeginselen voor de verwerking van persoonsgegevens
1. Wij houden ons zonder enige beperking aan de wettelijke regels inzake gegevensbescherming.
Voor de opslag, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens gelden de Richtlijnen inzake Gegevensbescherming van de Europese Unie en de daarvan afgeleide nationale wetten. De basis voor de verwerking is een wettelijke legitimatie of toestemming vanwege de betrokkene.

2. Persoonsgegevens worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze zonder uw toestemming aan derden doorgegeven.
We zullen uw persoonsgegevens niet voor reclame- of marketingdoeleinden aan derden ter kennis brengen of op enige andere wijze aan derden doorgeven zonder dat dit voor het volbrengen van de door ons verschuldigde prestatie noodzakelijk zou zijn of zonder uw uitdrukkelijke toestemming.  Vennootschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn, gelden niet als derde in de zin van dit principe. Ook de overdracht van persoonsgegevens aan onderaannemers blijft mogelijk voor zover zij voldoende garanties bieden voor een rechtmatig en veilig gebruik van de gegevens en ze zich er contractueel toe verbinden om de hoger beschreven handelingsprincipes na te leven. We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens in het kader van herstructureringen of fusies van ondernemingen aan andere vennootschappen over te dragen wanneer deze zich er eveneens toe verbinden om de hoger beschreven handelingsprincipes na te leven en ze hun zetel binnen de Europese Unie of een derde land met een gepaste gegevensbescherming hebben. Voor zover u ingestemd hebt met een verwerking van uw gegevens die verder gaat dan nodig is voor de uitvoering van het contract, kan deze toestemming op elk moment door u ingetrokken worden. Wanneer u beslist om actief gebruik te maken van de in onze website aangeboden sociale netwerkfuncties, worden uw persoonsgegevens aan de respectieve externe providers van deze sociale netwerken doorgegeven. Uitvoerige informatie hierover vindt u onderaan paragraaf 4. We behouden ons eveneens het recht voor om persoonsgegevens door te geven aan derden wanneer we hiertoe gedwongen worden door de wet, een rechterlijk vonnis van een bevoegde rechtbank of een beschikking van een bevoegde overheid of wanneer we ingevolge uw handelingen of verzuim gedwongen zijn om onze rechten, onze bezittingen of ons vermogen door de bevoegde instanties te laten beschermen of doorzetten.

3. We beperken ons bij de gegevensinzameling tot wat noodzakelijk en zinvol is.
Wanneer we persoonsgegevens inzamelen, leggen we u uit voor welke doeleinden we deze gegevens zullen gebruiken. We hebben persoonsgegevens nodig om u toe te laten onze website te gebruiken, voor onze bedrijfsvoering, voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en om ons in staat te stellen om onze diensten op uw behoeften af te stemmen. Zo verwerken we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de verwerking van uw aanvragen. Bij materiaalbestellingen zijn dit uw naam en adres. Wanneer u belangstelling hebt voor onze Newsletter, gebruiken we uw e-mailadres. Het kan gebeuren dat we voor het optimaliseren van onze dienstverlening persoonsgegevens met andere ons ter beschikking staande gegevens verbinden. Statistische evaluaties, in het bijzonder met het oog op de systeembeveiliging en de verdere verbetering van de website, zijn mogelijk en toegelaten. Na het wegvallen van het bestemde doel worden uw gegevens gewist tenzij de opslag ervan nog altijd een legitiem doeleinde dient en mits dit niet in strijd is met onze bewaringsverplichtingen.

4. Verklaring over sociale netwerken
Deze website gebruikt zogenaamde "sociale plug-ins“ van verschillende sociale netwerken. Deze plug-ins zijn functies van het desbetreffende sociale netwerk waarmee u bijvoorbeeld content uit onze website met uw contactpersonen binnen de sociale netwerken kan delen of deze content aan anderen kan aanbevelen. U kan de sociale plug-ins herkennen aan het logo van het betreffende sociale netwerk.
We gebruiken sociale plug-ins van de volgende beheerders van sociale netwerken:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

Op onze website zijn alle sociale plug-ins standaard gedeactiveerd zodat louter door het oproepen van onze website nog geen gegevens aan de providers van deze sociale netwerken worden overgedragen. Wanneer u een aanvankelijk gedeactiveerde sociale plug-in activeert om op die manier functionaliteit van het desbetreffende sociale netwerk te gebruiken, stemt u er expliciet mee in dat vanaf dat ogenblik gegevens aan de beheerder van het sociale netwerk worden overgedragen. We hebben geen invloed op de omvang van de op deze wijze door de providers van sociale netwerken ingezamelde gegevens. Voor zover wij momenteel weten, gaat het hierbij om de volgende informatie:

De beheerders van sociale netwerken ontvangen door de integratie van sociale plug-ins de informatie dat u de betreffende pagina's van onze internetsite hebt opgeroepen. Wanneer u tegelijk bij een van de sociale netwerken ingelogd bent, kan de beheerder deze oproepen aan uw account bij het desbetreffende sociale netwerk toewijzen. Wanneer u bovendien interacties aangaat met de sociale plug-ins, bijvoorbeeld door de "Like" knop van Facebook aan te klikken, vindt een overdracht van deze informatie aan het betreffende sociale netwerk plaats.
Voor zover wij weten, worden hierbij de volgende gegevens verzonden:

 • IP-adres
 • een gebruikersidentificatie wanneer u voor de desbetreffende dienst ingeschreven staat
 • eerder bezochte site ('referrer') wanneer u een link gevolgd hebt
 • aard en instellingen van de door de browser
 • geïnstalleerde plug-in zoals Adobe® Flash® of Adobe® Reader®
 • de URL van de internetpagina waarop de sociale plug-in geïntegreerd is
 • datum en tijdstip van uw bezoek
 • technische gegevens van het besturingssysteem
 • gegevens over de locatie
 • Cookies.

Ook wanneer u geen lid bent van een van de genoemde sociale netwerken, bestaat toch de mogelijkheid dat deze via de sociale plug-in uw IP-adres achterhalen en eventueel opslaan. Voor meer details over het doel en de omvang van de verwerking, de inzameling en het gebruik van gegevens door de door ons gebruikte sociale netwerken en uw desbetreffende rechten en instellingsopties verwijzen we graag naar de privacyverklaringen van de respectieve sociale netwerken:

U kan wanneer u dit wenst de sociale plug-ins van een of meerdere providers permanent activeren. In dit geval worden ook altijd al bij het oproepen van een site gegevens naar de provider van het sociale netwerk doorgestuurd. U kan op elk moment individuele of ook alle sociale plug-ins deactiveren. Bovendien kan u de overdracht van gegevens aan sociale netwerken eventueel ook technisch onmogelijk maken. Hiervoor moet u de beveiligingsinstellingen in de door u gebruikte webbrowser aanpassen. Hoe dit werkt, vindt u in de Help sectie van uw webbrowser. Aanvullend bestaat van geval tot geval de mogelijkheid om sociale plug-ins met behulp van add-ons voor uw browser te blokkeren, bijvoorbeeld voor de Facebook plug-in met de "Facebook blocker" die u onder andere hier kan downloaden. http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Logbestanden
Telkens u een internetpagina oproept, worden toegangsgegevens in een protocolbestand, het zogenaamde serverlog, opgeslagen. Het daarbij opgeslagen gegevensblok bevat de volgende informatie:

 • Datum en tijdstip
 • IP-adres
 • Sessie-ID
 • Opgeroepen website
 • Naam van de website van waaruit onze website werd opgeroepen
 • Gebruikte browser.

We analyseren deze logbestanden enkel bij oneigenlijk gebruik van onze website. We behouden ons het recht voor om de logbestanden van een gebruiker te controleren wanneer we een concreet vermoeden hebben deze onze website op een onwettige en/of ontoelaatbare wijze gebruikt.

6. Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website om bepaalde functies van onze website te kunnen toepassen, om het gebruik van onze website door de gebruikers te analyseren en om bepaalde diensten van externe derde partijen te kunnen aanbieden.

Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden gezet. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde "sessiecookies" die na uw bezoek worden gewist. Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer, zodat wij uw computer bij een volgende bezoek kunnen herkennen (zogenaamde permanente cookies). Daarnaast worden op onze website ook cookies van externe derde partijen gebruikt.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door aanpassing van de instellingen en voorkeuren in uw browser. We wijzen er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

Indien u niet wenst dat onze cookies op uw computer worden opgeslagen, moet u de opslag van cookies in uw browser voor onze website deactiveren of uw browser zo instellen dat er geen cookies op uw computer kunnen worden opgeslagen. Reeds in uw browser opgeslagen cookies kunnen eveneens in uw browser worden gewist.

Als u het gebruik van cookies deactiveert, moet u mogelijk een permanente cookie op uw computer opslaan. Als deze cookie door u achteraf wordt gewist, moet u de deactivering op-nieuw uitvoeren.
 
