Integritetspolicy

Vi lägger allra största vikt vid att dina uppgifter ska vara säkra och skyddade oberoende av om du är kund eller besökare på våra webbplatser. Vi förbinder oss därför att skydda din integritet och att behandla dina uppgifter konfidentiellt. Här lämnar vi gärna information om vilka personuppgifter som identifieras under ditt besök och vad de används till.

I. Definition
"Personuppgifter" är upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar person. "Berörd" är en fastställd eller fastställbar fysisk person vars uppgifter används.

II. Principer för behandlingen av personuppgifter
1. Vi följer de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna fullt ut.
För lagring, behandling och användning av personuppgifter gäller Europeiska unionens direktiv om dataskydd och tillhörande nationella lagar. Behandlingen förutsätter ett rättsligt godkännande eller samtycke från den berörda personen.

2. Personuppgifter säljs, lånas eller hyrs inte ut eller lämnas på annat sätt vidare till tredje part utan ditt samtycke.
Vi kommer inte att låta tredje part få kännedom om dina personuppgifter för reklam- eller marknadsföringssyften eller på annat sätt lämna dem vidare till tredje part såvida det inte är krävs för den tjänst som vi ska tillhandahålla eller utan ditt uttryckliga samtycke. Som tredje part i den mening som anges i denna princip avses inte företag som direkt eller indirekt är lierade med oss. Dessutom är det även möjligt att överföra personuppgifter till outsourcing-partner om dessa lämnar tillräckliga garantier för korrekt och säker uppgiftsanvändning och enligt avtal förbinder sig att följa de principer som anges ovan. Vi förbehåller oss rätten att i samband med omstruktureringar eller företagssammanslagningar överföra personuppgifter till andra företag om även dessa förbinder sig att följa de principer som anges ovan och har sitt säte i Europeiska unionen eller i ett tredjeland med fullgott dataskydd. Om du har gett ditt samtycke till en behandling av dina uppgifter som går utöver vad som krävs för fullgörande av avtalet kan detta samtycke när som helst återkallas av dig. Om du bestämmer dig för att aktivt använda de funktioner som finns på våra webbplatser för sociala nätverk vidareförmedlas personuppgifter till de externa leverantörerna av dessa sociala nätverk. Utförlig information om detta hittar du nedan i stycke 4. Vi förbehåller oss även rätten att överlämna personuppgifter till tredje part om vi enligt lag, beslut av behörig domstol eller myndighet åläggs att göra detta eller om vi som en följd av handlingar eller underlåtenhet från din sida blir tvungna att låta de ansvariga myndigheterna skydda eller tillvarata våra rättigheter, vår egendom eller våra tillgångar.

3. Vi begränsar insamlingen av data till de som absolut behövs och är meningsfulla.
När vi samlar in personuppgifter förklarar vi för dig vad vi ska använda uppgifterna till. Vi behöver personuppgifter för att göra det möjligt för dig att använda vår webbplats, för att vi ska kunna driva vår verksamhet, för att vi ska kunna fullgöra våra avtalsförpliktelser och för att kunna erbjuda tjänster som är anpassade till dig. Vi behandlar t.ex. dina personuppgifter när vi bearbetar förfrågningar från dig. När det gäller "Beställning av material" är det ditt namn och din adress. Om du visar intresse för vårt nyhetsbrev behöver vi din e-postadress. Det kan förekomma att vi i syftet att optimera våra tjänster kombinerar personuppgifter med andra uppgifter som vi har. Vi förbehåller oss rätten till statistiska utvärderingar, särskilt för systemets säkerhet och fortsatt förbättring av webbplatsen. Dina uppgifter raderas när de inte längre fyller något syfte såvida inte lagringen alltjämt har ett legitimt syfte eller det står i strid med krav på att bevara dem.

4. Information om sociala nätverk
På denna webbplats används insticksprogram från olika sociala nätverk. Dessa insticksprogram är funktioner i de sociala nätverken med vars hjälp du t.ex. kan dela eller rekommendera innehåll på vår webbplats till dina kontakter i sociala nätverk. Insticksprogrammen kan identifieras med hjälp av logon för det aktuella sociala nätverket.
Vi använder insticksprogram från följande operatörer av sociala nätverk:
 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA

På vår webbplats är alla insticksprogram som standard inaktiverade så att inga data överförs till leverantörer av sociala nätverk enbart genom att öppna vår webbplats. Om du aktiverar ett insticksprogram som först är inaktiverat för att kunna använda funktionerna i detta sociala nätverk samtycker du uttryckligen till att data hädanefter överförs till operatören av det sociala nätverket. Vi har inget inflytande över omfattningen av de data som på detta sätt samlas in av leverantörerna av sociala nätverk. Mot bakgrund av de uppgifter som är tillgängliga för oss är det följande information:

Operatörerna av de sociala nätverken får genom inbäddningen av insticksprogrammen information om att du har besökt de aktuella sidorna på vår webbplats. Om du samtidigt är inloggad i ett av de sociala nätverken kan operatören lägga till de sidor du besöker i ditt konto i det aktuella sociala nätverket. Om du dessutom interagerar med insticksprogrammet, t.ex. klickar på Facebooks "gilla"-knapp förs denna information över till det aktuella sociala nätverket.
På grundval av de uppgifter vi har tillgång till överförs:

 • IP-adresser
 • användaridentitet om du har registrerat dig för den aktuella tjänsten
 • sidor som har besökts tidigare (hänvisare) om du har följt en länk
 • webbläsarens typ och inställningar
 • installerade insticksprogram som Adobe® Flash® eller Adobe® Reader®
 • webbadress för den sida där insticksprogrammet är inbäddat
 • datum och tid för besöket
 • tekniska data för operativsystemet
 • lokaliseringsinformation
 • cookies.

Även om du inte är medlem av något av de nämnda sociala nätverken är det möjligt att de via insticksprogrammet kan få reda på din IP-adress och lagra den. Närmare information om syftet med och omfattningen av behandlingen, insamlingen och användningen av data i de sociala nätverk som vi använder oss av och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende kan du få i de sociala nätverkens upplysningar om dataskydd

Om du vill kan du permanent aktivera insticksprogrammen från en eller flera leverantörer. Då överförs alltid data till leverantören av det sociala nätverket redan när du öppnar en sida. Du kan när som helst inaktivera enskilda eller alla insticksprogram. Dessutom kan du kanske tekniskt förhindra dataöverföring till sociala nätverk. Då anpassar du dina säkerhetsinställningar i den webbläsare som du använder. Hur det görs kan du få reda på under "hjälp" i din webbläsare. Dessutom går det i vissa fall att blockera insticksprogram med hjälp av tillägg i din webbläsare, t.ex. Facebooks insticksprogram med "Facebook Blocker" som du bl.a. kan ladda ner här: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

5. Loggfiler
Vid varje sidvisning sparas åtkomstdata i en protokollfil, serverloggen. De poster som sparas innehåller följande information:

 • datum och tid
 • IP-adress
 • sessions-ID
 • besökt webbsida
 • namnet på den webbsida från vilken vår webbsida besöktes
 • webbläsare som använts.

Vi analyserar endast dessa loggfiler vid otillbörlig användning av vår webbplats. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand granska loggfiler från sådana användare där det finns konkreta misstankar om att de använder vår webbplats i strid med lagar eller avtal.

6. Cookies
På vår webbplats använder vi cookies för att kunna aktivera vissa funktioner på sajten, ana-lysera hur våra besökare använder den samt erbjuda vissa tredjepartstjänster.

Cookies är små textfiler som lagras på din dator. De flesta av de cookies som används av oss raderas från din hårddisk efter webbläsarsessionens slut (s.k. session cookies). Andra cookies lagras på din dator och gör det möjligt för oss att känna igen dig som besökare när du återvänder till webbsajten (s.k. långtids-cookies). Dessutom används tredjeparts-cookies på vår webbsajt.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att göra en inställning i din webbläsare. Vi vill dock påpeka att man då eventuellt inte kan använda alla funktioner fullt ut på denna webb-plats.

Om du inte vill lagra cookies för vår webbplats på din dator kan du välja att stänga av funkt-ionen i din webbläsare eller ställa in webbläsaren så att cookies inte lagras på din dator över huvud taget. Du kan även radera tidigare lagrade cookies i din webbläsare.