De volgende categorieën van cookies worden op onze website gebruikt:

I. Sessie-cookies
a. Sessie-ID
Om het browsen op onze website voor u te vergemakkelijken, gebruiken we een zogenaamde sessie-ID (Engels: session identifier, Duits: Sitzungs-ID) die bij aanvang van elk gebruik van onze website aan elke bezoeker wordt toegekend. Deze sessie-ID wordt door onze server gebruikt om u resp. uw computer/browser ondanks een eventueel tussentijds veranderd IP-adres als dezelfde bezoeker te herkennen. Door deze sessie-ID kunnen meerdere bij elkaar horende aanvragen van een gebruiker aan één sessie worden toegewezen. De door ons gebruikte sessie-ID-cookie is slechts tot aan het einde van de sessie geldig. Met het afsluiten van uw browser wordt het automatisch gewist.

II. Permanente cookies

a. Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt eveneens cookies die onder andere toelaten om te analyseren hoe de website door u wordt gebruikt. De door deze cookies gegenereerde informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verstuurd en daar opgeslagen. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om nog andere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten voor de websitebeheerder te leveren. Deze rapporten en diensten worden gebruikt met het oog op de permanente verbetering van het aanbod van deze website. U kan het opslaan van cookies via een bepaalde instelling van uw browser verhinderen. We willen er u echter op wijzen dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website voor de volle omvang zal kunnen gebruiken. U kan bovendien de overdracht van de door deze cookies gegenereerde en met uw gebruik van de website verbonden gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in van Google te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Andere dergelijke plug-ins worden afhankelijk van de gebruikte browser ook door andere providers ter beschikking gesteld.

In het licht van de discussie over het gebruik van analyse-instrumenten met volledige IP-adressen willen we u erop wijzen dat deze website Google Analytics met de extensie “anonymizelp()” gebruikt en de IP-adressen zodoende enkel verkort verder verwerkt worden om een rechtstreekse persoonlijke link uit te sluiten. Uw IP-adres wordt dus door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die tot het Verdrag over de Europese Economische Ruimte zijn toegetreden, voorafgaand aan de verzending verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verstuurd en daar pas verkort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.

b. Oracle
Op deze website gebruiken we Oracle Eloqua voor het aanmeldingsproces en om u e-mailberichten te sturen. De servers van Oracle Eloqua bevinden zich in de Europese Unie (Nederland). Oracle Eloqua plaatst een permanente cookie op de betreffende loginpagina, indien er niet reeds een Eloqua-cookie op uw apparaat aanwezig is. Wanneer u reeds een website hebt bezocht die met Eloqua werkt, beschikt u mogelijk reeds over een Eloqua-cookie op uw computer. Wij gebruiken de Eloqua-cookie onder meer om uw gebruik van on-ze website te analyseren met het doel deze continu te kunnen verbeteren.
 
E-mailberichten die met behulp van Oracle Eloqua worden verstuurd, maken gebruik van tracking-technologie. Wij gebruiken deze gegevens in de eerste plaats om te onderzoeken welke onderwerpen voor u interessant zijn door te monitoren of onze e-mailberichten worden geopend en op welke links u klikt. Deze informatie gebruiken we vervolgens om de e-mailberichten die we u sturen en de door ons aangeboden diensten verder te verbeteren.
 
Bij de registratie voor onze newsletter en de bevestiging ervan wordt het IP-adres samen met het tijdstip opgeslagen om in geval van twijfel de registratie te kunnen traceren. Voorts bewa-ren we in het kader van de registratie voor het abonnement andere persoonsgegevens, zoals voornaam, achternaam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we voor de personalise-ring en vormgeving van onze newsletter-verzendingen. Deze gegevens worden niet aan der-den doorgegeven. U kunt op elk ogenblik uw abonnement opzeggen. Dit kan u doen via de link die zich onderaan elke newsletter bevindt, per e-mail of met de post naar het onder IX. vermelde adres.


II. Cookies van externe aanbieders
In het gebruik van onze website zijn ook diensten van externe derde partijen geïntegreerd. Voor deze diensten worden door de hieronder genoemde aanbieders persoonsgegevens ver-werkt, waarvan het gebruik niet onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van deze website valt.


a. Google Maps
Deze website gebruikt ook een aantal pagina's van Google Maps voor de weergave van interactieve kaarten en voor het opmaken van routebeschrijvingen. Google Maps is een kaartendienst van Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California 94043, USA. Door het gebruik van Google Maps kan er informatie over het gebruik van deze website inclusief uw IP-adres en het in de context van de routeplannerfunctie ingegeven (start)adres naar Google in de VS doorgestuurd worden. Wanneer u een pagina van onze website opent die Google Maps bevat, bouwt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google op. De inhoud van de kaart wordt door Google rechtstreeks naar uw browser gestuurd en door deze laatste in de website geïntegreerd. Daarom hebben we ook geen invloed op de omvang van de op deze wijze door Google ingezamelde gegevens. Voor zover wij momenteel weten, gaat het hierbij minstens om de volgende gegevens:

 • datum en tijdstip van het bezoek aan de betreffende website,
 • het internetadres of de URL van de opgeroepen website,
 • het IP-adres,
 • het voor de routeplanning ingevoerde (start)adres.