Inaktivering av användning av cookies kan kräva lagring av en permanent cookie på din da-tor. Om denna cookie tas bort av dig måste du utföra inaktivering igen.
 
Följande kategorier av cookies används på vår webbplats:

I. Session-Cookies
a. Session ID

För att göra det lättare för dig att navigera på vår webbplats installerar vi ett så kallat sessions-ID (eng.: session identifier, sv.: besöks-ID) som varje besökare får när vår webbplats börjar användas. Detta sessions-ID är till för att vår server ska kunna känna igen dig eller din dator/webbläsare som samma besökare trots att du kanske har bytt IP-adress under tiden. Tack vare detta sessions-ID blir det möjligt att knyta flera förfrågningar som hör samman till ett besök. Den sessions-ID-cookie som används av oss gäller bara så länge som webbläsarsessionen varar. När webbläsaren stängs raderas den automatiskt.

II. Långtids-cookies
a. Google Analytics

På denna webbplats används Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder också cookies som bland annat gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av dessa cookies överförs i regel till en av Googles servrar i USA och lagras där. På uppdrag av den som innehar denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och erbjuda innehavaren andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och internet. Dessa rapporter och tjänster används för kontinuerlig förbättring av utbudet på denna webbplats. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra vissa inställningar i din webbläsare. Men vi vill påpeka att du då kanske inte kommer att kunna använda alla funktioner på webbplatsen i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar och behandlar de data som dessa cookies tar fram och som är knutna till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera detta insticksprogram för webbläsaren från Google på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Fler sådana insticksprogram erbjuds alltefter vilken webbläsare som används även av andra leverantörer.

Mot bakgrund av den diskussion som förs om användningen av analysverktyg med fullständiga IP-adresser vill vi påpeka att Google Analytics på denna webbplats används med tillägget "anonymizeIp()", och att IP-adresserna således endast behandlas i förkortad form för att utesluta en direkt personanknytning. Innan din IP-adress överförs förkortas den därför av Google i medlemsstater i Europeiska unionen eller i andra stater i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en av Googles servrar i USA för att förkortas där. Den IP-adress som genom Google Analytics förmedlas från din webbläsare kombineras inte med andra data hos Google.

b. Oracle

På denna webbsajt använder vi Oracle Eloqua vid registreringen och för att skicka e-post till dig. Servern till Oracle Eloqua ligger i EU (Nederländerna). Oracle Eloqua placerar en per-manent cookie på respektive login-sida såvida en Eloqua-cookie inte redan finns lagrad i din dator. Om du har besökt en webbplats som använder Eloqua, kanske du redan har en Elo-qua-cookie lagrad. Vi använder även Eloqua-cookies bl.a. för att analysera din användning av vår webbsajt i syfte att kontinuerligt kunna förbättra den.
 
E-postmeddelanden som skickas med hjälp av Oracle Eloqua använder spårningsteknologi. Denna information använder vi i första hand för att ta reda på vilka ämnen som är av intresse för dig, genom att vi ser om våra e-postmeddelanden öppnas och vilka länkar du klickar på. Uppgifterna används därefter för att förbättra både den e-post som vi skickar till dig och den service vi erbjuder.
 
När du registrerar dig för nyhetsbrev och bekräftar detta, lagras din IP-adress samt tidpunk-ten, så att vi skall kunna bevisa registreringen i det fall att frågor skulle uppstå. Dessutom samlar vi in ytterligare personuppgifter såsom exempelvis förnamn, efternamn och e-postadress. Vi använder dessa data för personanpassning och genomförande av våra ny-hetsbrevsutskick. Det sker ingen överföring till tredje part. Du kan när som helst avsluta din prenumeration. Antingen klickar du på länken i den nedre delen av nyhetsbrevet eller så skickar du ett meddelande via e-post eller per vanlig post till den adress som anges i punkt IX.


II. Cookies från tredje part

Tjänster via tredje part erbjuds också inom ramen för vår webbsajt. Beträffande sådana tjäns-ter sker på sin höjd en användning av personuppgifter av de leverantörer som anges nedan, som inte befinner sig inom ansvarsområdet för ägaren av denna webbplats.

a. Google Maps

På denna webbplats används på en del undersidor Google Maps för att visa interaktiva kartor och ta fram färdbeskrivningar. Google Maps är en karttjänst från Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, California 94043, USA. Genom användningen av Google Maps kan information om användningen av denna webbplats inklusive din IP-adress och den (start-)adress som anges i funktionen för reseplanering skickas till Google i USA. När du besöker en sida på vår webbplats som innehåller Google Maps skapar din webbläsare en direktkontakt med Googles servrar. Kartinnehållet skickas av Google direkt till din webbläsare som bäddar in det på webbsidan. Därför har vi inget inflytande över omfattningen av de data som på detta sätt samlas in av Google. Mot bakgrund av de uppgifter som är tillgängliga för oss är det åtminstone följande data:

 • datum och tid för besöket på den aktuella webbsidan
 • internetadress eller URL på den sida som besöks
 • IP-adress
 • (start-)adress som anges vid reseplaneringen.

Vi kan inte påverka Googles fortsatta behandling och användning av dessa data och kan därför inte ta något ansvar för detta.
Om du inte vill att Google ska samla in, behandla eller använda data om dig via vår webbplats kan du inaktivera JavaScript i din webbläsares inställningar. Det medför dock att du inte kan använda kartvisaren. Syftet med och omfattningen av insamlingen och den fortsatta behandlingen och användningen av data från Googles sida samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsalternativ för att skydda din integritet kan du läsa om i Googles upplysningar om dataskydd: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

b. YouTube
På denna webbplats bäddas på en del undersidor videor från YouTube in eller erbjuds länkar till videor på YouTube. YouTube är en videotjänst från YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, som företräds av Google Inc. YouTube använder cookies för att samla in information om användningen av dessa videor. Googles sekretesspolicy som även gäller för YouTube hittar du på http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting
För vår koncernomfattande platsportal installerar vi cookies från vår samarbetspartner Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Tyskland. Integritetspolicyn för Lumesse hittar du på http://www.lumesse.com/privacy.

7. Hyperlänkar till andra webbplatser
På vår webbplats finns s.k. hyperlänkar till andra leverantörer. Från dem hänvisas du från vår webbplats direkt till andra leverantörers webbplats. Om du följer dem innebär det alltså att du går till en annan webbadress. Vi kan inte ta något ansvar för konfidentiell hantering av dina uppgifter eftersom vi inte har något inflytande över att de andra leverantörerna respekterar dataskyddsbestämmelserna. För information om hur dessa leverantörer hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till direkt till deras webbplatser.

8. Säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter
För att skydda dina uppgifter har vi vidtagit särskilda tekniska och driftsmässiga skyddsåtgärder som regelbundet ses över och anpassas till den tekniska utvecklingen. Vi vill dock påpeka att det på grund av internets struktur är möjligt att bestämmelserna om uppgiftsskydd och datasäkerhet inte iakttas av andra personer eller institutioner som vi inte ansvarar för.

9. Upplysningar om dina uppgifter och kontaktinformation
Det är viktigt att du har förtroende för oss. På din förfrågan informerar vi dig därför gärna om vilka uppgifter om dig som finns sparade hos oss. Om det trots att vi gör vårt bästa för att uppgifterna ska vara korrekta skulle ha sparats felaktiga uppgifter hos oss korrigerar vi dem på din begäran. För upplysningar och andra frågor eller förslag ber vi dig skicka ett mejl till dataprivacy@zumtobelgroup.com.

10. Ändringar av datskyddsbestämmelserna
Eftersom ändringar av lagstiftningen eller av våra interna processer i företaget kan göra det nödvändigt att anpassa dessa dataskyddsbestämmelser, vilket vi förbehåller oss rätten till, ber vi dig att regelbundet läsa igenom denna integritetsförklaring.

Version: februari 2017Kontakt

SVERIGE
ZG Lighting Nordic AB
Nordiskt huvudkontor och showroom
Hyllie Boulevard 10b
215 32 Malmö
Tel: +46 40 649 20 00
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
Kontor och showroom
Birger Jarlsgatan 57
SE-113 56 Stockholm
Tel.: +46 8 26 26 50
E-Mail: info.se@zumtobelgroup.com
LAND
lightlive
SOCIAL MEDIA