We hebben geen enkele invloed op de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en kunnen hiervoor ook geen verantwoordelijkheid opnemen.
Wanneer u niet wil dat Google via onze website gegevens over u inzamelt, verwerkt of gebruikt, kan u in uw browserinstellingen JavaScript deactiveren. In dit geval kunnen echter geen kaarten worden weergegeven. Voor het doel en de omvang van de data-inzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer verwijzen we naar de privacyverklaring van Google op: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b. YouTube
Deze website neemt op een aantal pagina's videofragmenten vanuit YouTube op of stelt links met videofragmenten op YouTube ter beschikking. YouTube is een videoservice van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, vertegenwoordigd door Google Inc. YouTube gebruikt cookies om informatie over het gebruik van de video's te verzamelen. De ook voor YouTube geldende privacyverklaring van Google vindt u op http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
Voor het vacatureportaal van onze groep gebruiken we cookies van onze partner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Duitsland. De privacyverklaring van Lumesse vindt u ophttp://www.lumesse.com/privacy.

7. Hyperlinks naar externe websites
Op onze website staan ook zogenaamde hyperlinks naar websites van andere providers. In deze gevallen wordt u vanuit onze website rechtstreeks naar de website van andere providers geleid. U herkent dit onder andere aan de verandering van URL. We kunnen geen verantwoordelijkheid opnemen voor de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens omdat we geen invloed hebben op de manier waarop deze andere providers de bepalingen inzake gegevensbescherming toepassen. Voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze providers verwijzen we u naar hun respectieve websites.

8. Beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van uw gegevens
Voor de bescherming van uw gegevens hebben we bijzondere technische en operationele beveiligingsmaatregelen genomen die regelmatig geëvalueerd en aan de technologische vooruitgang aangepast worden. We willen u er echter op wijzen dat het door de structuur van het internet mogelijk is dat de regels inzake gegevensbescherming en gegevensbeveiliging door andere personen of instellingen die buiten onze verantwoordelijkheid vallen, niet nageleefd worden.

9. Inlichtingen over uw gegevens & contactinformatie
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. We delen u op verzoek graag mee of en welke gegevens van u bij ons opgeslagen zijn. Mochten er ondanks onze inspanningen op dit vlak toch foutieve gegevens bij ons opgeslagen zijn, zullen we deze op uw aangeven corrigeren. Gelieve voor inlichtingen of andere vragen of opmerkingen een e-mail te sturen naar dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Wijzigingen van de privacybepalingen
Omdat wetswijzigingen of wijzigingen in onze interne bedrijfsprocessen een aanpassing van deze privacybepalingen noodzakelijk kunnen maken, behouden we ons ook het recht voor om dit te doen en vragen we u om deze privacyverklaring regelmatig door te nemen.

Stand: februari 2017.Contactgegevens

ZG Lighting Netherlands BV
Piet Heinkade 55
NL-1019 GM Amsterdam
Tel: +31 (0)20 235 23 00
E-Mail: info.nl@zumtobelgroup.com
» http://www.zumtobel.nl
Hoofdzetel:
Zumtobel Lighting GmbH
Schweizer Strasse 30
A-6850 Dornbirn
Telefon: +43 (5572) 390-0
E-Mail: info@zumtobel.info
» http://www.zumtobel.com
LAND
SOCIAL MEDIA

PIL

Partner in lichtoplossingen

Meer succes door professionele en efficiënte lichtoplossingen: Zumtobel informeert, ondersteunt en kwalificeert zorgvuldig geselecteerde elektriciens bij hun omgang met licht.
Naar het PIL portaal

LCP

Lighting Competence Program

Het partnerprogramma van Zumtobel voor elektro-ingenieurs heeft tot doel om uw en onze competenties met elkaar te verbinden om zo het volledige potentieel op het vlak van licht te benutten en tegelijk het dagdagelijkse configuratiewerk te vergemakkelijken.
Naar het LCP portaal

LDP

Lighting Design Program

Dit partnerprogramma van Zumtobel werd ontwikkeld voor architecten die licht als een inrichtingselement gebruiken en hiervoor inspiratie, ondersteuning en informatie uit eerste hand willen krijgen.
Naar het LDP portaal<
Meer over de programma's